Pagina delen

Forumverslag 02-03-2015

Bijstellingsnotitie en wijziging Strategische Agenda en programmabegroting (02-03-2015)

Datum 02-03-2015 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.G.S. Siemes
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Notulist
More Support
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort en E. van Beek - van Heerde
SPE.C.L. Verhoog en M.J. ten Broeke
D66W.M. Voorham en G.I. Timmer
PvdAF.J.M. Heitling en H.W. Hissink
GroenLinksC. Oosterhoff en P. Reeuwijk
StadspartijD. Bogerd en G.J.H. Pelgrim
VVDB. van der Veen en W.P. van Stockum
CDAG.H. Brunsveld en K.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen en T. Marks

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. De concrete aanleiding voor dit Forum is de bijstellingsnotitie,  die voortkomt uit het collegeakkoord ‘Krachten bundelen’.

Burgerbelang brengt een punt van orde in. De fractie betreurt het dat het niet mogelijk is om tijdens dit Forum in te spreken. Er heeft zich in ieder geval één inspreker aangemeld. Burgerbelang vraagt toe te lichten waarom niet kan worden ingesproken en informeert of zich nog meer belangstellenden hebben gemeld om van het inspreekrecht gebruik te maken.

De griffier antwoordt dat telefonisch contact is opgenomen met de inspreker en is uitgelegd waarom inspreken tijdens deze vergadering niet mogelijk is. Voorts is gewezen op andere mogelijkheden om informatie over het proces inzake de bijstellingsnotitie in te winnen.

De voorzitter geeft het woord aan het college ten behoeve van een presentatie – op hoofdlijnen - van de bijstellingsnotitie.

Het college geeft aan dat de Strategische Agenda in november 2014 is vastgesteld. In de latere bijstellingsnotitie is de Strategische Agenda op een aantal onderdelen gewijzigd. De bezuinigingen die hieruit voortvloeien worden meegenomen in de Voorjaarsnota. De raad zal op 9 maart een besluit nemen over de bijstellingsnotitie. Daarbij wordt - via concrete voorstellen - ook rekening worden gehouden met de middelen die beschikbaar zijn gekomen als gevolg van herijking van de bestemmingsreserves.

De raad heeft gevraagd om de koers duidelijker en beter onderbouwd weer te geven. Het college heeft de nota in vervolg op deze vraag gericht op vier speerpunten.

 1. Preventie en vroegsignalering -  Met vroegtijdige signalering, zullen minder mensen gebruik gaan maken van zorg en kunnen grotere problemen worden voorkomen. De wijze van vormgeving ligt nog niet vast. Het college krijgt veel signalen dat er – ook in het beleid - zaken zijn die preventie en vroegsignalering in de weg staan. Het college wil dan ook onderzoeken hoe een aantal beleidsnota’s in dit kader aangepast kan worden.
 2. Werk - De vraag is of er voldoende werkgelegenheid is in Zutphen. Door meer te investeren in werk en de bereikbaarheid daarvan denkt het college voor de grote groep werklozen meer te kunnen betekenen. Deze inspanningen kunnen leiden tot versterking van de samenleving. In 2015 wil het college specifiek de aandacht richten op de jeugdwerkloosheid. Het tweede subpunt binnen dit speerpunt is het ontwikkelen van een economische agenda, met als doel om méér werk te maken van werk.
 3. Duurzaam handelen - Een van de kernkwaliteiten van de gemeente is duurzaamheid. De gemeente wil zelf duurzaam handelen, maar ook investeren in een duurzaam woonmilieu. Het college wil voorts meer ruimte bieden voor de huisvesting van  jongeren in de stad.
 4. Het proces - De inzet is om steeds meer te gaan samenwerken met de samenleving. Burgerparticipatie is dan ook een heel belangrijk onderwerp in het sociaal domein. Naast het stimuleren en faciliteren van burgerinitiatieven wordt de rol en positie van de gemeente steeds belangrijker.  Het is belangrijk dat Zutphen zich stevig positioneert binnen de stedendriehoek. Met het oog op het toenemende belang van samenwerking is de nota ‘Verbonden partijen’ opgesteld.

Het college vraagt of het forum de genoemde vier speerpunten kan onderschrijven en wil graag weten welke vormgeving en accenten wenselijk zijn.

Eerste termijn

De Stadspartij is van mening dat het proces om tot een goede inhoudelijke bespreking te komen niet bepaald voorbeeldig is geweest. De herziene speerpuntnota is korter,  overzichtelijker en beter leesbaar. Helaas zit er wel overlap in overkoepelende thema’s. De momenteel geformuleerde thema’s zouden heldere richtlijnen moeten vormen om nieuwe beleidsvoornemens aan te toetsen, maar door de globale beschrijving zijn vrijwel alle te bedenken onderwerpen hieronder te brengen.
De Stadspartij onderschrijft de speerpunten uit de nota. Onder de noemer ‘duurzaam handelen’ is vermeld dat energiebesparing gebeurt door de inwoners. De fractie erkent deze stelling, maar is van mening dat de Gemeente hierin een voorbeeldrol kan vervullen.
Bij meerdere punten wordt een specifieke nota aangekondigd of wordt aangegeven dat verdere invulling aan de hand van een discussie moet plaatsvinden. De fractie mist hierbij een duidelijke en voor de raad controleerbare tijdsindicatie, maar vindt het voor de hand liggend dat dit binnen drie jaar gebeurt met voldoende tijd om ook daadwerkelijk tot uitvoering te komen.
Verder dringt de fractie er op aan om veel duidelijker aan te geven waar bedragen op zijn gebaseerd. Opvallend is dat van de eerder gereserveerde miljoen euro nu € 800.000,= is ondergebracht bij de diverse speerpunten. De resterende € 200.000,= is blijkbaar nog niet ingevuld. Genoemde bedragen kunnen volgens de financiële paragraaf zowel intern als extern worden ingezet. Volgens de Stadspartij ‘wringt’ het hier behoorlijk en de fractie vraagt een toelichting van de wethouder op dit punt.
De Stadspartij wil uitsluitend akkoord gaan met de Bijstellingsnotitie als daarin duidelijk wordt vermeld dat het bedrag van één miljoen euro niet vrij besteedbaar is door het college, maar geldt als reservering, waarbij telkens voorafgaand aan de uitgaven plannen voorgelegd worden aan de raad.
De Stadspartij pleit voor de opname van een aantal inhoudelijke punten in de Bijstellingsnotitie en reageert achtereenvolgens op de genoemde vier speerpunten.

 1. Preventie en vroegsignalering – De fractie benadrukt het belang van een groene leefomgeving voor welzijn en gezondheid. Naast natuurspeelplekken kan gebruik worden gemaakt van slimme combinaties “op het snijvlak van groen en zorg”.
 2. Werk - De Stadspartij wil ook inzetten op werk dat past bij het unieke karakter van Zutphen, zoals het stimuleren van duurzaam en milieuvriendelijk ondernemen en ambachtelijke en hoog-technische bedrijvigheid.
 3. Duurzaam handelen - De Stadspartij streeft naar concretisering van een energieneutraal Zutphen met als voorwaarde dat bij de realisering rekening gehouden wordt met cultuur- en natuurwaarden.
 4. Verbinden en loslaten - De fractie  vraagt aandacht voor de inbreng van specifieke doelgroepen, zoals jongeren en allochtonen.

GroenLinks streeft naar een samenleving waarin - nu en voor volgende generaties - eerlijk wordt gedeeld, ieder zichzelf mag zijn, gelijke kansen worden geboden, ieder diens talenten kan ontwikkelen en baas is over diens eigen leven. Deze rode draad herkent de fractie in de Bijstellingsnotitie.

Accenten moeten liggen op het voorkomen van schulden, het geven van ruimte en vertrouwen aan mensen in de bijstand en inzet op preventie voor de meest kwetsbare groepen, gecombineerd met vroegsignalering. GroenLinks  wil de participatie versterken door te experimenteren met een andere aanpak van de bijstand, waarbij geen verplichtingen worden opgelegd, maar wel een bijverdienmogelijkheid wordt geboden. 

Samenwerken is belangrijk om duurzaamheid te realiseren. GroenLinks wil voorts een focus leggen op de binnenstad en “loslaten waar dat kan”.

Jongeren moeten een goede start krijgen met inzet coaching van jongeren door jongeren. Initiatieven als de banencarrousel moeten worden gestimuleerd. Maatschappelijke ondernemers hebben de toekomst en daar dient gebruik van te worden gemaakt.

Wat betreft het duurzaam handelen vindt GroenLinks dat gekozen moet worden voor innovatieve samenwerking tussen bestuurders, ambtenaren, bedrijven en burgers. GroenLinks stelt voor om in de samenwerking binnen de Stedendriehoek en de provincie te te onderzoeken of gebruik kan worden gemaakt van elkaars ambtelijke deskundigheid. Voorts pleit de fractie voor het schrappen van regelgeving, die duurzame keuzes in de weg staat. Ten aanzien van duurzaam wonen zijn stevige afspraken nodig.

GroenLinks ziet de binnenstad als “het goud van Zutphen”. Het wonen in de binnenstad wordt in de toekomst heel belangrijk, maar op dit moment ‘knelt’ dit.

Wat betreft speerpunt 4, het verbinden en loslaten, stelt de fractie voor om nieuw beleid te baseren op de reactie van de Rekenkamer. Meten is belangrijk, maar er moet uiteraard ook worden geluisterd naar hetgeen is gebeurd.

In het voorstel van het college wordt vrij veel geld gereserveerd voor de ambtelijke organisatie. GroenLinks vraagt een toelichting op de noodzaak van deze investering.

Het CDA gaat in op de aangegeven speerpunten:

 • Preventie en vroegsignalering - Het CDA vindt het logisch om te investeren aan de voorkant. Het is buitengewoon belangrijk dat vraag en aanbod op elkaar zijn afgestemd. In het verlengde daarvan vraagt de fractie aandacht voor het thuis kunnen blijven wonen. De haalbaarheid daarvan is afhankelijk van het persoonlijke sociale netwerk. Ook met het oog hierop wil het CDA ‘het meedoen in de samenleving’ dan ook bevorderen. Sportactiviteiten en een goede bereikbaarheid voor iedereen zijn daarbij van groot belang. Een tweede belangrijk punt in dit kader is snelheid in de schuldhulpverlening. Aan particuliere nonprofit instellingen op het gebied van schuldhulpverlening zou ruimte moeten worden geboden om meer snelheid in de schuldhulpverlening te realiseren. 
 • Werk – De fractie wijst op een werkaanbod binnen de gemeentegrenzen; behoud en uitbreiding hiervan is belangrijk. Ook vraagt het CDA aandacht voor talentontwikkeling en het belang dat ieder een maatschappelijke bijdrage kan leveren. Beroepsonderwijs en ruimte voor initiatieven buiten de bestaande kaders, zoals Paradox, is belangrijk om iedereen mee te kunnen laten doen doen. De goede bereikbaarheid van Zutphen moet - bijvoorbeeld met inzet van ambassadeurs – beter onder de aandacht worden gebracht. Het CDA vindt het niet zo belangrijk dat bedrijfsgebouwen er prachtig uit zien. De  fabriekspanden uit het verleden zijn nu bijvoorbeeld toch de pareltjes van ‘De Mars’ geworden.
 • Duurzaam handelen – Uit het oogpunt van rentmeesterschap acht het CDA duurzaamheid een belangrijk speerpunt. De huidige generatie dient Zutphen beter en mooier achter te laten.
 • Verbinden en loslaten – De complexiteit van dit thema zit met name in de vraag hoe je controle houdt. Het CDA wil ruimte bieden aan initiatieven in de samenleving door vermindering van regelgeving en een andere wijze van besturen. Het CDA pleit voor verbindingen zonder knellende banden en wil daarom liever spreken over ‘vrijlaten’ in plaats van ‘loslaten’. Daarbij is wel van belang dat de raad een duidelijke richting bepaalt en - in het kader van het loslaten – voldoende aandacht besteedt aan een goede communicatie. De investering van € 800.000,= dient als ‘smeerolie voor de Zutphense samenleving en is een buitengewoon goede investering. 

De ChristenUnie acht voorliggende speerpunten inderdaad de speerpunten die de raad voor ogen had. De fractie suggereert de speerpunten ‘op te laden’ met “de identiteit van Zutphen” en vindt het belangrijk om met elkaar afspraken te maken over hoe je de speerpunten blijft opladen. Spreker suggereert voorts de titel ‘Zutphen doet mee’ voor de bijstellingsnotitie te kiezen.

Voorts pleit de fractie voor meer aandacht voor cultuur. Door het noemen van ambities worden mensen naar Zutphen getrokken. Een tweede belangrijk aandachtspunt is onderwijs.

Het formuleren van speerpunten is weliswaar een goede zaak, maar de Gemeente kan vanzelfsprekend op voorhand geen blauwdruk maken van de toekomstige stad en zal ook alert moeten durven reageren op dynamische ontwikkelingen en nieuwe initiatieven moeten stimuleren. In reactie op het CDA stelt de fractie dat het juist wèl zaak is om te durven loslaten en het aan te durven dat er ook dingen fout kunnen gaan.

De ChristenUnie meent dat overlap tussen thema’s niet erg is. De vraag is hoe dit de komende tijd wordt bestuurd.

De SP gaat achtereenvolgens in op de vier speerpunten:

 • Preventie en vroegsignalering betreft op zich alle inwoners van Zutphen, maar richt zich vooral over de meest kwetsbare inwoners. Mensen mogen niet het gevoel hebben er niet bij te horen. Rekening houdend met het belang om alle inwoners te betrekken, zou hieraan bij training van de ambtelijke organisatie specifiek aandacht moeten worden besteed. Vroegsignalering en preventie vereisen noodzakelijke investeringen nodig. De SP wil daar graag geld en energie voor vrijmaken.
 • Werk – Werk vormt een van de belangrijkste factoren om mensen niet ‘achterop te laten raken’. De inzet op een goed vestigingsklimaat en een goede afstemming tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid is erg belangrijk. De SP wacht met spanning de economische agenda af en vraagt zich wel af wat de gemeentelijke invloed op dit speerpunt kan zijn. Veel Statenfracties  willen investeren in een goede relatie met de ondernemers: hier moet de Gemeente aansluiting op houden. De focus wat werkgelegenheid betreft moet niet alleen sterk op de jeugd zijn gericht. Er zijn immers ook heel wat ouderen die geen werk hebben. Verder vraagt de fractie aandacht voor het aspect verdringing.
 • Duurzaam handelen – De SP waardeert de aandacht voor jongerenhuisvesting in dit kader. De fractie vraagt hoe het college de doelgroep hierbij wil betrekken. Bij het inspelen op burgerinitiatieven vraagt de SP zich af hoe kan worden voorkomen dat uitsluitend partijen / individuen worden gehoord die toch al actief zijn.  
 • Verbinden en loslaten – Het is van belang is om onnodige regels los te laten. Deregulering vraagt een gezonde afweging, zodat met afschaffen van regels geen beperkingen voor anderen ontstaan. In een stad die bruist van de initiatieven mogen er geen administratieve of andere onnodige barrières zijn en is het van groot belang dat de Gemeente een verbindende rol blijft spelen.

 Burgerbelang gaat in op de speerpunten:

 • Preventie en vroegsignalering - Met laagdrempelige participatie kunnen bezuinigingen worden gerealiseerd en kan een betere sociale omgeving voor iedereen ontstaan. Belangrijk is om hierbij zoveel mogelijk mensen te bereiken. Sport en cultuur zijn hiertoe uitermate geschikt. De fractie kijkt dan ook met belangstelling uit naar de Sport- en Cultuurnota en pleit er voor om sport voor iedereen mogelijk te maken. Een zwembad zou hierin een grote rol kunnen vervullen. Burgerbelang vraagt of het college bereid is te onderzoeken of schoolzwemmen - of een alternatieve vorm hiervan - kan worden ingepast in de exploitatie van het nieuwe zwembad. De fractie is voorts zeer blij dat hard wordt gewerkt aan de bestrijding van de laaggeletterdheid in Zutphen. Met minimale middelen kunnen grote groepen mensen worden geholpen, waarbij een investering vrijwel direct iets oplevert. Burgerbelang wenst daarom twintigduizend euro voor dit doel te reserveren en informeert naar de bereidheid van het college wat dit betreft.
 • Duurzaam handelen – Duurzaamheid vraagt om vooruit te kijken. Burgerbelang ziet graag dat gemeentelijke investeringen naar voren worden gehaald om bepaalde toekomstige kosten te voorkomen. Het lijkt het juiste moment om het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels opnieuw te agenderen. Met een kleine investering, aangevuld met een riante subsidie vanuit het Rijk, zijn oplossingen denkbaar. Onduidelijk is of het college gevolg heeft gegeven aan de toezegging aan de raad om hiernaar onderzoek te doen. Over een beperkt aantal jaren wordt de gemeente wellicht verplicht om de hoogspanningsleidingen ondergronds te brengen en zal dan met hoge kosten worden geconfronteerd.  
 • Werk - Jongeren verdienen een prominente plaats met het oog op continuïteit en vernieuwing binnen de gemeente. De gemeente moet daarom ook investeren in het aantrekkelijk maken van Zutphen voor jongeren en starters. Ook investeren in goed middelbaar en hoger beroepsonderwijs zal voor de toekomst rendabel zijn.
 • Verbinden en loslaten - Burgerinitiatieven dragen bij aan een bruisende en vitale stad. Zutphen mag zich gelukkig prijzen met zoveel initiatieven en actieve burgers op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De gemeente moet goed kunnen inspelen op de lokale behoefte. Burgerinitiatieven mogen niet leiden tot verdringing of uitsluitend voorzien in een bezuinigingsbehoefte. Voor een optimale ontwikkeling van burgerinitiatieven moeten burgers kunnen meebeslissen over het beleid.

