Pagina delen

Presentatie Omgevingsdienst Achterhoek

Inhoud

Zie de bijlage voor de presentatie.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 22 september 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Naar aanleiding van de opdracht vanuit het Rijk om de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving te verhogen op het gebied van milieu door deze in een samenwerkingsverband op het schaalniveau van de Veiligheidsregio uit te gaan voeren is de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) opgericht. De ODA is een gemeenschappelijke regeling die sinds begin 2013 wettelijke milieutaken uitvoert voor de tien deelnemende gemeenten en de provincie Gelderland. Naast een presentatie van de ODA zal kennis worden gemaakt met de directeur van de ODA, mevrouw Van Oosterbosch. In de presentatie zal onder andere aandacht worden besteed aan de zienswijze zoals deze door de raad is gestuurd over de begroting 2015 van de ODA.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 22-09-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Langemeijerzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE.C.L. Verhoog
D66H. Brouwer en H.F. Remmers
PvdAF.J.M. Heitling en F.J.G.M. Manders
GroenLinksC. Oosterhoff en A.J.A. Putker
StadspartijM.W. Wesselink
VVDH. Hissink
CDAM.K. van Straten en A.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Fractie Jansen
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en ligt het doel toe van de bijeenkomst; namelijk het toelichten van de werkzaamheden van de ODA en de rol van de raad bij de ODA.

Vervolgens krijgt het college het woord. De sprekers worden kort geïntroduceerd. Het eerste deel van de presentatie wordt namens het college verzorgt door de ambtelijke ondersteuner. Het tweede deel wordt gedaan door de directeur va de ODA.

Na afloop van de presentatie biedt de voorzitter het forum de mogelijkheid tot het stellen van maximaal twee vragen per fractie.

D'66 heeft behoefte aan een aantal praktische voorbeelden van voordelen van de ODA.

De PvdA wil weten of er nu meer of minder tijd benodigd is voor het aansturen van de ODA ten opzichte van de tijd die benodigd was voor het aansturen van de medewerkers toen deze nog in gemeentelijke dienst waren.

De VVD vraagt wat de winst voor de gemeente is om mee te doen. Men wil weten of de inbreng van 4,5 FTE niet erg groot is.

Burgerbelang wil graag weten of de effecten van de ODA al gemonitord worden.

De SP vraagt of de keuze voor samenwerking met de betrokken gemeenten een logische keuze is of dat niet bijvoorbeeld gekozen had kunnen worden voor een samenwerking in de VNOG.

De ChristenUnie wil weten of de raad ook het jaarlijkse handhavingsprogramma te zien krijgt. Men wil  weten wat de werkelijke invloed van een ingediende zienswijze is op de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling (GR).

Het CDA wil weten hoe gemakkelijk het voor de burger is om via 1 loket te communiceren nu bouw en milieu uit elkaar zijn gehaald.

Daarnaast wil het CDA weten waarom Gelderland ten opzichte van de overige provincies zoveel Omgevingsdiensten heeft; 7 van de 22.

GroenLinks vraagt of de gewenste kwaliteitsverbetering ook inzichtelijk kan worden gemaakt. Daarnaast wil men weten of de kosten in de hand gehouden kunnen worden. Heeft de raad hierin nog keuze.

De Stadspartij Vraagt hoe de samenwerking tussen de gemeenten loopt . Men wil graag weten tegen welke problemen de ODA aanloopt.

Het college krijgt het woord ter beantwoording van de vragen. Hierbij zijn in begrepen de vragen die inhoudelijk beantwoord worden door mevrouw van Oosterbosch daar de beantwoording in formele zin de verantwoordelijkheid is van het college.

Allereerst wordt de vraag over de praktische voorbeelden beantwoord. Zo wordt het voorbeeld gegeven van energiebesparende maatregelen die verplicht worden gesteld waarbij niet iedere gemeente afzonderlijk de maatregelen hoeft te bedenken.

Een ander voorbeeld ligt op het vlak van de gelijke behandeling. Ondernemers moeten nu in de hele regio aan de zelfde eisen voldoen.

Ook maakt dat de schaalvergroting maakt dat de samenwerkende gemeenten een zwaardere gesprekspartner vormen voor grote partijen zoals bijvoorbeeld Prorail.

Voor wat betreft de aansturingstijd wordt aangegeven dat men 10 a 15% bovenop de ingebrachte tijd nodig heeft voor het aansturen van de medewerkers.

GroenLinks vraagt of deze extra tijd was voorzien en was meebegroot.

Het college antwoordt dat dit het geval is, de tijd is meegenomen in de begroting. 

De PVDA vraagt of de GR duurder is om aan te sturen dan het aansturen van de medewerkers toen deze nog in gemeentelijke dienst waren.

Het college antwoordt dat dit inderdaad het geval is, de winst zit aan de uitvoerende zijde.

Voor wat betreft de omvang van de Zutphense inbreng van 4,5 FTE geeft het college aan dat de gemeente alleen inbrengt wat strikt noodzakelijk is en dat alleen meer zal worden ingebracht als dit een efficiencyvoordeel oplevert.

De 7 omgevingsdiensten zijn gekomen op initiatief van de Gelderse gemeenten. De VNOG als samenwerkingsverband is in het geval  van bijvoorbeeld handhaving ondoenlijk zijn. Op een aantal andere vlakken zou schaalvergroting wel mogelijk zijn.

Het jaarlijkse handhavingsprogramma gaat alleen  ter kennisgeving naar de raad. Het handhavingsbeleid wordt wel eens per vier jaar aan de raad voorgelegd.

Voor wat betreft de invloed van de gemeente geld dat iedere gemeente in de GR slechts één stem heeft. Bij een begroting is het zo dat deze is aangenomen als een meerderheid voor is.

GroenLinks vraagt hoe dat is gegaan bij de vorige begrotingsvaststelling. De gemeenteraad was het indertijd niet eens met de voorgelegde begroting.

Het college antwoord dat deze indertijd na uitgebreid debat is aangenomen met instemming van het Zutphens college, al zijn er indertijd wel randvoorwaarden gesteld. Een deel van de begrotingsproblemen was te wijten aan het ter elfde ure overhevelen van mensen van de gemeenten naar de ODA. Overigens staan daar bij de latende gemeenten lagere salaris en overheadkosten tegenover.  Het college heeft ingestemd met het overhevelen van het personeel.

Voor wat betreft het aantal contactpersonen is het zo dat zoveel mogelijk gestreefd wordt naar 1 contactpersoon per bedrijf. Da is soms lastig in verband met de afstand maar de wil is er zeker.

Het CDA vraagt hoe de burger weet waar ze terecht moeten.

Het college antwoordt dat het primaire contact altijd via de gemeente loopt.

Voor wat betreft het explicieter maken van de kosten ten opzichte van het resultaat wordt straks steeds meer afgerekend op geleverd product.

Voor wat betreft de samenwerking met andere gemeenten. De start was nogal adhoc maar de samenwerking verloopt inmiddels veel beter.

Om de kisten omlaag te krijgen moet onder andere het knelpunt van de informatieuitwisseling worden opgelost. Gemeenten werken vaak met verschillende systemen. Daar moet naar gekeken worden. Het extra geldt voor ICT gaat daarbij helpen.

Het CDA vraagt wanneer de ICT helemaal voor elkaar zal zijn. Het college hoopt dat dit medio 2015 zal zijn. Men werkt ook samen met andere omgevingsdiensten. om tot een oplossing te komen.

Op het gebied  wordt ondermee een klantevredenheidsonderzoek uitgevoerd om het effect wast te stellen. Na 1,5 jaar is het echter nog niet mogelijk om alles inzichtelijk te hebben.

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in