Pagina delen

Forumverslag 01-06-2015

Presentatie schetsontwerp voor het Hof van Heeckeren (01-06-2015)

Datum 01-06-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.W. Wesselink
Griffier
R.G. Groters
Genodigden
Aanwezig namens Naam
VVDA. van Dijk
StadspartijJ. Boersbroek
SPF. van Vliet
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksP. Reeuwijk
D66W.M. Voorham
ChristenUnieJ.J. Veenstra
CDAK.M. Warmoltz
BurgerbelangA.IJ. Pepers
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De presentatie bestaat uit twee delen. Eerst zal de ambtelijke ondersteuning een uitleg geven over het proces. Aansluitend zal de architect, Janneke Bierman, het conceptontwerp toelichten. De voorzitter geeft het woord aan het college.

College: De realisatie bestaat uit drie parallelle processen. De eerste is de bouwkundige kant. Daarnaast is er de verzelfstandiging van de musea. Ten slotte wordt er aan fondsenwerving gedaan voor de “losse inrichting”. Deze laatste lijkt voorspoedig te verlopen. Het doel is € 160.000,-

De ambtelijke ondersteuning geeft de presentatie over het proces. Aansluitend geeft de architect de presentatie over het ontwerp.

De voorzitter stelt de fracties in de gelegenheid vragen aan het college te stellen.

D66: Mooi ontwerp. Een paar vragen. Hoe komt de voorgestelde samenwerking tussen het hotel en de Walburgiskerk tot uiting in het ontwerp? Hoe wordt optimaal gebruik gemaakt van de tuin? Archeologie krijgt een eigen entree. Is Archeologie niet via de voorkant bereikbaar of krijgt het twee toegangen?

VVD: Mooi dat de zolder zichtbaar blijft. Hoe is de toegankelijkheid voor mensen die slecht ter been zijn en invaliden? Komt er kleine horeca in de vorm van catering? En hoe is de garderobe ingepast in het ontwerp?

Stadspartij: Onder de indruk van de presentatie. Hoe wordt in het ontwerp rekening gehouden met de historische tuin?

CDA: Een verrassend en veelbelovend ontwerp. De ramen gericht op de tuin helpen de bezoekers zich door het gebouw te oriënteren. Hoe gaat dat als de luiken gesloten moeten zijn i.v.m. de klimaatbeheersing? Zijn er alternatieven denkbaar?

BewustZW: Complimenten voor de presentatie. Het voldoet goed aan de voorwaarden die zijn gesteld. Bovenverwachting zelfs. Past het gehele ontwerp binnen de gestelde budgetten?

Burgerbelang: Mooi vooruitzicht dat het Hof van Heeckeren het 4e kwartaal 2016 gereed is. Wat wordt gedaan aan duurzaamheid? En wordt het gebouw energieneutraal? Is het oppervlak in het pand groot genoeg voor de musea en Archeologie, inclusief depotruimte? Of is elders ook nog depotruimte nodig? Kan er kleine horeca ontstaan in de Oranjerie? In Europa is de informatievoorziening in musea zeer divers. Hoe gaat de informatievoorziening in Zutphen werken?

PvdA: Mooi plan. Het gebouw vertelt eigenlijk de geschiedenis van de stad al. Het gebouw is zo mooi dat kleine details zoals iets te weinig vloeroppervlak, door de vingers moet worden gezien. De samenwerking wordt gezocht met het hotel en de Walburgiskerk. Vooral de Librije is interessant. Hoe wordt in het ontwerp opgenomen dat ook de aandacht voor de Librije wordt versterkt?

GroenLinks: De duurzaamheidsvragen zijn al gesteld. Verder is de exploitatie een aandachtspunt. Is er voldoende aandacht voor de logistiek binnen het gebouw voor het personeel? Zodat werkzaamheden zo efficiënt mogelijk kunnen worden uitgevoerd.

ChristenUnie: Inderdaad een mooi plan. Een gewetensvraag aan de architect. Hebt u met dit ontwerp het onderste uit de kan weten te halen?

College: De nieuwbouw past binnen het beschikbare budget.

Er is depotruimte in het Stedelijk Museum en in de Dieserstraat. Dit blijft in de nieuwe situatie ook noodzakelijk.

Er komt geen grote horeca in het Hof van Heeckeren. Hiervoor gaat samenwerking gezocht worden met het hotel. De gesprekken met het hotel en de Walburgiskerk gaan voorspoedig. Ook de openstelling van de Librije wordt hierin betrokken.

Architect: De nieuwbouw in de tuin is alleen mogelijk aan de kant van de Gravinnenhofsteeg. Anders wordt de monumentale gevel te veel aangetast. In de plannen is opgenomen dat er een inpandige verbinding komt tussen het museum en het hotel.

Een eigen entree voor Archeologie is gewenst.

De entree via de Schelpenkoepel blijft gehandhaafd inclusief de aanwezige opstapjes. Voor mindervaliden en kinderwagens komt een entree aan de Gravinnenhofsteeg.

De garderobe is opgenomen in het plan. Deze komt in het bestaande gedeelte gecombineerd met een toiletvoorziening. Vanaf dit deel in het pand kan de rest van het museum afgesloten worden zodat de garderobe, toilet en de nieuw te bouwen multifunctionele ruimte afzonderlijk verhuurd kunnen worden.

Er is zeker aandacht voor de historische tuin. De nieuwbouw is zo klein mogelijk ontworpen om zoveel mogelijk van de tuin intact te houden. Tevens wordt het ontwerp van de tuin verder uitgewerkt met een landschapsarchitect. Dit is onderdeel van de planvorming.

Er wordt gedacht aan luiken die niet geheel afsluiten, maar toch de zon weren. Een soort rooster. Folie is minder geschikt omdat daarmee het zicht naar binnen wordt beperkt. De roosters kunnen door het personeel zelf bediend worden.

Duurzaamheid. Daar waar nodig wordt isolatie aangebracht of vervangen. De nieuwbouw wordt energiezuinig ontworpen. Bestaande installatietechnieken worden benut. Maar wel binnen de kaders en mogelijkheden van het gebouw. Zo duurzaam mogelijk!

Koffie in de Oranjerie is niet het uitgangspunt. Maar wellicht dat met een vorm van catering hierin wel mogelijkheden gevonden kunnen worden.

Interne logistiek. De aanvoer van kunststukken gaat plaatsvinden via de Gravinnenhofsteeg. Er komt een grote lift en een takel om grote voorwerpen te kunnen hijsen. Daarnaast in de interne logistiek nog onderwerp van studie.

Het onderste uit de kan? Leuke vraag. Het is een enorme puzzel. We zijn een heel eind maar het is nog wel een hele strijd om alle functies goed in te kunnen passen waarmee recht gedaan wordt aan het gebouw. Maar het zier er positief uit.

Burgerbelang: Kunnen alle gewenste vierkante meters gerealiseerd worden in het ontwerp? Hoe is de relatie met de motie “blik op het ’s Gravenhof”, het eventueel autovrij maken?

College: Er kan minder vierkante meters gerealiseerd worden dan in het Programma van Eisen vermeld. Om recht te doen aan de collectie en het gebouw worden zowel de multifunctionele ruimte kleiner als ook het kantoorgedeelte en het depot.
Ten aanzien van de motie komt er een procesvoorstel. Het lijkt verstandig om het toch een beetje los te koppelen. Maar uiteraard moet in dit ontwerp wel de omliggende ruimte meegewogen worden.

PvdA: Betekent de samenwerking met het hotel en de Walburgiskerk ook dat zij bijdragen in de kosten?

College: Als de aanpassing vereist is vanuit het functioneren van het Hof van Heeckeren dan zal er waarschijnlijk niet bijgedragen worden. Logistieke aanpassingen binnen het hotel zelf zullen voor eigen rekening zijn.

De voorzitter stelt vast dat er geen verdere vragen zijn en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Notitie gebiedexploitaties Zutphen 2015-1 (01-06-2015)

Datum 01-06-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Gedeeltelijk besloten
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
E.P. Langenbach
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Jager
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksC. Oosterhoff
Stadspartij
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe.

Voor ligt de notitie gebiedsexploitaties Zutphen 2015-1.

Het woord is aan het college voor een toelichting.

College: De notitie ziet terug op 2014 en betreft een momentopname. Er zijn een aantal zorgelijke projecten. Met name in Leesten blijft de bebouwing achter.

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

CDA: De boekwaarde loopt op, zijn er aankopen geweest in 2014?

D66: Is er een risico dat er subsidies niet benut worden bij het project Halve Maanstraat?

GroenLinks: Komt er door het niet compleet benutten van het woningcontingent ruimte voor initiatieven? Hoe staat de raad in het ruimte geven voor initiatieven in het centrum teneinde dit levendig te houden?

ChristenUnie: Hoe staat het met de nota die is toegezegd door het college inzake de ontwikkelingen in de binnenstad?

VVD: Er moet eerder toestemming komen om een kantoor te gebruiken voor woondoeleinden. Het verlies op de gebiedsexploitaties is voor de komende jaren afgedicht, maar wat gebeurd er daarna? Wat betekent dit voor het woningcontingent? Wat zijn strategische reserves precies?

Burgerbelang: Er komen meer kleinere huishoudens, maar zijn er ook andere niet-economische omstandigheden die een rol spelen? Wat is de stand van zaken rond het project Halve Maanstraat?

SP: Wat zijn de extra kosten voor de ontwikkeling van Leesten Oost geweest en hoe gaan we daar verder?

PvdA: Het stuk is lastig te doorgronden. Is de planning van het te realiseren aantal woningen realistisch gezien de realisatie in 2014? Kunnen er woningen afgeschreven worden ten gunste van ontwikkelingen in de aanloopstraten? Is sociale huur een mogelijkheid op Noorderhaven? Wat betekent het standpunt van de gedeputeerde voor het woningcontingent?

CDA: De vragen gaan grotendeels over wonen in het algemeen, terwijl de notitie gebiedsexploitaties voorligt.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor de beantwoording van de vragen. De vragen met betrekking tot de gebiedsexploitatie krijgen voorrang.

College: De vragen over het bredere onderwerp wonen zitten in een andere portefeuille.

De verkoop bij het project halve Maanstraat blijft achter. Dit is aan de projectontwikkelaar en de makelaar. Het gewijzigde plan is door de raad goedgekeurd. Het project zal in 2016 klaar moeten zijn om aanspraak te kunnen maken op de ISV gelden.

Binnenkomende initiatieven worden besproken in de regietafel. Deze worden in overweging genomen. Na het zomer reces komt de leegstandsnota in het forum. Hierin wordt ook gekeken naar de levendigheid van het centrum.

Deze onderwerpen vallen echter onder de portefeuille wonen.

De ontwikkeling in Leesten gaat langzaam. Er zijn gesprekken met partijen.

Ieder jaar wordt de notitie gebiedsexploitaties duidelijker. Het staat overigens altijd vrij om te vragen.

In Noorderhaven is er een ontwikkeling naar meer vraag.

Naar aanleiding van het standpunt van de gedeputeerde is er in Zutphen geen sprake van een aanpassing van het woningcontingent.

De heer Senneker: Er zijn geen aankopen geweest in 2014. De boekwaarde stijgt doordat kapitaallasten en kosten voor bouwrijp maken ook meetellen in de boekwaarde.

Voor de Halve Maanstraat zijn een drietal subsidiestromen van belang. De gemeentelijke BLS subsidie, de ISV subsidie voor de bodem welke is gerealiseerd en de ISV subsidie voor wonen die voor 2016 staat. Hierover zijn gesprekken gaande met de provincie over het verlengen van de termijn.

CDA: De oplopende rente kan voor problemen zorgen bij verkoop. Is er een omslagpunt wanneer er afscheid genomen wordt van een ontwikkelaar?

De heer Senneker: De juridische kosten voor Leesten Oost hebben onder meer betrekking op het onderzoeken van de mogelijkheden om ontwikkelaars aan te sporen dan wel afscheid te nemen.

VVD: Na 2019 komen er problemen in de financiering, is dat de datum voor andere acties?

De heer Senneker: Er wordt gekeken naar 2016. Dat zal wel leiden tot een bijstelling in projecten voor 2015.

College: Als er een andere richting wordt gekozen zal dat aan de raad voorgelegd worden.

De heer Senneker: De strategische reserve is een planningslijst. Het is een reservelijst van niet gerealiseerde woningen. Ruimte maken voor ontwikkelingen betekent wegen met betrekking tot de planninglijsten.

De voorzitter inventariseert of er meer vragen zijn?

D66: Is er een omslag gaande in het denken over verliesgevende projecten?

College: Er is een kantelpunt waarop je stopt met het nemen van rentelasten en bekijkt of een andere actie naar een ontwikkelaar mogelijk is.

ChristenUnie: Voor de leesbaarheid van de notitie is een management samenvatting handig.

In hoeverre spelen demografische ontwikkelingen een rol bij een herziening van dit ‘beleid’?

GroenLinks: De vragen die aan het college worden gesteld zijn ook voor de raad van belang. Zijn we nog goed bezig, ook gelet op de visie 2015?

PvdA: Het meedenken over de kaders past binnen de nieuwe bestuurscultuur.

SP: Leesten geeft wellicht een kans om het programma om te gooien.

College: Na de zomer worden de keuzes voor de veranderingen voorgelegd. Daarin wordt dit signaal meegenomen.

CDA: Arnhem heeft op dit gebied mooie initiatieven.

GroenLinks: In Leesten is er wel een relatie met een projectontwikkelaar.

D66: Wat zijn de juridische instrumenten? Kunnen we wat afdwingen?

College: de ontwikkeling is niet uniek. Er is aangekocht in de goede tijd, maar nu moet er zoveel mogelijk gekeken worden naar het voorkomen van verlies. Er staan twee sterke partijen tegenover elkaar. Zolang we in gesprek blijven komt er een oplossing.

De voorzitter concludeert na een korte inventarisatie dat de fracties dat dit stuk rijp achten voor besluitvorming in de raad. De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Informeren over begroting 2016-2019 (01-06-2015)

Datum 01-06-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPE.C.L. Verhoog
D66R.G.M. Rutten
PvdAJ. Bloem
GroenLinksL. Luesink
StadspartijD. Bogerd
VVDW.P. van Stockum
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom in het bijzonder de heer Schuurman, medewerker van de provincie Gelderland die op verzoek van het presidium informatie zal verstrekken over het financieel toezicht dat de provincie op de gemeente uitoefent.Tevens meldt hij dat in het kader van video coaching van hem een opname wordt gemaakt tijdens deze vergadering.

De heer Schuurman houdt bijgevoegde presentatie. De presentatie leidt tot de volgende vragen.

CDA: hoeveel gemeenten in Gelderland staan onder preventief toezicht? Maakt de gemeente gebruik van “stille” reserves?

Schuurman: Drie gemeenten staan onder preventief toezicht: Apeldoorn, Beuningen en Groesbeek.

College: Zutphen gebruikt de stille reserves niet voor het bepalen van de weerstandscapaciteit. Daarover is al een aantal jaren geleden een afspraak gemaakt met de raad.

D66: moet de volledige belastingcapaciteit worden benut? Dat is toch ter beslissing aan de raad, niet aan de provincie?

Schuurman: Dat is een bevoegdheid van de raad; wel zal de provincie suggesties in die richting doen als de weerstandscapaciteit in het gedrang komt. Indien een gemeente een artikel-12 status zou krijgen is het noodzakelijk de onbenutte belastingcapaciteit te benutten. Het toezicht is er echter juist op gericht een artikel-12 status te voorkomen.

PvdA: Uit sheet 11 (Situatie 2015-2018) blijkt dat de provincie de inzet uit de reserves als structureel in plaats van incidenteel beschouwt. Welke gedachte zit hierachter en is het wel acceptabel?

Schuurman: Die inzet van reserves accepteert de provincie als structureel, omdat de buffer die de gemeente Zutphen heeft ongeveer 70 miljoen bedraagt. De inzet van de reserves is tegenover dat bedrag gering.

VVD: Het zou een goede aanvulling op de kengetallen zijn wanneer daarin de uitgaven die via gemeenschappelijke regelingen worden gedaan, worden opgenomen.

Schuurman: Alleen de wettelijk verplichte kengetallen zijn opgenomen. In Zuid Holland bezien ze nu of een dergelijk kengetal zinvol is. Overigens heeft de provincie te maken met een beperkt budget voor het toezicht.

VVD: Er is een directe relatie tussen de grondexploitatie en de woningbouwcontingenten. Die contingentering vormt onder andere een belemmering voor het ombouwen van winkels tot woningen.

Schuurman: De provincie maakt hiervoor risicoanalyses.

PvdA: Is de belastingdruk in Zutphen laag?

Schuurman: Dat kan niet zo gesteld worden. In het licht van artikel 12 is er nog een behoorlijke belastingruimte, maar dat zegt niets over de belasting druk ten opzichte van andere gemeenten. Er komt een wijziging ten aanzien van de kengetallen, waardoor de lokale lasten worden vergeleken met andere gemeenten. Dit wordt uitgevoerd door Coelo (Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden).

VVD: Betrekt de provincie in het toezicht ook de relatie tussen begroting en jaarrekening?

Schuurman: Dat is een taak van accountant en rekenkamer.

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Aanvullend krediet ten behoeve van de Walter Gillijnsschool (01-06-2015)

Datum 01-06-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
D. Kastelein
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPE.C.L. Verhoog
D66G.I. Timmer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijJ. Boersbroek
VVD
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

Dit onderwerp is gezamenlijk met het onderwerp 'Aanvullend krediet ten behoeve van de Walter Gillijnsschool', zie dat onderwerp voor het besprokene.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Aanvullend krediet ten behoeve van Kindcentrum Adriaan van den Ende (01-06-2015)

Datum 01-06-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
D. Kastelein
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPE.C.L. Verhoog
D66G.I. Timmer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijJ. Boersbroek
VVD
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Vervolgens licht hij de onderwerpen van de vergadering toe. Hierna geeft hij het woord aan het college om de onderliggende memo toe te lichten. 

Het college heeft naar aanleiding van het presidiumoverleg van twee weken geleden een memo opgesteld waarin de context nader wordt toegelicht. Tevens heeft men in het memo de beantwoording van de vragen van Burgerbelang meegenomen. Daarnaast meldt het college dat men afgelopen middag besloten heeft dat er een collegeonderzoek komt om te kijken naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het onderwijshuisvestingsbeleid te kijken.

Nadat is gekeken of er vragen zijn naar aanleiding van de toelichting door het college krijgen de indieners van het interpellatiedebat het woord.

 Burgerbelang geeft aan in de raad drie toezeggingen van het college te willen krijgen. Een er van is inmiddels ingevuld, namelijk het onderzoek naar de gang van zaken.

Burgerbelang wil weten waarom het een half jaar heeft geduurd voordat de feiten op tafel kwamen. Dit is niet de eerste kredietverstrekking waarbij het mis ging. Bij het Plein liep deze ook niet volgens de regels.

Men vraagt zich af waarom de afdeling onderwijs de begroting heeft opgesteld en dit niet door  financiën is gedaan.

Tevens wil men weten waarom het college wijst naar één ambtenaar. Het college blijft immers verantwoordelijk. Daarom vraagt men van het college drie zaken:

-          De verantwoordelijk wethouder moet deze verantwoordelijkheid ook nemen.

-          Men wil een onderzoek naar de doelmatigheid.

-          Men wil een onderzoek naar de gang van zaken rondom de kredietverlening bij de beide scholen.

 Het college geeft aan op het moment dat de eerste fout bij het college bekend werd deze direct bij het technisch blok gemeld is. Toen kort er na ook de fout bij de Walter Gillijnschool werd gesignaleerd is deze direct fout direct per mail gemeld aan de fractievoorzitters. De fout is aan het licht gekomen bij het opstellen van de jaarrekening bij een interne controle. Deze bleek intern al bekend te zijn maar niet gemeld. Hierover zijn gesprekken gevoerd.

De situatie rondom het Plein is niet geheel vergelijkbaar. Daar had het college bewust toestemming gegeven voor de uitgave om de transitie van het sociaal domein tijdig af te ronden.

Wie de begroting opstelt is niet relevant. Het opstellen gebeurt altijd namens het college. Vak wordt dit gedaan door de inhoudelijk verantwoordelijke afdeling.

Het CDA merkt op dat het vanavond erg veel over het proces gaat. Zou dit niet in de raad worden besproken.

D66 merkt op dat in het presidium besproken daar ook in het forum de ruimte voor te nemen.

 De voorzitter verzoekt het college om verder te gaan met de beantwoording van de vragen.

Het college geeft aan dat er zeker gesproken is met betrokken ambtenaar. Het college draagt de eindverantwoordelijkheid.

Het college beslist of er al dan geen college-onderzoek komt. U kunt als raad aangegeven of u meer of minder onderzoek noodzakelijk vindt.

 D66 vraagt of ook aan scholen inzichtelijk wordt gemaakt waar ze recht op hebben.

Het college geeft aan dit zeker mee te nemen in de nog te formuleren opdracht. De bevinddingen zullen we zeker met u delen. Conform de Gemeentewet wordt u actief geïnformeerd. De planning is om direct na het zomerreces met de uitkomsten te komen.

De ChristenUnie merkt op dat eigenlijk alleen het vinkje ontbrak. In het budget waren de bedragen meegenomen. Ook waren ze opgenomen in de begrotingen. Wordt alles niet zwaarder gemaakt dan het eigenlijk is?

Burgerbelang merkt op dat een fout een half jaar is blijven liggen.

De ChristenUnie geeft aan dat het college direct na het ontdekken van de fout gereageerd heeft.

Het college geeft aan dat het door de ChristenUnie geschetst beeld klopt. De financiering bleef binnen de aangegeven kaders. Normaal gesproken was een akkoord een hamerstuk geweest. Het onderzoek is nodig omdat onderwijshuisvesting een ingewikkelde zaak is. Zeker met het oog op de komende veranderingen is een onderzoek gewenst zodat lering getrokken kan worden uit de lessen.

Het CDA is van mening dat de interne organisatie over de procedures moet gaan en de raad over de inhoud.

Burgerbelang vind dat de procedures ook een zaak van de raad zijn, zeker in het kader van de controlefunctie.

Het CDA geeft aan dat de fractie zich niet foutief voorgelicht voelt. De fout is na een interne controle boven tafel gekomen.

Stadspartij is blij met het gegeven dat het college de verantwoordelijkheid neemt. Moet het onderzoek niet verder reiken dan onderwijshuisvesting?

Het college geeft aan dat toen de fout is ontdekt men verder gekeken heeft maar dat er alleen hier wat mis bleek.. Als er uit het onderzoek iets voortkomt dat breder toepasbaar is dan zal men daar zeker rekening mee houden.

De ChristenUnie stelt voor te kijken naar vereenvoudiging van procedures.

De PvdA wil graag weten of er naar aankleding van de gevoerde gesprekken al veranderingen hebben plaatsgehad.

H et college antwoord hier positief op. Bij nieuwe kredietbeschikkingen moet voortaan naar het raadsbesluit verwezen worden.

De voorzitter inventariseert of er nog vragen zijn.

 D66 heeft een algemene vraag over duurzame huisvesting van onderwijs. Zijn er inmiddels regels over duurzame huisvesting voor onderwijs en kindcentra?

Het college verwijst naar de onderwijsverordening. Voor kindcentra bestaan dergelijke regels niet. Daarom ging het ook om gescheiden aanvragen.

De voorzitter vraagt of de fractie van burgerbelang kan aangeven hoe concreet de toezeggingen moeten zijn.

Burgerbelang herhaalt de  eerder gevraagde toezeggingen.

GroenLinks geeft aan deze toezeggingen reeds gehoord te hebben in het forumoverleg van vanavond

Burgerbelang geeft aan de toezeggingen in de raad te willen hebben.

De voorzitter sluit de vergadering. Beide voorstellen kunnen door naar de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Toestemming voor oprichting gemeenschappelijke regeling regionale belastingorganisatie Tribuut (01-06-2015)

Datum 01-06-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
T.U. Post
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPM.J. ten Broeke
D66R.G.M. Rutten
PvdAJ. Bloem
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en vraagt – omdat het onderwerp Tribuut al meerdere keren in het forum is besproken – de forumleden niet in herhaling te vallen, maar vanavond vooral met elkaar in gesprek te gaan.

Het college legt uit waarom er een voorstel ligt om Tribuut op te richten en verwijst naar de kerntakendiscussie uit 2011. We hebben de afgelopen jaren met verschillende gemeenten gesproken om op dit vlak mee samen te werken. Er ligt nu een goed voorstel op tafel met als kernwoorden: efficiency, besparing op de kosten (€ 600.000,- op jaarbasis) en logische samenwerking. Neemt de raad dit besluit niet aan, dan wordt Zutphen daarop aangekeken in de Stedendriehoek.

De voorzitter vraagt wanneer het voorstel op de agenda van de raad staat.

Het college: Graag vanavond.

D66: Wij zijn als raad in het geheel niet meegenomen in dit proces. Het college heeft weliswaar ruime informatie over dit onderwerp gegeven de afgelopen weken en wij zijn voor samenwerking, maar wij hebben geen kaders kunnen stellen. Dit vinden wij een politieke doodzonde.

PvdA: Wij hebben een vraag aan D66. Had u een andere oplossing gekozen als u kaders had kunnen stellen?

D66: Ja, op onderdelen wel.

VVD: We hebben nog meer zaken uit te besteden de komende jaren. Moeten we het daar misschien over hebben vanavond?

De voorzitter vraagt of de wethouder daar op in kan gaan.

Het college stelt voor het nu over Tribuut te hebben.

GroenLinks: Laat de raad nu een afweging maken over dit voorstel.

ChristenUnie: Wij vinden de argumentatie over Epe als vestigingsplaats van Tribuut dun.

GroenLinks: Moeten wij ook € 1,1 miljoen initiële kosten maken als we voor Deventer kiezen als partner?

Het college geeft aan dat we die kosten dan ook moeten maken. Als we met Deventer gaan samenwerken, besparen we maar de helft (dus geen € 600.000,-, maar slechts € 300.000,-). Er was op het moment dat Zutphen ging praten met de andere gemeenten over samenwerking al gekozen voor Epe als vestigingsplaats voor Tribuut.

De PvdA doet de volgende oproep: Kijk naar de toekomst. Neem voortaan het voortouw in vergelijkbare trajecten. Betrek de raad er eerder bij. Toon daarin als Zutphen initiatief. Laten we nu een zakelijk keuze maken en ons niet door sentiment laten leiden. Ik wil verder graag een toezegging van de wethouder over andere zaken die de komende jaren uitbesteed kunnen worden.

D66: Als goed werkgever moet je werknemers niet in de periferie willen plaatsen.

SP: Wij willen graag een zakelijke afweging. Voortaan moet dit soort trajecten wel anders. In de sfeer van geven en nemen moeten wij in het vervolg meer nemen in plaats van geven. Wij sluiten ons verder aan bij de oproep van de PvdA.

Het college zegt toe dat zij in de toekomst een ander traject zal volgen bij zaken die de komende jaren uitbesteed kunnen worden, maar dan moet de raad vanavond wel instemmen met Tribuut. De informatievoorziening van college richting raad had beter gekund. In twee eerdere fora heb ik dat al ruiterlijk toegegeven.

ChristenUnie: Halen we de datum 1 januari 2016 (start Tribuut)? Moeten we hierover niet met andere gemeenten in gesprek?

Burgerbelang: Als de raad tegenstemt, wat betekent dat dan in financiële zin?

GroenLinks: Wij willen een kanttekening plaatsen bij de opmerking van het college. Wat doen de andere gemeenten als wij uit het samenwerkingsverband stappen?

CDA: Wij hebben problemen met de gekozen vestigingslocatie.

Het college gaat in op diverse vragen:

-          Hoe langer de raad wacht met het nemen van een besluit, hoe lastiger het wordt om aan de datum van 1 januari 2016 vast te houden.

-          Er moet wellicht aanbesteed worden. Ook dat kan de datum 1 januari 2016 in gevaar brengen.

-          Op dit moment is er nog geen samenwerkingsverband voor belastinginning. Eerst op 1 juli 2015 gaan gemeenten daadwerkelijk samenwerken op dit onderwerp.

-          Als de raad vanavond besluit niet met Tribuut in te stemmen, dan is de investering voor niets geweest. Ook realiseren we dan onze doelstelling niet om € 600.000,- te besparen.

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat het college wel degelijk heeft gekeken naar de persoonlijke belangen en niet alleen naar de zakelijke aspecten. In het sociaal plan worden goede afspraken daarover gemaakt. Van belang is dat Epe, Apeldoorn en Voorst al in gesprek waren met elkaar over samenwerking. Later zijn daar andere gemeenten (waaronder Zutphen) bij aangesloten. Ook Deventer leek zich aan te sluiten, maar vooralsnog heeft die afgehaakt.

GroenLinks: Is dit een aanloop naar een veel bredere samenwerking in Stedendriehoekverband? Willen we dat wel?

D66: De excuses van het college waren niet nodig. Laten we nu de goede beslissing nemen.

SP: Ik constateer dat de gemeente laat in dit traject stapte en dat het college de raad laat informeerde. Dat voelt ongemakkelijk. Ik voel me wel gedwongen voor te stemmen.

VVD: Neem ons als raad voortaan mee in zaken waarin we met andere gemeenten gaan samenwerken. Geef ons meer inzicht daarin.

Het college: Dat is een goede oproep. Ik had al toegezegd voortaan tijdig de raad over vergelijkbare zaken te informeren.

Stadspartij: Ik verwacht van het college een strategisch voorstel voor die nieuwe samenwerking. Daarin moet de kaderstellende rol van de raad gerespecteerd worden.

De voorzitter vraagt of het voorstel voor besluitvorming door kan naar de raad. ChristenUnie, GroenLinks en Burgerbelang willen eerst nog in de fracties overleggen. De voorzitter sluit daarna de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad