Pagina delen

Forumverslag 02-06-2014

Presentatie MOED: een visie op de toekomst van de brandweer Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (02-06-2014)

Datum 02-06-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
J.A. Neefjes
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangAranka Verwoort
SPEllen Verhoog
D66Hugo Remmers
PvdAMarjolijn Moester
GroenLinksPatrick Reeuwijk
Stadspartij
VVDWillem van Stockum
CDAKarin Warmoltz
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft een korte inleiding op het onderwerp. De voorzitter geeft het college het woord om het onderwerp nader toe te lichten.

Het college geeft aan dat het nu specifiek gaat over project MOED maar dat op 16 september tijdens een speciaal daarvoor bestemde avond breder op het onderwerp veiligheid wordt ingegaan. Met dit project wordt vooral vooruit gekeken maar als we terug kijken zien we grote veranderingen. Vroeger werd er gekeken naar de opkomst tijden omdat dat het enige meetbare was waar de inspectie op kon controleren. Zutphen haalde de opkomst tijden niet. Er is toen gekozen voor een samenwerking met de veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland. Ook is gekozen voor een gemeenschappelijke brandweer IJsselstreek  samen met de gemeente Brummen en Lochem. Nu kijken we vooruit en dit heeft alles te maken met de ontwikkelingen in de samenleving en het tekort aan financiële middelen. Met project MOED willen we op regionale schaal verbeteren en veranderen.

De voorzitter geeft de heer Slot projectleider van project MOED het woord voor het geven van de presentatie. Voor de presentatie, zie de website.

Na de presentatie geeft de voorzitter de fracties de gelegenheid tot het stellen van maximaal twee vragen.

D66: Waar heeft de verhoging op blz. 64 in de tabel mee te maken? Wordt er bij de preventieve maatregelen rekening gehouden met ouderen die steeds meer zelfstandig thuis blijven wonen?

Burgerbelang heeft geen vragen.

PvdA: In de tabel op blz. 54 staat de bijdrage per gemeente. Waar komen deze kosten vandaan? Wat is de relatie tussen de inzet van het aantal brandweerlieden per oproep en de kwaliteit? Wordt dit ook geëvalueerd?

VVD: In de opleg notitie bij het collegebesluit staan richtinggevende uitspraken. Deze zijn te algemeen geformuleerd. Wat gaat het college hier concreet mee doen? Als de schaalvergroting doorgaat waar komt dan de commandant te zitten?

SP: Er zijn 56 kazernes en moeilijk vrijwilligers te vinden. De vrijwilligers krijgen ook nog eens minder betaald, dit is geen stimulans. Is dit wel houdbaar? Is er of wordt er samenwerking gezocht met bijvoorbeeld de ODA?

CDA: Deelt de zorg van het college over de afstand van het bestuur met de werkvloer. Er is een gezamenlijke taakstelling, gaat deze gehaald worden met dit project? Kan de meldkamer niet meer betrokken worden in plaats van het opzetten van een informatie centrum?

GroenLinks: Als de vrijwilligers niet verplicht worden zich bezig te houden met de preventie kant wie gaat dit dan wel op zich nemen? ICT is belangrijk maar hoe gaat dit vorm krijgen en hoeveel geld is hier voor beschikbaar?

De voorzitter geeft het woord aan het college om de vragen te beantwoorden. Als het gaat om preventie wordt er straks meer naar de risico’s gekeken. De wijze van inzet van de brandweer is heel verschillend in een dunbevolkt buitengebied of in een dichtbevolkt stedelijk gebied. We kunnen niet elke post verplichten om vrijwilligers deinformatie verstrekking te laten verzorgen. Hiervoor moet dus een andere vorm voor bedacht worden. Financiën: Zutphen krijgt een hogere bijdrage uit gemeente fonds door de vele verzorgingshuizen en de monumentale binnenstad. Bij de richtinggevende uitspraken staan overzichtelijke conclusies. College is het eens met de grote lijnen maar staat nog iets steviger op bepaalde punten. Het college is terughoudend op het punt brandpreventie middels een informatie centrum. Of alle brandweerposten kunnen blijven bestaan is de vraag. Kijkend naar de toekomst is de vraag of ze allemaal nog nodig zijn. De veiligheidsregio heeft nu te maken met drie verschillende omgevingsdiensten. Samenwerking is dan lastig. Het college pleit voor een samenvoeging van omgevingsdiensten.

De heer Slot beantwoordt de volgende vragen. De vraag van D66 waar de begrote kosten vandaan komen kan niet direct beantwoord worden omdat de regio’s dit zelf hebben aangeleverd. Wel kunnen op verzoek de onderliggende stukken worden toegestuurd. Ja we gaan de gezamenlijke taakstelling halen maar dit is wel afhankelijk van de keuzes die het bestuur gaat maken. Het klopt inderdaad dat oudere mensen meer thuis blijven wonen en dat er minder vrijwilligers zijn. Een flexibele inzet is dus vereist. Of de inzet van minder brandweerlieden per oproep invloed heeft op de kwaliteit is afhankelijk van de situatie. Er zijn situaties te bedenken waar 2 of 4 man genoeg is. Dit zijn echt gesprekken die op de werkvloer gevoerd moeten gaan worden en ligt heel gevoelig. Uiteindelijk is het de uitdaging om met minder man dezelfde zorg te bieden. Waar de commandant komt te zitten na een eventuele reorganisatie kan niet gezegd worden. Het mooiste zou zijn als deze zich zou bewegen door de organisatie.

PvdA vraagt welke vormen van  voorlichting er zijn en welke effecten dit heeft.

De heer Slot geeft aan dat er tijdens de brand  via twitter wordt gecommuniceerd en dat na een brand een voorlichtingsavond wordt gegeven. Uiteindelijk is het aan de mensen zelf om een afweging te maken om te investeren in  brandpreventie.

PvdA vraagt welke mensen je dan precies bereikt.

De heer Timmermans geeft aan dat er goede resultaten zijn behaald in Zutphen met het houden van voorlichtingen na een incident. Ook wordt op markten, braderieën en scholen voorlichting gegeven.

CDA geeft aan dat er een taakstelling moet worden gehaald en dat dit afhankelijk is van keuzes. Heeft de raad hier iets over te zeggen.

De heer Slot geeft aan dat de raad geen zeggenschap heeft over de keuzes. De raad kan alleen het college advies meegeven.

SP vraagt of het ook mogelijk is EHBO’ers en BHV’ers  te betrekken bij de samenwerking op brandpreventiegebied. Daar zit ook veel kennis.

De heer Timmermans geeft aan dat er nu geen samenwerking is. EHBO’ers worden niet door de veiligheidsregio opgeleid en BHV’ers komen van het bedrijfsleven.

VVD vraagt het college wat er nu concreet van de raad wordt verwacht.

De raad kan het college meegeven wat ze vindt van de uitgangspunten in het document. Middels deze presentatie is de raad op de hoogte gebracht van de stappen die doorlopen gaan worden.

GroenLinks wil weten welke stappen er zijn en wanneer deze op de planning staan. 

De heer Slot geeft aan dat bij de begroting de raad weer wordt geïnformeerd.

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Motie: Zutphen ambachtstad (02-06-2014)

Datum 02-06-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
O.W. Bosch
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangMartijn Siemes
SPMathijs ten Broeke
D66Willemijn Voorham
PvdAFrans Heitling
GroenLinksChristina Oosterhoff
StadspartijHans Boersbroek
VVDBas van der Veen
CDAHein Brunsveld
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De Voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe.

Voor ligt de motie Zutphen Ambachtstad. Het woord is aan de hoofdindiener van de motie, Stadspartij Zutphen Warnsveld, voor een toelichting.

De Stadspartij vraagt samen met de mede indieners van de motie om stimulering van kleinschalige ambachten en meer inzet voor het vakgerichte onderwijs. Zij vraagt om steun van de fracties en is benieuwd naar de reactie van het College.

De Voorzitter geeft het woord aan de fracties om een reactie te geven.

D66 stelt dat zij het eens is met de motie voor wat betreft de aandacht voor het ambacht en voor het vakonderwijs. Zij heeft echter wel vragen en zorgen, de motie kan verstrekkende gevolgen hebben.

De discussie over hoe je je als stad neer wilt zetten komt nog. Deze motie loopt vooruit op die discussie.

De VVD sluit zich aan bij de reactie van D66. Niemand kan tegen het profileren en ondersteunen van kansrijke sectoren zijn. De motie is echter prematuur, omdat die keuze te vroeg komt. De VVD steunt de motie niet.

De SP vraagt zich af hoe het motto ‘ambachtstad’ onderscheidend is van andere steden. En tevens vraagt zij zich af welke verplichtingen voortvloeien uit een aanname van de motie. Gedacht wordt aan subsidie aanvragen die gehonoreerd moeten worden in het verlengde van deze motie.

De Voorzitter geeft de indieners de gelegenheid te reageren.

De Stadspartij verduidelijkt dat zij niet bezig zijn om een slogan te verzinnen, maar kansen willen benutten die zich voordoen nu er een stichting is opgestaan. Het gaat nu niet om financiële steun, maar om het helpen van de stichting ambacht.

De VVD wijst op twee redeneer fouten. Allereerst loopt het traject Zutphen op Olympisch Niveau nog. Daarnaast is onduidelijk hoe de motie zich verhoudt tot de gedachtevorming in de Raad. Is het niet beter om andere lopende projecten op dit vlak eerst af te ronden.

De Voorzitter geeft het woord aan het College.

Het College geeft aan dat de discussie zich met name richt op het eerste punt van de motie. Het College staat er positief tegenover. Zij wil de strekking van de nota integreren in de strategische agenda, zodat er discussie kan volgen over de keuzes die uit de motie volgen.

Het is ook zaak dit te bespreken met de stichting stadspromotie (i.o.). Welke doelgroep ga je bereiken met welke activiteit.

Ook in de overige punten kan het College zich vinden. De motie sluit ook aan bij de acties van het rijk om vakonderwijs te stimuleren.

De VVD stelt dat er processen lopen en deze motie een voorschot neemt op de discussie door op één thema de focus te leggen. Hierdoor worden impliciet andere zaken uitgesloten.

De PvdA duidt dat het karakter van de stad meer is dan één thema. Deze motie kan nu een rol spelen op het gebied van werkgelegenheid. Ambacht is ook een breed begrip. De combinatie met onderwijs is ook waardevol. De PvdA ziet de motie niet als hindernis in de bredere discussie.

D66 licht toe dat het belang van het ambacht niet het probleem is. Zij wil zich nu niet vastleggen in het profiel “ambachtstad”. Zij begrijpt uit de reactie dat het College de motie wil meenemen in de komende brede discussie.

De VVD oppert dat het nu mogelijk is dat er tig moties worden ingediend met andere speerpunten waardoor de discussie wordt bemoeilijkt.

GroenLinks geeft aan dat de motie zich richt op promotie en identiteit. Los van de komende discussie vraagt zij meer aandacht voor het ambacht en onderwijs daarin.

De VVD licht toe dat deze gedachtevorming in diverse gremia is belegd. Het is volgens haar beter om te wachten op de ideeën die daar uit komen en deze daarna eventueel aan te vullen.

De PvdA vraagt of de VVD hier zelf ideeën over heeft.

De VVD antwoordt dat het nu niet aan haar is, er lopen immers diverse trajecten.

GroenLinks herhaalt dat het gaat om promotie en identiteit. Ten aanzien van scholing, huisvesting en subsidies kan er nu wat gebeuren.

De Voorzitter geeft het woord aan het College.

Het College stelt aan de hand van het voorbeeld van Clean Tech dat vakwerk nodig is. Een ambacht kan ook gespecialiseerd vakwerk inhouden. Voorbeeld is de inhoudelijke kennis die is opgedaan over de WKO in De Teuge.

In de discussie wordt gesuggereerd dat er voor één profiel gekozen moet worden. In de beleving van het College zijn er meerdere profielen mogelijk die elk een eigen doelgroep aanspreken.

D66 herhaalt dat het niet nodig is om te overtuigen van het belang van het ambacht. De focus ligt nu op het maken van een keuze. Wellicht is het mogelijk het eerste punt anders te verwoorden.

GroenLinks geeft in reactie op de vraag van de SP aan dat het begrip ambachtstad wellicht niet onderscheidend is, maar het belang is wel groot.

De VVD uit haar waardering voor de poging van het College om thema’s met elkaar te verbinden. Dat mist in deze motie. Wellicht is het mogelijk om informatie te geven over de voortgang van de lopende trajecten, zodat de samenhang meer in beeld komt.

Het CDA vraagt of de motie steunbaar is als punt één herschreven wordt. Het onderwijs is ook een belangrijk onderdeel van de motie.

D66 stelt dat het pijnpunt duidelijk is besproken, de keuze.

De PvdA geeft aan dat in de formulering van het eerste punt een nuancering zit: “mede te promoten”.

De VVD stelt dat de verwoording van het eerste punt geen soelaas kan bieden. De overige punten zijn een uitwerking van het eerste. Zij heeft fundamentele bedenkingen bij deze motie. Er lopen overleggen, de raad zou daar niet doorheen moeten gaan.

Zij wijst nogmaals op de onduidelijkheid die er is over de lopende trajecten.

Het CDA wijst de VVD op een kardinale denkfout. De punten twee tot en met zes zijn best uit te voeren los van het eerste.

De VVD stelt dat het belang van het ambacht niet het probleem is.

De PvdA vraagt zich af hoe iemand tegen punt twee tot en met zes kan zijn.

Burgerbelang geeft aan dat er al veel bekend is over de lopende discussies. De ambachten die verbonden zijn aan Clean Tech zijn hier een voorbeeld van.

De VVD herhaalt haar vraag waarom er niet even afgewacht kan worden.

D66 stelt dat deze discussie belangrijk is, maar vraagt zich af wat het doel er van is.

Is dat het erdoor krijgen van de motie of aandacht voor het ambacht in de huidige processen?

Het College geeft aan dat zij de motie wil meenemen als ondersteuning van de strategische visie 2025.

In het Forum is een presentatie geweest over de voortgang van de lopend trajecten. Dit najaar is er meer beschikbaar. De formatie loopt er overigens ook tussendoor.

Het College stelt dat zij punt één kan meenemen in het traject en punt twee tot en wet zes al kan oppakken in bestaand dan wel nieuw beleid.

Het CDA vraagt of dit een toezegging is van het College.

De VVD geeft aan dat er ongeveer zes weken geleden een procesmatig stuk is gepresenteerd. Het gaat nu om de voortgang op het inhoudelijk vlak.

Het College geeft aan dat dit via het Presidium te agenderen is.

De Stadspartij verduidelijkt dat zij met de motie geen piketpalen wol slaan, maar aan de slag wil met huidige kansen. Zij wil de motie in stemming brengen en nader de formulering van het eerste punt bekijken.

De Voorzitter concludeert dat dit stuk via het Presidium geagendeerd kan worden voor besluitvorming in de raad. De Voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Nieuwe passende bestemming voor Huize Borro (02-06-2014)

Datum 02-06-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
S.R. van Galen
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangRené Sueters
SPEngbert Gründemann
D66Carel Lammers
PvdAJasper Bloem
GroenLinksLiza Luesink
StadspartijDorien Bogerd
VVDHanneke Siebelink
CDACoby Pennings - Hanemaaijer
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering over de motie Nieuwe passende bestemming voor Huize Borro, en heet iedereen welkom. Aanvullende informatie is de brief van de stichting Samenwerkende Ouderenbond op de lijst ingekomen stukken van de raad. Er zijn vijf insprekers. De voorzitter geeft het woord aan de indieners van de motie.

De SP geeft aan dat het voorstel van het CDA en de SP er over gaat om de voormalige gebruikers van de koffiekamer, biljardzaal en ruimtes die in het verleden door Perspectief werden gebruikt, in staat te stellen om onder eigen regie, via een buurtvereniging, de exploitatie van die ruimte op zich te nemen en de eigenaar Het Wijnhuisfonds te vragen dit te financieren tot in de toekomst. Hij verwacht dat dit geen extra kosten vergt en dat dit belastingvrij kan worden gefinancierd door Het Wijnhuisfonds.

De voorzitter geeft de heer Venema gelegenheid om in te spreken, waarna forumleden verhelderende vragen mogen stellen.

De heer Venema, voorzitter van Het Wijnhuisfonds, spreekt in. De tekst is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

De voorzitter geeft gelegenheid om verhelderende vragen aan de heer Venema te stellen.

De SP vraagt hoe Het Wijnhuisfonds aan ondernemers duidelijk heeft gemaakt dat er een nieuwe huurder werd gezocht voor Huize Borro.

De heer Venema geeft aan met het college te hebben gekeken wat voor functies er voor de langere termijn mogelijk kunnen zijn, en dat bij meerdere ondernemers, waarvan hij dacht dat die in aanmerking zouden kunnen komen, is gepeild of zij interesse hadden. Het ging wel om een maatschappelijke functie en niet alleen om een verdienmodel. Daar is niemand op ingegaan en Eetlust heeft zichzelf gemeld, als eerste. In de krant is voldoende aan de orde geweest dat zij een huurder zochten voor een langere termijn.

De VVD wil weten of Het Wijnhuisfonds heeft gesproken met de (ouderen)bonden over de toekomst dat ook die doelgroep weer naar de Bornhof kan.

De heer Venema geeft aan dat met het CDA is gesproken. Het CDA heeft toen gevraagd of daar mogelijkheid in de toekomst was voor een ouderenvoorziening. Daar heeft Het Wijnhuisfonds positief op gereageerd. Er is geen contact gezocht met de ouderenbonden, maar Het Wijnhuisfonds staat graag open voor een gesprek met hen.

Burgerbelang vindt een contract voor een jaar kort. Hoe wordt er geïnvesteerd en wat komt er naar een jaar terug in Huize Borro?