Voorts legt de fractie nog enige vragen voor over de bijstellingsnotitie. Een aantal doelen uit de Strategische Agenda komt te vervallen, wordt uitgesteld of anders uitgevoerd. Dit betekent dat minder ambtelijke inzet nodig is. Het is niet duidelijk hoeveel tijd en geld hiermee wordt bespaard. Een toelichting is wenselijk bij het verzoek van het college om € 800.000,= ter beschikking te stellen voor bepaalde zaken, waarvan Burgerbelang meent dat deze onder de reguliere werkzaamheden vallen.

Burgerbelang vraagt hoe het college succesvol een rol in relatie tot burgerinitiatieven denkt te kunnen oppakken. De fractie pleit er tot slot voor om in het kader van een heldere bestuurscultuur, alle informatie open en helder te delen met alle burgers en instanties. Alle burgers in Zutphen moeten de kans krijgen om mee te kunnen doen.

De VVD stelt dat meer dan ooit een beroep wordt gedaan op inzet en creativiteit op lokaal niveau, nu taken vanuit het Rijk zijn overgeheveld naar gemeenten. Daarnaast zijn de gevolgen van de economische recessie voelbaar. Hoewel het tij nu lijkt te keren, moet er nog hard worden gewerkt voordat voor iedereen het herstel voelbaar wordt. De internationale zorg over afval en fossiele brandstoffen vraagt vooral om lokaal handelen. Toch is het zaak om te beseffen dat de lokale overheid noch de capaciteit, noch de expertise voor in huis heeft om voor alle problemen een oplossing te bieden. Daarnaast bestaat vanuit de maatschappij een grote behoefte om initiatieven tot ontplooiing te brengen. Op dat snijvlak zijn de genoemde speerpunten zeer herkenbaar. De VVD beseft dat de genoemde opgave onmogelijk binnen één bestuurstermijn kan worden vervuld. Het is de taak van het college om samen met de raad, andere stakeholders en de burgers een substantiële stap te maken.

De VVD pleit ervoor om als Gemeente uitsluitend te bemoeien met zaken, die niet zonder de bemoeienis van de Gemeente kunnen. De intenties moeten helder zijn en waar nodig moeten sturende doelstellingen worden opgelegd. De nadruk moet echter liggen op vrijheid in hoe burgers, bedrijven en stakeholders kunnen bijdragen aan een betere lokale samenleving. De rol van de Gemeente daarin is vooral gericht op het mogelijk maken van bepaalde zaken. In het huidige stadium is de VVD daarom zeer terughoudend in het formuleren van nadere doelstellingen en randvoorwaarden. Het door het college incidenteel gevraagde budget ziet de VVD als een eerste belangrijke hefboom om stappen te maken. De fractie ziet de gesprekken in dit kader met vertrouwen tegemoet.

De fractie gaat in op de speerpunten.

 • Preventie en vroegsignalering – De VVD herkent een duidelijk hefboomeffect door op een constructieve manier problemen in het sociale domein op te lossen en tijdig te interveniëren. De verleiding kan echter bestaan om in het kader van vroegsignalering “heel dicht op individuen en gezinnen te gaan zitten”; dat kan leiden tot overmatige bemoeienis en betutteling. De fractie roept het college op preventie en vroegsignalering toe te passen op de menselijke maat, maar ervoor te waken om alles onder preventie en vroegsignalering te scharen. Het genoemde bedrag ad € 100.000,= voor sport en cultuur hoeft niet alleen maar te maken te hebben met het sociaal domein.
 • Werk - De werkeloosheid in Zutphen is nog te hoog. Daarbij gaat het niet om het vertrek van hoogwaardige werkgelegenheid, maar ook over een tekort aan laaggeschoolde werkgelegenheid. De VVD zou graag zien dat binnen de gemeentelijke organisatie iemand wordt aangewezen, die goed voeling houdt met bedrijven die overwegen zich elders te vestigen. Zutphen en omgeving zetten goede stappen op het gebied van Cleantech; dit kan “een goed bruggetje” vormen naar hoogwaardige werkgelegenheid. De VVD zou graag zien dat de verduurzaming in de bouw wordt doorgezet en vooral dat de lokale overheid zelf op een verantwoorde manier een voorbeeldfunctie vervult.

De PvdA is verheugd dat het college met een stofkam de bestemmingsreserves heeft beoordeeld op hun relatie tot het oorspronkelijke doel. Het college kiest voor een zeer voorzichtige aanpak door het vrijgekomen geld voor een groot deel toe te voegen aan de saldireserves. Tegelijkertijd wordt een wensenlijst ingevuld, waarbij budgetten worden aangegeven. Het bedrag van één miljoen euro is echter nog niet geheel uitgegeven.

De vier speerpunten moeten in samenhang met elkaar worden bezien. Het college heeft een lijst opgesteld met punten die later, minder of niet hoeven te worden gedaan. De PvdA wil momenteel focussen op de hoofdlijnen.

 • Preventie en vroegsignalering – Dit is een belangrijk speerpunt waarbij sport en cultuur een rol kunnen spelen. De PvdA-fractie ontvangt zorgelijke signalen over de rol van ondersteunende zorg op basisscholen. In de praktijk blijkt dit niet altijd goed te werken vanwege tijdgebrek. Een ander effect van de decentralisatie is dat veel organisaties waaraan taken zijn toegewezen ‘omkomen’ in de administratieve lasten.
 • Werk - De PvdA herkent zich in de voornemens in relatie tot dit speerpunt en ondersteunt alle initiatieven, die aan oplossingen bijdragen. Werk is de sleutel tot participatie en een welvarend Zutphen biedt draagvlak voor onderwijs, sport, culturele voorzieningen en een bloeiende binnenstad. Bovendien genereert werk ook werk. Het is wenselijk dat het college ook initiatieven ontwikkelt in relatie tot de regionale werkgelegenheid.
 • Duurzaamheid – Duurzaamheid is een doel en een wijze van benaderen, maar vooral de combinatie is van belang. Initiatieven op het gebied van duurzame energie en biomassa worden door de PvdA toegejuicht. De fractie is benieuwd naar de Energieagenda. Verduurzaming in het kader van het omgaan met energie is een aspect daarvan, maar ook leegstand is een item. Wellicht is functieverandering aan de orde. De PvdA hoopt dat het college verduurzaming van de binnenstad en het bouwen voor specifieke groepen op een goede manier bij elkaar kan brengen.
 • Bij het speerpunt verbinden en loslaten noemt het college de dialoog en burgerparticipatie. De PvdA gaat ervan uit dat het college hier vaart achter zet. De PvdA is benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek naar de verzelfstandiging van musea en het zwembad. De PvdA staat hier in principe positief tegenover.

De PvdA stemt in met de voorstellen en is benieuwd naar de voortgang.

BewustZW stelt dat voorliggende nota past in de gemeentelijke cultuurvisie. De overheid trekt zich met rasse schreden terug; dit terugtreden vereist moed. De vraag is dan ook hoe sterk het sociaal vangnet is om de sociaal zwakkeren in de samenleving daadwerkelijk in beeld te houden en te ondersteunen. Dat vraagt een gezamenlijke zoektocht.

Bewust ZW onderschrijft de voorliggende speerpunten. De fractie vraagt zich wel af hoe dit document zich verhoudt tot datgene wat reeds is besloten in het kader van de transities, tot de Stedendriehoek en tot andere belangenorganisaties.

In de Stedendriehoekverband wordt fors ingezet op werkgelegenheid. Door de provincie worden hier ook miljoenen in geïnvesteerd. Ook hier speelt de vraag in hoeverre aanvullend lokale investeringen noodzakelijk zijn.

Ten aanzien van duurzaam handelen bestaan reeds vele initiatieven, ook samen met andere overheden. De fractie juicht dit toe. Ook hier lijkt echter sprake van enige overlap en de fractie vraagt op dat punt meer duidelijkheid en concretisering te geven.

Het continueren van deregulering vraagt lef. Wel dient de Gemeente alert te zijn op het behoud van een vangnet. Dit kan ‘winst’ opleveren voor het sociaal vangnet, maar ook voor het economisch kader. Over het economisch kader zijn in Stedendriehoekverband reeds afspraken gemaakt.

Spreker vraagt aandacht voor de lijst van onderwerpen. Bij ‘veilige leefomgeving’ is gemeld dat dit later en minder wordt gedaan. Veiligheid dient voor BewustZW voorop te staan en dit is een belangrijk speerpunt dat prioriteit verdient.

D66 is blij dat de raad op dit moment bij elkaar zit om te spreken over de vier speerpunten. Het document dat voorligt is zeer belangrijk, want het geeft aan waar het college de koers wil wijzigen en waar ze meer of minder aandacht op wil vestigen. D66 vindt het een goede zaak dan nu op hoofdlijnen wordt aangegeven waarvoor de middelen worden gereserveerd. Wat nu voorligt is het minimale om afwegingen te kunnen maken. Er is gesteld dat ook later in het proces middelen gereserveerd kunnen worden, maar D66 hecht eraan om nù overzicht te hebben en zaken te kunnen afwegen. Met voorliggende bijstelling heeft de raad beter zicht op de voornemens van het college.

De fractie constateert een scheve verdeling in de besteding van middelen tussen proces en inhoud vindt D66. Ongeveer negentig procent van de middelen wordt besteed aan dialoog,  beleidsvorming en proces en slechts een fractie van het budget wordt besteed aan de inhoud. Het past beter bij het speerpunt om de verhouding andersom te stellen.

Het verbaast de fractie dat het college bij de uitwerking van de speerpunten sterk de dialoog opzoekt en ook de raad hierin oproept om plannen in te dienen. D66 ziet het als de taak van college om daarin prioriteiten aan te geven. De fractie gaat in op de speerpunten.

 • Preventie en vroegsignalering – D66 acht dit een terecht speerpunt en kan zich vinden in de voorgestelde investeringen in onderwijs, cultuur en sport. De fractie is blij met de rol die het college op zich neemt door met de scholen voor VO in gesprek te gaan en extra geld daartoe te reserveren. De voor- en vroegschoolse educatie vervult een belangrijke rol in preventie en vroegsignalering. De terugtrekkende beweging wat dit betreft, wordt dan ook betreurd.
 • Werk – Op dit thema heeft D66 eerder vragen gesteld. De werkeloosheid is hoog en de vraag is of de gemeente in algemeenheid gaat inzetten op werkgelegenheid of dat gekozen wordt voor gericht investeren in de krachten van Zutphen. D66 ziet het meeste in het laatste model en vraagt het college waarom daar niet méér op wordt ingezet.
 • Duurzaamheid - D66 constateert dat er geen extra ambitie wordt gesteld. De fractie vindt het speerpunt dus dat wat mager ingevuld.

Tot slot, benadrukt de fractie dat veel beleidskeuzes onbenoemd blijven. Daarnaast komt de financiering van het beleid niet aan de orde. D66 maakt zich zorgen dat er te veel aandacht gaat naar beleidsvorming en te weinig naar uitvoering.

 

De voorzitter schorst de vergadering voor 10 minuten.

Reactie college

Het college geeft een unanieme reactie. Het college heeft met genoegen naar de inbreng van de fracties geluisterd. Ten eerste wordt ingegaan op de financiën. Bij het opstellen van de werkplannen voor 2015 is gekeken waar kennis of capaciteit tekort is om de taken en ontwikkelingen die voortkomen uit het collegeakkoord en de bijstellingsnota uit te kunnen voeren. Waar dat het geval is, heeft het college een inschatting gemaakt van het benodigde budget. Toekenning van het budget geschiedt door het college aan de hand van een gedetailleerd bestedingsvoorstel, waarbij aan een viertal voorwaarden wordt getoetst. Het college dient ieder kwartaal over de voortgang en de besteding van het budget te rapporteren. In hetgeen aan de raad wordt voorgelegd, zijn verschuivingen mogelijk. Het budget is niet bedoeld als werkbudget voor de organisatieontwikkeling. Uiteraard bestaan daarmee wel raakvlakken. Het college wil met het collegeakkoord zowel inhoudelijk, als in de wijze van werken een wending tot stand brengen. Het budget is bedoeld om eenmalige impulsen te geven aan deze wending. Het gaat om ‘hefbomen’, die een meerjarig effect teweeg zullen gaan brengen.

Het college gaat in op de reacties in eerste termijn op de vier speerpunten:

 • Preventie en vroegsignalering - Het college stelt vast dat zeer veel goede suggesties en accenten zijn ingebracht. Het combineren van groen met zorg acht het college een mooie suggestie. In de uitwerking kan daar zeker aandacht aan worden besteed. Schuldhulpverlening is voorts genoemd als belangrijk onderwerp binnen dit speerpunt en zal zeker een plaats krijgen. Sociale netwerken zijn belangrijk en sport en cultuur worden genoemd als belangrijke instrumenten voor vroegsignalering.

De ondersteuningsdienst op basisscholen en de administratieve lasten in de zorg zijn twee aandachtspunten, die zeker in  beeld worden gehouden. Naast de kaders die zijn vastgesteld voor het sociaal domein zal ook de transformatie extra aandacht vragen. In reactie op D66, zegt het college dat de gemeente geen terugtrekkende beweging maakt bij voor- en vroegschoolse educatie, maar dat juist de herijking van het beleid op een eenvoudige en lichte manier vorm zal worden gegeven. Het college denkt daarmee wel inhoudelijk aandacht te houden aan voor- en vroegschoolse educatie. De suggestie van de SP om juist de mensen om wie het gaat bij preventie en vroegsignalering meer te betrekken en te laten participeren, vindt het college waardevol, alsmede de suggestie om de organisatie, daar waar nodig, op dit punt te trainen. Het college denkt dat zwemmen in de Sportnota een plaats kan krijgen. Aan het verminderen van de laaggeletterdheid wordt reeds gewerkt en het college herkent dit zeker als aandachtspunt.

 • Werk – Ook op dit speerpunt zijn veel waardevolle suggesties gedaan. Bestrijding van werkeloosheid is van groot belang voor de stad en de samenleving. Ook het realiseren van doorstroming op regionale schaal is een aandachtspunt, òòk voor de toekomstige werkgelegenheid in de. Momenteel zijn vacatures wel ingevuld, maar over vijf jaar worden grote personeelstekorten verwacht in de zorg en in de techniek. Het is zaak daar nu al samen met het onderwijs op te anticiperen.

De SP heeft er op gewezen dat de stappen die worden gezet om alle groepen te kunnen laten participeren op de arbeidsmarkt kunnen leiden tot verdringing. Spreker suggereert om over dit onderwerp nader met elkaar van gedachten wisselen in een Forum.

In 2015 wil het college werk maken van de  aanpak van de jeugdwerkeloosheid. Daarnaast wordt gewerkt aan een economische agenda, die zich onder meer richt op het realiseren van werkgelegenheid in de omgeving; hierin zal ook aandacht worden geschonken aan de bereikbaarheid van werk. In de economische agenda dient voorts een mogelijkheid te worden opgenomen, aan de hand waarvan bedrijven kunnen beoordelen of de gemeente Zutphen, dan wel de omgeving van Zutphen, geschikte vestigingsmogelijkheden biedt. Het college heeft hoge verwachtingen van de lopende besprekingen met de gemeenten Apeldoorn en Deventer over specifieke vestigingsfactoren en de vraag hoe de drie gemeenten elkaar kunnen versterken in plaats van beconcurreren.

 • Werk - Het behoud van werkgelegenheid is eveneens een belangrijk aandachtspunt voor Zutphen. De kranten wekken de indruk dat de laatste tijd veel bedrijven uit Zutphen zijn vertrokken. Tegelijkertijd is er sprake van nieuwvestiging, maar het vertrek springt het meest in het oog. De vraag valt lastig te beantwoorden hoe de reeds gevestigde bedrijven voor Zutphen kunnen worden behouden. De keuze tot vertrek kan te maken hebben methet economisch klimaat, maar ook met vestigingsfactoren. Dat betekent dat de Gemeente de bedrijven beter zal moeten leren kennen en samen plannen moeten worden gemaakt. Ook de gemeente zal hierin moeten investeren. Meer concreet denkt het college  bijvoorbeeld aan een bedrijfsfunctionaris, een binnenstadsbedrijvenmanager of ambassadeurs. In de economische agenda zal hier aandacht aan worden besteed. In de economische agenda zal ook aandacht worden besteed aan de context waarin de gemeente Zutphen zich bevindt, zijnde de stedendriehoek en de provincie Gelderland . Daarnaast zijn er verschillende regionale samenwerkingsverbanden, waarin op alle niveaus zeer veel gebeurd op het gebied van aantrekken van werkgelegenheid. Uiteraard moet er voor worden gewaakt dat zaken dubbel worden uitgevoerd.  De zaken moeten zò worden georganiseerd dat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de vele miljoenen aan subsidies die beschikbaar zijn vanuit de provincie en Europa.
 • Duurzaamheid - Het college geeft aan dat er ten aanzien van duurzaam handelen heel veel mooie initiatieven vanuit de samenleving komen. De gemeente wil, samen met de samenleving duurzaam handelen ook echt op de kaart gaan zetten. Ook in de eigen organisatie dient meer aandacht voor duurzaam handelen te komen. Duurzaam handelen kent veel aspecten. Wonen is er daar één van. Het college wil gaan kijken naar de leegstand. De suggestie om te gaan praten met de jongeren die moeilijk een plek kunnen vinden, is waardevol en zal het college meenemen. Over het schoolzwemmen merkt het college op dat dit een mooie suggestie is, maar de vraag is of het te realiseren is. Het college staat open voor initiatieven in dezen maar er kunnen ook mooie alternatieven zijn.

Het college heeft in het collegeakkoord geen prioriteit gegeven aan het ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen. Het college wil daar op dit moment geen aandacht aan besteden, want er is geen geld voor. Tot slot is het college het eens met de opmerking dat sport vooral ook leuk moet zijn. Het college is in gesprek met veldsportvoorzitters en samen met hen wordt de Sportnota opgesteld.

 • Verbinden en loslaten – Ook wat dit speerpunt betreft, is het college blij te zijn met de waardevolle suggesties. Deze zullen worden meegenomen. De opmerkingen die door de  ChristenUnie en D66 zijn gemaakt in relatie tot de identiteit van Zutphen en in relatie tot de toekomstvisie, ziet het college nadrukkelijk in combinatie. Dit past zeer goed in de sfeer van verbinden. Afstemming met anderen - zoals de Stedendriehoek of andere samenwerkingsverbanden - is ook een vorm van verbinden. Het college is op dit punt extra geïnteresseerd. Binnenkort wordt uitgebreid gesproken over de verbonden partijen. Het schema mag niet tot de conclusie leiden dat de aandacht voor de feitelijke veiligheid zal verminderen; het huidige beleid blijkt echter zeer succesvol en daarom is er geen aanleiding om nu veel tijd te steken in de bijstelling van het beleid.

De voorzitter biedt ruimte voor de dialoog.

De Stadspartij heeft nog geen duidelijk antwoord op de vraag hoe het bijstellingsoverzicht concreet gaat uitpakken en hoe dit zich verhoudt tot het gereserveerde budget. De fractie waardeert hoe met de raad wordt overlegd over dit soort belangrijke onderwerpen. Tegelijkertijd maakt de fractie zich ernstig zorgen over de kaderstellende rol van de raad. Het is belangrijk om als raad veel meer mee te geven aan het college. In het verlengde daarvan vraag spreker zich af wat concreet wordt gedaan met de suggesties die vanavond zijn gedaan.

Het college antwoordt dat eerst wordt gekeken naar de interne capaciteit voor uitvoering van de voorstellen die nu zijn ingebracht. Daar wordt het bedrag van € 800.000,= voor benut. Een vervolg hierop vraagt extra budget, waarvoor werkplannen zullen worden opgesteld.

De ChristenUnie vindt de opmerking van de Stadspartij inzake kaderstelling door de raad een terechte opmerking. Het is echter noodzakelijk om als raad continue de kaders te blijven bijstellen en de vraag is hoe dat samen kan worden gerealiseerd.

GroenLinks vindt het belangrijk om bij het kader ook procesafspraken te maken. Daar kan de raad vervolgens over spreken om de inspanningen eventueel bij te stellen.

Het CDA sluit zich daarbij aan, maar vindt het ook heel belangrijk om af te spreken wat de verwachtingen zijn. Communicatie daarover – zowel onderling, als met de samenleving - is essentieel.  

De Stadspartij stelt voor dat het college per speerpunt met een uitgewerkt voorstel komt, waar een budget aan is gekoppeld; het bedrag dat nu wordt gevraagd, moet dan worden gezien als een reservering.

Het college legt uit dat de financiële bijdrage die wordt gevraagd is bedoeld voor het uitwerken van de speerpunten. Voor de uitwerking van het speerpunt ‘werk’ wordt bijvoorbeeld een economische agenda opgesteld; daar is budget voor nodig. In die zin komt het college tegemoet aan de vraag van de Stadspartij. Op gezette tijden zal het college  aan de raad rapporteren over de voortgang en daarbij aangeven op welke momenten van de raad wordt verwacht dat zij kaderstellend, dan wel controlerend optreedt.

D66 is benieuwd hoe vervolgens uitvoering wordt gegeven aan het beleid. In 2017 staat de Gemeente Zutphen een nieuwe bezuinigingsronde te wachten en de fractie vraagt hoe het een en ander zich tot elkaar verhoudt.

Het college verwijst naar de huidige Strategische Agenda. De bijstellingsnotitie is bedoeld om de koers te verleggen. Op het moment dat de raad instemt met de koersverlegging heeft het college een kader waarbinnen de Voorjaarsnota verder kan worden vormgegeven. De volgende Strategische Agenda is gericht op de vier besproken speerpunten.

De ChristenUnie meent dat de vraag nog niet is beantwoord of op dit moment meer geld kan worden besteed aan de uitvoering van beleid, in plaats van aan beleid en proces. Als de fracties ideeën hebben hoe budget kan worden ingezet voor concrete uitvoering, dan is het zaak om deze nu reeds in te brengen.

D66 wijst op de diverse voorbeelden die reeds zijn genoemd. Wat D66 betreft, mag het College ook een aantal prioriteiten benoemen. In voorliggend voorstel worden vrij weinig prioriteiten genoemd.

De VVD verwacht dat de Voorjaarsnota aan dit verzoek tegemoet zal komen. De fractie roept op om de zaken in perspectief te blijven zien en heeft er geen enkele behoefte aan om voor elke kleine activiteit of minimum bedrag een discussie te moeten voeren. De VVD vindt voorliggende bijstellingsnotitie met een uitwerking in de Voorjaarsnota, meer dan voldoende.

GroenLinks verwijst naar de oproep van het college aan het begin van de vergadering om met concrete ideeën te komen. Dat kan ook in de vorm van een motie. Als een fractie concrete punten heeft, lijkt het GroenLinks wenselijk om deze nu in te brengen.

De Stadspartij vindt een bedrag van één miljoen euro proportioneel en wil graag weten wat daarvoor wordt gedaan.

De VVD ontkent niet dat dit een groot bedrag is, maar wijst er ook op dat dit 0,6 procent van de begroting is. In die zin vindt de VVD dat er een heel oprecht voorstel wordt gedaan, om met 0,6 procent van het totale budget dingen beter te laten worden.

D66 voelt zich uitgedaagd om plannen en moties te schrijven, maar de fractie heeft het gevoel dat dit strijdig is met de notitie, waarin wordt gezegd dat eerst een gesprek met de raad wordt gevoerd vòòrdat het college prioriteiten in de uitvoering gaat stellen.

De ChristenUnie sluit zich aan de reactie van D66. Als kader kan de raad meegegeven dat het beleid er op gericht moet zijn om zoveel mogelijk te bereiken. Als de raad meent dat er zaken worden genoemd die echt overbodig zijn, dan moet dat worden benoemd.

De VVD wijst er op dat de tijdshorizon van dit document de Voorjaarsnota is. Daar dient in de prioritering rekening mee te worden gehouden. Als er nu op de inhoud bezwaren zijn tegen dit document, dan wel zaken worden gemist, dan is het nù het moment om dit te benoemen. 

D66 is enigszins geschrokken van de opmerking van het college dat de Sportnota samen met de veldsportverenigingen wordt geschreven. Sport is immers veel breder.

Het college legt uit dat is gestart met het uitnodigen van de veldsportvoorzitters. Uiteraard zullen ook de andere vormen van sport worden betrokken.

ChristenUnie hoort van geen enkele fractie stellen dat voorliggend document overbodigheden bevat. De fractie vindt het belangrijk om deze conclusie met elkaar te bevestigen.

D66 onderschrijft het belang van sport en constateert dat er erg veel nadruk wordt gelegd op sport en cultuur in relatie tot preventie en vroegsignalering. D66 is het niet duidelijk welke rol dit dan kan spelen in het kader van preventie. Er wordt voorgesteld om een sport- en spelplatform “aan te jagen” en D66 hoort graag van het college hoe zij dit voor zich ziet.

SP stelt dat in het kader van vroegsignalering ook andere verenigingen moeten worden betrokken, met name op het gebied van toneel, scouting en dergelijke. Een dergelijk platform lijkt de SP wel een goede plaats om signalen op te pakken.

De VVD vindt het op dit moment niet zo belangrijk dat de samenhang onzichtbaar is tussen het geld dat wordt geïnvesteerd in sport en cultuur in het kader van preventie en vroegsignalering en de effecten die dit heeft op het sociale domein. De VVD weet dat met dit geld deskundigen aan de slag gaan en dat de raad in dat proces wordt betrokken. Het bedrag van € 100.000,= voor sport en cultuur moet als ‘hefboom’ gaan dienen voor het sociale domein. De vraag die nu in het kader van de bijstellingsnotitie voorligt is of de raad een bedrag van €100.000 durft te investeren in sport en cultuur. De VVD heeft er alle vertrouwen in.

Het CDA stelt dat sport en allerlei andere activiteiten van invloed zijn op het sociaal welbevinden. Het gaat dan om het meedoen. Meedoen aan activiteiten is vooral leuk en laagdrempelig; dat is hard nodig om sociale netwerken te versterken en uit te breiden. Het CDA ziet de samenhang wel degelijk.

D66 vindt meedoen toch iets anders dan preventie en vroegsignalering. De fractie mist de context in de Zutphense problematiek.

GroenLinks is het eens met de redenering van de VVD.

D66 stelt dat het de vraag is of de raad de juiste speerpunten en de juiste problematiek benoemt. Om dat te kunnen beoordelen, moet worden vastgesteld welke problemen de raad wil aanpakken en welke items belangrijk zijn voor Zutphen.

Het college heeft de indruk dat de termen preventie en vroegsignalering alleen worden genoemd zonder hier een context aan te geven. De context wordt in de eerste plaats in het collegeakkoord beschreven. Een context die wordt beschreven, is de duidelijke tweedeling in de Zutphense samenleving. Als hier niets aan wordt gedaan, wordt deze tweedeling alleen maar groter. Het college wil dat voorkomen; dàt vormt de context voor preventie en vroegsignalering.

De PvdA vindt dat D66 een mooi voorschot heeft gegeven op de discussie die de raad kan gaan voeren over de Sport- en Cultuurnota. 

De Stadspartij vindt voorliggend voorstel te globaal beschreven. Op zich is dat niet erg als wordt afgesproken om daar later over in gesprek te gaan. De Stadspartij wil dan wel weten wanneer dat gesprek gaat plaatsvinden. In het verlengde  daarvan wil de fractie pas uitspraken doen over budgetten als er meer duidelijkheid bestaat.

De ChristenUnie begrijpt de wenselijkheid van meer duidelijkheid; dat volgt echter in de economische agenda, de sportnota en de cultuurnota. Die worden allemaal afzonderlijk met de raad besproken, inclusief de bijbehorende uitvoeringsbudgetten.

De voorzitter concludeert dat het voorstel rijp is voor behandeling in de raad en sluit de vergadering om 21.15 uur.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad