Pagina delen

Forumverslag 01-02-2016

zienswijze raad op concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum Warnsveld (01-02-2016)

Datum 01-02-2016 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
N.J. ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPM.J. ten Broeke
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan het College

Het College geeft aan dat door het capaciteitstekort bij het COA de start van de noodopvang opgeschoven is van 1 maart naar eind mei. Aanstaande woensdag zal de aanvraag voor de vergunning worden ingediend betreffende de aanbouw van extra verblijven waarna de gewone procedure wordt doorlopen.

Uitgangspunt van deze conceptbestuursovereenkomst is de overeenkomst zoals die bij het AZC is opgesteld. Van belang is het opstellen van de risicoanalyse waarin de risico’s in beeld worden gebracht en de bijbehorende te nemen maatregelen worden vermeld.

Er komt een nieuwe omwonendenoverleg en er zijn afspraken gemaakt over de werving en selectie van lokaal personeel.

Er is zoveel mogelijk input verzameld uit de 2 bijeenkomsten voor omwonenden van eind november. De belangrijkste aspecten die daar naar voren zijn gekomen gingen over;

De samenstelling van de groep asielzoekers, met het verzoek om deze zo gevarieerd mogelijk te laten zijn. De mogelijkheid van instroombeperking dan wel sluiting van de noodopvang als dat nodig mocht zijn bij aanhoudende incidenten. De duur en omvang van de opvang. Heet opstellen van een risicoanalyse. De screening van vluchtelingen. De dag bestedingsactiviteiten. De opvang en werving van lokaal personeel. En het instellen van een evaluatiemoment na een half jaar. Het gaat daarbij om een evaluatie tussen de 3 partijen van de bestuursovereenkomst; het COA, GGNet en de gemeente. Tevens is destijds toegezegd dat na een half jaar er ook een evaluatie met de omwonende georganiseerd zal worden.

Het College geeft aan dat er nog een inspraakreactie op de conceptbestuursovereenkomst is binnengekomen. De opsteller zelf is echter verhinderd waardoor het College de reactie zelf verwoord. De naam van de opsteller wordt niet genoemd.

De opsteller wil graag een vaste contactpersoon op de locatie voor de omgeving als er bijvoorbeeld klachten zijn. Het College geeft aan dat daarin door de COA is voorzien.

De opsteller wil graag een extra surveillant van de politie rondom GGNet die naast meer veiligheid ook voor het opruimen van zwerfvuil kan worden ingezet. Het College geeft hierover aan dat in de overeenkomst staat dat er een extra wijkagent wordt vrijgemaakt en er is een afspraak gemaakt over de inzet van “vreemdelingen” voor het ruimen van zwerfvuil in de omgeving.

Het inrichten van een fatsoenlijke dagbesteding wordt door de opsteller van belang geacht. In de overeenkomst is afgesproken dat de 3 partijen daar gezamenlijke een verantwoordelijkheid in hebben. De komende maanden wordt daar invulling aangegeven.

In de laatste reactie van de opsteller verzoekt hij om 230 i.p.v. 400 asielzoekers hier te stationeren, omdat dat in dit gebouw beter beheersbaar zou zijn. Het College geeft aan dat de afspraak met COA is om 400 mensen hier te stationeren waarbij de verwachting dat dit aantal ook beheersbaar is. Mocht dat anders verlopen dan worden er aanvullende maatregelen genomen.

De voorzitter geeft het woord aan de partijen voor het stellen van vragen.

SP vraagt zich af wie er bij het omwonendenoverleg horen en of dat een structureel overleg is. Daarnaast vraagt zij zich af wat de ontzegging tot de toegang van het gehele GGNet terrein door het COA betekend. Kan zij daar alleen over beslissen ?

De Stadspartij geeft aan dat de overeenkomst een goed inzicht geeft in de zorg voor de bewoners al ook over de impact ervan in de samenleving. Ze is blij met de afspraken over de risico’s als ook over de lokale werkgelegenheid. Aandachtspunt is een goede dagbesteding en communicatie met de omwonenden.

De Stadspartij vraagt zich af wat de impact is van het feit dat de de noodopvang later opengaat en zodoende dichtbij het moment van opening van het AZC komt. Wat kan daar nog aan gedaan worden ?

Lijst van Vliet vindt de samenspraak met de betrokkenen in de directe omgeving door goede voorlichting en samenspraak van belang. Dit om de problemen nu en in de toekomst te voorkomen.

De partij vindt dat de inzet van vrijwilligers niet ten koste mag gaan van het werk van de vaste beroepskrachten.

Wat het onderwijs betreft vindt zij onder andere het leren van de Nederlandse taal en het bijbrengen van onze omgangsnormen van belang.

Ook de tijdslimiet van 5 jaar en het maximum van 400 vluchtelingen vindt zij belangrijk.

De PvdA vindt de draagvlak onder de bevolking en het maken van goede afspraken tussen de 3 partijen belangrijk. Hiermee wordt volgens haar de kans op een goede verloop in de opvang vergroot. De PvdA vindt het mooi dat de COA lokale vrijwilligers en arbeidskrachten werft.

De PvdA vraagt zich af of met de nu op gestarte aanvraag om de omgevingsvergunning, de termijn van 1 mei wel wordt gehaald.

De VVD wil benadrukken dat de kinderen van de noodopvang op het terrein van GGNet naar school gaan. Ze vraagt zich af waarom er in zo’n weide omgeving rondom de noodopvang informatie is verstuurd over onder andere het omwonendenoverleg. Daarnaast vindt de VVD belangrijk dat het overleg met de omwonenden structureel van aard is zoals dat ook bij het AZC geregeld is.

Burgerbelang maakt zich zogen over de wettelijke bepaling dat asielzoekers geen zakgeld krijgen. Ze is blij met de toezegging over opzet van de dagbesteding en zij vraagt zich af of er nog aspecten zijn die wel uit de voorgaande overlegmomenten naar voren zijn gekomen maar die niet in het voorliggende bestuursakkoord zijn meegenomen.

Het CDA vraagt zich af of er al duidelijkheid is over hoe de gezondheidszorg in de noodopvang door COA geregeld is.

GroenLinks is blij en trots op de stad dat het organiseren van de opvang hier tot nu toe zo goed gaat.

D66 mist een bijlage waarin de COA uiteenzet hoe zij de dagbesteding gaan opzetten.

Daarnaast vraagt zij zich aan of de vertraging ook financiële gevolgen voor de gemeente heeft.

BewustZW vraagt zich af of er een concreet communicatieplan is opgesteld met de omwonenden en met de Raad mocht er bijvoorbeeld zich iets voordoen in de noodopvang.

De ChristenUnie is blij met het plan en heeft verder geen vragen.

De voorzitter geeft het woord aan het College voor de beantwoording van de vragen

Het College geeft aan dat de opvang van de asielzoekers in de meeste plaatsen van ons land goed gaat. Helaas de krijgen de gemeenten waar het wat minder gaat de meeste aandacht.

Er hebben zich al 44 mensen aangemeld voor het structurele omwonendenoverleg. De verwachting is dat dit er uiteindelijk 15 zullen worden inclusief enkele vaste beroepskrachten zoals gemeente, politie en COA.

Er wordt in aparte groepjes gewerkt als het gaat over de beantwoording van specifieke vragen zoals over klachten, over de inrichting van de omgeving en over de beheersing van de risico’s zoals die in risicoanalyse worden opgenomen. Dit wordt dan later in het omwonendenoverleg weer doorgesproken.

Of de GGNet ook in het omwonendenoverleg zal komen is nog niet duidelijk. Wel is toegezegd dat in het overleg geen bestuurders maar wel ambtelijke vertegenwoordiging van de gemeente zoals wijkregisseurs zullen plaatsnemen.

Over de beperking in de toegang op het terrein kan het College alleen maar melden dat het COA daarover alleen iets over de vluchtelingen te zeggen heeft en GGNet over haar bewoners.

De VVD vraagt of er sprake is van een afgezet terrein.

Het College beaamt dit echter er is nog een overleg hierover tussen COA en GGNet. De COA wil een afgezet en veilig terrein terwijl GGNet graag een open terrein heeft waar vrijheid gevoeld wordt.

Het College beaamt dat bijlage C over de dagbesteding ontbreekt. Het College zegt toe dat deze morgen naar de forumleden wordt toegezonden. Het is overigens dezelfde als die in de overeenkomst van het AZC.

Het College kies er voor om bij de opzet van het communicatieplan dezelfde opzet te gebruiken als die bij het AZC. In de nieuwsbrief is gevraagd of de aangeschreven bewoners de brief willen blijven ontvangen via papier of mail of helemaal niet meer.

Bij de noodopvang zijn ca. 2900 omwonenden aangeschreven. Dit is veel meer dan bij het AZC. Dit komt mede omdat allerlei mogelijke looproutes in kaart zijn gebracht. Tevens is er de verwachting dat mensen zonder leefgeld meer gaan rondzwerven dan bij het AZC het geval is, waar vluchtelingen al wel een bijdrage krijgen. De impact van rondzwevende asielzoekers is ook onderdeel van de risicoanalyse.

Doordat er tussen het opschuiven van de opening van de noodopvang en de opening van het AZC zo’n korte tijd zit is er volgens het College nog maar zeer korte tijd is om ervaring op te doen. Dit kan een risico zijn en betekend dat we extra alert moeten op voorkomende problemen en dat er mogelijk extra communicatie moet worden ingezet om eventueel mensen tijdig op de hoogte te brengen. Een ander risico is dat er minder tijd is voor het opzetten van infrastructuur van het onderwijs omdat alle kinderen er in één keer zijn.

VVD vraagt zich of voor deze school ook zomervakantie geldt? Het College geeft aan dat dat zo is.

