Pagina delen

Forumverslag 01-07-2019

Initiatiefvoorstel Fietsparkeren in en rond de binnenstad (01-07-2019)

Datum 01-07-2019 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
G de Laat-Letteboer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangA Menkveld
D66G.I. Timmer
VVDG. Peteroff
CDAG.M.M. Ritzerveld
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

Voorzitter heet iedereen welkom en geeft GroenLinks het woord. Tevens zijn aanwezig Remco Feith (binnenstadsmanager) en Casper Jansen namens de fietsersbond.

GroenLinks: de tussenliggende tijd is gebruikt om te luisteren naar wat er 14 dagen geleden is gezegd. Het voorstel is vrij grondig aangepast. Nu is er een meer integrale aanpak voor het fietsparkeren.

Het vorige voorstel stak vrij sterk op het bijplaatsen fietsbeugels omdat daar op de begroting ruimte voor is, maar nog geen plan. Nu is het meer integraal, waarvan het plaatsen van fietsbeugels nog steeds een onderdeel van is, maar waar ook een aantal andere richtingen worden gegeven gedestilleerd uit de discussie in het forum van de vorige keer. Als eerste het uitgangspunt dat het niet gaat om parkeerverboden voor fietsen in te stellen, en handhaven. Vertrekpunt is dat je probeert mensen op de fiets naar de stad te krijgen, waarbij je zorgt voor kwalitatief goede voorzieningen en gastheerschap. Essentie van het voorstel is enigszins aangepast maar het sluit beter aan bij de discussie van twee weken geleden.

Stadspartij: Zutphen verkeert in financieel zwaar weer, €30.000 blijft een groot bedrag. Jammer dat er niet gekeken is naar crowdfunding of op een andere manier aan de financiën te komen. Verder een leuk initiatief.

CDA: Gaat helemaal akkoord met deze aangepaste versie. Het is een mooi integraal plan. College heeft er een visie op gegeven. Reactie op Stadspartij: zeer zwaar weer, maar in de raad is ook al gezegd dat Zutphen niet op slot hoeft. Wat het CDA betreft € 30.000 hiervoor uitgeven en rest naar de reserve.

Wethouder: De vorige plannen zien er wat anders uit dan dit voorstel, gaat het nu om een ander bedrag?

Stadspartij: Ligt er een open einde discussie? Als we een Artikel 12 status krijgen, wat vindt de Provincie van dit idee? Dan zouden zij wellicht zeggen: “leuk, maar dat gaan we niet doen”, dat zouden we moeten volgen.

GroenLinks: Er is verwezen naar het budget wat daarvoor beschikbaar is in de begroting van 2019 en dat is € 60.000. Het voorstel is dat de uitgaven daarbinnen blijven. Dus maximaal € 60.000, mochten de kosten minder zijn dan staat het de wethouder van financiën vrij om daar beslag op te leggen. Dus het is wel gelimiteerd. Kun je die € 30.000 ook gebruiken om te bezuinigen? Ja, maar dat is een politieke keuze. Het standpunt van GroenLinks is dat we vorig jaar november de keuze hebben gemaakt om de begroting goed te keuren, daar staat dit bedrag in als beleid. Andere partijen hebben de begroting toen niet goedgekeurd, maar dat was niet op dit punt. Daarnaast hebben we 14 dagen geleden gekozen voor een krachtig Zutphen, en dat is wel unaniem door de raad aangenomen. Dus juist uit oogpunt van bezuinigingen gaat nog slechts geïnvesteerd worden in twee gebieden en 2 thema’s, en dat zijn onder meer duurzaamheid en de binnenstad. Fietsparkeren dient beide thema’s. Je geeft een kwalitatieve impuls aan de binnenstad en tegelijkertijd waarmee je op termijn kosten bespaart doordat je mensen uitnodigt om op de fiets te stappen en naar de binnenstad te komen.

Stadspartij: interruptie: We hebben het niet over € 30.000, maar over € 60.000 wat bezuinigd kan worden. Het is een fantastisch idee, maar de financiën zullen ergens anders vandaan moeten komen.

Wethouder: Bij het initiatiefvoorstel staat bij financiën er is krediet nodig van € 37.000, daar heb ik de vorige keer aan gerefereerd. Dat bedrag zie ik nu in het voorstel niet terug, en er wordt ruimte gevraagd voor het hele budget van € 60.000. Opmerking is niet als kritiek bedoeld.

SP: SP had ook begrepen dat het € 30.000, en ons leek het sympathiek om maximaal € 30.000 uit te geven voor de nietjes, en de rest kan dan naar algemene middelen. SP heeft bedenkingen op handhaving.

ChristenUnie: Op het plan op zich is ChristenUnie niet tegen. Alleen er staan een aantal punten in die waarschijnlijk meer gaan kosten dan dat er gevraagd wordt. Onder andere een aantal parkeervergunninghoudersplekken, die gaan verdwijnen, dit betekent dat die mensen ook ergens moeten kunnen parkeren, met name de ondernemers en de inwoners.

VVD: Vragen aan GroenLinks: Het initiatiefvoorstel ging uit van € 30.000, het is inmiddels opgelopen tot € 60.000, VVD wil graag een toelichting waardoor dat bedrag hoger is geworden? Tweede vraag: In het vorige forum gaf GroenLinks aan ook geen voorstander te zijn van het vervangen van parkeerplekken, dat ziet de VVD niet terug in het voorstel? En stel nou dat we dat toch niet doen, dat vervangen, wat gebeurt er dan ?

PvdA: Dank voor de aangepaste versie, de PvdA gaat daar in mee. Voor wat betreft het financiële plaatje is wat de PvdA betreft € 30.000 de grens en de rest kan door wethouder besteed worden. Kunnen wij niet een betaalde plek krijgen waar we elektrische fietsen gestald kunnen worden? Voor wat betreft het weghalen van parkeerplekken: de vergunninghouder heeft nog steeds een vergunning, en kan elders parkeren, dus daar gaat geen bedrag verdwijnen.

Burgerbelang: Heeft moeite met het vervallen van parkeerplaatsen. Die zijn heel belangrijk voor het publiek dat in de binnenstad komt. Ook ziet Burgerbelang graag dat het toezicht op het parkeren van de fiets ver buiten de fietsparkeerplaatsen aanpakt. Dus Burgerbelang ziet graag een verwijzing naar waar het wel en niet mag, dat is wenselijk voor de veiligheid.

D66: Voor D66 is fietsparkeren een belangrijk onderwerp, maar wij hebben ook een principiële overweging, we hebben het gevoel dat we destijds deden rondom de buddy to buddy subsidiëring. Op voorhand gaan we weer geld uitgeven, en we zetten een project aan de zijkant dat niet meedoet aan de opgave voor bezuinigingen. Vinden wij heel lastig. Ook uit dat onderzoek zullen bezuinigingen komen die al vaststaan in de begroting, net als bij dit onderwerp. GroenLinks zou het chiquer vinden om dat mee te nemen in het onderzoek naar de bezuinigingen dat er nog gaat komen.

GroenLinks: Antwoord op de vraag of het nou gaat om € 30.000 of € 60.000: het gaat om de begrotingspost van € 60.000. GroenLinks heeft in het oorspronkelijke voorstel een aantal voorzieningen voorgesteld van 150 nietjes, dat is door de gemeente gecalculeerd op € 30.000. Een van de wijzigingen is dat het aantal nietjes is losgelaten, het is facultatief. Gaat er om dat er een kwaliteitsimpuls in plaatsvindt. Het gaat er om dat de gemeente de vrijheid krijgt om het aantal fietsparkeervoorzieningen te verbeteren en het beleid vorm te geven, maar wel binnen de kanttekening dat het binnen de € 60.000 blijft. Aftikken op € 30.000 is ook prima, het gaat ook om de kwaliteitsimpuls en de beweging die er in zit.

Voordeel van dit raadsvoorstel is dat het een kader aangeeft van hoe we tegen fietsparkeren aankijken. Het plaatsen van de nietjes is een onderdeel maar het maakt deel uit van een breder pakket wat er in het voorstel zit.

Het opheffen van een aantal parkeerplekken maakt ook deel uit van dat pakket, dat is heel beperkt: het voorstel behelst de suggestie van je zou er aan kunnen denken om een aantal parkeerplekken voor auto’s op te heffen en daar fietsparkeerplekken van te maken. De capaciteit van de binnenstad neemt alleen maar toe. Voor een autoplek kunnen ongeveer vijf tot zes fietsen gestald worden.

Over de vraag naar handhaving: SP als u het stuk leest, maakt geen deel uit van voorstel. We zijn niet van plan om dat verder te stimuleren. Met uitzondering van de Varkenssteeg, dat is een iets andere situatie, dat is een problematische plek. Fietsverboden rond stationsgebied zijn er al, daar voegt dit voorstel niets aan toe.

Over toezicht: PvdA gaf aan dat het eigenlijk zou moeten in de sfeer van mensen uitnodigen om hun fiets goed te parkeren. Het gastheerschap samen met Gelrewerkt zou een mooie manier zijn om het toezicht op een vriendelijke manier te stroomlijnen en vorm te geven, en dat vindt u ook terug in het voorstel.

VVD: VVD vindt het het niet wenselijk is om een aantal parkeerplaatsen te laten vervallen, en zeker niet als het gaat om tijdelijke, omklapbare fietsnietjes. Dat had te maken met gewenning. GroenLinks gaf het vorige forum aan het daar mee eens te zijn. Wat gebeurt er als we het niet zouden doen?

GroenLinks: Op zichzelf is het een autonoom proces dat er meer mensen met de fiets naar de stad komen, ook omdat het inwoneraantal is gegroeid. Het vorige forum heeft GroenLinks een aantal dia’s laten zien die op de grens lagen van wat nog wenselijk is qua fietsparkeren, rommelig, slechte bereikbaarheid van winkels. Die trend kun je doortrekken, dat soort ontwikkelingen zou je voor moeten zijn door te zorgen voor goed fietsparkeerbeleid, fietsparkeervoorzieningen maakt daar deel van uit.

Remco Feith: Eens met wat GroenLinks zegt. De fietser is een belangrijke consument. Een bijkomend iets is dat de Pilot terrasverruiming zich slecht met elkaar verhoudt; die verruiming van terrassen kan nu niet op een aantal plekken omdat de fiets in de weg staat. Dat zit economische groei in de weg.

SP: over het weghalen van autoparkeerplaatsen: een auto levert de stad geld op. Als je daar in plaats van een auto 8 fietsen neerzet dan kost het Zutphen geld. Je moet wel zorgen dat mensen hun auto kwijt kunnen.

SP ziet af en toe dat er in het stationsgebied niet gehandhaafd wordt.

D66: Principiële vraag: Integraal kijken wat gaan we doen met onze financiën, met name op het fysieke domein, daar hoort dit ook bij, nog geen antwoord gehad op deze vraag. Hoe staan andere partijen daar in?

GroenLinks: reactie op SP: een autoparkeerplaats levert geld op, maar de 8 mensen die met de fiets komen die geld uitgeven levert de stad ook geld op. Haagpoortplein 25 vergunninghouders parkeerplaatsen voor auto’s, stel dat je er vier zou weghalen, dan heb je er 24 fietsparkeerplekken bij. Dan houd je nog 21 auto parkeerplekken over. GroenLinks is niet zo bang voor. Handhaving: is niet de bedoeling. Het beleid dat er is bij het station over de maximale tijdsduur is staand beleid, daar gaat dit voorstel niet over.

