Pagina delen

Forumverslag 01-12-2020

Jaarrekening 2019 stichting Werkbedrijf Zutphen (01-12-2020)

Datum 01-12-2020 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
videoconference
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
I Kleinrensink
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
GroenLinksF.J. Overbeek
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.M. Heitling
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66I van Dijk
VVDG. Peteroff
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijM van van Ast
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnie
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering. Zij geeft het woord aan mevrouw Verbeek.

Mevrouw Verbeek geeft aan de hand van een presentatie een toelichting op de jaarrekening 2019 van GelreWerkt. De presentatie is bij dit verslag gevoegd.

De voorzitter biedt gelegenheid tot het stellen van vragen. Allereerst geeft zij het woord aan de fractie Burgerbelang die het verzoek heeft ingediend om dit onderwerp te agenderen.

Burgerbelang: We houden graag de vinger aan de pols. Er wordt aangekondigd dat er in het eerste kwartaal verder op dit onderwerp wordt ingegaan. We horen graag welke evaluatie nu al mogelijk is, waar we rekening mee moeten houden en welke verrassingen er eventueel te wachten staan. Gelrewerkt is iets nieuws en met dit forum kunnen we als raad meedenken over deze ontwikkeling.

College: Tegen deze voorstelling van zaken heeft het college bezwaar. De fractie Burgerbelang heeft dit forum aangevraagd en daarbij als reden aangegeven dat zij ook eens over de positieve zaken willen praten. Er is veel gedaan op de onderwerpen inkomen en participatie. In het forum van januari wil het college een doorkijk geven naar de plannen. In deze sessie zouden we graag over de goede resultaten spreken.

Burgerbelang: Excuses. Het was niet de bedoeling om hier een negatief licht op te schijnen. De term verrassing was hier niet op zijn plaats.

GroenLinks: We zijn blij met dit forum zodat we de vinger aan de pols kunnen houden en ook blij met de in de presentatie weergegeven dwarsverbanden. Kan het college al wat zeggen over de plannen?

College: Dit agendapunt gaat over de jaarrekening 2019. Dit is een jaarrekening van een afzonderlijke stichting van dat moment. Een doorkijk naar 2021 past niet bij deze jaarrekening. Dat is een onderwerp waar we volgend jaar over spreken.

GroenLinks: Er zijn hieruit toch wel lessen geleerd?

College: Het werkbedrijf zorgt ervoor dat partijen die inzet van een WSW-er ontvangen hier ook voor betalen. Daar genereren we inkomsten uit. Wat we geleerd hebben is verder dat, doordat we loskwamen van de grote organisatie, met de stichting goed inzichtelijk hebben gekregen dat we veel overhead hadden en te veel personeel. Er wordt nu hetzelfde werk gedaan, maar dan efficiënter. Dat hebben we meegenomen naar onze eigen organisatie. Het probleem was alleen dat de stichtingsstructuur niet was toegestaan. GelreWerkt had echter wel een goede naam opgebouwd en die hebben we daarom ook behouden.

SP: Is het zo dat het bedrag van € 900.000,- aan loonkostensubsidie bedoeld is om het inkomen aan te vullen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Als mensen geplaatst worden, stromen zij dan ook door naar regulier werk? Hoeveel mensen zijn doorgestroomd?

College: Voorheen werden mensen vanuit de WSW gedetacheerd zonder dat het bedrijf waar deze mensen werden geplaatst daarvoor betaalde. De gedetacheerde verricht echter een vorm van werk waar de werkgever van profiteert. Daar betaalt ontvangende partij nu een vergoeding voor. Dat levert een opbrengst op van 1,8 miljoen. De 900.000 betreft mensen die bij een werknemer in dienst zijn vanuit de Participatiewet. Daaruit vindt een subsidie plaats op de verminderde loonwaarde die voor de werknemer is vastgesteld.

Met betrekking tot de doorstroming zijn er ook verschillende groepen te onderscheiden. Er zijn mensen die nooit door kunnen stromen naar regulier werk en dat is ook prima. Er zijn ook mensen voor wie dit wel mogelijk is. En er zijn ook die moeten leren om fit te worden voor regulier werk. Er wordt gekeken naar wat mensen nodig hebben. Cijfers over doorstroming zijn nu niet paraat, maar die kunnen wel verstrekt worden en dan aangeboden worden bij de behandeling van dit onderwerp in het forum begin volgend jaar.

D66: We zijn nieuwsgierig hoe op de resultaten gescoord wordt en verwachten dat daar in de jaarrekening ook wat over gezegd wordt. De raad zou hier ook over geïnformeerd worden.

College: Het is een jaarrekening van de stichting. Het college heeft de raad regelmatig in de volle breedte geïnformeerd over de cijfers in relatie tot de Participatiewet en ook via de Buraps.

VVD: Het is een heldere en duidelijke jaarrekening. Het is een mooi resultaat, zeker gezien waar we vandaan komen en wat er allemaal is gebeurd. We merken ook uit reacties van werkgevers dat ze positief zijn over de consulenten van GelreWerkt en dat zij goed meedenken met de ondernemers. De raad is goed geïnformeerd via de actieve informatievoorziening en de Buraps.

PvdA: De jaarrekening is goed en helder. Het is financieel solide en er zijn ook geen spectaculaire gebeurtenissen na balansdag. De jaarrekening en de overdracht zijn dus goed verlopen en ondanks alles heeft de gemeente daarmee een goede start kunnen maken.

College: Het college bevestigt dit. Medewerkers hebben veel over zich heen gekregen, met veel onzekerheid. We mogen er trots op zijn dat zij dit werk nu binnen de gemeente op een efficiënte wijze voort kunnen zetten. Een vooruitblik is wel het gunstige effect van de BTW-tarieven die we als gemeente af mogen trekken en dat zal terug te zien zijn in de resultaten over 2020.

D66: Hoort bij de jaarrekening niet ook een jaarverslag waarin over de resultaten gerapporteerd wordt?

College: Het ging hier om een stichting. De raad heeft gevraagd om de jaarrekening te agenderen. Daar zit een toelichting bij. Een jaarverslag is daarbij niet gevraagd en is ook niet opgeleverd.

PvdA: Een jaarverslag gaat over de cijfers. Een jaarverslag gaat over wat er gedaan is. Het is vaak wenselijk om dit gecombineerd te bespreken, maar een jaarrekening gaat alleen over de cijfers.

De voorzitter concludeert dat er geen vragen meer zijn en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2021 (01-12-2020)

Datum 01-12-2020 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
videoconference
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
I Kleinrensink
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.M. Heitling
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66R.G.M. Rutten
VVDJ Lok
CDAA.R. Nijenhuis
Stadspartij
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnie
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij dit forum 'Vaststelling belastingverordening gemeente Zutphen2020', en geeft  het woord aan de inspreker Robert Veenendaal.  Hij spreekt in namens het binnenstadsplatform, de vereniging commercieel onroerend goed Zutphen, binnenstadsmanagement, parkmanagement en bedrijvenkring Zutphen. Vervolgens krijgt Forum om vragen te stellen aan de inspreker en het College.

De inspreker houdt zijn betoog. (zie bijlage)

GroenLinks: Is doorbelasting van de verhoging lastig? De verhuurder kan toch volgens het huurcontract de verhoging inzake OZB-belasting eenvoudig neerleggen bij de huurder. Als vervolgens het verschil van het bedrag wat eerst bij de gebruiker kwam en later bij eigenaar dan lijkt het voor de gebruiker niks uit te maken.  Moppert de inspreker nu vooral over de verhoging of over de verschuiving?

Inspreker: Ik mopper over de verhoging en de verschuiving.
De meningen verschillen of de verhuurder de verhoging zo kan doorbelasten. De menig van GroenLinks is er 1 van. Maar het is de vraag of het kan.

GroenLinks: De verhoging geld voor allebei. Voor de eigenaar is het fractie meer dan de gebruiker.
Die fractie kan desnoods doorbelast worden. Ik begrijp het gemopper over de verhoging maar niet over de verschuiving.

Inspreker: We houden meningsverschil

PvdA: Voor de reclamebelasting gold dat zowel de gebruiker als de pandeigenaar een bijdrage leverde.  De reclame belasting is overgedragen naar de OZB-belasting?

Inspreker: Dat klopt.

PvdA: Waar u nu tegen aanloopt is dat we nu de bijdrage van de OZB volledig neerleggen bij de pandeigenaar en weghalen bij de ondernemer?

Inspreker: Dat klopt.

PvdA: U wilt dat de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, waarbij de pandeigenaar en de ondernemer apart een bijdrage levert, die destijds gold bij de reclame belasting niet veranderen?

Inspreker: Dat klopt. Ter aanvulling op dit wil ik toevoegen dat als de gemeente zich meer gaat focussen op de pandeigenaren en minder op de gebruikers dat je dat het zicht op de gebruikers verliest. En het feit dat dit op het laatste moment tot ons, pandeigenaren, kwam zonder ons goed te informeren.

PvdA: Hoe denkt het College over het draagvlak voor de opvolger van de reclamebelasting? Hoe denkt het college over de funding van de binnenstad en bedrijven terrein? Hoe kijkt het college aan tegen de bezwaren van de inspreker?

College: Het college herkent zich niet in het verhaal van 5 voor 12 van de inspreker. College schetst hoe ze tot deze maatregel zijn gekomen in het kader van de jarenlange bezuinigingen van de gemeente. Het college heeft de raad verschillende momenten de raad geïnformeerd. In maatregel 62 uit spoor 2 wordt de schuif van OZB van gebruiker naar de eigenaar beschreven. Voor de gemeente levert dit onderaan de streep 105 K euro op. De winst zit hem in dat erbij leegstand de gemeente OZB-belasting misloopt omdat er geen gebruiker aanwezig is om aan te slaan. Voor het eerste jaar is het geen 105 K euro maar 35 K euro. De gedachte is om dit in 3 jaar door te voeren.
Het college kan zich heel goed invoelen over de versobering en de lastenverzwaring die eraan zitten te komen. Om toch aan de inspreker tegemoet te komen stelt het college voor om met een soort inlegvel bij de raadsvergadering voor deze verordening toe te voegen met het voorstel om deze maatregel een jaar uit te stellen. In dat jaar kunnen de portefeuillehouder belastingen en de inspreker en anderen samen gaan kijken, zoals ze bij de reclame belastingen hebben gedaan, hoe ze draagvlak kunnen creëren.
De portefeuillehouder financiën wil geen gaten in de begroting laten komen. Dit betekende voor de begroting van 2021 dat het wegvallen van die 35K op een of andere manier moet worden verrekend met de tarieven. Er vindt dan in 2021 geen schuif plaats.

GroenLinks: Het voorstel dat gepresteerd wordt bij dit forum kende 3 sterke punten. Minder kosten, geen raming maar zekerheid en nog een prettige invloed zal hebben op de leegstand. Als we kijken hoe klein het verschil is zouden we voorstellen om te doen wat we van plan waren. En dat jaar moeten gebruiken om te kijken om het verder door te zetten. Mocht dat niet kunnen of gewild worden dan stellen we voor om te onderzoeken om bij leegstand toch te kiezen om het geheel bij de eigenaar neer te leggen.

BewustZw: Vraagt zich af of het voorstel van het college juridisch kan? Een andere optie is om de verordening nu vast te stellen en hem in de loop van volgend jaar te verlagen en te eisen dat het college in overleg met de ondernemers.

PvdA: Steunt het voorstel van het College

CDA: We willen het eigenlijk ook nog over de afvalstoffen hebben. In de afvalstoffenheffing zit een stuk onrechtmatigheid en het ziet erna uit dat de kosten voor het inzamelen en verbranden uit de hans zouden gaan lopen. Maar gezien de tijd zou ik maar beperkt op in kunnen.

BewustZw:  Wij stellen voor om het onderwerp van CDA te agenderen in het presidium van as vrijdag.

Inspreker: Is erover nagedacht om een niet sluitende begroting in te dienen?
Punt van aandacht is dat pandeigenaren die het niet breed hebben en zonder huurders zitten helemaal klem zitten.  Ik blijf bij het punt van 5 voor 12. Als ik nu niet had ingesproken dan was het er gewoon door heen gegaan. We vinden het jammer dat het zo is gegaan en in goed overleg komen we verder.

College: We zijn bezig nu samen met de raadswerkgroep met het afvalstoffenplan en daarin worden de punten van de CDA in meegenomen.  We hebben afgelopen jaren nauwelijks stijging gekend en de reserve is op als het gaat om de afvalstoffen deel. Er zit een fikse verhoging aan te komen maar die wijkt zeker niet af van de omringende gemeentes die op niveau zitten of hoger.
De OZB kan nog behoorlijk omhoog als we naar gemiddelde landelijk waarden of naar regiogemeentes kijken. We zitten nog niet op het gemiddelde.
Een niet sluitende begroting kun je als ondernemer niet maken en hetzelfde geldt voor de gemeente.
Het is ook het financiële kader dat de raad aan het college heeft gegeven en daar voldoen we aan.
Het punt van 5 voor 12 blijft een meningsverschil. U had eerder kunnen weten wat eraan kwam.
Maar het is jammer dat we niet eerder samen zijn opgetrokken.

Voorzitter houdt stemming over het voorstel van BewustZW om het onderwerp van CDA in presidium te bespreken. De meerderheid stemt voor. Voorzitter sluit de forumvergadering af.

Bijlagen

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Technisch Blok 1 december 2020

Verslag van de vergadering

Datum 01-12-2020 Tijd 20:30 - 21:30
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66R.G.M. Rutten
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijM van van Ast
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldJ.D. Maarsen

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: De vergadering is geopend, welkom allemaal bij deze digitale vergadering van het Technisch Blok.

2. Actieve informatievoorziening vanuit het college

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

3. Aankondiging moties en amendementen

D66: Wij gaan een motie Milieuzone, 30 km/u en Verkeerscirculatieplan indienen.

Voorzitter: Deze motie hebben we inderdaad via e-mail van de griffie ontvangen. Dank daarvoor.

4. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 30 november 2020

Geen opmerkingen.

b. Toezeggingenlijst Raad 30 november 2020

BewustZW: Er is toegezegd, na een vraag van onze fractie, via een memo de vraag te beantwoorden of het mogelijk is om in raadsvoorstellen voortaan niet alleen de investeringskosten op te nemen, maar ook de beheer- en onderhoudskosten (nummer 2019-17). We hebben nog geen memo ontvangen.

College: Deze toezegging is inderdaad te lang blijven liggen. Ik zeg toe dat we voor het einde van dit jaar met een reactie komen.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Financiële bijdrage ontwerpfase fietsroute F348 Deventer-Zutphen

Voorzitter: Geen opmerkingen. Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5b. Vaststelling Verordening leerlingenvervoer gemeente Zutphen 2020

Kies Lokaal: De verordening is naar onze mening onnodig ingewikkeld geschreven en daardoor moeilijk leesbaar. Een stroomdiagram zou een goede toevoeging zijn. Verder vragen we ons af of een vergoeding toch mogelijk is wanneer niet voor de dichtstbijzijnde school wordt gekozen. In artikel 11 staat dat kinderen vanaf 9 jaar met het OV kunnen reizen. Kies Lokaal vindt dat kinderen tenminste 12 jaar moeten zijn. In het algemeen vindt de fractie dat het welzijn van kinderen altijd voor het financieel belang moet gaan.

College (wethouder Werger): Een stroomdiagram toevoegen vinden wij een goed idee, dat nemen we over. Onze bedoeling is verder te streven naar normalisatie voor deze groep leerlingen. Indien nodig is altijd maatwerk mogelijk.

Voorzitter: Verder zijn er geen opmerkingen. Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5c. Vaststellen bestemmingsplan "Zutphen, Badhuisweg 3 – Veerstraat 5"

Voorzitter: Geen opmerkingen. Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5d. Incidentele bezuinigingen 2020 (spoor 4)

D66: In het sociaal domein is 300.000 euro niet uitgegeven en in die zin bespaard. Wordt dat geld, voor het grootste deel bestemd voor de thematafels, in 2021 wel uitgegeven?

GroenLinks: We krijgen wat meer inzicht in de achtergronden bij de soms toch grote bedragen bij onderwerpen als CleanTech, re-integratiemiddelen in het sociaal domein en erfgoed.

College (wethouder Matser): Voor het perspectief wil ik graag opmerken dat de bedragen bescheiden zijn op een totaal van 82 miljoen euro. We zullen de grootste bedragen, de top 15, nader duiden voorafgaand aan besluitvorming in de raadsvergadering van 14 december 2020.

Voorzitter: De thematafels zijn daarin inbegrepen, waardoor ook de vraag van de heer Rutten zal worden beantwoord.

5e. 2e Verzamelbegrotingswijziging 2020

Voorzitter: Geen opmerkingen. Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5f. Bekrachtiging geheimhouding bijlage 3 MPG 2020-2

Voorzitter: Geen opmerkingen. Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

6. Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2020-2

Voorzitter: Er zijn geen vragen. Het voorstel kan worden geagendeerd voor de raad.

7. Kredietaanvraag herpositionering grondposities Noordrand De Hoven

CDA: In het voorstel staat dat er historische kosten zijn gemaakt van meer 100.000 euro. Kan de wethouder dit toelichten? En wat is de stand van zaken met betrekking tot de clustering van de tuinbouw op één locatie?

College: Het gaat hier om een proces van jaren. De onderhandelingen om in de Noordrand van De Hoven ruimte te maken voor ontwikkeling lopen al lang. Nu zijn we op het punt gekomen dat de beweging naar de clustering van de tuinbouw kan worden ingezet. Ook kunnen we nu overgaan op realisatie van woningbouw. Ik kan dit schriftelijk verder verhelderen, van de vraag afhankelijk is dat eventueel onder geheimhouding.

CDA: Die extra toelichting ontvang ik graag.

Voorzitter: Het college zal aanvullende informatie beschikbaar stellen. Verder constateer ik dat er geen vragen meer zijn. Het voorstel kan worden geagendeerd als een bespreekstuk in de raad.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 14 december 2020

Voorzitter: Er zijn geen opmerkingen. De lijst kan conform de gedane afhandelingsadviezen door naar de raad.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 1 december 2020

Voorzitter: Er zijn geen opmerkingen over de ter inzage liggende stukken. Bij deze conform vastgesteld.

10. Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in Forum en Raad versie 1 december 2020

D66: Wij missen het eerder aangevraagde Forum over het Kerkpad.

GroenLinks: Wij zien nog steeds graag een Forum over de Bestemmingsreserves en voorzieningen en een Forum over 5G. Verder is er een datum voor het werkbezoek Blauwboek. Wij hebben ook nog enkele nieuwe wensen. Dat betreft een Forum over Cellowerken, een Forum over de bibliotheek (met de nieuwe directeur) en een Forum over de kaderstelling voor het stedelijk gebied.

Voorzitter: Bedankt voor de herinneringen en de aankondiging van de nieuwe verzoeken. Deze moeten, zoals u weet, ook in het Presidium worden gedaan.

11. Vaststellen forumverslag(en)

11a. Forumverslag 05-10-2020

Het Forumverslag van 5 oktober 2020 wordt vastgesteld.

11b. Forumverslag 26-10-2020

Het Forumverslag van 26 oktober 2020 wordt vastgesteld.

11c. Forumverslag 27-10-2020

Het Forumverslag van 27 oktober 2020 wordt vastgesteld.

12. Sluiting

Voorzitter: Bedankt voor uw bijdrage vanavond, de vergadering is gesloten.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen verhoging schoorsteen GMB (01-12-2020)

Datum 01-12-2020 Tijd 21:30 - 22:00
Zaal
videoconference
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinks
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAH.W. Hissink
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnie
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldJ.D. Maarsen

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij het Forum over de Ontwerpverklaring van geen bedenkingen verhoging schoorsteen GMB. Het woord is aan inspreker de heer Van de Pol, bedrijfsdirecteur GMB.

De inspreker licht toe dat op dit moment twee schoorstenen op het terrein van GMB staan, de oude en een nieuwe. De technische staat van de oude schoorsteen maakte vervanging noodzakelijk. Over enkele maanden wordt deze ook afgebroken. GMB doet er alles aan geurhinder voor de omgeving te beperken. Een belangrijke stap was de geurwasser die dit jaar in gebruik is genomen. De afgelopen maanden zijn er geen klachten over geuroverlast uit de omgeving ontvangen. De nieuwe schoorsteen is straks 125 meter hoog, de oude is 85 meter hoog. Dit verschil zal de reductie van geuroverlast nog vergroten, naar verwachting tot een factor 3 op de grond. Wanneer het traject rondom de vergunning (via de provincie) soepel wordt doorlopen is de ingebruikname van de nieuwe (en verhoogde) schoorsteen in mei 2021 mogelijk. Aangezien veel voorwerk is gedaan, is het overige werk in één dag gedaan.

De voorzitter geeft de fracties gelegenheid vragen te stellen.

PvdA: Klopt het dat de hoogte van de nieuwe schoorsteen zou worden aangepast aan de nieuwe windmolens?

Inspreker: De oude schoorsteen is even hoog als de rotorkop van de bestaande windmolens. De nieuwe schoorsteen is even hoog als de tiphoogte van de bestaande windmolens.

De voorzitter vult aan dat voor de nieuwe windmolens geldt dat de rotorkop op 125 meter zit, op gelijke hoogte met de nieuwe schoorsteen. De tiphoogte van de nieuwe windmolens is 185 meter.

VVD: In mei moet alles draaien volgens het nieuwe plan, wat gebeurt er in januari?

Inspreker: We draaien nu nog op de oude schoorsteen, in januari gaan we de nieuwe schoorsteen in gebruik nemen. De verhoging van de nieuwe schoorsteen zou dan in mei gerealiseerd kunnen worden.

CDA: Is de geurvermindering met factor 3 op de grond gegarandeerd? En zijn er al zienswijzen ingediend?

Inspreker: Voor zienswijzen is het nog te vroeg, dat komt later. Volgens geurmodellen van Touw klopt de stelling van vermindering van geuroverlast met tenminste factor 3 in 98 procent van de gevallen. De windrichting is hiervoor bepalend.

D66: Is uitbreiding van de capaciteit ook aan de orde? Worden capaciteit en uitstoot vergroot? En vinden er metingen plaats wanneer de nieuwe schoorsteen in gebruik is genomen?

Inspreker: De verplaatsing van de schoorsteen is al vergund. Daar zat ook een kleine uitbreiding van de capaciteit bij, waardoor we 10 procent meer slib kunnen verwerken. De uitstoot is vanwege de nieuwe wasser waarschijnlijk al veel minder. Er zijn altijd metingen. Door de provincie, wanneer zij willen, en vier keer per jaar door GMB. We rapporteren hierover aan de provincie. Verder hebben we een buurtkrant en hadden we de mensen in de omgeving graag uitgenodigd, maar vanwege Corona is dit niet mogelijk. De nu aangevraagde vergunning gaat over de verhoging van de schoorsteen, de productie blijft gelijk.

Burgerbelang: Op veel plaatsen wil men af van schoorstenen, vanwege het instortingsgevaar. Zijn er andere mogelijkheden voor GMB om dezelfde doelen te bereiken?

Inspreker: De biologische filter die we gebruiken is bewezen techniek. En de zwavelwasser is de nieuwste techniek, veelbelovend maar nog niet gegarandeerd effectief.

Voorzitter: Hiermee sluiten we het spreekrecht af. Dan geef ik graag gelegenheid aan de fracties voor een bijdrage.

PvdA: Het bedrijf GMB heeft zich altijd gehouden aan de afspraken en onderhoudt goed contact met de omgeving. Onze fractie steunt dit voorstel van harte.

Kies Lokaal: We zullen instemmen met dit voorstel, maar hebben nog enkele vragen en opmerkingen. Het valt op dat er veel vanuit Eefde wordt geredeneerd, er is minder aandacht voor De Hoven. Terwijl het ook in De Hoven regelmatig stonk. Goed dat dit nu wordt opgepakt.

Er worden drie platanen gekapt. Vindt er ook herplanting plaats? Verder wordt in de stukken opgemerkt dat het geen interessant leefgebied voor dieren betreft. Wordt het dan een soort woestijngebied?

VVD: Wij zijn akkoord met het voorstel. Richting Kies Lokaal kan ik opmerken dat het gebied ter plaatse zeker geen woestijn is.

D66: Onze fractie ziet geen belemmeringen een verklaring van geen bezwaar af te geven.

College: We hebben een plicht om te herplanten, dus dat gaan we ook doen.

Verder zijn wij in deze zaak geen bevoegd gezag. We kijken als gemeente of deze ontwikkeling in de ruimtelijke plannen past. Dat hebben we gedaan conform de kaders die de raad heeft gesteld. Het resultaat is het voorstel dat we u hebben gedaan. Ik wil mijn waardering uitspreken voor de komst van de directeur van GMB. In een later stadium kan ik de raad zeker ook een werkbezoek aanbevelen.

Voorzitter: Alle deelnemers, en met name de vertegenwoordigers van GMB, bedank ik voor hun bijdrage aan het Forum. Het voorstel is rijp is voor besluitvorming in de raad. De vergadering is gesloten.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Agenda's 01-12-2020

Behandeld in