Het College geeft aan dat er geen sprake is van verdringing tussen vrijwilligers en werknemers bij noodopvang, omdat daar voornamelijk sprake is van vrijwilligers.

In het onderwijs staat Nederlandse taal als nummer één. Het COA zelf gaat over het bijbrengen van normen en waarden buiten het onderwijs om.

Vanwege de tijd stelt de voorzitter voor om de rest van de vragen schriftelijk door het College te laten beantwoorden. Het College geeft daarbij wel aan dat zij er nu vanuit mag gaan dat er geen bezwaren meer zijn vanuit het forum om het bestuursovereenkomst te ondertekenen.

De voorzitter concludeert dat er geen vragen meer zijn er ook geen bezwaren zijn tegen het ondertekenen van het bestuursakkoord en sluit vervolgens de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Motie: Realiseren van een verheven park, parkeerruimte Houtwal en brug (01-02-2016)

Datum 01-02-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Voorzitter: opent de vergadering en wijst erop dat het een voortzetting is van de vergadering van 30 november. Hij geeft het woord aan de VVD, omdat hij die de vorige keer niet in de gelegenheid heeft gesteld eerst de motie toe te lichten.

VVD: De motie dient ertoe te anticiperen op een aantal ontwikkelingen in de nabije toekomst, namelijk de realisering van de Hof van Heeckeren aan het ’s-Gravenhof, aanpassing van de IJsselkade en de aanleg van rondweg De Hoven. Hierdoor zullen parkeerplaatsen verdwijnen en anderzijds meer mensen vanuit het zuiden Zutphen binnenkomen. Daardoor zal de parkeerdruk aan de zuidkant van Zutphen toenemen. Dit zijn feiten. De parkeernota en de structuurvisie wijzen ook op de noodzaak om de parkeergelegenheid aan de Houtwal te vergroten. De motie dient ertoe om het alternatieve plan voor het parkeerterrein aan de Houtwal tijdig mee te nemen in de planvorming.

D66: Kan het college zeggen wat het verwacht ten aanzien van de parkeerdruk? In de vorige vergadering heeft zij hierom gevraagd, omdat het idee van de VVD mogelijk een oplossing is voor een mogelijk probleem. Het is echter onduidelijk of het een probleem is. D66 ziet graag een integraal plan met ’s-Gravenhof en IJsselkade.

College: Dit is nog niet uitgezocht. Het college meent dat de motie meer op de toekomst is gericht.

BewustZW: Legt het college een koppeling met het al dan niet realiseren van een brug over de Vispoortgracht en is er wel een directe relatie?

College: Er is geen koppeling met de brug, alleen met de toekomstige parkeerdruk.

GroenLinks: Waar ervaart de VVD nu een parkeerdruk; sinds 2012 is er al een daling van het aantal bezoekers en de winkeloppervlakte.

VVD: Er is geen acuut probleem. Het gaat erom juist te anticiperen op de aangegeven ontwikkelingen in de nabije toekomst die gevolgen hebben voor die kant van het centrum.

GroenLinks: Er is dus geen sprake van een urgent probleem. Overigens neemt het aantal bezoekers per trein wel toe.

VVD: Is blij met treinbezoekers, maar wil ook voorzieningen voor automobilisten. Er is geen urgent probleem, maar het is nu wel de tijd om het uit te zoeken en het mee te nemen met de planvorming.

PvdA: De fractie heeft geen problemen met onderzoek, vanwege het vervallen van een aantal parkeerplaatsen, maar doe dit in het kader van de parkeernota. Of het plan van de VVD past in de uitkomsten daarvan, is pas later aan de orde.

CDA: Er is geen acuut probleem. Het is verstandig om naar de toekomst te kijken. Zutphen moet bezoekers trekken; daarop moet voorgesorteerd worden. Welke oplossing daarbij hoort is dan nog ter bestudering.

D66: Het is van belang naar de feiten te kijken, maar bezoekers worden niet getrokken door de aanleg van parkeergelegenheid. De vraag is waar en wanneer parkeerdruk ontstaat. De locatie voor de musea in de Hof van Heeckeren is juist zo gekozen dat mensen ook een eindje moeten lopen door de stad.

VVD: Als je wacht met onderzoek, loop je achter de feiten aan. Er zijn verschillende soorten bezoekers. Zij vragen om een goede parkeergelegenheid.

Burgerbelang: De timing is van belang: als een parkeergarage te laat wordt gerealiseerd, ontstaat er parkeerdruk; indien te vroeg, dan zal er sprake zijn van een kostbare onrendabele investering. Daarom is het van belang in het kader van de parkeernota een onderzoek te verrichten.

SP: Sluit zich aan bij de opvattingen van D66 en PvdA. De motie loopt te ver op zaken vooruit. Ziet de VVD de brug als een feit?

VVD: De brug valt of staat niet met het parkeerterrein. Er is wel een goede looproute nodig, vooral naar het ’s-Gravenhof. Het is niet de bedoeling te vroeg een parkeergarage te realiseren, maar er moet wel geanticipeerd worden op ontwikkelingen. Dan ligt het plan gereed als het nodig is. De fractie is zich bewust van de financiële uitdagingen waarvoor de gemeente gesteld wordt, maar dat betekent niet dat dingen op hun beloop gelaten moeten worden. Er moeten bezoekers getrokken worden om het centrum in stand te houden.

Christen Unie: Het doen van onderzoek is nodig, maar het parkeren maakt onderdeel uit van de plannen.

VVD: Door de huidige plannen komen per saldo ongeveer 158 parkeerplaatsen te vervallen.

Burgerbelang: Hoe snel kan parkeergelegenheid worden gerealiseerd als de parkeerdruk te groot wordt?

College: Op dit moment zijn er op het parkeerterrein achter het politiebureau ongeveer 80 parkeerplaatsen vrij en langs de Houtwal en achter het voormalige ROC ongeveer 75. De parkeerdruk wordt continue in de gaten gehouden. Bovendien ligt er achter de Hanzehal nog een zeer groot parkeerterrein dat meestentijds leeg staat. Hoe snel extra parkeergelegenheid kan worden gerealiseerd, is niet zo aan te geven, maar er zijn wel diverse snelle maatregelen te treffen die effect hebben, zoals invoering van blauwe zone een paar jaar geleden in de Rietbergstraat e.o.

Burgerbelang: Het is de vraag hoe groot de noodzaak is om nu al te anticiperen? De motie lijkt wat overbodig.

GroenLinks: De binnenstad is de economische motor van de stad. Een onderzoek zoals de VVD voorstelt, is wel wijs, maar voorbarig.

VVD: GroenLinks gaat er dan aan voorbij dat de druk juist verplaatst naar de zuidkant van de stad. Er moet voldoende ruimte zijn voor bezoekers van het centrum en van de Hof van Heeckeren.

D66: Aan de zuidkant staan juist nog vele parkeerplaatsen leeg.

GroenLinks: Het is ook belangrijk te weten wat het gedrag van de bezoekers is. In het buitenland kan ook vaak niet in het centrum worden geparkeerd, maar dat leidt niet tot minder bezoekers.

PvdA: Zal de motie niet steunen, maar stelt wel voor de ontwikkelingen mee te nemen in de planvorming.

D66: Het college volgt de ontwikkelingen en doet zo nodig voorstellen. De fractie is niet bereid nu geld beschikbaar te stellen voor een nogal voorbarig onderzoek. Overigens zullen bezoekers van het museum ongetwijfeld ook de binnenstad in gaan.

VVD: Er zijn bezoekers die alleen voor het museum komen, maar voor alle doelgroepen moet er voldoende parkeerruimte zijn.

Burgerbelang: Museumbezoekers zullen zich niet laten afschrikken door een beperkte parkeergelegenheid.

GroenLinks: Houdt het college ook het gebruik van de nog te realiseren parkeergarage achter het station in de gaten?

College: Wij volgen de ontwikkelingen continu. Bij ontwikkelingen zoals de Hof van Heeckeren, worden de effecten op het parkeren meegenomen. Er is nu echter nog geen sprake van een probleem.

D66: De brug staat ook op de agenda.

College: Wij combineren de brug niet met deze motie. Er is een gesprek gaande met de provincie over mogelijk andere aanwending van de subsidie. Bovendien willen wij eerst de omwonenden horen.

SP: De brug staat wel genoemd in de motie.

VVD: Het gaat ons in de eerste plaats om de looproute naar ’s-Gravenhof.

SP: Haal de verwijzing naar de brug dan uit de motie.

VVD: De brug staat vermeld als een van de ontwikkelingen aan de zuidzijde van het centrum.

D66: Tijdens het vorige forum is de link wel gelegd. Beide hebben te maken met de bereikbaarheid van de zuidkant van de stad. Daarom graag duidelijkheid over het proces met betrekking tot de brug.

College: Wij hebben goed geluisterd naar het forum toen de brug aan de orde was. Daarom is er nu overleg met de provincie over een andere aanwending van het subsidiegeld.

D66: Dat is een geruststellende mededeling.

BewustZW: In de motie is de koppeling tussen brug en parkeergelegenheid wel gelegd. Haalt de VVD deze eruit of niet?

VVD: De brug is genoemd vanwege het belang van een goede route naar ’s-Gravenhof. De fractie zal aan de raad voorstellen de motie aan te houden.

Voorzitter: Constateert dat de motie voldoende besproken is en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Experimenteren met vertrouwen door minder regels in de bijstand (01-02-2016)

Datum 01-02-2016 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers en E. van Beek - van Heerde
SPH.M.H. Giesen en G.J.N. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem en M.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn en L. Luesink
StadspartijC.R.L. van Toor en D. Bogerd
VVDA. van Dijk en B. van der Veen
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering. Hij heet de aanwezigen van harte welkom en in het bijzonder Fred Daane (Werkgroep Basisinkomen Zutphen), Ernst Jan de Bruin (promovendus Universiteit Wageningen) en Jenneke Golstein (Wie Goed Doet, Goed Ontmoet) die ieder in max. 10 minuten een toelichting geven over het onderwerp vanuit hun achtergrond. Tevens gaat hij in op het doel van de avond. Deze vergadering heeft een verhelderend karakter.

Allereerst krijgen de indieners het woord om hun motie toe te lichten.

Namens de indieners licht allereerst de fractie van GroenLinks de motie toe. De motie beoogd om de verstikkende regels rond de bijstand te verminderen. Maatwerk is nu niet mogelijk met allerlei negatieve gevolgen van dien. De motie moet meer ruimte bieden voor individuele ontplooiing. Er zijn in meerdere gemeenten experimenten met deregulering gaande. De overweging is om hierbij aan te haken of om zelf een experiment op te starten.

De PvdA als mede-indiener benadrukt de urgentie van het experiment. Mensen lopen nu vast.Het meelliften op een experiment lijkt een goede keus. Daarnaast gaat het om een burgerinitiatief en het is goed als de politiek dit omarmt.

De heer Daane krijgt nu het woord.Vanavond worden veel zaken besproken. Het gaat om mensen met tegenslag en het Plein. De werkgroep Basisinkomen Zutphen verwacht een stijging van het aantal mensen met een uitkering. De werkgroep verwacht veel van deregulering. Het biedt uitkeringsgerechtigden kansen om zich goed te ontplooien en de zaken goed op orde te krijgen en het biedt tevens en mogelijkheid aan het Plein om knelpunten te verbeteren doordat men minder tijd aan het handhaven van regels hoeft te spenderen. Daarnaast zou ook vrijwilligerswerk geherwaardeerd kunnen worden en worden betaald.

De volgende spreekster is mevrouw Golstein. Ook zij houdt een pleidooi voor deregulering waardoor mensen de tijd krijgen op adem te komen en daardoor zich beter kunnen ontplooien.

De derde spreker, de heer de Bruin geeft een korte presentatie over zijn onderzoek. Hij benadrukt het belang van samenwerking bij het experiment. tussen wetenschappers, de politiek, beleidsmakers uitvoerders en de potentiële deelnemers aan het experiment. Tijdens zijn betoog raad hij aan om alleen de kaders van het experiment me te geven.
hij schetst een beeld van de kostenverdeling. Het veldwerk zal het duurst zijn verwacht hij. Vervolgens gaat de heer de Bruin in op experimenten in Utrecht en Wageningen. Daar zijn nu experimenten opgezet. Het wachten is op ministeriële goedkeuring.

De heer de Bruin verwacht het meeste resultaat van het aanhaken van een van de opgezette experimenten al heeft dit als nadeel dat de eigen keuze wat beperkt wordt.

De voorzitter bedankt de gasten voor hun inbreng. Na afloop van deze presentatie krijgt het forum de gelegenheid om vragen te stellen.

De  fractie van de VVD wil graag weten of het juridisch kan om groepen ongelijk te behandelen binnen het kader van het experiment. Daarnaast vraagt men  of aangegeven kan worden op welke onderzoeken wordt voortgebouwd.  

De heer de Bruin geeft aan dat het juridische vraagstuk in Wageningen en Utrecht aan de orde is geweest. Men verwacht daar geen problemen.

De ChristenUnie denkt dat de raad zich niet moet laten gijzelen door bestaande regels. Bij vernieuwing loop je daar altijd tegenaan.

Burgerbelang vraagt naar de betaling van vrijwilligerswerk.

De heer Daane geeft aan dat dit op veel plekken inmiddels gebeurd.

Vervolgens krijgt de heer de Bruin weer het woord om de openstaande vraag van de VVD-fractie te beantwoorden.

Hij verwijst naar een aantal onderzoeken, o.a. van Desi & Van Rijn inzake intrinsieke motivatie en naar de Theorie van de Wedekerigheid.

BewustZW geeft aan de in de motie verwoorde doelstelling te vaag te vinden. Men verwijst naar een vergelijkbare motie in Nijmegen die veel uitgebreider is.

D66 vraagt aan mevrouw Golstein wat voor mensen in de bijstand nodig zou zijn om wel te kunnen participeren.

Mevrouw Golstein geeft aan dat mensen die in de bijstand belanden tijd nodig hebben om op adem te komen om daarna de juiste keuzes te kunnen maken. Die tijd is er nu niet.

De Stadspartij geeft aan benieuwd te zijn naar de doelstellingen van Utrecht en Nijmegen.

GroenLinks geeft aan dat er weliswaar gepraat moet worden over de doelstelling maar dat de raad zeker niet zelf alles moet gaan invullen.

D66 geeft aan dat de kosten van het experiment in Nijmegen best hoog zijn. Is het idee echt om aan te sluiten bij een ander experiment?

GroenLinks denkt dat het belangrijk is om de kennis van anderen goed te benutten.

De PvdA is van mening dat kaders meegeven belangrijk is. De richting moet zijn om meer vrijheid te bieden aan mensen om een maatschappelijke bijdrage te bieden. De raad moet zich beperken tot de hoofdlijnen.

D66 vindt het idee van het experiment mooi maar wil gezien de kosten weten waar men naar toe gaat.

De ChristenUnie geeft aan dat nietsdoen sowieso niet werkt. We moeten niet op voorhand alles blokkeren.

De VVD sluit zich hierbij aan en zegt dat de kosten van het experiment gerelateerd aan de totale bijstandskosten in Nijmegen wel meevallen.

De SP geeft aan dat de kern van het probleem is dat er geen werk is. Daarnaast vindt men dat de behandeling van cliënten bij het Plein mensonterend zijn.

De fractie van Burgerbelang vindt de betiteling mensonterend ongepast.

De SP-fractie geeft aan deze bewust gekozen te hebben.

Burgerbelang is van mening dat het begin van het experiment moet worden besproken en niet de uitgang. Bijna een kwart van de Zutphense bevolking heeft een uitkering. Men roept op dat soepelere regels .Ondernemers die moeten stoppen met hun bedrijf en in de bijstand terechtkomen hebben het al zwaar genoeg en dienen bovendien deskundig begeleid te worden. De fractie roept op tot durf om te experimenteren.

De SP vraagt naar de ervaringen in andere gemeenten.

De heer de Bruin geeft aan dat art. 83 van de Participatiewet mogelijkheden tot experimenteren biedt. Zaken die daar buiten vallen moeten via de minister.

Het college geeft aan dat het uitkeringscijfer een eigen leven begint te leiden. Ongeveer de helft van het aantal uitkeringsgerechtigden heeft een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daarnaast is er nog een deel met een WW uitkering. Het restant goed 5% betreft bijstandsgerechtigden. De gemeente gaat de komende tijd zich vooral voor deze twee laatste groepen inspannen ondermeer door het staarten van een Sociale Corporatie.

Daarnaast geeft het college aan zich te distantiëren van de uitspraak van de SP over het Plein. Er gaan zaken mis maar de medewerkers zetten zich wel in.

De SP nuanceert de eerdere uitspraak en geeft aan dat het niet gaat om de mensen die werken bij het Plein maar om de situatie waarin de cliënten zitten.

De PvdA vraagt aan de SP-fractie of men de motie als kans ziet.

De SP antwoordt dat dit zo is maar dat de motie concreter mag.

De GroenLinks-fractie wil van de overige fracties weten welke richting het experiment zou moeten krijgen.

De SP is van mening dat het noodzakelijk is dat er in moet komen te staan dat er minder regels moeten komen.

BewustZw geeft aan behoefte te hebben aan meer informatie over de al lopende experimenten.

Ook D66 heeft hier eigenlijk behoefte aan.

Op de vraag van GroenLinks aan de andere fracties antwoordt de ChristenUnie dat men bereid moet zijn om de regels te laten voor wat ze zijn en dat men bereid moet zijn een risico te nemen.

Het college geeft aan dat artikel 83 van de Participatiewet mogelijk ruimte biedt om een aantal regels te versoepelen.

De VVD geeft aan dat de motie appelleert aan een aantal VVD-principes inzake persoonlijke vrijheid en minder regeldruk. De nieuwe invalshoek spreekt aan. De fractie wil van de heer de Bruin weten of er ook een groep is die juist meer regels nodig heeft.

De ChristenUnie benadrukt nogmaals dat innovaties altijd tegen bestaande regels heen moten.

Het college beaamt dit maar wil eerst kijken welke ruimte artikel 83 precies biedt.

De PvdA roept op aan te haken bij het meest slimme experiment. Als de groep niet te groot is dan zal de accountant dit waarschijnlijk wel acceptabel vinden.

De heer de Bruin denkt dat artikel 83 inzake re-integratieverplichting ruimte biedt. Hij benadrukt wel dat hij geen jurist is. Inzake de VVD vraag over de groep met meer dwingende regels geeft hij aan dat het niet handig is deze in het experiment op te nemen. Hoe meer verschillende groepen des te moeilijker vergelijken is.

Burgerbelang vraagt naar de duur van het experiment.

De heer de Bruin denkt dat dit minimaal 2 jaar moet zijn. Mensen moeten kunnen wennen.

D66 vraagt of er al zicht is op en startdatum voor het eigenlijke experiment in Wageningen en Utrecht.

De heer de Bruin verwacht rond januari 2017. DE toestemming zal waarschijnlijk via een AMVB komen.

De voorzitter concludeert dat het stuk afdoende behandeld is en bedankt de aanwezigen voor hun bijdrage. Vervolgens sluit hij de vergadering.

 

Advies

Door naar oordeelsvormende vergadering

Financiele verordening (01-02-2016)

Datum 01-02-2016 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
J.E. Nijkamp
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SP
D66
PvdA
GroenLinks
Stadspartij
VVD
CDA
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Deze vergadering is vervallen omdat het advies van de auditcommissie nog niet gereed was. Als het advies binnen is zal het onderwerp weer op de agenda komen.

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Technisch Blok 1 februari 2016 (20:30 - 21:00)

Verslag van de vergadering

Datum 01-02-2016 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
H Nijkamp
Notulist
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure en M.G.S. Siemes
SPE. Müller en M.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers en H. Brouwer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksA.J.A. Putker en M.T.E. Westerik
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis en G.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

3. Actieve informatievoorziening

Het college heeft in het vorige forum toegezegd met nadere informatie te komen over de huisvesting van de Vrije School. Het bestuur is met een voorstel gekomen om binnen het bouwbudget tot een oplossing te komen en het college heeft hiermee ingestemd. Het bovenste gedeelte van het gebouw wordt niet gerealiseerd. De benodigde ruimte wordt ingevuld door gebruik te maken van het gebouwtje ernaast. Dit gebouw wordt door de gemeente beschikbaar gesteld. De school is verantwoordelijk voor het onderhoud. De (R.O)procedures zijn in gang gezet.

De PvdA vraagt of er rekening mee wordt gehouden dat bouwmaterialen niet via de Den Elterweg worden aangevoerd.

Het college gaat ervan uit dat dit in de gesprekken wordt meegenomen.

Het college meldt dat het dagelijks bestuur van Het Plein en de voormalig directeur dhr. Kooistra een verschil van inzicht hebben. Daarover zijn half november gesprekken gevoerd met als resultaat dat dhr. Kooistra per 1 februari geen directeur meer is. Eind vorig jaar is dhr. Noppen aangesteld als nieuwe directeur. Over twee weken is er gelegenheid om in het forumkennis te maken met hem.

4. Aankondiging moties en amendementen

De SP kondigt aan vanavond met een motie over huurdersvertegenwoordiging in te dienen.

5. Toezeggingenlijsten

5a Toezeggingenlijst Forum 1 februari 2016

Geen opmerkingen.

5b Toezeggingenlijst Raad 1 februari 2016

De Stadspartij geeft aan dat toezegging 2014-06 (bomen op kleine particuliere kavels in beschermd stads- en dorpsgezicht beter beschermen) van de lijst af kan. Er is inmiddels een presentatie over geweest.

De Stadspartij vraagt hoe de stand van zaken is met toezegging 2015-07 (Behoud bomen provinciale weg).

Het college antwoordt dat verbreding van de weg niet door gaat en dat de bomen daarom niet worden gekapt.

De PvdA vraagt wanneer het toegezegde onderzoek naar de dekking van de 's Gravenhof variant aan de raad wordt voorgelegd (2014-14).

Het college wijst er op dat in de toezegging genoemd is dat dit zou gebeuren nadat de inhoudelijke discussie over de cultuurnota is gevoerd.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Instellen egalisatiereserve t.b.v. AZC Voorsterallee (griffienummer: 2016-0002)

D66 merkt op dat in het voorstel staat dat de kosten voor de vestiging van een AZC voor rekening van het Rijk komen. Bij de kanttekeningen wordt echter wel gesproken over een financieel risico voor de gemeente in verband met het aanbieden van voortgezet onderwijs. De fractie wil hier graag uitleg over.

Het college licht toe dat voor onderwijs een speciale regeling geldt. De vestigingskosten worden door het rijk vergoed uit de OHBA gelden. Het college gaat ervan uit dat deze vergoeding voldoende is. Het uitgangspunt is dat dit budgettair neutraal verloopt. Om daadwerkelijk onderwijs te effectueren moet onderhandeld worden met de scholen. Daar zit een beperkt financieel risico aan.

Conclusie:

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Toelating van mevr. H.M.J. Siebelink als raadslid (griffienummer: 2016-0007)

Geen opmerkingen.

Conclusie:

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Motie: Volwaardig referendum uitbreiding EU (griffienummer: 2016-M0002)

De SP heeft de motie ingediend en deze wordt vanavond opnieuw ingediend gezamenlijk met D66. De SP wil dat alle 25 stembureaus worden gehandhaafd, omdat aan alle inwoners een standpunt wordt gevraagd en dit dus als een volwaardige verkiezing moet worden behandeld. De SP hoort graag wat de andere fracties hiervan vinden en of dit onderwerp vanavond in de raad kan worden behandeld in verband met de voorbereidingen.

D66 geeft aan gezamenlijk de motie in te dienen. De kanttekening die zij daarbij plaatsen is dat praktisch gezien onderzocht kan worden of de stembureaus die dicht bij elkaar liggen samengevoegd kunnen worden. Dat zijn die in het stadhuis en in Leesten.

De Stadspartij geeft aan dat 18 stembureaus voldoende zijn. De keuze is met alleen een ja/nee stem eenvoudiger en de stembureaus liggen dusdanig dicht bij elkaar dat een goede bereikbaarheid gewaarborgd is.

GroenLinks vindt 18 stembureaus voldoende.

Het CDA ziet het referendum niet als een minder volwaardige verkiezing. De fractie vindt de meeste stembureaus goed toegankelijk.

De ChristenUnie vindt 18 stembureaus voldoende.

Burgerbelang heeft opgevraagd waar de stembureaus komen en komt tot de conclusie dat dit niet zoveel scheelt met de locaties als bij reguliere verkiezingen. De fractie vindt het terugbrengen van het aantal locaties geen probleem.

De VVD geeft aan tegen een referendum te zijn, maar als het dan toch gebeurt moet dit ook goed gedaan worden. Het is de fractie nu onduidelijk of de indieners niet toch een aantal stembureaus willen samenvoegen.

De PvdA heeft de lijst van stembureaus opgevraagd. De fractie vindt dat er sprake is van kleine afstanden, met uitzondering van Warnsveld. Met dit aantal stemlocaties wordt een substantieel bedrag van € 6.000,- bespaard. Het verschil met reguliere verkiezingen is dat er dan meer partijen zijn waarvoor moet worden gestemd en moet worden geteld. Dan zijn wel 25 stembureaus nodig. De PvdA vindt het niet nodig om nu voor de beeldvorming meer stembureaus in te richten.

BewustZW vindt dat het om een volwaardig referendum gaat en het gaat er om dat de stemmers fysiek op het stembureau kunnen komen. BewustZW kan zich voorstellen dat een aantal locaties wordt samengevoegd, zoals bijvoorbeeld oude en nieuwe stadhuis of De Mene. Terugschroeven naar 18 is te kort door de bocht.

De SP zegt dat het niet gaat om het werk dat met de verkiezingen moet worden verricht, maar om het verlagen van de drempel om te gaan stemmen. Een lage opkomstverwachting zou juist een reden moeten zijn om hier iets aan te doen. Democratie kost nu eenmaal geld.

D66 geeft aan vast te houden aan het aantal van 25 stembureaus omdat niet duidelijk is wat het effect zal zijn en men een zo groot mogelijke toegankelijkheid voorstaat.

De PvdA is van mening dat door minder werkzaamheden in combinatie met een lagere opkomst er minder stembureaus nodig zijn. De PvdA verwacht niet dat hierdoor minder mensen komen stemmen.

Burgerbelang vindt dat er praktisch naar gekeken moet worden en niet symbolisch. Met de verkiezingen zijn er meer stembureaus nodig om het volume af te kunnen vangen. Dezelfde aantallen worden nu niet verwacht.
Gevraagd wordt of er een extra stemlokaal mogelijk is in Warnsveld.

Het college licht toe serieus naar het aantal stembureaus te hebben gekeken. Ook het college hecht eraan iedereen de gelegenheid te bieden een stem uit te brengen en is van mening dat dit met de 18 stembureaus voor iedereen toegankelijk en in voldoende nabijheid georganiseerd wordt. De stembureaus die zijn geschrapt zijn plekken waar deze dicht bij elkaar liggen. Ook hoeven deze nu niet te worden ingericht om wachttijden te verkorten of het tellen te vergemakkelijken, omdat er een lagere opkomst wordt verwacht en het tellen eenvoudiger is. De suggestie om in Warnsveld één stembureau toe te voegen wordt mee teruggenomen in het college.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken. De motie wordt voor deze avond geagendeerd in de raad.

8. Lijst ingekomen stukken raad 1 februari 2016

Het CDA vraagt over brief C 01 (verzoek dringende herziening bestemmingsplan Hoornwerk) of het klopt dat dit zo ver achter ligt.

Het college zoekt dit uit en bericht dit terug aan vragensteller. Het college stuurt de antwoordbrief aan de raad.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 1 februari 2016

De Stadspartij vraagt naar aanleiding van collegestuk 5 (Accountantsprotocol aanbieders WMO en Jeugd) of de gemeente het accountantsprotocol gaat volgen.

Het college antwoordt dat het procotol wordt gevolgd en dat hiermee ook het advies van de accountant en de VNG wordt gevolgd. Afwijken hiervan betekent dat je niet weet waar je aan begint en het brengt administratieve lasten met zich mee. Het nieuwe protocol wordt toegepast op de jaarstukken 2015.

10. Vaststellen Forumverslag(en)

10a. Forumverslag 15-12-2015

Het verslag wordt vastgesteld.

10b. Forumverslag 18-01-2016

Het verslag wordt vastgesteld.

GroenLinks merkt op dat in het verslag verkeerd is opgenomen over het onderwerp park/parkeerruimte Houtwal/brug: minder parkeerplekken moet zijn: liever niet meer parkeerplekken. Tevens is bij de aanwezigheid van de vergadering een keer dhr. Putker genoemd in plaats van dhr. Boldewijn.

De voorzitter wijst erop dat wijzigingen in het verslag op woensdag voor 12.00 uur doorgegeven moeten worden. Dan kunnen ze nog worden verwerkt. Voor nu zijn de opmerkingen genotuleerd.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Behandeld in