Over de principiële vraag van D66, GroenLinks is van mening dat dit het beleid is wat al in gang gezet is, dat beleid moeten we uitvoeren. Dat laat onverlet dat het zinvol is om onderzoek te doen naar andere bezuinigingsmogelijkheden op het fysieke domein.

Wethouder: In dit forum komt precies het dilemma naar voren waar we als gemeente voor staan. Enerzijds hebben we een bezuinigingsopdracht die er niet om liegt. Anderzijds hebben we beleid, Visie mobiliteit in de binnenstad, daarin staat mooi omschreven de gemeente op de lange termijn wil. Past ook binnen krachtig Zutphen. Lastige van deze voorstellen is dat je met deze dilemma’s in je maag zit. Wat doen we? Op zich niet verkeerd, anderzijds is het ook fijn als we geld kunnen toevoegen aan het bestrijden van ons tekort. Als er voldoende raadsleden zijn en vanuit de samenleving voldoende draagvlak is om dit te ondersteunen dan zouden we kunnen overwegen om dit te gaan uitvoeren. Als dat niet zo is, dan is het te vroeg om dit voorstel in uitvoering te brengen.

Voorzitter stelt voor dat er verder over gediscussieerd wordt in de raad, en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2019-1 (01-07-2019)

Datum 01-07-2019 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.G.S. Siemes
Griffier
A Koster-de Lange
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPM de Ridder
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangE Yildirim
D66H. Brouwer
VVDM. Schriks
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieB Westerhof

Verslag van de vergadering

Voorzitter opent vergadering met speciaal welkom aan Bart Jan Westerhof (voor het eerst bij een forumvergadering) en Herman Krans (nieuweling). Bovendien: 10 minuten voor het einde van de forumbijeenkomst wordt gecheckt of er behoefte is om over de niet-openbare onderbouwing te spreken. In dat geval zal dit zonder publiek zijn en achter gesloten deuren. 
Vervolgens geeft hij het woord aan het college.

College en ambtelijke ondersteuning melden dat er aanvullende informatie is bij de kanttekening "de accountscontrole van de jaarrekening is nog niet afgerond". De account heeft iets gevonden mbt de grondexploitatie; deze wijziging wordt verwerkt in de MPG 2019-2. De accountant heeft het opvoeren van grondopbrengst van de onderwijslocatie Keucheniusstraat met een voordelig resultaat van bijna 400.000 niet goedgekeurd. Dit verandert in een negatief resultaat. Voor dit negatieve resultaat is een voorziening getroffen vanuit de reserve grondexploitatie. Deze wordt weer aangevuld vanuit de onderwijsreserves. Het is een technisch verhaal waarbij de accountant heeft geadviseerd om de eea anders in te richten. 

CDA vraagt hoe deze post is ontstaan en wanneer deze is opgenomen. De locatie was toch nagenoeg afgeschreven?

Ambtelijke ondersteuning antwoordt dat de grondexploitatiecijfers van zowel Keucheniusstraat als Vitensterrein via een apart raadsbesluit in najaar 2018 zijn vastgesteld en vervolgens opgenomen in MPG.

PvdA heeft vier vragen:

 1. Is er een voorziening nodig voor Fort de Pol en wanneer wordt deze getroffen (dit in verband de stikstofafspraken op nationaal niveau)?
 2. Waarvoor is er een "Reserve Strategische aankopen" nodig?
 3. Is de "Voorziening woningbouwprogrammering" nog nodig nu we weten dat de provincie de contingenten loslaat?
 4. Hoe staat het met Helbergen-Zuid en is daar nog ruimte voor collectief opdrachtgeverschap zoals in de woonvisie staat. Worden organisatie uit de omgeving betrokken bij de inrichting van dit gebied?

College antwoordt:

 1. Stikstofverhaal is nieuw en we moeten afwachten. Als we moeten afwaarderen, dan hebben we een verlies te nemen. We volgen dit item op de voet. Nu nog geen reden tot het treffen van een voorziening.
 2. "Reserve Strategische aankopen" is nodig omdat er altijd beweging is. Soms ter voorkoming van ongewenste ontwikkelingen.  Handgeld is nodig om adequaat te kunnen handelen.
 3. We moeten voorzichtig zijn met de "Voorziening woningbouwprogrammering" omdat de provincie de contingenten weliswaar wil loslaten maar wel met een aantal randvoorwaarden. We kunnen niet loslaten; zo vindt ook de accountant. Heeft ook met termijn van realisatie te maken.
 4. We houden bij Helbergen-Zuid vast aan de intentie van collectief opdrachtgeverschap. We gaan daarover in gesprek met diverse partijen. Individuele bouwwensen horen daarbij.

SP: Grond kan duur zijn. Op Flamcoterrein wordt het bouwen van een school voorbereid. Mag dit op vervuilde grond?

College: We bouwen geen maatschappelijke functies op vervuilde grond.

ChristenUnie heeft 2 vragen:

 1. De prestatie-indicatoren voor duurzaamheidsambities staan voor Keucheniusstraat en Vitensterrein niet op maximaal. Is daar een reden voor
 2. Hoe haalbaar zijn de plannen; het zijn meerjarenplannen, voor 3 jaar? Binnen 2 jaar moet aangetoond worden dat de plannen haalbaar zijn. 

Ambtelijke ondersteuning: Over vraag 2 van de ChristenUnie: In het overzicht is alles na 2022 samengevat met een " ev.". Leesten-Oost en Noorderhaven lopen door tot 2026. De verwachting is dat we de prognose gaan halen.

College: Over vraag 1 van de ChritenUnie. We willen erg duurzaam, maar eea moet wel betaalbaar zijn. Bij scholen is dat lastig. Bij het Vitens-terrein is de tijdelijkheid (bouwen met instandhoudingstermijn van 10 jaar) van toepassing. Daardoor staan de indicatoren niet op maximaal.

D66: Maximaal aantal te bouwen woningen tot 2026 is genormeerd. Kunnen we aantonen dat we de aantallen gaan realiseren?

College: Ja, we leveren woningen op en we laten zien dat er woningen in de verkoop gaan. De accountant toets of de prognoses realistisch zijn. We mogen dit anders ook niet opvoeren in de prognose van de grondexploitatie.

CDA: Duurzaamheid maakt het betaalbaar. Vanuit de MER wordt opgemerkt dat op Fort de Pol een windmolen kan worden geplaatst. Maar dit kan toch niet op vervuilde grond?

College: We moeten voldoen de regionaal energie afspraken (RES) en bekijken daarvoor vele locaties. Daarbij moeten we zorgvuldig kijken naar de ondergrond. 

Ambtelijke ondersteuning begrijpt de zorgen van de CDA maar kent de technische oplossing voor de windmolens niet. Dat het vervuilde grond is, is bekend bij de betrokken partijen. 

Voorzitter concludeert dat er geen behoefte is om te spreken over de niet-openbare onderbouwing. Er zijn geen andere vragen. Het voorstel is rijp voor besluitvorming in de raad.

 

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Initiatiefvoorstel Voortgang beleid Zutphen Regenbooggemeente (01-07-2019)

Datum 01-07-2019 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
R.G.M. Rutten
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPE. Müller
PvdAJ.A. Giezen
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66P van der Hammen
VVDA. van Dijk
CDAK.M. van Wamel
StadspartijM van Ast
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en geeft het woord aan Mevrouw van Dijk (VVD) die direct betrokken is bij het initiatief voor een toelichting op de motie. Zij neemt deel vanuit persoonlijke interesse. Zij geeft aan dat het eerder toegewezen budget niet is opgemaakt.

Het CDA geeft een aanvulling: de vraag is of het budget opnieuw beschikbaar gesteld kan worden. Het is een raads initiatief waar eerder budget is toegewezen, maar de rest niet is aangewend en dit dreigt nu terug te vallen naar de algemene middelen.

Burgerbelang waardeert het initiatief. De vraag is of we het budget kunnen doorschuiven, hoe we dit aan willen pakken zodat het door kan gaan. Graag willen we ook dat het College hierover meedenkt.

VVD wijst op het voorgenomen besluit en hiermee in te stemmen.

Burgerbelang constateert een dilemma, vanuit de vaststelling van financiele kaders waarbij beleid budgetneutraal gerealiseerd moet worden.

Het CDA wijst erop dat het geen nieuw beleid is. Vandaar deze constructie.

VVD zegt dat de werkwijze is afgestemd met College en ambtelijke organisatie.

BewustZW ziet het als een positief voorstel. Zij heeft 2 vragen: 1. Multiculturele diversiteit: de houding binnen bepaalde religies. 2. Andere gemeentes: hoe staan deze hier tegenover? Dit i.v.m. de samenwerking.

VVD antwoord op de laatste vraag dat het vooral om het ophalen van informatie gaat. Samenwerken is geen speerpunt.

Groen Links vraagt of de mogelijkheid voor subsidies, voor bijv. gemeentes met meer dan 1k inwoners, een rol speelt. Volgens Van Dijk gaat het hier niet om. Het gaat om een onderwerp waar je andere gemeentes samen aan werkt.

VVD geeft aan dat de verschillende invalshoeken. Wij zijn hier ook tegenaan gelopen bijv. op scholen.

D66 dankt de initiatiefgroep. In 2018 is met lage uitgaven het werk gedaan. We hebben moeite met verlenen van nieuw budget. Dit omdat de uitvoering vooral bij de instituten ligt, zoals scholen. Men geeft de suggestie mee dat er budget is bij andere instanties.

GroenLinks wijst op de rol van scholen.

D66 zegt dat wanneer ze het serieus nemen, en vraagt zich af of hier al gekeken is of er budget beschikbaar is.

GroenLinks ziet dat het moeizaam verloopt in de praktijk, dat er nog onvoldoende aandacht voor is.

Het CDA wijst erop dat de SGA er misschien iets over kan vertellen.

VVD zegt dat de uitvoering bij scholen en instanties ligt, maar het geld is nodig voor bijv. Cafe Inclusief of geven van trainingen.

Burgerbelang ziet 2600 uur begroot voor onderwijs.

VVD antwoordt dat dit om training gaat. Hiervoor is budget nodig.

De vertegenwoordigers van het COC Deventer, de heren Witbraad en Woerlee geven belang aan van het in beweging krijgen door middel van initiatieven als cafe inclusief, en speerpunt gemeentelijke instellingen bij de contacten van ambtenaren met maatschappelijke organisaties. Bijv. met een voorstelling van een toneelgroep of dansgezelschap kan dit worden versterkt. 

Zij wijzen er ook op dat bepaalde kosten al eerder zijn gedragen vanuit het budget van COC Deventer.

De PvdA is blij met de initiatieven en verdere stappen. We zien ook het probleem van de financiering, dat er een uitzondering gemaakt moet worden op de nullijn van de uitgaven. Het is een dielmma, maar we vinden dit erg belangrijk.

SP is benieuwd waar de moeite ligt bij D66 en PvdA.

D66 antwoordt dat dit komt door de actuele situatie.

Burgerbelang wil graag van het College weten hoe zij hier tegenaan kijkt.

Het College heeft geen budgetrecht is. Dus het is aan de gemeenteraad zelf. Zij moet een besluit nemen om terugval naar algemene middelen te voorkomen. De vraag is aan de raad om het geld alsnog te gaan gebruiken. De initiatiefgroep heeft ook al het gebaar gemaakt om het met minder geld te doen.

VVD geeft aan dat de groep, en ambtelijke ondersteuner er in augustus 2018 gewoon niet aan gedacht hebben.

D66 leest in het stuk of er niet beter kan worden aangesloten bij bestaande structuren.

VVD antwoordt dat in plan van aanpak dit is opgenomen, o.a. om te komen met een adviescommissie. Daarna gaan we kijken of we kunnen aansluiten bij bestaande structuren.