De heer Venema benadrukt dat Het Wijnhuisfonds weinig tot niet gaat investeren in Eetlust, want het is de bedoeling dat Eetlust over een jaar naar de Kaardebol verhuist.

Het CDA wil weten hoe Het Wijnhuisfonds denkt over de invulling na een jaar.

De heer Venema verwacht komend jaar initiatieven voor ouderen in het kader van de WMO, die een volwaardige plaats en ook voldoende huurpenningen bieden om daar in de toekomst weer ouderenzorg te bieden.

De voorzitter geeft het woord aan de heer Hemelaar om in te spreken.

De heer Hemelaar spreekt in namens de vier ouderenbonden, Vereniging Bewonersbelangen Oude Bornhof en Stichting Stadsonderneming Zutphen. Deze partijen hebben een aantal keren met elkaar gesproken en trekken hierin gezamenlijk op. De tekst is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

De voorzitter geeft gelegenheid om verhelderende vragen aan de heer Hemelaar te stellen.

GroenLinks vraagt of de heer Hemelaar met stichting Eetlust in gesprek is gegaan.

De heer Hemelaar heeft niet met Eetlust gesproken. Als je kijkt naar maatschappelijke invulling, ga je eerst praten met partijen die zo’n maatschappelijke invulling kunnen verwezenlijken, en daarna pas met ondersteunende horeca.

Burgerbelang vraagt hoe lang er nodig is voor het onderzoek, waar de heer Hemelaar over gesproken heeft, en wat de belemmering kunnen zijn als het pas na een jaar beschikbaar komt.

De heer Hemelaar denkt dat er drie maand nodig is voor onderzoek en dan drie maand voor de uitvoering. Dan zou in januari gestart kunnen worden met de nieuwe invuling. Het probleem is dat als je nu gaat praten met partijen over een invulling over een jaar, dat er absoluut geen motivatie voor zal zijn.

De PvdA wil weten wat de heer Hemelaar denkt over een invulling voor activiteiten voor ouderen, naast het restaurant. Volgens de heer Venema zou hiervoor voldoende plek in Huize Borro moeten zijn.

De heer Hemelaar ziet geen mogelijkheden voor dagopvang voor ouderen in Huize Borro.

De Stadspartij vraagt waarom er nu een initiatief ligt met de ouderenbonden, waarom niet eerder? Er wordt al een tijd gesproken over invulling van Huize Borro.

De heer Hemelaar vraagt zich dit ook af.

De voorzitter geeft het woord aan de heer Steerneman.

De heer Steerneman, voorzitter van Atelier3D spreekt in. De tekst is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

De voorzitter geeft gelegenheid om verhelderende vragen aan de heer Steerneman te stellen.

De SP vraagt zich af of het probleem van de Kaardebol over een jaar is opgelost, zoals de heer Steerneman verwacht.

De voorzitter geeft de heer De Krosse het woord.

De heer De Krosse, een belanghebbend burger, spreekt in. De tekst is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

De voorzitter geeft mevrouw Schepers het woord.

Mevrouw Schepers spreekt namens Eetlust in. De tekst is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

De voorzitter geeft gelegenheid om verhelderende vragen aan mevrouw Schepers te stellen.

Burgerbelang vraagt of Eetlust andere panden heeft onderzocht en wil weten wie de investeringen gaat betalen.

Mevrouw Schepers geeft aan dat zij naar andere panden heeft gezocht, en dat de plannen van Eetlust goed aansluiten bij de doelen van Het Wijnhuisfonds voor Huize Borro. Eetlust zal zelf de investeringen doen, in materialen die mee kunnen naar een volgende locatie.

Het CDA verduidelijkt dat het CDA alle maatschappelijke startende ondernemers heel welkom heet. Het initiatief van Eetlust juichen zij dan ook van harte toe. Het gaat het CDA alleen om de plek waar. Zou een andere ondernemer daar ook niet willen zitten? Doen we daar een grote ongelijkheid mee?

Mevrouw Schepers antwoordt dat toen zij gingen kijken, het pand al een tijd leeg stond. Het Wijnhuisfonds heeft anderhalf jaar gezocht naar een nieuwe huurder en Eetlust is de eerste geweest.

De PvdA is benieuwd hoe mevrouw Schepers denkt haar bedrijfsvoering te kunnen combineren met activiteiten voor ouderen in Huize Borro en hoe zij dit gaat doen.

Mevrouw Schepers geeft aan dat er al twee bijeenkomsten met de omwonenden zijn geweest en dat morgen de derde is. Eetlust zal een aparte kamer krijgen die ouderen kunnen gebruiken en de ruimte boven, dat is aan Het Wijnhuisfonds.

De voorzitter geeft het woord aan het college.

Het college vindt het bijzonder en oneigenlijk als de raad gaat vragen om geen tijdelijke ontheffing te verlenen, omdat het een bevoegdheid van het college is om een tijdelijke ontheffing op het bestemmingsplan te verlenen in de vorm van een Omgevingsvergunning en daarnaast de exploitatievergunning. We hebben afgesproken dat deze bevoegdheid bij het college ligt. Het college maakt daarbij een zorgvuldige weging, en neemt daarin ook de ingediende zienswijzen mee. De reactie van omwonenden weegt daarbij zwaar.

We zijn nu de afweging aan het maken om een tijdelijke ontheffing te verlenen. Dan geldt de tijdelijke ontheffing echt tijdelijk voor een jaar. Er is geen ruimte om deze stilzwijgend te verlengen. Mocht de wens zijn om dit te verlengen of dat een nieuwe huurder daar gebruik van wil maken, dan kan dat niet zomaar verlengd worden: hiervoor is een nieuwe procedure nodig met een nieuwe afweging. De bedoeling van de wet en het college is om de ontheffing niet telkens te verlengen. Als we dit voor langere tijd zouden willen, dan is het geëigende instrument een wijziging van het bestemmingsplan en dan is de raad wel bevoegd dat te doen. De tijdelijkheid is dus verzekerd.

Wat betreft het tweede punt van de motie, de invulling voor ouderen voor de Bornhof: Het college is, net als de heer Venema,  stichting Eetlust en Atelier3D, van mening dat er combinaties mogelijk zijn op beide verdiepingen.

De voorzitter geeft het woord aan de fracties voor de meest belangrijke vraag.

De SP wil weten waar de zekerheid voor een jaar op stoelt, in aanmerking genomen de gevolgen van de brand op de Kaardebol.

De VVD is het eens met het college. De VVD begrijpt dat Eetlust, de gemeente en de heer Steerneman open staan voor een gesprek met ouderen. De VVD zou willen zeggen daar zo snel mogelijk mee te beginnen.

De PvdA wil weten wat het onderzoek dat het college heeft gedaan naar het kettingbeding, inhoudt. Is dit relevant voor deze procedure? De PvdA vindt punt 2 van de motie sympathiek, maar met punt 1 maak je op korte termijn wel heel veel dingen onmogelijk: leegstand is erger en het is de vraag of we dat wel willen.

Het college antwoordt dat het kettingbeding met het testament van Borro te maken heeft. Hiervoor geldt dat als de gemeente een bestemming gaat toestaan in strijd met het testament, dat we het kettingbeding moeten opzeggen. Dat doen we nu niet. Het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het Oude Bornhof, is juist gedaan om te kijken hoe we invulling kunnen geven naar de toekomst toe, in de geest van het testament. Maar maatschappelijke functies moeten financieel wel uit kunnen. Of het krijgt een commercieel tintje bijvoorbeeld door (ondersteunende) horeca, of de gemeente moet subsidie gaan verstrekken om een maatschappelijke functie in stand te houden. Het moment van een jaar biedt juist de ruimte om dit rustig te bekijken.

Burgerbelang wil weten wanneer het besluit is genomen voor het toestaan van horeca, in verband met de kansen voor anderen om daarop te opteren.

Het college antwoordt dat het besluit niet is genomen. Er is nu in behandeling een aanvraag voor een tijdelijke ontheffing. We hebben geen andere aanvragen ontvangen. Dit is de eerste.

D66 zou het mooi vinden als de insprekers samen zouden kunnen werken.

De Stadspartij vraagt of Eetlust over een jaar terug kan komen op de Kaardebol.

Het college wacht nu op een uitspraak van de verzekeringsmaatschappij over welk bedrag uitgekeerd gaat worden, daarna zal het college samen met Atelier3D de plannen in werking stellen voor herstel. Morgen komt er een memo over de stand van zaken in het college dat ook naar de raad gaat. Het college kan niet met zekerheid zeggen of Eetlust over een jaar terug kan naar de Kaardebol. Wel is zeker dat de ontheffing en horecavergunning maar voor 1 jaar zullen gelden. Mocht blijken –worst scenario- dat Eetlust nooit meer terug kan naar de Kaardebol, dan is het niet gezegd dat Eetlust in Huize Borro mag blijven.

De voorzitter geeft het woord aan de indieners van de motie voor een reactie.

Het CDA vindt het jammer dat het college weinig heeft gecommuniceerd met de bewoners. Hij vindt het lastig dat andere ondernemers niet zo’n uitgesproken kans krijgen na een brand, want dit is wel een heel mooie plek om dit te gaan doen. Het stelt het CDA wel voor een deel gerust dat het echt maar voor 1 jaar is. We hadden het over de faciliterende overheid en het CDA vindt het uit de brand helpen daar niet onder vallen.

Het college geeft aan dat dit beeld niet klopt. Eetlust is zelf naar vervangende ruimte op zoek gegaan en is daarbij op Huize Borro gestuit, dat al langer leeg stond en waarvoor door de eigenaar nog geen huurder was gevonden. Eigenaar en huurder hebben geconstateerd dat dit wel eens heel mooi zou kunnen passen. Vervolgens is die tijdelijke ontheffing en horecavergunning aangevraagd en die behandelen we als elke andere aanvraag. Stichting Eetlust krijgt op geen enkele manier een voorkeursbehandeling van de gemeente.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende besproken en rijp voor de raad is. Hij bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Technisch Blok 2 juni 2014 (20:00 - 21:00)

Verslag van de vergadering

Datum 02-06-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangAranka Verwoort
SPEllis Müller en Lenne Giesen
D66Alex Dijk
PvdAHarrij Hissink
GroenLinksLiza Luesink
StadspartijMeike Wesselink
VVDHanneke Siebelink
CDA
ChristenUnie
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

Aan de agenda zijn drie onderwerpen toegevoegd:

6d. Zienzswijze begroting GGD

6e. Renovatie voetbalvelden Warnsveldse Boys

6f. Bekrachtiging geheimhouding vertrouwelijke bijlage kunstgrasvelden Warnsveldse Boys

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Het college meldt dat de heer Kor Dijkema is aangesteld als nieuwe controller. Hij begint op 23 juni 2014.

Het college geeft aan dat de weg is vrijgemaakt voor een nevenvestiging van een Cluster vierschool (school voor kinderen met gedragsproblematiek) in Zutphen.

Het college meldt dat het COA zijn besluitvorming rond de vestiging van een  Asielzoekerscentrum in  de tweede helft van juni zal afronden. Nog voor de zomer (eind juni) zullen een tweetal informatieavonden voor bewoners en belangstellenden worden georganiseerd.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

a. Forum 2 juni 2014

Geen vragen/opmerkingen.

b. Raad 2 juni 2014

Geen vragen/opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

a. Zienswijze van de raad op de conceptbegroting 2015 van de Regio Stedendriehoek

Geen vragen/opmerkingen.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

b. Intrekken beleidsnotitie openbare verlichting 2008

Geen vragen/opmerkingen.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

c. Bekrachtigen geheimhouding onderbouwing Notitie gebiedexploitaties Zutphen 2014-1

Geen vragen/opmerkingen.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

d. Zienswijze van de raad over de Programmabegroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Het CDA brengt in dat Deventer onlangs uit de GGD is gestapt. Is zo’n stap door Zutphen in beginsel ook mogelijk?

Het college antwoordt ontkennend. Het gaat hier om een wettelijke verplichting die dit onmogelijk maakt.

Het CDA verwijst naar de bezuiniging die de GGD is opgelegd van € 50.000,- en vraagt of deze teniet gedaan wordt door de inflatiecorrectie.

Het college antwoordt dat de GGD inflatie oplost binnen haar begroting. Gemeentelijke subsidies kennen een trend waarin inflatie wordt verrekend.

Het CDA vraagt naar de rol en koers van de GGD in verband met de transities binnen het sociale domein.

Het college antwoordt dat de gemeente en GGD samenwerken op dit terrein.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

e. Renovatie voetbalvelden v.v. Warnsveldse Boys

De SP vraagt waarom de rente in Begrotingswijziging 2014-15 is vastgesteld voor een half jaar in plaats van voor 12 maanden.

Het college antwoordt dat het jaar 2014 al voor de helft verstreken is en dat dat de reden vormt.

Het CDA informeert naar de afschrijvingstermijn van 12 jaar.

Het college licht dit toe.

Het CDA vraagt waarom er voor het gebruik van het trainingsveld geen kleine bijdrage wordt gevraagd.

Het college geeft aan dat er in 2011 een discussie heeft gespeeld over het verhogen van de huur.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

f. Bekrachtiging geheimhouding bijlage bij raadsvoorstel Renovatie voetbalvelden Warnsveldse Boys

Geen vragen/opmerkingen.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken raad 2 juni 2014

Hier zijn geen vragen/opmerkingen over.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 2 juni 2014

Hier zijn geen vragen/opmerkingen over.

9. Vaststellen Forumverslagen

a. Forumverslag 19 mei 2014

Het verslag wordt vastgesteld met inbegrip van de voorgestelde wijzigingen.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst.

Presentatie Visie buitengebied 2014 (02-06-2014)

Datum 02-06-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
J.V.H. Nijman
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangRené Sueters
SPFred van Vliet
D66Hugo Remmers
PvdAMarjolijn Moester
GroenLinksPatrick Reeuwijk
StadspartijDorien Bogerd
VVDBas van der Veen
CDAKarin Warmoltz
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De forumvoorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Onderwerp van dit  forum is de Visie Buitengebied 2014. Dit forum is een vervolg op de presentatie van 19 mei 2014. Het onderwerp is adviserend geagendeerd. De opbrengst is input voor de nog op te stellen visie.

De forumvoorzitter geeft als eerste het woord aan het college.

Het college geeft aan dat deze avond een vervolg is van de presentatie van 19 mei 2014. In de tussentijds is er ook een huifkartocht geweest welke is georganiseerd door LTO. Een drietal raadsleden zijn hierbij mee geweest. De concrete vraag vanavond is: wat wil het forum het college meegeven aan input voor de op te stellen visie.

De forumvoorzitter geeft het woord aan de heer Akkerman om kort en kernachtig de hoofdpunten van de presentatie van 19 mei 2014 nogmaals aan het forum mee te geven. De presentatie van de heer Akkerman is bijgevoegd bij dit verslag.

De forumvoorzitter geeft het woord aan het forum.

Burgerbelang is blij met de opzet met de betrokkenheid van zo’n 25 externe partijen. Dit is een goede zaak. Burgerbelang constateert dat LTO goed georganiseerd is. Een vraag is hoe andere, vaak individuelere groepen, net zo goed georganiseerd kunnen worden zodat ook deze stemmen en adviezen goed gehoord worden. Verder vindt Burgerbelang het voor betrokkenen in het buitengebied van belang dat er snel duidelijkheid is over wat er wel en wat er juist niet kan. Duidelijk moet zijn wat de marges zijn waarbinnen gewerkt kan worden. Ook vraagt Burgerbelang hoe de verdere tijdspanne er uit ziet.

De Stadspartij geeft aan dat er veel te zeggen is over de vier scenario’s. Uiteraard is de Stadspartij voor natuur maar ook andere functies zijn mogelijk mits deze kleinschalig zijn en geen grote verkeersbewegingen met zich meebrengen. Concrete vraag is hoe willen we dat de verschillende deelgebieden er uit moeten zien. De Stadspartij constateert dat er een spanningsveld zit tussen het meer mogelijk maken en daarnaast de invulling van het landschap. Mogelijk kan de gemeente criteria opstellen waaraan ondernemers hun plannen kunnen voorleggen en daarop punten kunnen scoren. Bij die criteria denkt de Stadspartij dan onder andere aan zaken als natuur en duurzaamheid. De Stadspartij wil de suggestie om te werken met criteria graag aan het college meegeven.

Het CDA vindt dat er voor het buitengebied niet teveel regels gemaakt moeten worden. Door onder andere Europese regelgeving wordt er al voldoende geregeld. Verder moeten we niet bang zijn om ondernemers in het buitengebied de vrijheid te geven. Juist agrariërs zijn zich bewust dat ze van invloed zijn voor de omgeving. Het CDA wil dat er ruimhartig gekeken wordt naar mogelijkheden. Werkgelegenheid is daarbij erg belangrijk.

De PvdA vraag hoe het CDA aan kijkt tegen intensieve veehouderij en een eventuele grote recreatie exploitant die iets wil ontwikkelen in het buitengebied.

Het CDA geeft aan dat het bestemmingsplan al veel regelt. Voor wat betreft intensieve veehouderij wordt er al veel geregeld door Europa.

De SP geeft aan tegen de bouw van megastallen te zijn. Daarnaast wijst de SP over de emissienormen en ongewenste verkeersstromen.

D66 geeft aan dat het moeilijk is om te komen tot een visie voor het gehele buitengebied. De afweging is mede afhankelijk van een bepaald deelgebied of landschap. D66 adviseert het college om ook te kijken naar deze diverse gebieden en de mogelijkheden in dat gebied. Verder constateert D66 dat er in de gemeente maar weinig bedrijven zijn die zich bezighouden met biologische landbouw, stadslandschap en andere kleinschalige landbouwactiviteiten terwijl we dit als gemeente wel graag willen. Advies is om hierop te sturen. Ook moet er aandacht zijn voor voorlichting over landbouw en technieken, bij voorkeur aan de rand van het buitengebied.

De VVD sluit zich voor een deel aan bij de vorige sprekers. Het is niet eenvoudig om op basis van dit document één aanpak te formuleren om te komen tot één visie voor het buitengebied. Het zou goed zijn om de verschillende deelgebieden op verschillende manieren te benaderen. Dit brengt ook met zich mee dat er in de verschillende gebieden ook verschillende mogelijkheden zijn. De regievraag staat bij het vaststellen van de visie centraal. We moeten niet willen dat alles dichtgeregeld wordt, anderzijds ligt er wel een ingewikkeld spanningsveld. De VVD vraagt welke procesregels er zijn om per deelgebied tot uitkomsten te komen? Als de VVD kijkt naar de positie van agrarische bedrijven vindt de VVD dat er niet te benauwend moet worden gekeken naar groter bedrijfsvlakken. Dit hoeven niet direct megastallen te zijn. Ook moet er goed gekeken worden naar eventuele bedrijven naast agrarische bedrijven. Het één kan ook het ander schaden.

GroenLinks sluit zich aan bij de vorige sprekers. Als advies geeft GroenLinks aan het college mee dat goed moet worden gekeken naar wat in welk gebied wordt toegestaan. Daarbij moet specifiek worden gekeken naar de verschillende gebieden en landschappen. Agrarische bedrijven moeten de ruimte krijgen. GroenLinks geeft aan dat het stellen van grenzen en regels eigenlijk niet in een visie thuishoren. Een visie is niet bedoeld om details te regelen. Verder wijst GroenLinks op het rapport van het Plattelandshuis. GroenLinks vraagt hoe dit rapport terugkomt in de visie.

De PvdA vindt dat er ruimte moet worden gegeven aan initiatieven. De overheid moet loslaten maar daarbij wel een grens stellen. De gemeente moet met initiatiefnemers in overleg treden en richtlijnen meegeven. De PvdA stelt voor om de visie ‘landelijk gebied’ te noemen in plaats van ‘buitengebied’. De PvdA is voor kleinschalige detailhandel in het buitengebied, voor uitbreiding van bebouwing maar dit moet wel landschappelijk ingepast worden en voor stadslandbouw. De PvdA is ook niet tegen intensieve veehouderij maar vraagt zich af hoeveel ruimte agrarische bedrijven nog hebben.

De forumvoorzitter geeft het woord aan het college voor een reactie op de ingebrachte punten, adviezen en vragen van het forum.

Het college geeft aan dat het doel is van deze avond om input op te halen vanuit het forum. Op basis van alle inbreng kan het college een aantal signalen benoemen die zeker meegenomen worden bij het opstellen van de visie. Opvallend was dat diverse forumleden benadrukten dat er niet te benauwend moet worden gekeken naar mogelijkheden en ontwikkelingen maar dat er wel daar waar nodig is regels gesteld moeten worden. Ook wordt er door het forum veel gewezen op verschillende deelgebieden. Het ene deelgebied biedt veel meer mogelijkheden dan het ander. Het advies is hier om ook goed te kijken naar de verschillende gebieden en de mogelijkheden in dat gebied.

Het college geeft aan getracht te hebben zoveel mogelijk groepen, en daarbij ook kleinere minder goed georganiseerde groepen, mee te nemen in dit proces. Het college heeft diverse stappen gezet om iedereen te kunnen horen en te kunnen bereiken. Meer kan niet van het college worden gevraagd. In de zomerperiode wordt de conceptvisie opgesteld. Deze wordt vastgesteld door het college en daarna ter inzage gelegd. Iedereen kan daarover nog een zienswijze inbrengen. Daarna wordt de visie voorgelegd aan het forum en de raad.

Het college geeft aan dat de genoemde punten van het forum worden meegenomen bij het opstellen van de conceptvisie. Zonder uitputtend te willen zijn benoemd het college een aantal van deze punten. Genoemd zijn verkeerstromen in het buitengebied, het opstellen van criteria zoals ook bij de Kaardebol is gebeurd, de wens om meer biologische en kleinschalige landbouw, niet benauwend kijken naar grotere bouwvlakken in relatie tot dierenwelzijn. Ten aanzien van het rapport van het Plattelandshuis geeft het college aan dat dit rapport nu ter inzage ligt. Het rapport gaat onder andere over energie beperkende maatregelen en de ruimte inpassing daarvan in het landschap. Een deel hiervan krijgt ook een plek in de uiteindelijke visie. Deze onderwerpen zijn overigens van begin af aan al wel meegenomen. Het college kan zich wat voorstellen bij de wens van om visie buitengebied te veranderen in visie landelijk gebied. Alle opmerkingen worden meegenomen bij het opstellen van de visie.

GroenLinks geeft aan dat de opstellers van het rapport van het Plattelandshuis zich niet herkennen in het document dat nu is opgesteld. Zij zien van hun boodschap niets terug.

Het college geeft aan dat het discussiestuk niet is bedoelt om alle punten mee te nemen maar is bedoelt om over te discussiëren. In de uiteindelijke visie krijgt het rapport van het Plattelandshuis, voor zover dat betrekking heeft op het buitengebied, een plek.

GroenLinks merkt op dat zij in zijn algemeenheid meer willen zien van het thema duurzaamheid in de nog op te stellen visie.

De Stadspartij geeft aan de relatie bestemmingsplan met het opstellen van de visie en de criteria erg lastig is. Volgens de Stadspartij beschrijft de visie de gewenste ontwikkelingen in hoofdlijnen. Veel vragen vanuit het forum zijn erg detailleert.

Burgerbelang vraagt of de vragen van het LTO ook door het college zijn ontvangen en worden meegenomen in de procedure.

Het college geeft aan dat deze punten al zijn meegenomen in de discussienota maar dat deze zeker worden meegenomen bij de conceptvisie.

De SP wil graag nog een antwoord op de vraag over megastallen in relatie tot de emissienormen.

Het college geeft aan dat intensieve veehouderij met megastallen inderdaad worden begrensd door onder andere emissienormen. De opmerking van de SP hierover klopt.

D66 merkt op dat strikte regelgeving vaak wordt genoemd door ondernemers in het buitengebied. D66 ziet graag dat de gemeente meedenkt over hoe er meegewerkt kan worden. Daarbij moet worden gekeken naar maartwerk per deelgebied.

Het college sluit zich aan bij deze opmerking. Het buitengebied moet niet dichtgeregeld worden.

De forumvoorzitter constateert dat het onderwerp voldoende is besproken. De forumvoorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Notitie gebiedsexploitaties Zutphen 2014-1 (02-06-2014)

Datum 02-06-2014 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangBert Jansen
SP
D66Huibert Brouwer
PvdAFrans Heitling
GroenLinksChristina Oosterhoff
Stadspartij
VVDWillem van Stockum
CDAHein Brunsveld
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.

Het college krijgt het woord. Namens het college geeft B. Senneker (ambtelijke ondersteuner) een presentatie over de systematiek achter de cijfers van het grondbedrijf.

Na afloop van de presentatie krijgt het forum de gelegenheid tot stellen van vragen over de presentatie. Voor inhoudelijke vragen krijgt men bij de volgende forumvergadering alle gelegenheid.

De VVD merkt alleereerst op dat het voor de fracties zinvol is om vooral de jaarrekening naast de grondexploitatie te leggen. De fractie vraagt waarom het college niet gaat afwaarderen.

Het college geeft aan dat de overweging is om af te waarderen op het grondbezit of te putten uit de voorziening.

De VVD wil graag weten waar de voorziening de jaarrekening te vinden is.

Het college zal hier in de volgende behandeling op terug komen.

D66 vraagt hoe het gaat met de afspraken omtrent de aantallen (zie pag 7 van de notitie).

Het college geeft aan dat het overleg met de provincie nog loopt.

Groen Links wil graag weten waarom de VVD zo nadrukkelijk naar de jaarrekening verwijst.

De VVD geeft aan dat het verstandig is om op termijn een keuze te maken voor afwaarderen en dat het daarom goed is om naar de onderliggende cijfers te kijken.

De fractie van GroenLinks is van mening dat een dergelijk debat zinvol kan zijn.

De stelt vast dat er verder geen vragen mee zijn over de presentatie. Het stuk kan in het volgend forum meer inhoudelijk worden besproken. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Zienswijze van de raad over de begroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling Delta (02-06-2014)

Datum 02-06-2014 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Hamerstuk
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
O.W. Bosch
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangMartijn Siemes
SPEngbert Gründemann
D66Carel Lammers
PvdAJasper Bloem
GroenLinksVictor Boldewijn
StadspartijGerard Pelgrim
VVDWillem van Stockum
CDACoby Pennings - Hanemaaijer en Gidie Ritzerveld
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het forum de ruimte om vragen te stellen aan het college over het voorliggende begrotingsstuk.

De SP wil graag eerst een raadsplan en dan een begroting. Nu is sturing nauwelijks mogelijk

Burgerbelang wil graag weten hoe andere gemeenten tegen de begroting aankijken.

De PvdA vraagt hoe het college denkt over het zelf in dienst nemen van mensen. Tevens vraagt men of het mogelijk is om de optie dagbesteding/beschermd werken verder uit te werken.

D66 vraagt of de 2 man overtollig kaderpersoneel niet door de gemeenten zelf in dienst kunnen weorden genomen.

Het college krijgt het woord ter beantwoording van de vragen uit de eerste termijn.

Ten aanzien van de vraag van de SP merkt men op dat het gebruikelijk is eerst een begroting op te stellen. Om daarvoor nog een jaarplan op te stellen is tijdstechnisch niet haalbaar. De begroting van de gemeenschappelijke regeling moet voor 1 juni bij de provincie liggen.

Zienswijzen van de andere gemeenten komen dan bij de eerstvolgende AB vergadering aan bod.

Voor wat betreft het in dienst nemen van mensen met een SW indicatie beschouwt het college het als een verantwoordelijkheid om hier werk van te maken. Er wordt in een notitie op teruggekomen.

Voor dagbesteding en dagopvang ziet het college mogelijkheden. De eerste contacten hierover zijn gelegd.

Het overnemen van boventallig kaderpersoneel is een waardevolle suggestie. Het college gaat hier naar kijken

Het forum krijgt vervolgens weer het woord voor vragen aan het colllge.

De SP wil nogmaals weten hoe zonder plan een budget gemaakt kan worden.

De VVD  heeft wel behoefte aan het bespreken van het jaarplan in het forum. Dit geldt ook voor het jaarplan van het Plein. Over de volgorde begroting en jaarplan wordt opgemerkt dat dit opeenvolgende cycli zijn waarbij afwijkingen steeds in het volgende document gecorrigeerd kunnen worden.

Het college geeft aan de begroting een document met alleen hoofzaken is en dat in het het jaarplan de details worden uitgewerkt.

Nabespreking  van de jaarplannen kan in het najaar plaatsvinden evenals de vertaling van de kaders van de Participatiewet. Deze vertaling kan leiden tot andere financiele consequenties.

D66 wil weten wat er gebeurd als detacheringsovereenkomsten vervallen.

Het college antwoordt dat dan de vergoeding van de betreffende werkgevers aan de gemeente vervallen.

De PvdA maakt zich zorgen over het begrotingstekort. In 2018 is de reserve op.

Het college antwoordt hierop dat het ondermeer over de dekking zal gaan bij de kaderstelling van de Participatiewet. Er zal nog meer gedetacheerd moeten worden. Daarnaast zal ondermeer op gebouwen, machines en kaderpersoneel bezuinigd moeten worden. Er ontstaat een probleem doordat de vergoeding van het rijk minder wordt terwijl de salarissen gelijk blijven. Daar moet of een slimme oplossing voor komen of de raad moet overwegen meer geld beschikbaar te stellen.  De tekorten zijn al wel minderer dan verwacht. De ingezette maatregelen sorteren effect.

De voorzitter concludeert vervolgens dat het stuk rijp is voor behandeling in de raad.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in