Pagina delen

Forumverslag 01-12-2014

Bijstellingsnotitie en wijziging Strategische Agenda en programmabegroting (01-12-2014)

Datum 01-12-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.W. Wesselink
Griffier
J.V.H. Nijman
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPE.C.L. Verhoog
D66W.M. Voorham
PvdAJ. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Fractie Jansen
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

De forumvoorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Onderwerp van dit forum is de bijstellingsnotitie die voortkomt uit het collegeakkoord ‘Krachten bundelen’. Het college zal de bijstellingsnotitie presenteren waarna het forum de gelegenheid krijgt om aanvullende vragen te stellen. De discussie zal een vervolg krijgen in een extra raadsvergadering op 16 december 2014.

De forumvoorzitter geeft als eerste het woord aan het college.

Het college presenteert in op hoofdlijnen de bijstellingsnotitie. De bijstellingsnotitie is al aangekondigd op 9 november 2014. Nu is er voor het forum de gelegenheid om hierover met het college te discussiëren. De presentatie van het college is bij de stukken gevoegd. In de presentatie wordt gesproken over ‘ONS’, dit staat voor Organisatie Nieuwe Stijl.

De forumvoorzitter geeft het woord aan het forum.

De VVD bedankt het college voor de heldere vertaling van het collegeakkoord naar ideeën en maatregelen voor de toekomst. In de notitie zit een heldere structuur. De VVD heet wel een vraag over de twee miljoen. Is er nagedacht waarom eerst deze bedragen nodig zijn? Ook vindt de VVD dat de bijstellingsnotitie een doorkijk moet geven naar 2016 en verder. De VVD ziet een eerste aanzet hiertoe maar de concrete vertaling daarvan wordt gemist.

D66 brengt een punt van orde in en vraagt of er nog een vervolgpresentatie komt?

De forumvoorzitter geeft aan dat dit de presentatie was.

D66 geeft aan dat het presidium zou hebben aangegeven dat de eerdere presentatie een vervolg zou krijgen. D66 had een andere verwachting bij deze avond.

Het college geeft aan dat alles staat benoemd in de bijstellingsnotitie.

D66 geeft aan dat dit niet is zoals in het presidium is afgesproken. Het argument hiervoor was dat de vorige presentatie niet aansloot bij de behandeling in het forum. Doel van deze avond zou juist moeten zijn om ook maatschappelijke partijen en de pers erbij te betrekken.

De PvdA wil hierover graag opheldering van het presidium.

Burgemeester Gerritsen geeft als voorzitter van het presidium aan dat de vraag zoals deze door D66 is gesteld ook in het presidium aan de orde is geweest. Is er ook vanuit de samenleving voldoende gelegenheid om te reageren op de bijstellingsnotitie? Naar aanleiding van het vorige forum over dit onderwerp is de behandelwijze aangepast: eerst een informerende avond, daarna oordeelsvormend in het forum en direct daarna in de raad. Inmiddels is anders besloten door het presidium. Over twee weken is er een extra raadsvergadering over dit onderwerp. Reden hiervan is dat dan het voltallige college aanwezig kan zijn. Met een forum lukt dit niet vanwege de parallelle vergaderingen. Het college ziet de bijstellingsnotitie als een aanpassing van het voorgenomen beleid naar aanleiding van de coalitievorming. Vanwege tijdsgebrek lukte het niet om de wijzigingen door te voeren met de Voorjaarsnota. Daarom is destijds ook deze bijstellingsnotitie aangekondigd. Er is bewust voor gekozen om eerst de raad te consulteren. Het college is benieuwd naar de vragen en opmerkingen vanuit het forum.

D66 dankt de voorzitter van het presidium voor de heldere toelichting. In het presidium was een duidelijke vraag neergelegd. De verwachting was anders dan hoe de vergadering nu loopt.

De SP vraagt waarom er bij het speerpunt werk specifiek is gekozen voor jeugdwerkloosheid en niet voor bijvoorbeeld 55+’ers zonder werk? Ook wordt er vaak gesproken over ‘in gesprek gaan met de samenleving’. Onduidelijk is hoe het college in gesprek denkt te gaan. Ook onduidelijk is wat de Organisatie Nieuwe Stijl inhoudt.

De ChristenUnie heeft een vraag over het toevoegen van de risico-reserves. Hoe staat het met het weerstandsniveau. Hiervan werd enige tijd geleden gesteld dat dit op niveau was. Nu wordt er toch geld toegevoegd aan de reserves. Wat is de aanleiding hiervan? Zijn er wijzigingen of andere redenen waarom dit nodig is?

De Stadspartij vindt bijstellingsoverzicht helder. Er wordt duidelijk aangegeven wat niet, later, minder of anders wordt gedaan. Maar niet wat er daar voor in de plaatst wordt gedaan. Ook is niet duidelijk wat dit financieel gezien oplevert.

GroenLinks wijst op het belang van preventie. Het is belangrijk om goed na te denken hoe dit gekoppeld kan worden aan verbinden en loslaten. GroenLinks geeft een aantal voorbeelden van onder andere een jongere die in een verzorgingstehuis woont en het maatjesproject van D66 voor de bewoners van het nieuwe AZC. GroenLinks wil als boodschap meegeven dat de gemeente initiatieven kan ontwikkelen maar ook initiatieven vanuit de samenleving moet ondersteunen. Het is belangrijk om dit ook te verwerken in beleid. De vraag aan het college is hoe dit geborgd kan worden?

De PvdA spreekt haar waardering uit over hoe het college 3,5 miljoen heeft gevonden. De PvdA vindt het belangrijk dat de reserves op orde worden gebracht. De PvdA vraagt waar het accent ligt bij de besteding van de 1 miljoen. Is dit bedoeld voor het versterken van de organisatie of is er ook ruimte voor het ondersteunen van initiatieven vanuit de samenleving? De PvdA geeft aan dat het bijstellingsoverzicht erg duidelijk is. De transparantie van het college wordt gewaardeerd. Iets meer duiding over de maatschappelijke consequenties wordt nog wel gewenst. De PvdA ziet graag dat het college minder energie steekt in zelf plannen maken maar meer ruimte geeft aan de partners in Zutphen. De PvdA ziet graag dat in dit debat ook richting wordt gegeven aan die ontwikkelingen.

D66 heeft nog een vraag over het proces. Hoe wil het college deze plannen naar buiten toe presenteren. Een moment daarvoor is er nog niet geweest? Inhoudelijk heeft D66 een vraag over he speerpunt ‘werk’. D66 kan zich voorstellen dat dit een belangrijk thema is. Tegelijkertijd is er vanuit de gemeente op dit thema weinig sturingsmogelijkheden. Waarom is dit toch als speerpunt opgenomen? Er had gezien de beperkte sturingsmogelijkheden ook voor een ander speerpunt gekozen kunnen worden. Bijvoorbeeld de leefomgeving. Op dit punt kan Zutphen onderscheidend zijn. In het bijstellingsoverzicht wordt verder gesproken over ‘het oppakken in lijn met een andere taakopvatting’. Wat wordt hier precies mee bedoeld?

De forumvoorzitter geeft het woord aan het college voor het beantwoorden van de vragen.

Het college geeft aan dat de 2,5 miljoen bestaat uit 1,2 miljoen saldo en 1,3 miljoen voor de risico’s. De 1,2 miljoen is onder andere bedoeld voor de opvang van onvoorziene kosten die voortvloeien uit de decentralisaties maar ook voor een aantal andere nieuwe taken. Over de vraag van de ChristenUnie geeft het college aan dat risico’s meestal niet van tevoren bekend zijn. Daarom is hiervoor wat extra gereserveerd. Overigens zit Zutphen al aan de goede kant van de streep.

Het college geeft aan dat de Organisatie Nieuwe Stijl datgene is waar de organisatie naar toe gaat. Dit is een continuering van het programma Zutphen Vooruit waaraan ook een bezuinigingsopgaaf van 30 fte ten grondslag ligt. De 1 miljoen is niet alleen bedoeld voor de organisatie ontwikkeling. Er is ook mogelijkheid om dit extern te besteden. Bijvoorbeeld op het gebied van intergemeentelijke samenwerking en het ondersteunen van initiatieven vanuit de samenleving.

GroenLinks vraagt of er ook voorbeelden zijn van het type initiatieven vanuit de samenleving die het college wil ondersteunen?

Het college geeft als voorbeeld de verbinding tussen duurzaam handelen en werk. Een ander voorbeeld is de uitbreiding van de economische functie in de organisatie.

Het college geeft over het accent jeugdwerkloosheid aan dat het hier niet alleen om gaat. Jeugdwerkloosheid is er wel uitgepakt omdat dit één van de speerpunten is. Dit wil niet zeggen dat er geen ruimte of aandacht is voor werkloosheid onder bijvoorbeeld 55+’ers. Over preventie geeft het college aan dat het voorbeeld van GroenLinks erg aansprekend is. Doel van preventie is om problemen te voorkomen. Het leggen van verbindingen in de samenleving is daarvoor belangrijk. Het jaar 2015 moet ook benut worden om structureel ruimte te vinden voor ontwikkelingen. Hoe precies het miljoen wordt uitgegeven moet nog nader uitgewerkt worden. Over de vraag van D66 over passend onderwijs geeft het college aan dat bedoelt is om gezamenlijk met de partners een goede strategie op te zetten waarbij ieder vanuit zijn eigen rol een bijdrage levert.

GroenLinks wijst het college er op dat er ook gekeken moet worden naar de SFB-regeling. Deze ligt nu bij het UWV maar lijkt door de decentralisaties in de vergetelheid te geraken.

Het college geeft aan dat daarna wordt gekeken. Ook in relatie tot de kansen die er zijn.

Het college geeft over de vraag over de vorm en procedure aan dat het stuk niet is voorbereid om te bespreken met het forum. De samenleving hoopt het college te treffen op het moment van uitwerking. In dit stadium is er geen aanleiding om actief met de samenleving in discussie te gaan.

D66 geeft aan dit standpunt te begrijpen maar vindt dit wel een gemiste kans omdat dit het eerste moment is waarop duidelijk wordt waar de focus van het college ligt. D66 heeft nog een vraag over het speerpunt werk. Wat gaat het college de komende tijd concreet doen dat anders is dan de voorgaande jaren?