Het College wil graag aandacht voor feit dat we niet voorop hebben gelopen als regenbooggemeente in afgelopen jaren. Er is veel te doen, veel keuzes te maken ook in komende jaren. Zij sluit zich aan bij de speerpunten. De GGD heeft ook een belangrijke rol hierbij.

De voorzitter sluit de vergadering, en constateert dat er geen verschil is in de inzichten. Het voorstel kan verder voor behandeling in de raad.

 

 

 

 

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Startnotitie RES (regionale energie strategie) Cleantech Regio 2020-2030 (01-07-2019)

Datum 01-07-2019 Tijd 20:00 - 21:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66P van der Hammen
VVDM. Schriks
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWA Holtslag
ChristenUnieB Westerhof

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Tijdens deze forumvergadering staan zowel de Startnotitie RES (regionale energie strategie) Cleantech Regio 2020-2030 als de presentatie van de ontwikkelingen op gebied van energietransitie.

De ChristenUnie wil graag weten wat de relatie is tussen beide onderwerpen. De voorzitter antwoordt dat beiden betrekking hebben op het onderwerp energie.

De heer Post verzorgt namens de ambtelijke organisatie de presentatie over de startnotitie. (bijgevoegd bij het raadsstuk)

Na afloop geeft de voorzitter de aanwezigen gelegenheid om te reageren en vragen te stellen.

Burgerbelang wil graag weten in hoeverre de raad inspraak heeft op de afspraken in regionaal verband. Post antwoordt dat het om een concept gaat en het definitief vastgesteld moet worden door de raad.

GroenLinks ziet dat de oorspronkelijke milieu ambities van de gemeente binnen de notitie naar beneden zijn bijgesteld en wil graag weten hoe het College hier tegenaan kijkt.

Het College geeft aan we pragmatisch hiermee om moeten omgaan, maar dat het einddoel blijft om in 2030 energieneutraal te zijn. Hoe de relatie met het omgevingsplan en de grootschalige inzet van zon en wind moet duidelijker worden in komende periode.

D66 is bezorgd over het karakter van een gemeenschappelijke regeling als er verschillen ontstaan in de startnotities van de verschillende deelnemende gemeentes. Het College reageert hierop dat de Zutphense raad zelf besluit en dus veel zeggenschap heeft.

De VVD wijst op belang van de samenhang met andere, landelijke ontwikkelingen als het Klimaatakkoord, Gelders Energieakkoord, RES en de wijze waarop we het in Zutphen gaan realiseren. Daarbij is het belangrijk om te voorkomen dat we teveel gaan vergaderen, en echt aan het werk gaan.

De PvdA vraagt of 2030 een harde deadline is. Kan hier vanaf worden geweken? Het College zegt dat dit deze afspraak is.

De VVD wil weten of de genoemde 5/6 fte een onderbouwing heeft. Het College antwoordt dat in praktijk slechts een 1 fte gevraagd en een 0,5 fte is geleverd door het ontbreken van financiering.

Het CDA vraagt of de levering van slechts 0,5 fte tot een reactie geleid heeft. Het College antwoordt dat de regio het jammer vond.

GroenLinks wil graag meer weten over de RES in relatie tot de lokale ambities. De voorzitter antwoordt dat dit in het latere deel aan de orde komt.

De SP plaatst een aantal kanttekeningen: zij ziet onvoldoende terug wat de concrete inspanningsverplichting is van bedrijven, en waarom er een beperking is tot zon en windenergie. Het College reageert dat het gaat om bewezen technologie maar dat andere methoden ook aan de orde komen bij het warmteplan.

Burgerbelang stelt dat er geen ruimte is in Zutphen voor grootschalige windparken, en wil meer nadruk op het gebruik warmte en uitstoot op de Mars. Het College is het eens dat grootschaligheid niet mogelijkheid is, maar dat gekeken waar en welke de mogelijkheden er wel zijn.

Het CDA vindt het belangrijk dat de plannen haalbaar en betaalbaar zijn en maakt zich zorgen over het elektriciteitsnetwerk en vraagt of Liander ook betrokken is. Deze is partij volgens het College.

De Stadspartij mist het onderwerp opslag. Het College antwoordt dat dit nog niet aan de orde is binnen deze fase.

D66 wil graag dat het onderwerp verder komt dan een kleine kring van mensen en ziet graag dat er een communicatieplan komt. Het College vindt dat in deze fase te vroeg, maar over circa 2 jaar, wanneer de plannen concreter worden, wel aan de orde. D66 is het hiermee oneens, zij vindt dat informatie beter gedeeld moet worden. De VVD vraagt zich af hoe deze er dan uit moet zien, het is immers nog abstract.

De voorzitter stelt vast dat het onderwerp voldoende besproken is en door kan gaan naar de raad ter vaststelling.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Presentatie over voortgang energietransitie 2019 (01-07-2019)

Datum 01-07-2019 Tijd 20:00 - 21:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66P van der Hammen
VVDM. Schriks
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA Holtslag
ChristenUnieB Westerhof

Verslag van de vergadering

In aansluiting op de toelichting op de startnotitie RES (regionale energie strategie) volgde een presentatie van de voortgang rond de energietransitie.

De heer Koning, ambtelijk ondersteuner, verzorgt de presentatie. Na afloop geeft de voorzitter de aanwezigen de gelegenheid om te reageren en vragen te stellen.

De PvdA is benieuwd naar de ontwikkelingen vanuit woningcorporaties bij de energietransitie. Koning antwoordt dat hij positieve ontwikkelingen ziet om tot het B-label te komen, gemiddeld is het C.

ChristenUnie constateert dat er geen informatieplicht is voor bedrijven. Koning antwoordt dat er geen bevoegdheden zijn bij de gemeente op dit terrein.

Het College vult aan dat er allerlei kansen zijn voor bedrijven.

SP stelt dat er weinig gebeurt aan de grootste vervuilers, bedrijven en industrie. De wethouder reageert dat wel degelijk gesprekken plaatsvinden. De geplande toekomstige CO2 heffingen kunnen deze situatie wel veranderen. Het is tot op heden niet altijd rendabel om erin te investeren.

Burgerbelang vraagt zich af of bepaalde ontwikkelingen niet beter in regionaal verband kunnen worden opgepakt, door de schaal en mogelijkheden van Zutphen. Het College reageert dat het een het ander niet uitsluit, dat we dus ontwikkelingen zelfstandig en met anderen moeten oppakken. Daarna volgt de suggestie van Burgerbelang om het vooral samen te doen met grote gemeentes. Het College nodigt Burgerbelang en andere partijen aan om dit in te brengen, en zelf initiatieven te nemen. Het is een ingewikkelde discussie, om de slag naar doen ook te maken.

Als afsluiting volgt een introductie en een korte presentatie van de heren Langevoort en Kop van bureau Over Morgen, waarin de mogelijke scenario's voor energietransitie binnen Zutphen worden getoond.

Het College constateert dat er wegens tijdgebrek en de behoefte om verder over dit onderwerp van gedachten te wisselen een nieuwe bijeenkomst moet worden gepland. Dit zal in september het geval zijn.

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Zienswijze gewijzigde concept begroting 2019 PlusOV, concept begroting 2020-2023 en jaarrekening 2018 PlusOV (01-07-2019)

Datum 01-07-2019 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPG.J.N. Müller
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangA Menkveld
D66G.I. Timmer
VVDJ Lok
CDAH Haringsma
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij deze Forumvergadering over de zienswijze gewijzigde concept begroting 2019 Plus OV,  concept begroting 2020-2023 en jaarrekening 2018 PlusOV.  De bedoeling is om in een gesprek tot een afgewogen oordeel te komen. Wil de wethouder het voorstel toelichten?

College: Er worden vier onderwerpen besproken: de jaarrekening 2018 van PlusOV, de gewijzigde begroting 2019 van PlusOV, de conceptbegroting 2020 van PlusOV, en de vereveningsproblematiek.

BewustZW: De brief met de conceptzienswijzen is een niet verhelderende brief, er staat 'we' en 'wij' in. Dat is spreektaal. Wat staat er in? Raakt dat puntsgewijs het doel wat we willen bereiken? De brief moet zakelijker.

PVDA: 'We' en 'wij' doelt op het college.

BewustZW: Zienswijzen worden namens de raad ingediend.

SP: De schrijfstijl is ondergeschikt aan het probleem. Er moet meer geld naar PlusOV dan vooraf bekend was. Wij willen uit PusOv treden.

BewustZW: Deze brief is onderdeel van het juridisch proces waar we al in zitten. Daarom moet het duidelijker.

CDA: Wat betekent dit voor het college? Wij delen het standpunt van de SP dat het er zorgelijk uitziet. Wat is vraagafhankelijk vervoer?

D66: De brief over de begrotingsoverschrijding mag strenger.

College: PlusOV is nog niet in control. De verwachting was er wel, maar het is niet gelukt. Stap voor stap komt het vervoer wel op orde maar we zijn er nog niet. Het vraagafhankelijke vervoer gaat wel goed bij PlusOV. Daarom hebben we er wel belang bij dat de organisatie op orde komt. We willen wel een zienswijze indienen want de bijdrage is slecht onderbouwd.

CDA: Het college wordt voor voldongen feiten gesteld, hoe dit in de toekomst te voorkomen.

VVD: Hoe kijkt het college naar de beheersing van de kosten? Een aantal steden zijn er volledig uitgestapt, wij deels. Hoe houdbaar is PlusOV op termijn?

College: Het college heeft de opdracht het vervoer goed te regelen. Vanuit de deelnemende gemeenten zijn de voordelen omgeslagen in nadelen. Zo zijn wij voor voldongen feiten komen te staan. Vanaf augustus 2019 wordt de taak van PlusOV kleiner en dus overzichtelijker, waardoor de kans groter is om in control te komen. Wij zijn voorzichtig positief over de toekomst van PlusOV. Aangegeven wordt dat de zienswijzen nog niet heel stevig zijn verwoord. Dat de woorden voorzichtig zijn gekozen. Vind het zelf pittig, deze zienswijzen.

ChristenUnie: Wij sluiten ons aan bij wat D66 heeft gezegd. De zienswijzen mogen scherper.  Ook sluiten wij ons aan bij wat BewustZW heeft aangegeven. Bij een juridische procedure wordt deze brief onderdeel van het dossier. Je moet een jurist naar deze brief laten kijken.

D66: Hier kunnen wij ons bij aansluiten. Toch moet de brief veel strenger. Waarom zo'n forse begroting als er drie gemeenten uit stappen? Dit vraagt juist om een afgeslankte versie van de begroting.

CDA: Aanvullend hierop, de wethouder van de gemeente Apeldoorn is veel kritischer. Het is zorgelijk dat het al zo lang niet goed gaat.

SP: Waarom is het niet scherper geformuleerd?

College: We zijn gewend om bij zienswijzen te onderbouwen wat wel en wat niet deugt.

D66: Je moet zeggen dat we het er niet mee eens zijn, dat we een andere begroting willen zien.

College: We nemen alle overwegingen mee, voor de raadsvergadering van 8 juli 2019 komen we met een aangepast voorstel met zienswijzen.

D66: Kunnen liquidatiemiddelen worden gecompenseerd?

College: Daarover wordt onderhandeld, de informatie wordt zo spoedig mogelijk terug gekoppeld.

BewustZW: Uit de brief blijkt van contacten met de wethouders van Apeldoorn en Deventer. Is er ook contact met de wethouders van de andere gemeenten?

D66: Wij willen als suggestie meegeven dat de kosten überhaupt niet aan de drie uittredende gemeenten mogen komen.

Voorzitter: Is dit punt voldoende besproken?

Forum: Ja.

Voorzitter: Dan gaan we nu verder praten over de conceptbegroting.

ChristenUnie: Wat merken de cliënten van de begroting 2020?

College: Vanaf augustus 2019 is de definitieve gunning. TCR en Noot gaan dit doen, dit valt buiten de begroting van PlusOV.

VVD: Dat externe inhuur niet meer nodig is lijkt niet reëel.

College: Van externe inhuur is de afgelopen jaren veel gebruik gemaakt, met name op het gebied van expertise. Komend jaar is er ook nog veel capaciteit maar niet op expertise. Personeel zit op uitvoer en op het callcenter.

VVD: De stijging zit in meer fte.

College: Dat klopt.

GroenLinks: Waarom zitten er nu meer mensen in het callcenter?

College: Dat verrast ons ook, wij noemen de slechte onderbouwing hiervan ook in onze zienswijzenbrief.

GroenLinks: Dan alleen nog tot de zomervakantie?

College: Voor de blijvers is ook na de zomervakantie nog drukte, daarna gaat het beter. Er zijn investeringen nodig en ook een kwaliteitsimpuls.

D66: De kwaliteitsimpuls en investeringen vinden wij verrassend: we worden kleiner en de kosten worden hoger. De begroting moet je terugsturen.

BewustZW: Dat steunen wij.

PVDA: Dat steunen wij ook. Heeft PlusOV nog bestaansrecht. De nieuwe organisatie moet een bespreekpunt zijn.

College: De raad heeft er voor gekozen om door te gaan met vraagafhankelijk vervoer. Als we nu helemaal stoppen, dan zijn de gedane investeringen voor niks geweest.

D66: Nu keihard aangeven dat er geen geld meer komt, eerst moeten de zaken op orde komen.

BewustZW: Nadeel van een gemeenschappelijke regeling is dat de meerderheid beslist.

D66: Ook met verschillende opvattingen kun je harde grenzen stellen.

Burgerbelang: Vraagafhankelijk vervoer loopt aardig goed. Schoolvervoer loopt slecht, daar stappen we uit. Meer geld voor schoolvervoer is vreemd, want daar stappen we uit. Dat is voor andere gemeenten.

College: Dit maakt de begroting ingewikkeld. Er nemen nog 6 kleine gemeenten aan deel, het is belangrijk dat de organisatie op orde komt. Voor de toekomst moeten we goede afspraken maken. Manco is dat je er met andere deelnemende gemeenten moet uitkomen. Waarvoor PlusOV is opgericht komt er niet goed uit.

ChristenUnie: Wat is de houdbaarheid van deze gemeenschappelijke regeling als de producten die worden afgenomen zo verschillend zijn. Wat is het gemeenschappelijke belang?

D66: Dat is wat we gezamenlijk afnemen. De begroting moet gescheiden zijn, alleen betalen wat je afneemt.

College: Het is wel mogelijk om ondanks de verschillende belangen één organisatie te zijn, mits er goede afspraken worden gemaakt. Het wordt lastig. De organisatie wordt kleiner.

CDA: Er is opmerkelijk veel geïnvesteerd: wat is het moment om er uit te stappen? Hoe complex is het eigenlijk? Als de gemeenschappelijke regeling niet lukt, dan stoppen en misschien een plan B om te voorkomen dat een kwetsbare groep wordt getroffen.

VVD:We moeten afspreken wie wat betaald. Zijn er reacties van andere gemeenten?

College: Ook in deze conceptbegroting staat waar we het niet mee eens zijn. In de zienswijzen staat wat we wel en wat we niet afnemen.

PVDA: De politieke achterban klaagt dat de organisatie niet werkt. Wij zitten hier om goed vervoer te krijgen.

D66: Kwaliteit wordt niet bereikt door te schuiven met geld.

SP: Hier sluiten wij ons bij aan. Een paar jaar geleden ging een meerderheid in de raad akkoord met PlusOV, net zoals de raad akkoord is gegaan met meer gemeenschappelijke regelingen. Veel blijken een schijnbegroting te hebben. Het belang van de kinderen staat voorop.

CDA: Wij missen de onderbouwing van meer fte.

BewustZW: Als raad willen we niet teveel in detail treden. Wij moeten de hoofdlijnen strak neerzetten.

VVD: Wij gaan niet over fte, wel over geld, daarmee hebben we indirect invloed.

D66: Wij zijn niet per definitie tegen gemeenschappelijke regelingen. Een veel grotere vraag is dat er meer taken naar de gemeente toekomen waar we de capaciteit niet voor hebben.

BewustZW: Schaalvergroting leidt niet altijd tot een verbetering van de kwaliteit.

Voorzitter: Dan zijn we nu bij de jaarrekening belandt.

BewustZW: Daar kunnen we het in de raad ook over hebben.

Voorzitter: Dan gaan we naar de vereveningsproblematiek.

BewustZW: Ook dit onderwerp nemen we mee terug naar de fractie en daar komen we in de raad op terug.

PVDA: De jaarrekening gaan we ook in de fractie bespreken. Voor wat betreft de vereveningsproblematiek, je weet dat er een rekening gaat komen.

BewustZW: We moeten helder krijgen wat goed gaat en wat beter kan. Wat betekent dat en hoe onderbouw je dat?

College: Dat hebben negen portefeuillehouders besloten. Dat werkt met terugwerkende kracht.

BewustZW: In een brief moet duidelijk worden gemaakt dat dit geen gelopen race is. We moeten de eigen rechten en plichten gewaarborgd zien.

College: Daar kijken we naar.

ChristenUnie: In het najaar moeten we vrijblijvend om tafel gaan zitten om te kijken hoe we omgaan met gemeenschappelijke regelingen, over voorwaarden wanneer we wel en wanneer we niet deelnemen.

D66: Ook de nota verbonden partijen moet tegen het licht worden gehouden. Vanuit de gezamenlijke griffie moeten we één of twee keer per jaar bekijken hoe we de bevoegdheden kunnen aanwenden.

CDA: Wanneer wist het college van deze informatie?

College: Een belangrijk moment was de conceptjaarrekening 2019 en het traject met de gewijzigde begroting.

D66: Komt de informatie via de maraps?

College: Dat gebeurt. Daarnaast komt de directeur iedere vergadering met een informerend memo.

D66: Wanneer komt de aangepaste brief?

College: Deze komt niet via de officiële route. Deze komt voor het weekend via de Griffie.

Voorzitter: Dit onderwerp is voldoende besproken. Verder debat volgt in de raad.

 

 

 

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Aanvullende maatregelen thema 1 rapportage Evenwicht Sociaal Domein (01-07-2019)

Datum 01-07-2019 Tijd 20:00 - 21:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPE. Müller en H.M.H. Giesen
PvdAJ.A. Giezen en J. Bloem
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66Y.J.A. ten Holder en R.G.M. Rutten
VVDA. van Dijk
CDAK.M. van Wamel
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Daar de “Aanvullende maatregelen thema 1 rapportage Evenwicht Sociaal Domein” en “Memo over aanvullende maatregelen thema 1 Participatie en re-integratie” bij elkaar horen stelt de voorzitter voor om ze te gelijk te behandelen.

D66: In de toelichting wordt genoemd dat er 740.000 bezuinigd moet worden en daarvan wordt 230.000 afgetrokken omdat het om niet ingevulde begrotingsruimte gaat.
Is die niet ingevulde begrotingsruimte niet teruggevloeid in de algemene reserve van 2019?
Is dit geen incidenteel bezuiniging?

College: Het bedrag wat genoemd wordt zat bij het plein en is een bezuiniging op dit domein. Uiteindelijk vloeit alles terug in de algemene reserve.

SP: Heeft het college nagedacht over de communicatie omtrent de weg bezuinigde vergoeden?
College: We melden wel bij mensen en we zijn continue in dialoog. Het wel heel erg mee hoeveel mensen tussen wal en schip vallen.

SP: We willen meegeven dat er ook nagedacht wordt over hoe mensen die nu er geen gebruik maken van maar op termijn wel er gebruik van willen maken geïnformeerd worden.

PVDA: Blijven non-profit werkplekken behouden als werkervaringswerkplekken?
Hoe wordt erop maatwerk gestuurd? Stel het geld is in november op om maatwerk oplossingen te vinden. Maar jobcoach heeft een geweldig idee om de persoon aan werkt te helpen. Hoe wordt er dan gestuurd?

College: De non-profit werkplekken blijven behouden. We zetten wel meer in op profit werkplekken. Budget is leidend maar als de kans groot dat iemand kan uitstromen dan grijpen we die kans. Het is inherent aan maatwerk dat je slimme keuzes maakt.

D66: In de stukken staat dat uit onderzoeken blijkt dat de afstand groter is in de publieke sector van uitstromen. Waar zijn die stukken van die onderzoeken?

College: We sturen deze stukken toe.

GroenLinks:
Wat als de populatie de weg wel weet te bewandelen naar beschut werk nieuw? Is het geld dan op of weg?
Is de 33000 euro al gevonden? Waar kunnen wij nog afroming verwachte?

College: Het geld voor beschut werk nieuw is niet weg.
Het gaat om bedrag 33000 incidenteel voor 2019 en we gaan dat bedrag halen. Structureel dat hebben we ingeregeld.

D66: In de memo wordt aangegeven dat in de arbeidsvoorwaarden niet veel verschil tussen een werkervaringswerkplaats en beschut werk. Werkervaringsplaats met loonkosten gaat toch uit van een heel ander soort begeleiding dan bij beschut werk. Hoe zit dit?
De verordening zouden we moeten wijziging rondom werkervaringsplaats.
Eerst was het 6 maanden en dan verlengen 3 maanden verlengen en nu 6 maanden en dan voor onbepaalde tijd verlengen.

College:
Werkervaringsplek kunnen ook veel intensieve begeleidingen nodig hebben. De verschillen zijn dus niet erg groot. Maar als je bij beschut werk zit heb je een bepaalde indicatie.
De indicatie schept voor ons verplichtingen en voor de mensen een bepaalde geruststelling.
Laatste vraag is een technische vraag en die we moeten uitzoeken.

CDA: Zijn de jobcoaches op voorbereid dat ze maatwerk mogen bieden?

College: Het is jobcoach afhankelijk. Sommige hebben ondersteuning in bijv de vorm van cursussen nodig en andere staan al in de startblokken.

Voorzitter stelt voor dat het voldoende besproken is en door kan naar de raad

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Memo over aanvullende maatregelen thema 1 Participatie en re-integratie (01-07-2019)

Datum 01-07-2019 Tijd 20:00 - 21:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPE. Müller en H.M.H. Giesen
PvdAJ.A. Giezen en J. Bloem
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66R.G.M. Rutten en Y.J.A. ten Holder
VVDA. van Dijk
CDAK.M. van Wamel
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Daar de “Aanvullende maatregelen thema 1 rapportage Evenwicht Sociaal Domein” en “Memo over aanvullende maatregelen thema 1 Participatie en re-integratie” bij elkaar horen stelt de voorzitter voor om ze te gelijk te behandelen.

D66: In de toelichting wordt genoemd dat er 740.000 bezuinigd moet worden en daarvan wordt 230.000 afgetrokken omdat het om niet ingevulde begrotingsruimte gaat.
Is die niet ingevulde begrotingsruimte niet teruggevloeid in de algemene reserve van 2019?
Is dit geen incidenteel bezuiniging?

College: Het bedrag wat genoemd wordt zat bij het plein en is een bezuiniging op dit domein. Uiteindelijk vloeit alles terug in de algemene reserve.

SP: Heeft het college nagedacht over de communicatie omtrent de weg bezuinigde vergoeden?
College: We melden wel bij mensen en we zijn continue in dialoog. Het wel heel erg mee hoeveel mensen tussen wal en schip vallen.

SP: We willen meegeven dat er ook nagedacht wordt over hoe mensen die nu er geen gebruik maken van maar op termijn wel er gebruik van willen maken geïnformeerd worden.

PVDA: Blijven non-profit werkplekken behouden als werkervaringswerkplekken?
Hoe wordt erop maatwerk gestuurd? Stel het geld is in november op om maatwerk oplossingen te vinden. Maar jobcoach heeft een geweldig idee om de persoon aan werkt te helpen. Hoe wordt er dan gestuurd?

College: De non-profit werkplekken blijven behouden. We zetten wel meer in op profit werkplekken. Budget is leidend maar als de kans groot dat iemand kan uitstromen dan grijpen we die kans. Het is inherent aan maatwerk dat je slimme keuzes maakt.

D66: In de stukken staat dat uit onderzoeken blijkt dat de afstand groter is in de publieke sector van uitstromen. Waar zijn die stukken van die onderzoeken?

College: We sturen deze stukken toe.

GroenLinks:
Wat als de populatie de weg wel weet te bewandelen naar beschut werk nieuw? Is het geld dan op of weg?
Is de 33000 euro al gevonden? Waar kunnen wij nog afroming verwachte?

College: Het geld voor beschut werk nieuw is niet weg.
Het gaat om bedrag 33000 incidenteel voor 2019 en we gaan dat bedrag halen. Structureel dat hebben we ingeregeld.

D66: In de memo wordt aangegeven dat in de arbeidsvoorwaarden niet veel verschil tussen een werkervaringswerkplaats en beschut werk. Werkervaringsplaats met loonkosten gaat toch uit van een heel ander soort begeleiding dan bij beschut werk. Hoe zit dit?
De verordening zouden we moeten wijziging rondom werkervaringsplaats.
Eerst was het 6 maanden en dan verlengen 3 maanden verlengen en nu 6 maanden en dan voor onbepaalde tijd verlengen.

College:
Werkervaringsplek kunnen ook veel intensieve begeleidingen nodig hebben. De verschillen zijn dus niet erg groot. Maar als je bij beschut werk zit heb je een bepaalde indicatie.
De indicatie schept voor ons verplichtingen en voor de mensen een bepaalde geruststelling.
Laatste vraag is een technische vraag en die we moeten uitzoeken.

CDA: Zijn de jobcoaches op voorbereid dat ze maatwerk mogen bieden?

College: Het is jobcoach afhankelijk. Sommige hebben ondersteuning in bijv de vorm van cursussen nodig en andere staan al in de startblokken.

Voorzitter stelt voor dat het voldoende besproken is en door kan naar de raad

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Concept vraag- en aanboddocument GelreWerkt - gemeente Zutphen 2019-2021 (01-07-2019)

Datum 01-07-2019 Tijd 20:00 - 21:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPE. Müller
PvdAJ. Bloem en J.A. Giezen
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66Y.J.A. ten Holder en R.G.M. Rutten
VVDA. van Dijk
CDAK.M. van Wamel
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De voorzitter start deel 2 van deze forumvergadering en op de agenda staat:  “Concept vraag- en aanboddocument GelreWerkt - gemeente Zutphen 2019-2021” . Voorzitter stelt voor om eerst een rondje vragen en bedenkingen te doen.

D66: We kwamen tot de conclusie dat in het vraagdocument er niet een directe relatie tussen opdracht en financiën is. We missen ook wat concreet er op operationeel niveau verwacht wordt.

CDA: In het vraagdocument zijn de ambities niet becijferd. Er staan geen budgettering of percentages in.
Is er een prikkel voor Blueview om mensen te uit te laten stromen?
In het aanbod document wordt genoemd dat de wsw consultenten regisseur worden als er meerdere problemen spelen. Hebben zij de expertise om die problemen in te schatten?
Delta overhandigt geen dossiers aan GerleWerkt ivm de AVG. Is het een idee om de cliënt zelf de dossier te laten op vragen en overhandigen aan GerleWerkt?
In het aanbod document op pagina 17 een tabel met percentages. Hoe komen we hieraan en heeft het een relatie met het vraagdocument?

GroenLinks We maken ons zorgen over de toegangen waar Perspectief ook deel vanuit maakt zoals nu beschreven is ook zou behouden blijft. Hoe gaat het GerleWerkt aandacht geven aan de ondernemende houding van het personeel?

College: Het budget is leidend. Het is geen probleem om de budgettering in het vraagdocument op te nemen. Om grip op zaken te willen hebben zal er cultuurverandering plaats moeten vinden. Mensen moeten systemen gaan invullen zodat ze laten zien wat ze aan het doen zijn. Op deze manier kunnen we controleren wat de resultaten zijn.
Vwb de prikkel voor Bluewiew. We kunnen voor mensen die een indicatie hebben niet een herindicatie aanvragen We blijven goed kijken naar mogelijkheden van de wswer en we gaan in gesprek met Blueview.
WSw consulenten zijn betrokken en begane mensen die veel kennis en ervaring hebben en hebben redelijk goed beeld van de cliënt. Ze zijn niet expert in dubbel of triple diagnoses maar wel het aanspreekpunt van de wswer. Je moet voor een wswer niet 5 verschillende aanspreekpunten heb ben dan is juist 1 aanspreekpunt/regisseur fijn. Je kunt niet verwachten dat een wswer alleen met het dossier over straat loopt dan moet er iemand nee.
We moeten toe naar een situatie waarin de weeffouten die zijn ontstaan met GerleWerkt worden opgelost. In september gaan we het hebben over AVG, laagdrempeligheid en samenwerking met de toegangen.

D66 In het vraag document is een van de uitgangspunten binnen het Sociaal domein de integrale aanpak, de keten aanpak en samenwerken. In het aanboddocument spreekt over 1 toegang, 1 integraal plan 1 regisseur. Maar Perspectief wordt niet genoemd. We vinden dit een gemiste kans.

College We moeten onderscheid maken tussen de 2 toegangen. Perspectief is een speler in het voorveld met de wijkteams. Maar in toegang tot de voorzieningen zit Perspectief niet in.

VVD Hoe worden werkgevers geselecteerd op de mogelijkheid van sociaal return?

College GerleWerkt kan ondernemers ondersteunen in het behalen van PSO  (Prestatieladder Socialer Ondernemen) certificaten. We zouden een PSO certificaat in de toekomst in aanbestedingen kunnen gaan eisen dat de ondernemen een PSO certificaat heeft.

D66 Ligt bij GerleWerkt ook het werkgeverschap  voor de mensen van beschut werk.?  Zo niet waar ligt ie dan.

College Het werkgeverschap is een goed aandachtspunt en we het gaan toevoegen in het aanboddocument.
D66 Wat moeten we realiseren om binnen de buiggelden te blijven?
Ik kan er geen antwoord op geven want we hebben te maken met een open einde regeling. Maar doorgaan op de zelfde manier doorgaan is geen oplossing. Misschien moeten we het gesprek op een andere manier doen. Misschien moeten we mee doen met de pilot van Deventer.
De voorzitter sluit de vergadering

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Technisch Blok 1 juli 2019

Verslag van de vergadering

Datum 01-07-2019 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
B.M. Duizer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPE. Müller
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangE Yildirim
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: De vergadering is geopend, welkom allemaal.

2. Algemeen spreekrecht

Voorzitter: Graag uw aandacht voor de insprekers.
De eerste spreker is mevrouw Loen, namens de werkgroep “Geen kermis op de IJsselkade.” (Zie voor haar bijdrage de bijlage bij het verslag).

D66: Hoe is de communicatie met de gemeente verlopen?

Inspreker: Wij voelen ons als bewoners niet gehoord door de gemeente.

Voorzitter: De tweede spreker is de heer De Wijs. (Zie voor zijn bijdrage de bijlage bij het verslag.)
Er zijn geen vragen voor de heer De Wijs. Dan gaan we luisteren naar mevrouw Oostenenk-Maas, de derde en laatste inspreker. (Zie voor haar bijdrage de Ingekomen stukken voor 8 juli, brief E09.)

D66: Gaan ondernemers de deuren sluiten als de kermis voor de deur staat?

Inspreker: Daar heb ik geen idee van.

3. Actieve informatievoorziening vanuit het college

College: In 2017 heeft de raad motie 23 “Openbare toiletten in Zutphen” aangenomen. Er zou een onderzoek worden uitgevoerd naar de haalbaarheid. Dit onderzoek zou € 30.000 kosten. Het uit te voeren onderzoek is echter gesneuveld bij de bezuinigingen. We hebben u daarover niet geïnformeerd en dat hadden we wel moeten doen. Ik doe het daarom bij deze alsnog.

Voor de zorgaanbieders Jeugd willen we de mogelijkheid open houden budgetplafonds in te voeren. Als we dat willen doen moet dat op 30 september dit jaar bij de aanbieders bekend zijn en vandaag, 1 juli 2019, op de website zorgregio staan. Een besluit van het college volgt eind augustus en de raad krijgt, als we dit gaan doen, een collegevoorstel. Terugnemen kan ook nog.

BewustZW: Dat had toch eerder bekend moeten zijn? Hoe gaan we daar in het vervolg mee om?

College: Daar zijn we nu inderdaad scherper op. Idealiter informeren we de raad per memo.

D66: Hoe kan het toiletonderzoek zijn wegbezuinigd zonder de raad daarvan op de hoogte te stellen?

College: Dat is in het proces van bezuinigingen inderdaad weggevallen. Ook het college wil weten hoe dat kan en of dat op meer onderdelen is gebeurd. Wanneer we hier duidelijkheid over hebben, zullen we de raad informeren. Bij de begroting zullen we een memo aanleveren.

4. Aankondiging moties en amendementen

Geen.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 1 juli 2019

Akkoord.

5b. Toezeggingenlijst Raad 1 juli 2019

Akkoord.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Aanvullende kredietaanvraag 2019 rioolprojecten Van Essenstraat en Van Dorthstraat

Stadspartij: Is er goed gekeken naar eventuele aanvullende projecten, zodat de straat straks niet nog een keer open moet?

ChristenUnie: Zijn er meer projecten waar het krediet wordt overschreden?

BewustZW: Is het in samenspraak met de bewoners gegaan?

College: We hebben nu een compleet beeld, de straat hoeft niet nog een keer over. Dit rioolproject is het enige met een overschrijding voor dit jaar. Voor het jaar 2020 komen herstelvoorstellen naar de gemeenteraad. Deze kunnen integraal worden afgewogen (in het gesloten systeem). Met de omwonenden is zo veel mogelijk in samenspraak gegaan.

6b. Aanvraag Vangnetuitkering 2018

Akkoord.

6c. Oude IJsselbrug, budget voor inspectie en incidenteel onderhoud

D66: In hoeverre is het budget nu direct nodig, gelet op de financiële situatie van de gemeente?

BewustZW: Kunnen andere overheden bijdragen? Hoe zit het met de verzekeringen?

Burgerbelang: Waarom wordt er nog gesproeid op de brug? Dit was toch niet meer nodig?

ChristenUnie: Het budget voor bruggen is bijna op, zorgelijk.

CDA: Hoe gaat het college om met toekomstige investeringen in de brug?

College: Van het gevraagde budget van € 150.000 gaat een deel naar herstelwerkzaamheden en het overgrote deel naar de inspectie. Het is nodig dat nu te doen. De gesprekken met Rijkswaterstaat, de provincie en het waterschap lopen. Voor de inhoudelijke en financiële afspraken over het groot onderhoud straks in 2030, moeten we als gemeente weten wat er nodig is. Daarom is goed onderzoek nodig.

De reserve bruggen is sneller afgenomen dan verwacht, vooral in verband met het project Rivier in de stad (RIDS). In een eerder memo en straks het raadsvoorstel over de RIDS staat dit toegelicht.

Het punt van de verzekeringen zal ik nagaan, daar kom ik bij de actieve informatievoorziening vanuit het college in de raad van 8 juli op terug. Dat geldt ook voor het sproeien. Naar mijn weten was dit niet meer nodig na het bijschaven van brugdelen. Dat zoek ik voor u uit.

BewustZW: Kunnen de verschillende overheden de € 150.000 kosten niet delen?

College: Als gemeente zijn we eigenaar. Voor wat betreft kosten delen gaat het straks bij het groot onderhoud om vele miljoenen. Mogelijk kan het onderhoud al in 2030 plaatsvinden, en niet pas in 2033. Als gemeente moeten we precies weten hoe de brug eraan toe is. We hebben ook te maken met de strubbelingen rond de RIDS. Factoren waardoor het college zegt; laten wij deze kosten zelf dragen.

CDA: Wat is het toekomstbeeld van de brug? Hij zou na het onderhoud weer 85 jaar meegaan. Voor Zutphen is dit toch een groot risico.

College: De brug kan nog lang mee, het zijn de aanbruggen die kwetsbaar zijn. Toch is dit ook een kans voor de gemeente. Rijkswaterstaat ziet een knelpunt in de brug in relatie tot de eigen ambitie om de waterweg te gebruiken. Het waterschap ziet een knelpunt in de brug in relatie tot het omgaan met hoog water.

BewustZW: Wij willen dit onderwerp graag als bespreekpunt aan de raadsagenda toevoegen. Het is niet gezegd dat wij tegen zullen stemmen.

Voorzitter: Dat is aan u.

6d. Herinrichting Melatensteeg

BewustZW: Een overschrijding van 25% op het project is wel heel erg veel. Kunnen we de aanpak van het college met betrekking tot de ramingssystematiek op schrift krijgen?

College: De overschrijding komt omdat we net iets verder gaan in de aanpak dan gedacht, om het geheel nog wat mooier te maken. Daarbij komt dat bouwen de laatste jaren veel duurder is geworden.

BewustZW: De eerdere motie risicomanagement moeten we wellicht weer uit het putje halen.

College: We zijn bezig met de interne beheersing. Er ligt ook een goed advies van de interim gemeentesecretaris. Er worden stappen gezet. We zijn aan het opruimen, daarom komen ook de voorstellen met tekorten boven.

BewustZW: Laten we de balans opmaken van alle projecten die we op stapel hebben staan. Klopt het nog wat er staat of moeten we eventueel bijstellen?

College: Dat is precies waar we mee bezig zijn. Een interessante suggestie van de heer Jansen. Ik zal dat in het college bespreken en ik kom daar op terug bij de actieve informatieplicht vanuit het college in de raadsvergadering van 8 juli 2019.

7. Verantwoording en herallocatie ISV 3 middelen en spaarsaldo ISV-1 en ISV-2

GroenLinks: In het voorstel staan verschillende bedragen. Er is een restant van de subsidie en er zijn afspraken gemaakt met de provincie. Daar lijkt een verschil tussen te zitten van € 508.000. Is er beleidsvrijheid dit bedrag te besteden?

PvdA: Kan het resterende bedrag ook aan jongerenhuisvesting worden besteed?

College: Het antwoord op de laatste vraag is nee, dat kan niet. Het moet passen binnen de door provincie en gemeente afgesproken doelen.

GroenLinks: Onze fractie staat helemaal achter de doelen van dit programma. Het is wel goed om te weten of er beleidsvrijheid is.

College: Dat moet ik uitzoeken. In de raadsvergadering van 8 juli kan ik u beantwoorden, bij de actieve informatieplicht vanuit het college, of het spaarsaldo er nog is en of en hoe we dit kunnen besteden.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 8 juli 2019

CDA: Op brief a-22 “Mogelijkheden wijzigen bestemmingsplan Bieshorstlaan 71 Warnsveld” krijgen we graag een reactie van het college. Deze willen we dus verplaatsen naar rubriek C.

Voorzitter: Dat kan.

CDA: Brief a-23 “Oneens met artikel in de Stentor over vergoeding overlast windmolens” willen we graag in de raadsvergadering gebruiken.

Voorzitter: Het staat uw fractie altijd vrij informatie te betrekken bij besluitvorming.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 1 juli 2019

Voor kennisgeving aangenomen.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 03-06-2019

Akkoord.

10b.  Forumverslag 17-06-2019

Akkoord.

11. Sluiting

Bedankt voor uw inbreng, ik sluit de vergadering. 

Bijlagen

Presentatie Anders samenwerken 2019 (01-07-2019)

Datum 01-07-2019 Tijd 21:30 - 22:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
I Kleinrensink
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
GroenLinks
SP
PvdA
Burgerbelang
D66
VVD
CDA
Stadspartij
BewustZW
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

Deze vergadering is komen te vervallen.

NB:
De afspraak was om de presentatie na de zomer in te plannen, maar gedurende het zomerreces is vanuit het college aangegeven dat het verzorgen van de presentatie niet meer gewenst is. De agendacommissie heeft er daarom voor gekozen de presentatie niet meer te agenderen.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Jaarstukken 2018 (01-07-2019)

Datum 01-07-2019 Tijd 21:30 - 22:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.N. Müller
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPM de Ridder
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66R.G.M. Rutten
VVDJ Lok
CDAH Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZW
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom.

Mevrouw Jongbloed (Deloitte): De goedkeurende controleverklaring is gereed. De controle is dus afgerond. Wij hebben geen bijzonderheden te melden. Wel hebben we met onzekerheidsmarges te maken. De financiële positie is afgenomen, het eigen vermogen is gedaald. Er is veel aandacht voor bezuinigingen. Er is daar veel bewustzijn voor. De weerstand is net voldoende. Wat betreft de verslaglegging en de Wet Normering Topinkomens zijn er geen bijzonderheden.

CDA: Wij willen graag een toelichting op de financiële positie. Zijn we wel goed bezig?

De heer Van Vugt (ook van Deloitte): Die financiële positie is inderdaad erg zorgelijk. Wel is het bewustzijn verbeterd, dat is goed. Daarnaast was de afname van het eigen vermogen veel hoger geraamd dan in werkelijkheid. Ook dat is een goede ontwikkeling. De onttrekking uit de reserves moet naar nul.

VVD: Bij de Burap is gemeld dat de algemene reserve naar 3 à 4 miljoen negatief gaat. Hoe kijkt u daarnaar?

De heer Van Vugt: Bij een negatief eigen vermogen (algemene reserve) bent u nog niet failliet. Essentieel is dat u de trend laat zien dat het eigen vermogen weer positief wordt. Daar is tijd voor.

D66: Ik vind het moeilijk te rijmen dat het weerstandsvermogen voldoende is. Graag een toelichting.

De heer Van Vugt: Het weerstandsvermogen is een subjectief begrip. De regelgeving hierover is vrijblijvend. De raad bepaalt dat zelf bij de vaststelling van de begroting.

D66: Deze vraag hoort bij het college dus?

De heer Van Vugt: Ook de raad heeft zijn verantwoordelijkheid. Het gaat over risicobeheersing.

PvdA: Ik heb vier vragen:

 1. Is de procedure rond het weerstandsvermogen goed gevolgd?
 2. Hoe staat het met de aanbevelingen uit de boardletter over de interne controle?
 3. Hoe staat het met het vertrouwen in ICT?
 4. Hoe kunnen we in de toekomst een grondverkoop aan onszelf zoals in de Keucheniusstraat voorkomen?

De heer Van Vugt:

 1. De procedure rond het weerstandsvermogen is goed gevolgd, conform de definitie die uzelf heeft vastgesteld.
 2. We hebben goed gekeken naar de interne controle, vooral die van 2018. We hebben geen nieuwe bevindingen geconstateerd.
 3. We hebben enige vragen rond de facturering: hoe weten we 100% zeker dat een factuur echt is goedgekeurd door iemand die daarvoor bevoegd is? De normen hieromtrent zijn enorm toegenomen.
 4. Door de uitspraak van de commissie BBV moeten we ergens in het proces borgen dat iemand daar alert op is.

De voorzitter bedankt vervolgens de heer Van Vugt en mevrouw Jongbloed.

Mevrouw Schriks geeft daarop als voorzitter van de auditcommissie een toelichting (zie de presentatie).

College: Het zijn wijze woorden van de auditcommissie. Financieel gaat het erg beroerd. Sommige zaken kloppen niet. Er zijn veel verbeterpunten. We moeten een nieuw stelsel maken zodat de raad zijn taak kan uitvoeren. Er is meer kwaliteit en capaciteit daarvoor nodig. Dat is een fors dilemma. We hebben allemaal verantwoordelijkheid daarvoor.

ChristenUnie: Wij bedanken de commissie. U spreekt over te late informatievoorziening. Over welk onderwerp gaat dat?

Mevrouw Schriks: Dat gaat over de bezuinigingen.

PvdA: Ik heb twee vragen:

 1. Dus de informatievoorziening over de bezuinigingen kan beter?
 2. Welke maatregel uit de tabel (uit de presentatie) is nu echt cruciaal?

Mevrouw Schriks:

 1. Het kan tijdiger en duidelijker/concreter.
 2. Alle maatregelen zijn belangrijk.

D66: Waar moeten we het eerst aan beginnen? De capaciteit is maar beperkt.

Mevrouw Schriks: Dat is aan de raad.

VVD: Ik heb drie vragen:

 1. Wij willen graag een voorstel van het college over de aanpak (investering in kennis en kwaliteit).
 2. Hoe kijkt het college naar de weerstandsratio?
 3. De liquiditeit vertoont een grillig verloop.

College: Wat betreft de liquiditeit: ik bekijk dat positief. Op uw tweede vraag komen we terug. De eerste vraag beantwoord ik later.

ChristenUnie: Hoe nijpend is het gebrek aan capaciteit?

College: We hebben de Burap en de Voorjaarsnota tijdig gepresenteerd. Nu is het alle hens aan dek. We hebben daarvoor extra capaciteit nodig, om de gewenste maatregelen te nemen.

ChristenUnie: Heeft de wethouder nagedacht waar dit over gaat?

College: De raad zal zelf met voorstellen moeten komen voor capaciteit. De raad is nu aan zet. Ik heb wel ideeën daarover.

CDA: Prima wat de wethouder zegt. De raad moet zelf prioriteren.

Mevrouw Schriks: Ons advies is dat het college uiterlijk 1 november 2019 rapporteert aan de raad.

CDA: Ik wil proactief afwijken van dat advies.

VVD: Een combinatie van beiden (college en raad) is ook mogelijk.

College: Ik vat samen wat het CDA wil. Klopt dat?

Mevrouw Schriks: Ons advies is in het presidium besproken en overgenomen.

D66: Vreemd dat we het hier bespreken, terwijl het elders al is aangenomen.

Mevrouw Schriks: De raad gaat daarover.

De voorzitter vraagt ten slotte of het voorstel voldoende besproken is. Hij constateert dat het stuk rijp is voor besluitvorming in de raad en sluit het forum af.

 

 

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Dekking nadelig saldo jaarrekening 2018 (01-07-2019)

Datum 01-07-2019 Tijd 21:30 - 22:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.N. Müller
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPM de Ridder
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66R.G.M. Rutten
VVDJ Lok
CDAH Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZW
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom.

Mevrouw Jongbloed (Deloitte): De goedkeurende controleverklaring is gereed. De controle is dus afgerond. Wij hebben geen bijzonderheden te melden. Wel hebben we met onzekerheidsmarges te maken. De financiële positie is afgenomen, het eigen vermogen is gedaald. Er is veel aandacht voor bezuinigingen. Er is daar veel bewustzijn voor. De weerstand is net voldoende. Wat betreft de verslaglegging en de Wet Normering Topinkomens zijn er geen bijzonderheden.

CDA: Wij willen graag een toelichting op de financiële positie. Zijn we wel goed bezig?

De heer Van Vugt (ook van Deloitte): Die financiële positie is inderdaad erg zorgelijk. Wel is het bewustzijn verbeterd, dat is goed. Daarnaast was de afname van het eigen vermogen veel hoger geraamd dan in werkelijkheid. Ook dat is een goede ontwikkeling. De onttrekking uit de reserves moet naar nul.

VVD: Bij de Burap is gemeld dat de algemene reserve naar 3 à 4 miljoen negatief gaat. Hoe kijkt u daarnaar?

De heer Van Vugt: Bij een negatief eigen vermogen (algemene reserve) bent u nog niet failliet. Essentieel is dat u de trend laat zien dat het eigen vermogen weer positief wordt. Daar is tijd voor.

D66: Ik vind het moeilijk te rijmen dat het weerstandsvermogen voldoende is. Graag een toelichting.

De heer Van Vugt: Het weerstandsvermogen is een subjectief begrip. De regelgeving hierover is vrijblijvend. De raad bepaalt dat zelf bij de vaststelling van de begroting.

D66: Deze vraag hoort bij het college dus?

De heer Van Vugt: Ook de raad heeft zijn verantwoordelijkheid. Het gaat over risicobeheersing.

PvdA: Ik heb vier vragen:

 1. Is de procedure rond het weerstandsvermogen goed gevolgd?
 2. Hoe staat het met de aanbevelingen uit de boardletter over de interne controle?
 3. Hoe staat het met het vertrouwen in ICT?
 4. Hoe kunnen we in de toekomst een grondverkoop aan onszelf zoals in de Keucheniusstraat voorkomen?

De heer Van Vugt:

 1. De procedure rond het weerstandsvermogen is goed gevolgd, conform de definitie die uzelf heeft vastgesteld.
 2. We hebben goed gekeken naar de interne controle, vooral die van 2018. We hebben geen nieuwe bevindingen geconstateerd.
 3. We hebben enige vragen rond de facturering: hoe weten we 100% zeker dat een factuur echt is goedgekeurd door iemand die daarvoor bevoegd is? De normen hieromtrent zijn enorm toegenomen.
 4. Door de uitspraak van de commissie BBV moeten we ergens in het proces borgen dat iemand daar alert op is.

De voorzitter bedankt vervolgens de heer Van Vugt en mevrouw Jongbloed.

Mevrouw Schriks geeft daarop als voorzitter van de auditcommissie een toelichting (zie de presentatie).

College: Het zijn wijze woorden van de auditcommissie. Financieel gaat het erg beroerd. Sommige zaken kloppen niet. Er zijn veel verbeterpunten. We moeten een nieuw stelsel maken zodat de raad zijn taak kan uitvoeren. Er is meer kwaliteit en capaciteit daarvoor nodig. Dat is een fors dilemma. We hebben allemaal verantwoordelijkheid daarvoor.

ChristenUnie: Wij bedanken de commissie. U spreekt over te late informatievoorziening. Over welk onderwerp gaat dat?

Mevrouw Schriks: Dat gaat over de bezuinigingen.

PvdA: Ik heb twee vragen:

 1. Dus de informatievoorziening over de bezuinigingen kan beter?
 2. Welke maatregel uit de tabel (uit de presentatie) is nu echt cruciaal?

Mevrouw Schriks:

 1. Het kan tijdiger en duidelijker/concreter.
 2. Alle maatregelen zijn belangrijk.

D66: Waar moeten we het eerst aan beginnen? De capaciteit is maar beperkt.

Mevrouw Schriks: Dat is aan de raad.

VVD: Ik heb drie vragen:

 1. Wij willen graag een voorstel van het college over de aanpak (investering in kennis en kwaliteit).
 2. Hoe kijkt het college naar de weerstandsratio?
 3. De liquiditeit vertoont een grillig verloop.

College: Wat betreft de liquiditeit: ik bekijk dat positief. Op uw tweede vraag komen we terug. De eerste vraag beantwoord ik later.

ChristenUnie: Hoe nijpend is het gebrek aan capaciteit?

College: We hebben de Burap en de Voorjaarsnota tijdig gepresenteerd. Nu is het alle hens aan dek. We hebben daarvoor extra capaciteit nodig, om de gewenste maatregelen te nemen.

ChristenUnie: Heeft de wethouder nagedacht waar dit over gaat?

College: De raad zal zelf met voorstellen moeten komen voor capaciteit. De raad is nu aan zet. Ik heb wel ideeën daarover.

CDA: Prima wat de wethouder zegt. De raad moet zelf prioriteren.

Mevrouw Schriks: Ons advies is dat het college uiterlijk 1 november 2019 rapporteert aan de raad.

CDA: Ik wil proactief afwijken van dat advies.

VVD: Een combinatie van beiden (college en raad) is ook mogelijk.

College: Ik vat samen wat het CDA wil. Klopt dat?

Mevrouw Schriks: Ons advies is in het presidium besproken en overgenomen.

D66: Vreemd dat we het hier bespreken, terwijl het elders al is aangenomen.

Mevrouw Schriks: De raad gaat daarover.

De voorzitter vraagt ten slotte of het voorstel voldoende besproken is. Hij constateert dat het stuk rijp is voor besluitvorming in de raad en sluit het forum af.

 

 

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

accountantsverslag bevindingen jaarstukken 2018 (01-07-2019)

Datum 01-07-2019 Tijd 21:30 - 22:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.N. Müller
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPM de Ridder
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66R.G.M. Rutten
VVDJ Lok
CDAH Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZW
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom.

Mevrouw Jongbloed (Deloitte): De goedkeurende controleverklaring is gereed. De controle is dus afgerond. Wij hebben geen bijzonderheden te melden. Wel hebben we met onzekerheidsmarges te maken. De financiële positie is afgenomen, het eigen vermogen is gedaald. Er is veel aandacht voor bezuinigingen. Er is daar veel bewustzijn voor. De weerstand is net voldoende. Wat betreft de verslaglegging en de Wet Normering Topinkomens zijn er geen bijzonderheden.

CDA: Wij willen graag een toelichting op de financiële positie. Zijn we wel goed bezig?

De heer Van Vugt (ook van Deloitte): Die financiële positie is inderdaad erg zorgelijk. Wel is het bewustzijn verbeterd, dat is goed. Daarnaast was de afname van het eigen vermogen veel hoger geraamd dan in werkelijkheid. Ook dat is een goede ontwikkeling. De onttrekking uit de reserves moet naar nul.

VVD: Bij de Burap is gemeld dat de algemene reserve naar 3 à 4 miljoen negatief gaat. Hoe kijkt u daarnaar?

De heer Van Vugt: Bij een negatief eigen vermogen (algemene reserve) bent u nog niet failliet. Essentieel is dat u de trend laat zien dat het eigen vermogen weer positief wordt. Daar is tijd voor.

D66: Ik vind het moeilijk te rijmen dat het weerstandsvermogen voldoende is. Graag een toelichting.

De heer Van Vugt: Het weerstandsvermogen is een subjectief begrip. De regelgeving hierover is vrijblijvend. De raad bepaalt dat zelf bij de vaststelling van de begroting.

D66: Deze vraag hoort bij het college dus?

De heer Van Vugt: Ook de raad heeft zijn verantwoordelijkheid. Het gaat over risicobeheersing.

PvdA: Ik heb vier vragen:

 1. Is de procedure rond het weerstandsvermogen goed gevolgd?
 2. Hoe staat het met de aanbevelingen uit de boardletter over de interne controle?
 3. Hoe staat het met het vertrouwen in ICT?
 4. Hoe kunnen we in de toekomst een grondverkoop aan onszelf zoals in de Keucheniusstraat voorkomen?

De heer Van Vugt:

 1. De procedure rond het weerstandsvermogen is goed gevolgd, conform de definitie die uzelf heeft vastgesteld.
 2. We hebben goed gekeken naar de interne controle, vooral die van 2018. We hebben geen nieuwe bevindingen geconstateerd.
 3. We hebben enige vragen rond de facturering: hoe weten we 100% zeker dat een factuur echt is goedgekeurd door iemand die daarvoor bevoegd is? De normen hieromtrent zijn enorm toegenomen.
 4. Door de uitspraak van de commissie BBV moeten we ergens in het proces borgen dat iemand daar alert op is.

De voorzitter bedankt vervolgens de heer Van Vugt en mevrouw Jongbloed.

Mevrouw Schriks geeft daarop als voorzitter van de auditcommissie een toelichting (zie de presentatie bij het stuk advies bij jaarstukken 2018 auditcie).

College: Het zijn wijze woorden van de auditcommissie. Financieel gaat het erg beroerd. Sommige zaken kloppen niet. Er zijn veel verbeterpunten. We moeten een nieuw stelsel maken zodat de raad zijn taak kan uitvoeren. Er is meer kwaliteit en capaciteit daarvoor nodig. Dat is een fors dilemma. We hebben allemaal verantwoordelijkheid daarvoor.

ChristenUnie: Wij bedanken de commissie. U spreekt over te late informatievoorziening. Over welk onderwerp gaat dat?

Mevrouw Schriks: Dat gaat over de bezuinigingen.

PvdA: Ik heb twee vragen:

 1. Dus de informatievoorziening over de bezuinigingen kan beter?
 2. Welke maatregel uit de tabel (uit de presentatie) is nu echt cruciaal?

Mevrouw Schriks:

 1. Het kan tijdiger en duidelijker/concreter.
 2. Alle maatregelen zijn belangrijk.

D66: Waar moeten we het eerst aan beginnen? De capaciteit is maar beperkt.

Mevrouw Schriks: Dat is aan de raad.

VVD: Ik heb drie vragen:

 1. Wij willen graag een voorstel van het college over de aanpak (investering in kennis en kwaliteit).
 2. Hoe kijkt het college naar de weerstandsratio?
 3. De liquiditeit vertoont een grillig verloop.

College: Wat betreft de liquiditeit: ik bekijk dat positief. Op uw tweede vraag komen we terug. De eerste vraag beantwoord ik later.

ChristenUnie: Hoe nijpend is het gebrek aan capaciteit?

College: We hebben de Burap en de Voorjaarsnota tijdig gepresenteerd. Nu is het alle hens aan dek. We hebben daarvoor extra capaciteit nodig, om de gewenste maatregelen te nemen.

ChristenUnie: Heeft de wethouder nagedacht waar dit over gaat?

College: De raad zal zelf met voorstellen moeten komen voor capaciteit. De raad is nu aan zet. Ik heb wel ideeën daarover.

CDA: Prima wat de wethouder zegt. De raad moet zelf prioriteren.

Mevrouw Schriks: Ons advies is dat het college uiterlijk 1 november 2019 rapporteert aan de raad.

CDA: Ik wil proactief afwijken van dat advies.

VVD: Een combinatie van beiden (college en raad) is ook mogelijk.

College: Ik vat samen wat het CDA wil. Klopt dat?

Mevrouw Schriks: Ons advies is in het presidium besproken en overgenomen.

D66: Vreemd dat we het hier bespreken, terwijl het elders al is aangenomen.

Mevrouw Schriks: De raad gaat daarover.

De voorzitter vraagt ten slotte of het voorstel voldoende besproken is. Hij constateert dat het stuk rijp is voor besluitvorming in de raad en sluit het forum af.

 

 

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Advies bij jaarstukken 2018 auditcie incl tabel-bijlage (01-07-2019)

Datum 01-07-2019 Tijd 21:30 - 22:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.N. Müller
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPM de Ridder
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66R.G.M. Rutten
VVDJ Lok
CDAH Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZW
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom.

Mevrouw Jongbloed (Deloitte): De goedkeurende controleverklaring is gereed. De controle is dus afgerond. Wij hebben geen bijzonderheden te melden. Wel hebben we met onzekerheidsmarges te maken. De financiële positie is afgenomen, het eigen vermogen is gedaald. Er is veel aandacht voor bezuinigingen. Er is daar veel bewustzijn voor. De weerstand is net voldoende. Wat betreft de verslaglegging en de Wet Normering Topinkomens zijn er geen bijzonderheden.

CDA: Wij willen graag een toelichting op de financiële positie. Zijn we wel goed bezig?

De heer Van Vugt (ook van Deloitte): Die financiële positie is inderdaad erg zorgelijk. Wel is het bewustzijn verbeterd, dat is goed. Daarnaast was de afname van het eigen vermogen veel hoger geraamd dan in werkelijkheid. Ook dat is een goede ontwikkeling. De onttrekking uit de reserves moet naar nul.

VVD: Bij de Burap is gemeld dat de algemene reserve naar 3 à 4 miljoen negatief gaat. Hoe kijkt u daarnaar?

De heer Van Vugt: Bij een negatief eigen vermogen (algemene reserve) bent u nog niet failliet. Essentieel is dat u de trend laat zien dat het eigen vermogen weer positief wordt. Daar is tijd voor.

D66: Ik vind het moeilijk te rijmen dat het weerstandsvermogen voldoende is. Graag een toelichting.

De heer Van Vugt: Het weerstandsvermogen is een subjectief begrip. De regelgeving hierover is vrijblijvend. De raad bepaalt dat zelf bij de vaststelling van de begroting.

D66: Deze vraag hoort bij het college dus?

De heer Van Vugt: Ook de raad heeft zijn verantwoordelijkheid. Het gaat over risicobeheersing.

PvdA: Ik heb vier vragen:

 1. Is de procedure rond het weerstandsvermogen goed gevolgd?
 2. Hoe staat het met de aanbevelingen uit de boardletter over de interne controle?
 3. Hoe staat het met het vertrouwen in ICT?
 4. Hoe kunnen we in de toekomst een grondverkoop aan onszelf zoals in de Keucheniusstraat voorkomen?

De heer Van Vugt:

 1. De procedure rond het weerstandsvermogen is goed gevolgd, conform de definitie die uzelf heeft vastgesteld.
 2. We hebben goed gekeken naar de interne controle, vooral die van 2018. We hebben geen nieuwe bevindingen geconstateerd.
 3. We hebben enige vragen rond de facturering: hoe weten we 100% zeker dat een factuur echt is goedgekeurd door iemand die daarvoor bevoegd is? De normen hieromtrent zijn enorm toegenomen.
 4. Door de uitspraak van de commissie BBV moeten we ergens in het proces borgen dat iemand daar alert op is.

De voorzitter bedankt vervolgens de heer Van Vugt en mevrouw Jongbloed.

Mevrouw Schriks geeft daarop als voorzitter van de auditcommissie een toelichting (zie de presentatie bij het stuk advies bij jaarstukken 2018 auditcie).

College: Het zijn wijze woorden van de auditcommissie. Financieel gaat het erg beroerd. Sommige zaken kloppen niet. Er zijn veel verbeterpunten. We moeten een nieuw stelsel maken zodat de raad zijn taak kan uitvoeren. Er is meer kwaliteit en capaciteit daarvoor nodig. Dat is een fors dilemma. We hebben allemaal verantwoordelijkheid daarvoor.

ChristenUnie: Wij bedanken de commissie. U spreekt over te late informatievoorziening. Over welk onderwerp gaat dat?

Mevrouw Schriks: Dat gaat over de bezuinigingen.

PvdA: Ik heb twee vragen:

 1. Dus de informatievoorziening over de bezuinigingen kan beter?
 2. Welke maatregel uit de tabel (uit de presentatie) is nu echt cruciaal?

Mevrouw Schriks:

 1. Het kan tijdiger en duidelijker/concreter.
 2. Alle maatregelen zijn belangrijk.

D66: Waar moeten we het eerst aan beginnen? De capaciteit is maar beperkt.

Mevrouw Schriks: Dat is aan de raad.

VVD: Ik heb drie vragen:

 1. Wij willen graag een voorstel van het college over de aanpak (investering in kennis en kwaliteit).
 2. Hoe kijkt het college naar de weerstandsratio?
 3. De liquiditeit vertoont een grillig verloop.

College: Wat betreft de liquiditeit: ik bekijk dat positief. Op uw tweede vraag komen we terug. De eerste vraag beantwoord ik later.

ChristenUnie: Hoe nijpend is het gebrek aan capaciteit?

College: We hebben de Burap en de Voorjaarsnota tijdig gepresenteerd. Nu is het alle hens aan dek. We hebben daarvoor extra capaciteit nodig, om de gewenste maatregelen te nemen.

ChristenUnie: Heeft de wethouder nagedacht waar dit over gaat?

College: De raad zal zelf met voorstellen moeten komen voor capaciteit. De raad is nu aan zet. Ik heb wel ideeën daarover.

CDA: Prima wat de wethouder zegt. De raad moet zelf prioriteren.

Mevrouw Schriks: Ons advies is dat het college uiterlijk 1 november 2019 rapporteert aan de raad.

CDA: Ik wil proactief afwijken van dat advies.

VVD: Een combinatie van beiden (college en raad) is ook mogelijk.

College: Ik vat samen wat het CDA wil. Klopt dat?

Mevrouw Schriks: Ons advies is in het presidium besproken en overgenomen.

D66: Vreemd dat we het hier bespreken, terwijl het elders al is aangenomen.

Mevrouw Schriks: De raad gaat daarover.

De voorzitter vraagt ten slotte of het voorstel voldoende besproken is. Hij constateert dat het stuk rijp is voor besluitvorming in de raad en sluit het forum af.

 

 

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Motie: Duidelijkheid voor iedereen en iedereen in zijn kracht (01-07-2019)

Datum 01-07-2019 Tijd 22:00 - 22:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPE. Müller
PvdAJ.A. Giezen
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66Y.J.A. ten Holder
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA Holtslag
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Hartelijk welkom bij dit forum over de motie Duidelijkheid voor iedereen en iedereen in zijn kracht. De indieners krijgen als eerste gelegenheid de motie toe te lichten.

Burgerbelang: Waarom deze motie? Ik ben nu een jaar raadslid en heb mij verbaasd over de gang van zaken in het hele bezuinigingsproces, hoe wij als raad besluiten hebben genomen. Er was en is veel onduidelijkheid voor inwoners, bedrijven, instellingen. Als voorbeelden noem ik de ontwikkelingen rond de bilbliotheek, het Warnshuus, B-FM en Stichting Perspectief. Onduidelijk was steeds wat we als raad wilden, voor het college lijkt de opgave soms te groot. Ik heb het gevoel als raadslid mijn werk niet goed te kunnen doen. Het college kan haar voordeel doen met betere sturing van de raad.

D66: We vinden het belangrijk als raad ook richting inwoners, organisaties uit te leggen hoe de raad werkt. Participatie willen we daarom als drager in onze bestuursstijl opnemen. Bijna onvermijdelijk komen we als raad soms in het domein van het college, als het over de uitvoering gaat. Het gaat er echter vooral om dat we bij de Voorjaarsnota en Begroting voldoende handvatten hebben om de bestuursprocessen te kunnen beoordelen.

Voorzitter: Wil je derde indienende fractie, het CDA, nog aanvullen? Nee? Dan kunnen de andere fracties reageren.

VVD: Wat voegt deze motie toe? Nog een extra raadswerkgroep? Is dit niet een klus voor de auditcommissie?

SP: Op dit moment stellen we orde op zaken. We krijgen meer en betere informatie, heldere en concrete kaders van het college. Aan een werkgroep heeft onze fractie geen behoefte.

PvdA: Wat gaat deze motie toevoegen?

GroenLinks: Welke kaders levert deze werkgroep op? Ik ben nog zoekende naar het nut van deze werkgroep.

ChristenUnie: Wij zien deze motie als een stimulans om scherper te worden. We missen nu wel eens informatie?

SP: Wat ontbreekt er dan? Wilt u kletsen in een werkgroep?

ChristenUnie: We willen een signaal afgeven; deel informatie makkelijker met de raad.

VVD: Ik kan me vinden in de woorden van de SP. Welke gegevens moet het college dan aanleveren? We krijgen al zo veel informatie.

Burgerbelang: Er zit nu weinig sturing op hoe het college aan de slag gaat. De Stichting Perspectief krijgt bijvoorbeeld meerdere voorstellen, en dan is het ineens klaar. Als raad hebben we niet uitgesproken dat we hierop willen bezuinigen.

SP: Hierover moet je toch als politieke partij gewoon een standpunt innemen?

VVD: We hoeven als raad toch niet op de stoel van het college te gaan zitten?

GroenLinks: Via moties kun je als fractie het college richting meegeven.

Burgerbelang: Moties kunnen in incidentele gevallen werken, van een betere samenwerking in de raad verwacht ik meer.

SP: Er zijn niet voor niks verschillende politieke partijen.

Burgerbelang: Op onderdelen kunnen we (beter) samenwerken.

D66: Het doel van de motie is niet een raadswerkgroep aan het werk te zetten. We willen de Voorjaarsnota beter benutten. We hebben nu niet de informatie om te kunnen beoordelen of het loopt conform de begroting of dat we nog moeten bijsturen. We moeten daar als raad minder passief in zijn, is onze mening.

GroenLinks: De werkgroep financiële kaders had een duidelijk doel. De kaders zijn in dit geval minder goed voor te stellen.

PvdA: We waarderen de handreiking om samen te werken, maar laten we als raad wel in de goede rol blijven. Een extra werkgroep is wat ons betreft geen oplossing.

College: Het is een hele brede discussie die jullie vanavond hebben gevoerd. Dat maakt het lastig om te reageren. We vinden het heel belangrijk het gesprek met onze partners in de gemeente te voeren, daardoor kan besluitvorming soms iets langer op zich laten wachten. Voor de raad staan veel politieke instrumenten ter beschikking, gebruik deze goed.

Het college is bezig op te ruimen. De interim secretaris heeft een goed advies afgegeven. We zetten onder andere in op een betere verantwoording door het college richting raad.

Op dit moment zie ik geen toegevoegde waarde in een werkgroep. Pas op dat je als raad verdrinkt in je eigen vergadercircuit. Wel is het goed de samenwerking met elkaar op te zoeken.

Burgerbelang: We gaan ons beraden hoe we verder gaan met deze motie.

Voorzitter: Ik concludeer dat de motie door kan naar de raadsvergadering. Bedankt voor uw bijdragen. De vergadering is gesloten.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Agenda's 01-07-2019

Behandeld in