Het college gaat actief kijken naar de kansen op het gebied van werkgelegenheid. Het college kijkt daarbij ook over de grens. Bij het ontstaan van nieuwe werkgelegenheid is niet het uitgangspunt om dat naar Zutphen te halen. Als een bedrijf de keuze heeft gemaakt om zich in de stedendriehoek te vestigen is dat ook prima. De werkgelegenheid wordt dan behouden in de regio.

D66 kan zich hierin vinden maar vraagt zich af waarom het college vast blijft houden aan het speerpunt werk nu het college zelf ook erkent dat er op dit punt weinig invloed uitgeoefend kan worden. Waarom kiest het college niet voor een goed woonklimaat?

Het college geeft aan dat er nu is gekozen voor het speerpunt werk. Het college vindt dit heel belangrijk. Dit punt gaat ook over het behoud van werkgelegenheid bij bestaande bedrijven. Het college gaat actief op bedrijfsbezoek. Het effect hiervan is niet te meten, maar heeft wel een positieve uitwerking.

De VVD geeft aan dat 23 procent van de beroepsbevolking in Zutphen afhankelijk is van een uitkering. Dus het is niet meer dan logisch dat het college de nadruk legt op werk.

D66 deelt dit standpunt ook en vraagt of de uitleg van net niet meegenomen kan worden in de stukken.

Het college geeft aan dat het gehele plan van het college nu op 1 pagina staat. Het is kernachtig beschreven en betrekt het gehele spectrum. Dit is juist de kracht van de notitie.

De PvdA vraagt of D66 werk ook als speerpunt ziet?

D66 is blij met de uitleg van het college. Er ligt een duidelijke focus bij de ontwikkelingen in het sociaal domein. D66 suggereert om werk als speerpunt eruit te halen en te vervangen door bijvoorbeeld een goed woonklimaat. Hiermee kan Zutphen zich onderscheiden en is er veel meer mogelijk.

GroenLinks geeft aan dat werk een van de kernpunten is bij de ontwikkelingen in het Sociaal Domein.

CDA stelt voor om niet of werk of woonklimaat maar en/en als speerpunt op te nemen. Beide zijn belangrijk.

De Stadspartij wijst er op dat het niet de gemeente is die werkgelegenheid creëert. Een goed vestigingsklimaat is erg belangrijk. Het college zou actief bedrijven moeten stimuleren om zich in Zutphen te vestigen.

De VVD ziet in de bijstellingsnotitie een duidelijke aanzet en vraagt of er in de Voorjaarsnota al meer duidelijk wordt. Inclusief concrete voorbeelden van de uitwerking en de financiële aspecten.

Het college geeft aan dat het de bedoeling is dat deze notitie in heel 2015 wordt uitgevoerd. Een aantal accenten zullen terugkomen in de Voorjaarsnota. De Voorjaarsnota is vooral een doorkijk voor de jaren daarna en niet zozeer voor 2015.

De Stadspartij geeft aan nog geen antwoord te hebben op de vraag over de financiële consequenties van het niet, later, minder of anders doen.

Het college geeft aan dat dit vooral effect heeft op de ambtelijke organisatie.

De forumvoorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng. Een vervolg op de bijstellingsnotitie is gepland op 16 december. De forumvoorzitter sluit de vergadering.

Advies

Onderwerp door naar oordeelsvormende vergadering

Presentatie definitief ontwerp Park Helbergen (01-12-2014)

Datum 01-12-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPF. van Vliet
D66H.F. Remmers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
Fractie Jansen
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter geeft eerst het woord aan het college. Daarna krijgen de partijen de gelegenheid om vragen en/of opmerkingen te maken.

De voorzitter geeft aan dat er al veel stappen zijn gezet in het project Park Helbergen. Grofweg omvat deze forumvergadering twee delen. Deel een omvat eerst de presentatie van het Definitief Ontwerp (DO) Park Helbergen en vervolgens kunnen partijen verhelderende vragen stellen. Het tweede deel van deze forumvergadering worden de drie moties die met project Park Helbergen samenhangen behandeld. De inschatting is dat alle drie de moties vanavond door de Raad kunnen worden behandeld in die zin dat ze kunnen worden ingetrokken.

De voorzitter geeft het woord aan het college.

Het project omvat enerzijds het DO voor het noordelijk deel en het park voor Park Helbergen en anderzijds de tijdelijke invulling tot eind 2021 van het zuidelijk deel van het voormalig sportcomplex Helbergen. Het DO is een gedetailleerd plan wat in samenspraak met bewoners tot stand is gekomen. Chantal Hofman zal het DO Park Helbergen aan de hand van een presentatie nader toelichten. Tevens zullen er drie moties die met dit onderwerp samenhangen worden behandeld. Het is fijn dat deze moties al op de raadsagenda geagendeerd zijn om ze in te laten trekken.

Chantal Hofman geeft een presentatie over het DO Park Helbergen. Hiervoor wordt verwezen naar bijgevoegde bijlage.

Als de presentatie is gedaan vraagt de voorzitter of het college hieraan iets toe te voegen heeft. Dat is niet het geval. De voorzitter geeft de partijen het woord om vragen te stellen en/of opmerkingen te plaatsen.

Burgerbelang vraagt zich af of er een inventarisatie is geweest naar de behoefte voor de ontwikkeling van Park Helbergen, dit in relatie tot andere woningbouwplannen die stageneren, zoals De Mars en Leesten-Oost.

VVD vindt het een goed plan, het is mooi gedetailleerd. Wel vraagt de partij zich af waar de opbrengsten genoemd in het betreffende collegevoorstel vandaan komen. Tevens vraagt de partij zich af of de 7 initiatiefnemers die de zuidelijk gelegen gronden van het voormalig sportcomplex Helbergen tijdelijk mogen gebruiken het gebruik geheel om niet hebben gekregen. Is er helemaal geen financiële tegenprestatie overeengekomen?

PVDA vindt het een mooi plan. Wel maken ook zij zich zorgen over de stagnatie van de woningbouwprojecten Leesten-Oost en Noorderhaven. Zij vragen zich af of bij de ontwikkeling van het DO Park Helbergen rekening is gehouden met het feit dat de herontwikkeling van het voormalig sportcomplex in een woonwijk van voor de crisis in de woningbouw dateert. Met ander woorden, is met de crisis in de woningbouw rekening gehouden bij het opstellen van het DO Park Helbergen.

D66 geeft complimenten over de totstandkoming van het DO Park Helbergen. Deze is volgens de motie die destijds door de Raad is gedaan tot stand gekomen. Destijds was het idee om dit project welstandsvrij te ontwikkelen. Het is leuk om te horen dat juist de bewoners dit niet willen. Verder sluit de partij zich aan bij de vragen die de VVD over dit project heeft gesteld.

Stadspartij geeft ook complimenten over dit project, vooral de groene invulling in het DO Park Helbergen. Het is uniek en mooi dat dit project door middel van een participatieproces tot stand is gekomen. Wel heeft de partij vanuit de samenleving meegekregen dat burgers minder inspraak hadden dan zijzelf vooraf hadden gedacht. In het participatieproces is niet alles vlekkeloos verlopen, dit is een leermoment voor een volgend project wat in participatie met de samenleving tot stand komt. Heeft het college ideeën over leerpunten uit het participatieproces van het project Park Helbergen? Verder vraagt de partij zich af hoe het zit met de zogenoemde groene doorgang in het project op het moment dat de uitgifte van de kavels gaat lopen.

GroenLinks is erg enthousiast over het DO Park Helbergen: het DO verwoord helemaal de partij. Het participatieproces is een mooi proces geweest, alhoewel het niet helemaal vlekkeloos is verlopen. Als advies wordt meegegeven om de samenleving meer te laten zien wat er achter de schermen gebeurd. Hoe wordt dit participatieproces geëvalueerd? Dit is belangrijk omdat projecten tot stand laten komen in participatie de toekomst heeft.

CDA vindt het een goed plan, dit is het voorbeeld van toekomstig bestendig bouwen. De verkoop van de woningen wordt positief ingezien.

ChristenUnie sluit zich aan bij het standpunt van het CDA. Wel vragen zij om een evaluatie van dit participatieproject.

SP kan zich vinden in de plannen. Wel wordt verzocht om bewoners echte inspraak te geven en geen schijninspraak. Verder wordt er verzocht om de jeugd een speelplek te geven. Het college wordt gevraagd om een veilige ontsluiting van de nieuwe wijk, te meer omdat de Laan naar Eme een drukke straat is. Tevens wordt verzocht om voor de nabij gelegen Vrije School goede en veilige parkeerplaatsen te realiseren, liefst aan de zijn van de (minder drukke) Bronsbergenweg. Verder wordt gevraagd rekening te houden met de zogenoemde Groene Long.

De voorzitter geeft het woord weer aan het college om te reageren op hetgeen door de partijen is gezegd.

Het college dankt de partijen voor de gegeven complimenten. Het project is een mooi voorbeeld van hoe een project in participatie tot stand is gekomen. Dat we uit de evaluatie lering moeten trekken is goed, dat moeten we zeker doen. Het is goed om te evalueren om het een volgende keer beter te doen.

Terugkomend op de vraag van Burgerbelang over duidelijkheid over de stagnatie van de woningbouwprojecten Leesten-Oost en Noorderhaven in relatie tot het project Helbergen, het volgende. Helbergen is een mooie binnenstedelijke locatie waarover de mensen heel enthousiast zijn. Er is veel belangstelling voor dit project. Bovendien worden er maar 25 woningen gebouwd.

Ambtelijk wordt aangegeven dat Park Helbergen een toplocatie is. Dat de kans op stagnatie van dit project klein is. Alle woningbouwlocaties in Zutphen worden gelet op de planning gemonitoord. Ook zijn afspraken gemaakt met de Provincie welke locaties wanneer ontwikkeld mogen worden. Of er sprake is van concurrentie is de vraag gelet op het gedifferentieerd aanbod. Park Helbergen gaat uit van grote kavels met vrijstaande, dan wel 2-onder-1 kapwoningen. In Berghege (Leesten-Oost) is rekening gehouden in de planning met de verkoop van 1 a 2 kavels per jaar.

In antwoord op de vragen van SP geeft het college aan dat ze bezig zijn om de drukke doorgaande wel Laan naar Eme veiliger te maken. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat de aan die weg gelegen Vrije School bezig is met een verandering in die zin dat op de locatie gelegen aan de Laan naar Eme straks alleen de bovenbouw gevestigd zal zijn. Het is de bedoeling dat de zogenoemde Groene Long behouden blijft.

De voorzitter vraagt of de SP nog vragen heeft.

SP wil nog aan hetgeen zojuist opgemerkt is toevoegen dat de kavels erg groot zijn.

Ambtelijk wordt aangegeven dat voor de start van het project er een marktconsultatie is gedaan naar de woningbehoefte. Daaruit bleek dat er behoefte is aan grote kavels.

De gestelde financiële vragen worden ambtelijk beantwoord. De partij vraagt zich af waar de opbrengsten genoemd in het betreffende collegevoorstel vandaan komen. Het plan voldoet aan de Nota Grondprijsbeleid welke door de Raad zelf is vastgesteld.

De voorzitter vraagt de VVD of haar vraag hiermee voldoende is beantwoord. De VVD vindt dat haar vraag voldoende beantwoord is.

De voorzitter geeft het woord aan de Stadspartij, die zich afvraagt hoe de toekomst van de groene doorgang in het project er uitziet.

Ambtelijk wordt aangegeven dat de groene doorgang een ecologisch park wordt. De inrichting van dit ecologische park loopt gelijktijdig op met het bouw- en woonrijp maken van de woningbouwlocaties.

Burgerbelang vraagt zich af of de kunstwerken zoals voorgesteld in het DO wel veilig zijn voor kinderen.

Het college geeft aan dat de kunstwerken zo geplaatst worden dat deze veilig voor kinderen zullen zijn.

De voorzitter vraagt de partijen of er in verband met de tijd  nog dringende vragen zijn. Er moeten namelijk ook nog drie moties tijdens deze forumvergadering worden behandeld.

CDA wil weten of de architect een duurzaam huizenmodel maakt en of dit model aan toekomstige bewoners wordt aangeboden.

Ambtelijk wordt aangegeven dat de voorbeelden van woningen in het DO door de ter zake ingestelde  adviesgroep zelf zijn aangeleverd, maar dat het de koper vrij staat om zelf een woningtupe te kiezen op voorwaarde dat het past binnen de voorwaarden van het beeldkwaliteitsplan.

CDA vraagt zicht af of potentiële kopers er geen behoefte aan hebben om te kiezen uit een boekje?

Ambtelijk wordt aangegeven dat dat kan, maar dat het niet verplicht is. Zij mogen ook met een door hun gekozen architect aan de slag en het laten bouwen.

D66 vraagt of toekomstige kopers/bewoners niet opgelegd kan worden om duurzaam en energieneutraal te bouwen.

Het college geeft aan dat we op dit punt vertrouwen in de burger moeten hebben.

De voorzitter sluit het onderwerp DO Park Helbergen af en gaat over op de hiermee samenhangende drie moties.

Als eerste de motie Helbergen. Deze is ingediend door VVD en D66, daarom krijgen deze partijen het woord om op deze motie een toelichting te geven.

D66 geeft aan de motie te willen intrekken omdat de partij blij is met het plan Park Helbergen. VVD sluit zich bij dit standpunt aan.

Als tweede wordt de motie Stadscamping aan de IJssel behandeld. Deze is ingediend door Stadspartij, PVDA en GroenLinks, daarom krijgen deze partijen het woord om op deze motie een toelichting te geven. Stadspartij wil de motie laten vervallen omdat er op die plek geen ruimte is voor een stadscamping. PVDA en GroenLinks sluiten zich bij dit standpunt aan.

Als derde wordt de motie Tijdelijke bestemming sportcomplex Helbergen behandeld. Deze is ingediend door CDA en Burgerbelang. CDA geeft aan de motie in te willen trekken omdat het idee is ingehaald door de tijd. Ook Burgerbelang wil dat de motie van tafel wordt gehaald.

De voorzitter inventariseert een laatste vragenronde.

D66 wil in het project toch duurzaamheideisen vergelijkbaar bij  het project Leesten meegeven aan toekomstige kopers. Vraag is of dat breed wordt gedragen.

CDA kan hiermee instemmen met de kanttekening dat bewoners wel duurzaam willen bouwen maar bouwers niet. In Nederland, in tegenstelling tot in Zwitserland,  bepalen bouwers hoe er gebouwd wordt en niet de bewoners. Wanneer bewoners mogen bepalen hoe er gebouwd wordt, zullen er minder bouwfouten optreden. Naar zo een situatie moeten we toe willen gaan.

Stadspartij is voorstander van vrijheid in bouwen maar wil het duurzaam bouwen wel stimuleren.

SP kan instemmen met het standpunt van het CDA maar wel met de kanttekening dat duurzaam bouwen mogelijk en betaalbaar moet zijn.

CDA geeft aan de duurzaam bouwen mogelijk is als je het project in het kader van de Crisis en herstelwet uitvoert: dan kun je hogere eisen stellen.

Het college antwoordt dat de participanten in dit traject geen verplichte duurzaamheideisen willen opleggen aan toekomstige kopers. De kopers moeten hierin de vrijheid hebben hun eigen droomhuis te realiseren. De verwachting is, gelet op de doelgroep, dat er meer dan voldoende aandacht voor is. De Crisis en herstelwet geldt in deze voor projectmatige bouw en niet voor particulier opdrachtgeverschap.

De voorzitter dankt een ieder hartelijk en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Motie: Helbergen (01-12-2014)

Datum 01-12-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPF. van Vliet
D66H.F. Remmers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
Fractie Jansen

Verslag van de vergadering

Deze motie is tegelijk behandeld met de presentatie definitief ontwerp Park Helbergen. Zie dat verslag voor het besprokene.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Stadscamping aan de IJssel (01-12-2014)

Datum 01-12-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPF. van Vliet
D66H.F. Remmers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
Fractie Jansen

Verslag van de vergadering

Deze motie is tegelijk behandeld met de presentatie definitief ontwerp Park Helbergen. Zie dat verslag voor het besprokene.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Tijdelijke bestemming sportcomplex Helbergen (01-12-2014)

Datum 01-12-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPF. van Vliet
D66H.F. Remmers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
Fractie Jansen

Verslag van de vergadering

Deze motie is tegelijk behandeld met de presentatie definitief ontwerp Park Helbergen. Zie dat verslag voor het besprokene.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Twee nieuwe alternatieven naast het oorspronkelijke plan Broederenklooster (01-12-2014)

Datum 01-12-2014 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPM.J. ten Broeke
D66A.S.R. Dijk
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijJ. Boersbroek
VVDB. van der Veen
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
Fractie JansenT. Marks
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur en heet de aanwezigen welkom.Hij schetst de beoogde vergaderprocedure. Het Presidium heeft reeds besloten dat het raadsvoorstel in een extra raadsvergadering op dinsdag 16 december geagendeerd zal worden.

Het College dankt de raad voor de kans die de stad is gegeven met het uitwerken van de twee extra alternatieven naast het aangenomen plan Broederenklooster. Tevens dankt het College de begeleidingscommissie voor het vele werk dat zij in het project heeft gestoken.

Vorige week maandag heeft een inhoudelijke sessie plaatsgevonden, waarbij het College de voorstellen heeft gepresenteerd en de begeleidingscommissie haar advies heeft toegelicht. Een dag later konden technische vragen worden gesteld tijdens een tweede bijeenkomst. Beide bijeenkomsten zijn goed verlopen.

De voorliggende de voorstellen zijn in samenspraak met de samenleving tot stand gekomen. Het door de raad ingediende initiatiefvoorstel bestond uit een aantal elementen. Er hebben veel gesprekken plaatsgevonden met culturele organisaties, betrokken aanpalende organisaties en de samenleving over onder andere nut en noodzaak van impulsen in de culturele infrastructuur, de toekomstvisie van de betrokken instellingen en de toegevoegde waarde van kunst in cultuur in de samenleving. Ook is gekeken of er nieuwe concrete voorstellen zijn te vinden.

De begeleidingscommissie heeft voorgesteld om het alternatief ’s-Gravenhof te bekijken. Het College heeft dit voorstel overgenomen.

Daarnaast zijn er uit de samenleving verschillende initiatieven naar voren gekomen. De Provincie heeft in afwachting van het besluit van de raad een positieve grondhouding ingenomen ten opzichte van het herijken van het stadscontract.

De drie alternatieven laten overeenkomsten, maar ook grote verschillen zien. De belangrijkste keuze waar de raad voor staat, is volgens het College of de raad gaat voor ambitie voor Zutphen of niet. Als de raad voor ambitie gaat, heeft hij de keus tussen het alternatief Broederenklooster of het alternatief 's-Gravenhof. Versus een variant die sterk gericht is op investeringen in kunst en cultuur en de aantrekkelijkheid van de stad / stedelijk woonmilieu staat een variant die gericht is op behoud. In de variant Behoud is het echter moeilijk overleven voor de bibliotheek.

Het College heeft een duidelijke voorkeur uitgesproken voor variant ’s-Gravenhof omdat daarin een aantal uitgangspunten beter waargemaakt kan worden dan in de variant Broederenklooster. Hierbij doelt het College ook op de samenwerking in het culturele en maatschappelijke veld en het draagvlak dat bij de variant 's-Gravenhof méér aanwezig is dan bij de variant Broederenklooster. De variant 's-Gravenhof kent voorts een aanvullende bezuinigingsopgave.

Het College heeft geprobeerd de raad optimaal met informatie te ‘voeden’ om een zo goed besluit te kunnen nemen. Het College vraagt om het vertrouwen van de raad in de geschetste richting. Mocht de raad na de besluitvorming op 16 december het College nog punten mee willen geven om rekening mee te houden, dan hoort het College dat graag uiterlijk op 16 december.

Burgerbelang vraagt of het College bereid is om met spoed een visie te ontwikkelen inzake de verzelfstandiging van de musea. De vraag is wanneer dit opgepakt kan worden. In geval het College hier niet voor voelt, vraagt Burgerbelang dit te motiveren. Verder vraagt de fractie waarom in de tuin nieuwbouw is gepland, wiens idee dat is en wat de kosten hiervan zijn. Burgerbelang heeft begrepen dat deze nieuwbouw nodig is om zestig tot zeventig gasten te ontvangen. De vraag aan het College is of de omliggende gebouwen hiertoe niet voldoende ruimte kunnen bieden, zodat de tuin in z’n geheel gebruikt zou kunnen worden voor exposities. Voorts wil de fractie weten of de ruimtes die op de zolderverdieping zijn gepland voor kantoren en backoffice ingericht kunnen worden als expositieruimten en de kantoren en backoffice wellicht elders ondergebracht kunnen worden.

De SP heeft geen vragen.

De ChristenUnie is aangenaam verrast met hetgeen voorligt. Dit is goed voor Zutphen. Ook is de ChristenUnie blij met de medewerking van Gedeputeerde Staten.

De ChristenUnie constateert twee dilemma’s. Als gekozen wordt voor de variant ’s-Gravenhof vindt een afwenteling plaats op de cultuursector ad € 100.000,=. Het zou goed zijn om te discussiëren over wat dat betekent omdat het nu nog wat algemeen is gesteld. De ChristenUnie is blij met de ondernemersplannen van de musea en de bibliotheek en ziet dit als een grote stap voorwaarts, maar mist het verband met stadspromotie. Er wordt aangegeven dat stadspromotie een eigen plek wil hebben. De ChristenUnie denkt dat stadspromotie een belangrijke rol moet spelen om Zutphen ‘op de kaart te zetten’. Die verbinding mag sterker en de discussie op welke manier dat vorm gegeven dient te worden, kan in de raad worden gevoerd.

Het CDA pleit er voor om een Cultuurvisie te formuleren. Uit de visie moet naar voren komen of er bezuinigd kan worden en of dat wenselijk is. Daarin kan ook aan de orde komen òf en hoe de musea verzelfstandigd kunnen worden. Het CDA vraagt of het College die visie deelt.

Ten tweede vraagt het CDA wat er met het pand van het stedelijk museum gebeurt als dit leeg komt te staan. Opties zijn woningbouw en uitbreiding van retail. Het CDA pleit ervoor het gemeentelijk retail-areaal niet uit te breiden en informeert naar de visie van het College op dit punt.

Er is inmiddels een vierde voorstel ingediend, het plan Lindeboom. Het CDA informeert naar de mening van het College hierover.

GroenLinks deelt de vragen van voorgaande twee sprekers. De variant bij de Kuiperstraat gaat ten koste van de kunstbegroting. Hoe wordt daarmee omgegaan en wat betekent dat voor de Hanzehof. GroenLinks roept de raad op daar een gezamenlijke discussie over te voeren. Een vraag is ook wat er gebeurt met de podiumkunsten. Wat vindt de raad nodig voor Zutphen? De volgende vraag is hoe kansrijk het is dat voor de twee leegkomende gebouwen een goede invulling gevonden wordt. Leegstand moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Als voor de variant 's-Gravenhof gekozen wordt, wordt een courant gebouw dat nu leeg staat, maar wellicht verhuurd zal worden, ingeruild voor twee minder courante gebouwen die straks leeg komen te staan.

De Stadspartij kan zich grotendeels aansluiten bij de vorige sprekers. De fractie vraagt hoe de bezuiniging van € 100.000,= op cultuur gerealiseerd wordt. Spreker vraagt hoe culturele ondernemers daar tegenaan kijken.

De tweede vraag is of die bezuiniging vanuit het cultuurbudget gerealiseerd moet worden. Misschien kan de bezuiniging anders worden opgelost.

D66 merkt op dat de bibliotheek in de variant 's-Gravenhof veel meer ruimte krijgt dan in de variant Broederenklooster. De vraag is waarom dit gebeurt en wat dat in financiële zin oplevert. De tweede vraag is hoe de Stichting Henriëtte Antoinette op de variant 's-Gravenhof reageert en of de stichting bereid is de opbrengsten van het pand ter beschikking te stellen ten behoeve van het nieuwe pand. De laatste vraag is waarom er niet gekozen is voor crowd funding.

Fractie Jansen vraagt of het College welwillend staat tegenover het advies van de commissie ten aanzien van verzelfstandiging. Er is gesproken over de invulling van leegkomende gebouwen. Spreker vraagt of de desbetreffende panden worden verhuurd, dan wel verkocht

De PvdA vraagt hoe de verzelfstandiging wordt vormgegeven. Verder vraagt de PvdA naar de ‘kansen voor de bibliotheek’.

De VVD vindt het voorliggende voorstel goed en is van mening dat in het voorstel een groot aantal puzzelstukjes op hun plek valt. De vragen die de VVD had over financiële dekking en verzelfstandiging zijn reeds door voorgaande sprekers gesteld. Los van die vragen en vragen over het gebouw en de locatie heeft de VVD de vraag hoe logisch het is, dat het concept inderdaad gaat werken zoals beoogd en hoe het concept voor synergie met ondernemerschap zorgt.

De VVD vraagt de voorzitter toe te staan dat de VVD, namens bijna alle raadsfracties, een motie bij dit gesprek betrekt. Met de motie wordt het College opgeroepen zorg te dragen voor een adequate inrichting en profilering van functies, die zorgdragen voor cultureel ondernemerschap. De tekst is inmiddels rondgestuurd en de motie zal in de aansluitende raadsvergadering formeel worden ingediend.

De voorzitter heeft vernomen dat dit reeds in het Presidium aan de orde geweest en de motie betrokken kan worden bij de reacties.

Het College gaat als eerste in op de twee grote vragen over verzelfstandiging en de cultuursector, waar meerdere fracties aandacht voor vragen. Ook het College is van mening dat de musea verzelfstandigd moeten worden. Voor archeologie ligt dat anders, omdat archeologie een wettelijke kerntaak van de gemeente is. Verzelfstandiging van de musea kan extra kansen bieden aan de musea en aan het ondernemerschap. Het College stelt de raad voor om in de in de loop van 2015 een voorstel over verzelfstandiging te presenteren. Er is nog een aantal stappen te nemen en het College wil daarmee niet vooruit lopen op het opstellen van de Cultuurvisie.

Het College vraagt de raad om in volgordelijkheid akkoord te gaan met het opstellen van de Cultuurvisie. Hierbij wordt ook de Hanzehof betrokken en het cultureel ondernemerschap.

Het vervolg is een opdracht aan het College voor een voorstel voor verzelfstandiging van de musea. In de Cultuurvisie komt tevens de bezuiniging van € 100.000,= op de cultuurbegroting aan de orde. Het College denkt deze € 100.000,= te kunnen vinden bij de cultuurbegroting omdat het niet alleen gaat om een impuls voor de musea en archeologie, maar om een impuls voor de gehele sector en een versterkte samenwerking binnen de sector. Het College verwacht veel van cultureel ondernemerschap. In de cultuurnota wordt richting gegeven aan de bezuiniging die nog nader dient te worden uitgewerkt. In dat traject wil het College de culturele organisaties en instellingen betrekken. Het College heeft nog geen contact gehad met de culturele organisaties, maar in de opmaat naar het opstellen van Cultuurvisie zal dit wel gebeuren. Het College denkt de bezuiniging op de cultuurbegroting goed te kunnen verantwoorden en wil dat graag samen met de raad uitwerken.

Burgerbelang stelt dat de nieuwbouw in de tuin bedoeld is voor de ontvangst van zeventig personen. In feite gaat het echter om 40.000 bezoekers per jaar. De bestaande gebouwen bieden te weinig ruime ruimte om alle functies daarin onder te brengen. Als de raad akkoord gaat met het voorstel, zal een opdracht aan de architect verstrekt worden om het gebouw zoveel mogelijk publiekstoegankelijk te maken en de mogelijkheden voor cultureel ondernemerschap te waarborgen in het ontwerp.

Stadspromotie is nog niet uitgebreid in het voorstel opgenomen. Het is de bedoeling dat in culturele wereld, de wereld van evenementen en de wereld van promotie van de stad nauw wordt samengewerkt en met elkaar wordt opgetrokken. Middels de op te richten stichting Stadspromotie is het de bedoeling de stad in gezamenlijkheid te promoten. De discussie over de vormgeving van de samenwerking tussen het cultuurcluster en de stadspromotie is een interessante discussie, die in de raad gevoerd zal worden.

Er is nog geen uitgewerkt plan voor de leegkomende panden. Als de raad instemt met de variant 's-Gravenhof komt een belangrijk deel van het pand leeg te staan. Dit betreft het deel waar nu het stedelijk museum in is gevestigd. Er zijn inmiddels enige ideeën over de vestiging van detailhandel en wonen in het pand. De begeleidingscommissie heeft uitgesproken het pand te willen behouden voor religieuze en spirituele mogelijkheden. Het College zal onderzoeken of er initiatieven zijn.

De leegkomende panden zijn beeldbepalend voor Zutphen; deels zijn deze panden in het bezit van de gemeente. De vraag of de panden verkocht of verhuurd worden, pakt het College op en het College zal de uitkomsten aan de raad voorleggen in relatie tot de vraag hoe Zutphen om wil gaan met het maatschappelijk vastgoed. Dit is een onderwerp voor de uitvoeringsfase.

Instemming met de variant 's-Gravenhof betekent dat de collectie van Henriëtte Polak verhuist naar het ’s Gravenhofpand. De vraag ‘Wat te doen met het leegstaande pand?’ is een punt voor de uitwerking. Ook in dat pand bestaat interesse. Het College denkt de raad toe te kunnen zeggen dat het met beide panden ‘wel goed komt’ omdat het immers interessante panden zijn.

Het College is in overleg om een afspraak met de stichting Henriëtte Antoinette te maken. De Stichting heeft meegewerkt aan de oorspronkelijke variant Broederenklooster. Omdat de collectie goed gehuisvest werd, zou de stichting het pand inbrengen. Het College denkt dat met de variant 's-Gravenhof de collectie Henriëtte Polak op dezelfde manier een waardige plek geboden wordt en gaat ervanuit dat de Stichting daarmee akkoord gaat.

D66 vraagt of het “er van uitgaan dat het goed komt” verdisconteerd is in het voorliggende plan.

Het College merkt op dat dit niet het geval is. Vervolgens gaat het College in op de vraag van D66 over de investering van 1,2 miljoen euro in de bibliotheek. In de variant Broederenklooster maakt de bibliotheek onderdeel uit van het cultureel cluster. De extra ruimte zit niet alleen in de bibliotheek zelf, maar ook in de gezamenlijke ruimte. In de variant 's-Gravenhof krijgt de bibliotheek méér vierkante meters omdat de bibliotheek een andere inhoud geeft aan zijn functie in het maatschappelijk domein. De rol van de bibliotheek is veranderd door de effecten van de decentralisaties. Crowd funding is niet in de variant 's-Gravenhof opgenomen omdat dit niet noodzakelijk is. De haalbaarheid van crowd funding wordt enerzijds in twijfel getrokken en anderzijds was de investering eenmalig. Crowd funding betrof de inrichtingskosten. De bezuiniging is structureel.

Het vierde voorstel is niet uitgewerkt. Het College verwacht hierbij een aanzienlijke investering. Het is noodzakelijk dat de raad op 16 december een besluit neemt omdat de streefdatum van 2015 anders niet wordt gehaald en daarmee de subsidie zou vervallen. Het is voor het College te kort dag om het vierde voorstel uit te werken.

De motie richt zich op cultureel ondernemerschap in het museumcluster. Hierin wordt het College opgedragen om te zorgen voor een adequate organisatiestructuur en functieprofielen voor de top van het nieuw te vormen nieuwe museumcluster. Voorts vraagt de motie om ervoor te zorgen dat deze functies passend worden ingevuld. De motie is een belangrijk signaal naar het College dat zorgvuldigheid nodig is. Het College zal in de loop van 2015 met een voorstel komen.

De VVD merkt op dat het voorstel - naar aanleiding van de beantwoording door het College - kan rekenen op de instemming van de VVD. De VVD is blij dat met het voorstel afgekoerst wordt op een goede invulling van het dossier. Het voorstel biedt ruimte voor een cluster van functies en instellingen, dat logisch gesitueerd wordt op een locatie die de bakermat van Zutphen is. Van daar uit kan een goede verbinding gelegd gaan worden met andere instellingen.

De Stadspartij vraagt of de VVD, in relatie tot cultureel ondernemerschap, kan rijmen dat op dit moment niet bekend is wat er met de leegstaande panden gebeurt.

De VVD antwoordt dat er in iedere variant een discussie resteert over de leegstaande panden.

De PvdA kiest voor de variant ’s-Gravenhof. Het SSR-gebouw is een geschikt pand op het museum te huisvesten. Het is jammer dat dit niet eerder is bedacht. Deze variant heeft draagvlak in de fractie én de samenleving.

Fractie Jansen geeft aan dat de fractie altijd voorstander geweest is van clusteren. De fractie heeft er vertrouwen in dat clustering in de variant 's-Gravenhof mogelijk is. Daarnaast is de fractie blij dat er geen grootschalige nieuwbouw nodig is op een gevoelige plek. Het is echter wel een forse investering, die risico’s met zich meebrengt. Het grootste bezwaar van de oorspronkelijke variant Broederenklooster zat voor de Fractie Jansen in de financiële onderbouwing. Het proces met een onafhankelijk commissie biedt vertrouwen dat de gepresenteerde cijfers haalbaar zijn. Cultureel ondernemerschap is hierin van cruciaal belang. Het College dient dan ook de vinger aan de pols te houden. Fractie Jansen spreekt voorkeur uit voor de variant ’s-Gravenhof.

ChristenUnie vraagt wat de ideeën van de Fractie Jansen zijn over het afdekken van de financiële risico’s.

Fractie Jansen heeft er - gezien het gevolgde traject - vertrouwen in dat de cijfers waargemaakt kunnen worden. Daarnaast is de fractie altijd voorstander geweest van een cultuurvisie waarmee duidelijk kan worden waar de bezuinigingen gevonden kunnen worden.

D66 was voorstander van de oorspronkelijke variant Broederenklooster en betreurt dat dit niet haalbaar blijkt. Uit de variant 's-Gravenhof blijkt de bereidheid om in cultuur te investeren. D66 onderschrijft dit van harte. Deze variant kent veel pluspunten. In vergelijking met de oorspronkelijke variant Broederenklooster lijken de risico’s kleiner. D66 brengt het tekort van € 200.000,= onder de aandacht en wil overtuigd worden van de toekomstbestendigheid van het plan. Het moet duidelijk zijn welke gevolgen het plan heeft voor de gehele culturele sector. D66 vindt dat maximaal ingezet moet worden op de ambitie om de versterking van culturele sector waar te maken.

De PvdA merkt op, dat de investering voor het Broederenklooster 9,7 miljoen euro bedraagt en in de variant 's-Gravenhof 7,2 miljoen euro  aan investering wordt gevraagd. Spreker vraagt of dit er toe leidt dat D66 anders naar het tekort van € 200.000,= kijkt.

D66 reageert dat hierdoor de zorgen weliswaar kleiner zijn, maar dat neemt niet weg dat er nog steeds een tekort op de begroting is.

GroenLinks merkt op dat D66 heeft gezegd dat voordat de fractie een besluit neemt de financiële consequenties voor de rest van de cultuursector bekend moeten zijn. GroenLinks vraagt zich af of dit betekent dat D66 over twee weken geen besluit neemt.

D66 geeft aan dat die uitleg niet moet worden gegeven.

Burgerbelang vraagt of D66 in principe voorstander is van de variant Broederenklooster en omdat dit niet doorgaat ‘maar’ voor de variant ’s-Gravenhof kiest. In de variant Broederenklooster moest ook € 200.000,= aan bezuinigingen gevonden worden. Er is dus geen verschil in de opgedragen bezuiniging.

D66 geeft aan de laatste opmerking van Burgerbelang niet te begrijpen. D66 staat nog steeds achter de variant Broederenklooster. D66 kan ook achter de variant 's-Gravenhof staan.

De ChristenUnie vraagt of D66 kan beamen dat de variant 's-Gravenhof veel solider is dan de variant Broederenklooster en veel minder risico’s met zich meebrengt.

D66 licht toe dat er twee plannen liggen waar de fracties achter kunnen staan. Sommige risico’s lijken in de variant 's-Gravenhof kleiner dan in de variant Broederenklooster.

De SP merkt op dat D66 heeft aangegeven, dat er niet genoeg geïnvesteerd is in het draagvlak voor de variant Broederenklooster en vraagt of D66 eerst een plan voor een plan voor een cultuurpaleis wil maken, daarna pas gaat investeren om draagvlak in de samenleving te verkrijgen.

D66 attendeert er op dat de fractie van D66 het plan niet heeft opgesteld.

De SP merkt op dat D66 zich met het plan heeft geïdentificeerd en dus voor een groot deel

verantwoordelijk is voor de gang van zaken.

D66 heeft het plan altijd onderschreven en vindt het jammer dat er onvoldoende draagvlak voor was. Het had kunnen ‘landen’ als de zaken anders waren aangepakt

De Stadspartij constateert - mede door de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen - dat er weinig draagvlak bestond voor de variant Broederenklooster. De Stadspartij is blij verrast met het advies van de begeleidingscommissie en in het bijzonder met de invulling van de bibliotheek. De Stadpartij ziet een grote toegevoegde waarde van deze toekomstige toeristische trekpleister, maar heeft nog wel enkele kanttekeningen. Dit betreft onder andere de uitspraak dat het College “denkt dat het goed komt met de leegstaande panden”. Dat geldt ook voor de bezuinigingen, die nog gevonden moeten worden. De Stadspartij vraagt het College te kijken naar het ‘what if’- scenario als de leegstaande panden niet ingevuld worden. De vraag is hoe dit zich verhoudt tot de begroting. De Stadspartij steunt de variant 's-Gravenhof.

GroenLinks steunt de keuze van het College voor huisvesting van de musea in de Kuiperstraat; dit in combinatie met de investering in de Broederenkerk om de bibliotheek toekomstbestendig te maken. Deze huisvesting zorgt er ook voor dat de musea, de archeologiefunctie en de bibliotheek in staat worden gesteld hun visies ten uitvoering te brengen. De plannen van deze organisaties spreken over verbinden en inspireren. Een heikel punt is de financiering. GroenLinks steunt het College in diens standpunt dat het tekort binnen de begroting Cultuur moet worden gevonden en is blij dat het College heeft aangegeven dat er een visie op cultuur tot stand moet komen. GroenLinks wil de gesprekken hierover open ingaan. Het fonds voor incidentele cultuursubsidies moet behouden blijven omdat dit goed functioneert.

Wat betreft de cultuurbegroting, is er maar één weg om te gaan en dat is bezuinigen op de Hanzehof. De discussie over de Hanzehof moet breed worden gevoerd. Wat dit betreft, staat GroenLinks voor alle mogelijkheden open. Eerst moet gekeken worden naar de podiumkunsten en worden afgevraagd: wat te doen met inhoud, visie en ambitie? GroenLinks wil dit los zien van het gebouw en de organisatie. GroenLinks steunt de motie waar de VVD het initiatief voor heeft genomen. Het voorliggende voorstel van het College biedt de bibliotheek en de musea de mogelijkheid om bij te dragen aan de invulling van het Collegeakkoord. Het College dient de ruimte te geven zodat het voorstel op een goede manier wordt ingevuld. GroenLinks sluit zich aan bij het voorstel van het College om een visiedocument cultuur op te stellen.

D66 vraagt of het juist wordt geïnterpreteerd dat GroenLinks de cultuurbezuiniging bij de Hanzehof wil zoeken en vraagt of er ook elders mogelijkheden zijn de bezuinigen te realiseren.

GroenLinks merkt op dat de cultuurbegroting bestaat uit de Hanzehof, de musea en de individuele subsidies. Er moet onder ogen worden gezien dat er geen andere mogelijkheden zijn de bezuinigingen elders te realiseren.

De ChristenUnie is het eens met de stelling van GroenLinks dat er open over de bezuinigingen gesproken dient te worden, maar geeft tegelijkertijd aan waar niet aan getornd mag worden en waar wel naar gekeken moet worden. De ChristenUnie vraagt zich af hoe open ‘open’ is voor GroenLinks?

GroenLinks vindt dat politieke partijen richtingen moeten durven duiden en duidelijk moeten zijn in wat zij al dan niet willen. GroenLinks geeft het College de ruimte voor de invulling van de bibliotheekfunctie.

Het CDA was en is een tegenstander van de variant Broederenklooster. Het alternatief Behoud is niet toekomstbestendig. Het CDA is positief over de variant 's-Gravenhof. Hierin kan verbinding gezocht worden met de Walburgiskerk. Het kerkbestuur staat positief tegenover het voorliggende plan en is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid voor de exploitatie van het gebouw. Een cultuurcluster aan het 's-Gravenhof geeft een impuls aan Zutphen en aan het toerisme. Tenslotte denkt het CDA dat het 's-Gravenhof nog mooier wordt als het gebied autovrij wordt. Hierover moet in overleg worden gegaan met de ondernemers.

GroenLinks is ook voorstander van een autovrij plein.

De ChristenUnie steunt de variant ’s-Gravenhof. De ChristenUnie is van mening dat stadspromotie ook een zaak is van (visie van) de raad. Ook over het budget voor stadspromotie dient de raad een standpunt uit te spreken.

Burgerbelang deelt die gedachte, maar vult aan dat daarover spoedig gesproken dient te worden.

GroenLinks merkt op, dat vaak wordt gesproken over het belang van de musea voor de stadspromotie om toeristen naar de stad te trekken. GroenLinks onderstreept het belang van de bewoners en het creëren van een fijn leefklimaat.

De SP sluit zich graag aan bij de reactie van GroenLinks. Omwonenden moeten ook baat hebben bij het plan. Het belang van marketing staat niet ter discussie. Het is goed dat de raad hierover nadenkt en een standpunt inneemt. Verder benadrukt de SP dat stadsmarketing een vak apart is. Deskundigen dienen zich hierin te verdiepen en moeten vervolgens met ideeën komen waar de raad zich over kan buigen.

De ChristenUnie vindt dat het aan de raad is  om het dilemma van stadspromotie versus de bewonersbelangen aan de voorkant van de discussie te benadrukken.

D66 constateert dat de fracties van mening zijn dat instellingen, organisaties en de raad bij de cultuurvisie betrokken dienen te worden. De vraag is of juist niet een sterke eigen visie van het College verwacht zou moeten worden.

De ChristenUnie is daar niet mee eens. De raad dient op voorhand de dilemma’s te benoemen als input voor het visiedocument van het College.

GroenLinks vindt het belangrijk dat een deskundige partij zich verdiept in stadspromotie maar dat hoeft niet per sé de stichting te zijn. Promotie en marketing vormen inderdaad een vak apart en dienen op een professionele manier ingevuld te worden.

De ChristenUnie geeft aan dat weliswaar deskundigen ingehuurd kunnen worden, maar dat zij niet de dilemma’s op kunnen lossen. Wat dit betreft dient de raad een afweging te maken.

GroenLinks stelt dat de standpunten op dit punt niet ver uiteen liggen.

De SP blikt terug op de voorliggende varianten met de bedoeling om voor de toekomst lessen te trekken uit de wijze waarop een en ander tot stand is gekomen. Het oorspronkelijke plan Broederenklooster was vooral een plan van het College. Naar aanleiding van de grote weerstand onder de bewoners heeft de SP een actiecomité opgericht dat met succes strijd heeft geleverd om de toenmalige bestuurders op andere gedachten te brengen. Het plan werd twee weken voor de gemeenteraadsverkiezingen in stemming gebracht. Ieder plan dat in de toekomst op dezelfde manier behandeld wordt, kan rekenen op dezelfde weerstand. Het voorliggende alternatief is tot stand gekomen dankzij de begeleidingscommissie en een goed debat. Ook dit alternatief is in co-creatie met de samenleving tot stand gekomen. De fractie acht het overigens niet meer dan normaal dat bewoners invloed hebben op plannen die hen raken. De volksvertegenwoordigers dienen dit op te pakken en naar de raad te vertalen. Het uitleggen van genomen besluiten is echter iets anders dan vragen wat mensen willen om vervolgens aan de hand van deze input in beraad te gaan en te besluiten. De voorkeur van de SP gaat uit naar de variant 's-Gravenhof. De SP is altijd tegen grootschalige nieuwbouw geweest. In de variant 's-Gravenhof is echter sprake van een stukje nieuwbouw om het plan geschikt te maken. De SP heeft daar geen problemen mee. De SP ziet nog geen oplossing voor de voorgestelde bezuiniging, maar er dient niet vergeten te worden, dat er ooit een plan was dat financieel veel minder deugde. De SP is blij met het alternatief ook omdat hiermee recht wordt gedaan aan de inwoners van Zutphen.

Burgerbelang merkt op dat het mogelijk zou kunnen zijn dat er voor nieuwbouw een bestemmingsplanwijziging nodig is. De vraag is wat daar de gevolgen van zijn.

De SP reageert dat er dan naar de alternatieven gekeken moet worden.

Burgerbelang sluit zich aan bij de woorden van de SP. Burgerbelang is voorstander van de variant 's-Gravenhof. Het voordeel van dit alternatief is, dat er geen grootschalige nieuwbouw plaatsvindt, het Gideon Monument onaangetast blijft, sprake is van een lagere investering, de inrichtingskosten zijn opgenomen en vooral dat er minder onzekerheden zijn. Burgerbelang is blij met het Huis van de Taal en de extra aandacht voor de laaggeletterdheid. Verder is Burgerbelang verheugd over de toezeggingen van het College.

De voorzitter geeft het College gelegenheid te reageren.

Het College is bijzonder verheugd met uitkomsten van de tweede termijn. Alle partijen hebben zich uitgesproken voor de variant ’s-Gravenhof. Daarmee kan het College met opgeheven hoofd naar de Provincie. Het College proeft dat de raad durft te dromen en ook nog aanvullende ambities heeft voor het plein zelf. Het lijkt het College goed dat het College - voordat het College aan de slag gaat met de visie over kunst en cultuur - met de raad van gedachten wisselt over de inhoud en het proces.

Het College dankt de begeleidingscommissie voor het geleverde werk. Deze dankzegging is mede namens de raad

De voorzitter concludeert, de vergadering gehoord hebbende, dat aan het Presidium wordt geadviseerd om de variant 's-Gravenhof in het besluit op te nemen. Het voorstel is voldoende besproken en daarmee rijp voor raadsbehandeling. Vervolgens sluit hij de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Technisch Blok 1 december 2014 (20:00 - 21:00)

Verslag van de vergadering

Datum 01-12-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager en F. van Vliet
D66H. Brouwer en H.F. Remmers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksL. Luesink
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Fractie Jansen

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Het college meldt in gesprek te zijn met een bedrijf om plateau 3 van Fort De Pol in gebruik te nemen.

Het college refereert aan de vondst van het schip op De Mars, waarover in de krant reeds in gepubliceerd. Het is een unieke vondst. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de mogelijkheden zijn. Dat hangt af van de conditie van het schip. Het is wel de opzet van het college om hier goede dingen mee te doen.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 1 december 2014

Geen opmerkingen.

b. Toezeggingenlijst Raad 1 december 2014

Geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Belastingverordeningen 2015

De SP merkt op dat bewoners van flatgebouwen geen groene containers ter beschikking hebben. Is daar een oplossing voor?

De Christenunie meldt hier op een praktische manier mee om te gaan en af en toe groenafval mee te nemen naar vrienden om het daar in de container te stoppen.

De SP merkt op dat dit niet een algemene oplossing van het probleem is.

Het college meldt dat het technisch niet mogelijk is om overal ten behoeve van flatgebouwen groene containers neer te zetten. Qua tarief is er geen verschil tussen het vol stoppen  van een container en het gebruik van zakken. Verder wijst het college op de mogelijkheid om een aantal keer per jaar gratis groen afval te brengen.

De Stadspartij vraagt in hoeverre de noodkreet van passagiersschepen, die in een ingekomen brief werd gedaan, is meegenomen in de tariefstelling.

Het college meldt deze brief te kennen en hierbij betrokken te hebben. Het voorgestelde tarief is daarvan het resultaat.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Intrekkingen verordeningen WSW

Geen opmerkingen.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. Eenmalige koopkrachttegemoetkoming minimahuishoudens 2014

De SP constateert dat er een groep is die bekend is bij Het Plein en daarmee vanzelf de eenmalige tegemoetkoming ontvangt. Een andere groep is daar niet geregistreerd en moet zich zelf hiervoor melden. Op welke manier wordt hier aandacht aan besteed, zodat deze mensen daar een beroep op kunnen doen? En hoeveel mensen met een WIA of Wajong uitkering of anderszins een inkomen op minimumniveau hebben hier gebruik van gemaakt?

Het college zegt dat de inspanningen er op gericht zijn om mensen die recht hebben op deze tegemoetkoming deze ook te laten ontvangen. Het college heeft niet inzichtelijk in welke mate de doelgroepen hier ook gebruik van hebben gemaakt.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. Uitvoering- en monitoringkosten Wet Inburgering

Burgerbelang merkt op dat in het voorstel wordt gemeld dat een gedegen onderbouwing van de exacte besteding er niet is. De vraag is of die er nog komt en of die dan ter beschikking wordt gesteld aan de raad.

Het college zegt toe dat als de raad dit wil dat deze er dan zal komen. Dit zal schriftelijk gebeuren.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Financiën 2012 t/m 2015 zwembad

De VVD meldt dat in het presidium meerdere fracties hebben gevraagd over dit onderwerp een extra forum te houden. Kan de behandeling van dit onderwerp dan niet beter worden doorgeschoven?

Het CDA vraagt wat er gebeurt als de behandeling wordt uitgesteld.

Het college zegt dat het een afrekening met terugwerkende kracht betreft en het zwembad hier al heel lang op wacht. Verder uitstel leidt tot liquiditeitsproblemen. Uitstel kan er toe leiden dat het personeel en schuldeisers niet meer kunnen worden betaald.

De voorzitter concludeert dat er nu gelegenheid is tot het stellen van vragen en dat er op 15 december een forumvergadering wordt ingepland. Daarvoor is echter slechts een half uur beschikbaar, dus is er nu gelegenheid om reeds antwoord op vragen te verkrijgen.

De Stadspartij vraagt waarom het zo lang heeft geduurd en waarom  de raad niet eerder is meegenomen bijvoorbeeld in de frictiekosten. Met betrekking tot de concurrentie van Sutfene vraagt de fractie hoe zwaarwegend dat is, of dit met de zwemlessen te maken heeft en of het Graaf Ottobad wellicht niet aantrekkelijk genoeg is.

D66 vindt dat het om behoorlijke bedragen gaat. In het stuk is sprake van een reserve van 4,1 miljoen voor duurzame voorzieningen zwembad. Waar is dit voor bedoeld, is dat onderhoud of nieuw? De fractie wil graag een preciezere verantwoording waar wanneer welke bedragen voor nodig zijn. Ook vraagt de fractie of de raad heeft ingestemd met de lagere huurverhogingen voor de IJsselmeeuwen. D66 kan dat niet terugvinden.

De PvdA merkt op dat de huidige manager van het zwembad al een tijd ziek is en vraagt wat dit betekent naar de toekomst toe.

Burgerbelang vindt het belangrijk dat dit onderwerp extra aandacht krijgt en dat hier een forumvergadering aan besteed wordt.

GroenLinks vraagt of er nog meer tegenvallers te verwachten zijn of dat het hierbij blijft.

Het college licht toe dat het vorige zwembadbestuur de rekening over 2012 in mei 2013 heeft ingediend. Daarna heeft dit bestuur aangegeven er mee te willen stoppen en er geen energie meer ingestoken. Er stonden nog wat vragen open over de rekening 2012.  Er is een nieuw zwembadbestuur gezocht dat per 1 januari 2014 is gestart. Het nieuwe bestuur  heeft een jaarrekening 2013 ingediend waar ook een aantal vragen uit voortkwamen. Daarnaast waren  zaken als verrekeningen voorgaande jaren, huurverhoging verenigingen en huurachterstand horeca-uitbater van invloed op de financiën over die jaren en die moesten goed uitgezocht worden. Daarom is er voor gekozen met een goed totaalbeeld over die jaren te komen. De resultaten daarvan zijn nu aan de orde.

Over de frictiekosten heeft het college altijd al aangegeven dat die er komen. Frictiekosten met betrekking tot personeel en ook frictiekosten bij de overgang van het oude naar het nieuwe bad.

Sutfene heeft sinds 2011 een particuliere zwemschool toegelaten. Dit heeft invloed gehad op de inkomstenkant van het zwembad. Bij de bepaling van de bezuinigingen op het zwembad in 2011 stond er op de zwembadbegroting een inkomst uit zwemlessen van € 250.000,-.  Deze inkomsten zijn jaarlijks teruggelopen tot  € 106.000,- begroot voor 2014.

De Stadspartij vraagt of dit een direct of indirect gevolg is. Er gaat ook publiek naar zwembaden in andere plaatsen.

Het college geeft aan dat bezoek aan buurzwembaden iets is van alle tijden. Het wordt wellicht wel versterkt, doordat de groepen kleiner worden of er geen leszwemmen op gewenste tijden plaatsvindt en het daardoor aantrekkelijker wordt om in andere plaatsen naar het zwembad te gaan. Het college kan dit echter niet met gegevens staven.

Het CDA vraagt of hierover nog wordt gesproken met Sutfene.

Het college geeft aan bezig te zijn een businesscase op te stellen met Sutfene, het zwembad en de IJsselmeeuwen. Daarover verwacht het college begin volgend jaar meer duidelijkheid te kunnen geven.

De manager van het zwembad is zoals aangehaald door de PvdA sinds mei ziek. Er spelen nu veel complexe zaken en er is nu een tijdelijk manager aangesteld. Er wordt nu gekeken naar de personeelsbezetting voor het nieuwe bad en welke mensen mee kunnen naar het nieuwe zwembad.

De 4,1 miljoen betreft grotendeels investeringskosten voor het nieuwe zwembad. Verder meldt het college dat er de afgelopen jaren  € 600.000 op groot onderhoud bestaande bad is bespaard om tegenvallers te kunnen opvangen.  De 6 ton zit in die reserve en wordt nu aangesproken.

Over de huurverhoging voor de IJsselmeeuwen meldt het college dat de vereniging in 2011 € 33.500,- betaalde, de huur voor 2012 op € 45.000 is bepaald en daarna ieder jaar tot 2016 wordt opgehoogd met € 5.000,-. De kostprijs is echter zo’n € 130.000,-. Er was eerst een forsere huurverhoging aangezegd en daarover  heeft de gemeenteraad het college gevraagd dat nog eens te bezien en naar een voor de vereniging betaalbaar peil te brengen. Het betreffende collegebesluit heeft voor de raad ter inzage gelegen.

In reactie op de vraag of er nog tegenvallers te verwachten zijn noemt het college dat er rekening moet worden gehouden met frictiekosten duur personeel, afvloeiing van personeel en kosten overgang van oud naar nieuw. Dit wordt in beeld gebracht bij de financiële verantwoording over het nieuwe zwembad in het eerste kwartaal volgend jaar.

De voorzitter sluit het onderwerp af en geeft aan dat verdere behandeling plaats vindt in het Forum van 15 december 2014.

Het college geeft aan dat raadsleden die de onderliggende cijfers willen inzien hiervoor langs kunnen komen bij Peter van Dijk van de afdeling Programma’s en Projecten.

8. Memo tussenbalans uitvoering motie Versoepelen regels voor ondernemers

Het college licht toe dat er een tussenbalans is opgemaakt naar aanleiding van de motie versoepelen regels voor ondernemers die in maart is aangenomen. Het vorige college en het huidige college hebben op dit punt niet stilgezeten. Het is belangrijk dat binnensteden extra aandacht krijgen om een economische impuls te geven. Dat gebeurt overigens niet alleen door regels te verminderen. Het gaat er niet altijd om om regels weg te halen maar om te kijken naar waar ondernemers tegenaan lopen en daar wat aan te doen. De gemeente hecht hierbij belang aan goede communicatie en daarin speelt de stichting  binnenstadsmanagement een belangrijke rol.

De voorzitter geeft het woord aan Rick Hogenboom, voorzitter van de Stichting Binnenstadsmanagement.

De heer Hogenboom vertelt dat de Stichting Binnenstadsmanagement in 2012 is opgericht. De stichting bestaat uit deelnemers vanuit de Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Zutphen, het Binnenstadsplatform Zutphen en de Vereniging Commercieel Onroerend Goed. Daarbij hebben zich onder andere de gemeente Zutphen en de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zutphen aangesloten. Namens de gemeente sluit de wethouder Economische Zaken aan. Aanleiding voor het oprichten waren de gevolgen van de financiële crisis, het wijzigen van het consumentengedrag, hogere schuldenlast en leegstand. Het streven is te komen tot een aantrekkelijke en levendige binnenstad en een toename van de bestedingen door bezoekers. Essentieel is dat de verbinding tussen betrokken partijen wordt gelegd en daarvoor is de rol van de binnenstadsmanager essentieel. Dit levert steeds meer resultaat op en de inzet van betrokkenen is zeer positief.

Het college licht verder toe dat nu meer gekeken wordt hoe omgegaan wordt met regels en daarin meer uitgegaan wordt van vertrouwen en samenwerking. Het college noemt een aantal ontwikkelingen.

Het fietsparkeren op de Paardenwal is duidelijker geworden.

Er wordt in overleg met (horeca)ondernemers gekeken naar de marktindeling. Het college meldt hierbij ook rondes over de markt te lopen met de marktmeester om te horen wat er onder de marktondernemers leeft. Zij staan er voor hun omzet en we moeten ervoor waken met de markttarieven het onderste uit de kan te halen om te voorkomen dat we onszelf uit de markt prijzen.

Er zijn contacten met de winkelcentra, waarbij overlegd wordt over wat er mogelijk is op het gebied van reclameuitingen, parkeren en paaltjes. Daarbij geldt dat vanuit de gemeente met de ondernemers wordt meegedacht.

De communicatie over de werkzaamheden aan de Groenmarkt en de Pelikaanstraat volgend jaar en de gevolgen die dit heeft voor ondernemers en bewoners is een belangrijk punt.

Dit jaar is een pilot uitgevoerd met verlengde terrastijden. Er is een evaluatiebespreking geweest met ondernemers en bewoners en het college gaat zich buigen over de vraag of dit wordt voortgezet.

De horecavisie gaat geactualiseerd worden. Een vraag die daarbij speelt is of een terras achter in hofjes mogelijk moet zijn, met name in relatie tot overlast voor de omgeving.

Er komt een voorstel in het college om de terrasschotten te verhogen van 1,50 meter naar 1,80 meter. Dit is een vraag van de horeca ten behoeve van het vasthouden van de warmte van terrasverwarmers. Dit zullen overigens transparante schotten worden. Hierbij is het niet de bedoeling om de voorkant helemaal dicht te maken maar om de toegankelijkheid te waarborgen.

De VVD is van mening als eerste het woord te mogen voeren, omdat men indiener is geweest van de motie.

De voorzitter geeft de VVD het woord.

De VVD bedankt het college voor de uitleg en is blij dat er aandacht aan de uitvoering van de motie is besteed. Dit is van belang voor de binnenstad. Het is wel een omvangrijke motie, waarbij ook belangen van omwonenden en commissies betrokken zijn. De VVD is blij dat handhaven niet centraal staat, maar het gesprek. De fractie vraagt wanneer de communicatie over het op de schop gaan van de markten begint en over wat er aan gedaan wordt om de overlast te beperken. Verder vraagt de fractie wat er gebeurt met de winteropstelling van terrassen. Is het plaatsen van parallelle schotten bespreekbaar?

Het CDA merkt op dat er veel is gebeurd. De fractie vraagt hoe het sentiment nu is onder betrokkenen.

Het college antwoordt dat er onlangs een evaluatie heeft plaatsgevonden. Het sentiment is positief aan het veranderen en het college ziet in het bestuur van de stichting binnenstadsmanagement dat dit gedeeld wordt. Dit neemt niet weg dat er ook partijen zijn die het water aan de lippen staat en die puur voor hun eigenbelang opkomen.

De PvdA vraagt of er ook gedacht wordt aan lokatiedifferentiatie in regelgeving.

Het college geeft aan dat de discussies wel gevoed moeten worden met voorbeelden.

De PvdA refereert aan de regels voor uitstallingen. Voor de binnenstad is 1 meter wellicht heel redelijk, maar in winkelcentra hoeft dat niet hetzelfde te zijn.

Het college geeft aan met winkelcentra in overleg te zijn, maar dat dit punt door ondernemers nog niet is aangekaart.

D66 vraagt of er ook een visie is op beleving in bredere zin. Er is sprake van een belevingseconomie in de binnenstad en dat is breder dan alleen horeca. Een voorbeeld daarvan zijn activiteiten voor de doelgroep kinderen. Daarbij refereert men aan initiatieven op bijvoorbeeld de Groenmarkt.

Het college meldt dat voor genoemde locatie in de nieuwe inrichting meer ruimte komt voor terrassen. Het college gaat na in welke mate rekening is gehouden met de bedoelde initiatieven. Over de parallelschotten meldt het college dat hier een negatief advies over ligt van de Erfgoedadviesraad. Er moet geen dichtgetimmerd geheel ontstaan. Het college is daarover nog in overleg.

De voorzitter sluit de discussie.

9. Lijst ingekomen stukken Raad 1 december 2014

Geen opmerkingen.

10. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 1 december 2014

Geen opmerkingen.

11. Vaststellen forumverslag(en)

11a. Forumverslag 17-11-2014

Het verslag wordt vastgesteld.

12. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Implementatiebudget Sociaal Domein t.b.v. Het Plein (01-12-2014)

Datum 01-12-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE.C.L. Verhoog
D66C.A. Lammers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. van Dijken
Fractie Jansen

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

Vanavond zullen twee stukken in een vergadering worden behandeld. Allereerst het stuk over het Implementatiebudget Sociaal Domein t.b.v. het Plein. Met diezelfde transitie verband houdend wordt in de zelfde vergadering het aanvullend budget voor het Programmabureau behandeld. Deze aanvulling is oodzakelijk om voor 1 januari klaar te zijn. Er blijkt meer capaciteit nodig te zijn.

Vervolgens krijgt het college het woord. Het college licht kort beide stukken toe en verzoekt gezien het spoedeisend karakter aan het forum of zij akkoord kan gaan met een behandeling in de raad van het stuk over het aanvullend budget.

De voorzitter geeft het forum de gelegenheid om vragen aan het college te over het voorstel voor het implementatiebudget.

D66 vraagt of de 6 ton budget die benodigd zijn echt alles is voor dit jaar of valt er nog op meer te rekenen?

De PvdA vindt de onderbouwing van het budget wat mager. Is het niet mogelijk om nu 3 ton toe te wijzen en de rest later uit te geven.

De VVD wil weten of er gekeken is naar ruimte in de eigen exploitatie. Is het extra personeel tijdelijk of niet?

Het Plein rapporteert jet programmabureau. Krijgt de raad hier ook zicht op?

Burgerbelang geeft aan dat haar vragen reeds door de voorgangers gesteld zijn.

De SP geeft aan budgettaire ambitie te missen. Er wordt wel gesproken van bijstellingen naar boven maar waarom niet naar beneden?

Het CDA wil weten waarom de middelen op basis van facturatie worden toegekend. Is controle zo hard nodig?

Groen Links  wil graag weten waaraan het geld precies wordt besteed.

De Stadspartij uit haar verbazing over de behoefte tot extra budget. Op 19 april en 22 mei is het onderwerp al aan bod geweest en toen was geen behoefte aan extra budget. Nu is ineens 6 ton benodigd. Hoe kan dit? Het Plein werkt toch met een begroting? Ook wil men weten waaraan het geld wordt besteed.

Het college krijgt het woord ter beantwoording van de vragen. Het college spreekt uit de zorgen van het forum te delen en begrijpt goed dat er vragen zijn.

Allereerst gaat het college in op de vragen van de Stadspartij. Het plein heeft een begroting waar op gestuurd wordt. De 6 ton extra zijn benodigd om klaar te zijn voor de WBB en de Participatiewet. Ook moet het ICT systeem goed worden ingericht, ook voor de WMO en Jeugdzorg. Het  was een logische keuze om de administratieve taken hiervan bij het Plein neer te leggen. In mei waren de kosten nog niet te overzien.

De tijd dringt en het college is geschrokken van de hoogte van het bedrag. Daarom wil men samen met de raad naar de begroting kijken.

Het vergoeden op basis van facturatie is een sturingsmiddel.

Het college geeft aan dat het stapsgewijs beschikbaar stellen van het budget vertragingsrisico’s met zich mee brengt. Daarom vraagt men ineens om 6 ton. De tijdsdruk is hoog.

Het college geeft aan dat er gerapporteerd zal worden hoe het geld uiteindelijk besteed is.

De Stadspartij vraagt of de meerkosten met name uit het jeugddeel komen. Het college antwoordt dat de helft van de kosten gemaakt worden voor ICT en dat veel van de andere kosten aan de jeugdtaken zijn toe te schrijven.

De extra inhuur is bedoeld voor extra capaciteit voor de implementatie van de nieuwe wet en regelgeving. Anderss komen de huidige werkzaamheden van het Plein in de knel.

De SP vraagt of het college weet hoe de transitie in andere gemeenten verloopt.

Het college weet dit niet maar zegt toe dit uit te zoeken en daar komende week op terug te komen. Indien dit niet lukt dan wordt er in de rapportage over de transitie op teruggekomen.

 D66 vraagt hoe het kan dat de ICT taken zoveel meer kosten. De taken waren toch al lang inzichtelijk?

Het college geeft aan dat dit helaas niet het geval was door onzekerheid over de komende taken.

De VVD vult aan dat nog niet duidelijk was welke gegevens door het rijk zouden worden overgedragen.

De Stadspartij merkt op dat men ondanks de overdracht van gegevens sowieso een administratie moet voeren.

Het college meldt dat het kennisinstituut Nederlandse Gemeenten onlangs bezig is geweest om bruikbare programmatuur voor de gemeenten te ontwikkelen.

De administratie acht het college belangrijk maar de prioriteit lag op de voorkant van de transitie>

Tot slot geeft men aan dat de herschikking van de reserves nog onduidelijk is en dat de gelden voorlopig aan de saldireserve wordt onttrokken. Nadien kan deze worden bijgeplust.

De voorzitter inventariseert of er nog vragen zijn voor de tweede termijn.

Burgerbelang wil van het college weten hoe men denkt de controle met facturen te borgen.

Het college geeft aan dat het Plein het liefst de 6 ton vooraf wilde mar dat het college ondanks de extra druk de controle wenst te houden op de bestedingen en dat daarom is ingezet op een methode van verrekening achteraf.

De Stadspartij vergelijkt de voorliggende werkwijze met het kopen van een huis zonder dat men geld heeft gereserveerd voor de inrichting.

Het college geeft aan dat men het daar tot op zekere hoogte mee eens is. Het bleek heel lastig  om alle kosten van te voren in te schatten. Helang zijn de effecten van de komende transitie onduidelijk gebleven.

De VVD merkt op dat de gemeente echter wel gereserveerd heeft.

De ChristenUnie vraagt of er bij een volgende keer dat een zo zware lastenverzwaring komt ook een risicoanalyse gemaakt kan worden.

Het college antwoordt dat die altijd gemaakt wordt. Het draaiend krijgen en houden in 2015 vraagt heel wat. Daarom is het zaak om de WMO en saldireserves op peil te houden.

De voorzitter concludeert dat het stuk rijp is voor behandeling in de raad. Dit behoudens het dekkingsvoorstel dat nog volgt. Vervolgens stelt hij het forum in staat on vragen te stellen over het tweede te behandelen voorstel

De VVD wil graag weten waarom het informatiemanagement in Zutphen zoveel meer kost dan in Lochem

Daarnaast wil de fractie weten of er goed zicht is met welke kosten we in de regio te maken hebben?

De Stadspartij vraagt waarom men zo laat is met de aanvraag, De implementatie vereist communicatie met de burger. Men had dit eerder in de begroting verwacht.

Het college krijgt het woord ter beantwoording van de vragen. De hoogte van het  bedrag voor informatiemanagement heeft te maken met de koppeling tussen beleid,software en lokale systemen, eigenlijk met  bruggen slaan.

Voor wat betreft de kosten voor de regio, hier heeft men goed zicht op. Er komen 2 tranches in plaats van 1 trache. Dit is niet tijdig onderkend

De VVD vraagt wat voor organisatie wordt opgezet.

Het college geeft aan dat de partners vooralsnog samenwerken in een  netwerkconstructie zal zijn en niet in een zwaardere vorm zoals een regionale uitvoeringsdienst.

Ten aanzien van het communicatiebudget geeft men aan dat er wel geld was gereserveerd voor communicatie maar dat dit te weinig bleek te zijn.

Het college verzoekt het forum om akkoord te gaan met een behandeling van het stuk in de aansluitende raadsvergadering.

De voorzitter legt dit voor aan het forum dat vervolgens instemmend antwoord.

Daarop concludeert de voorzitter dat het stuk rijp is voor behandeling in de aansluitende raadsvergadering en sluit hij de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Aanvraag extra budget Programmabureau Sociaal Domein (01-12-2014)

Datum 01-12-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE.C.L. Verhoog
D66C.A. Lammers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. van Dijken
Fractie Jansen

Verslag van de vergadering

Het stuk is gelijk met het voorstel tot het verlenen van een Implementatiebudget Sociaal Domein tbv het Plein behandeld. Onder dat dossier is ook het forumverslag te vinden.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in