Pagina delen

Herstelmaatregelen en organisatievorm GelreWerkt!

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. De raad kennis te laten nemen van de herstelmaatregelen en de verschillende organisatievormen voor GelreWerkt! zoals opgenomen in de notitie ‘GelreWerkt!, analyse en advies’.
 2. De raad in te laten stemmen met het voorkeursscenario ‘gemeente zelfstandig’ zoals opgenomen in de notitie ‘GelreWerkt!, analyse en advies’.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Sinds 1 januari 2019 is het Zutphens werkbedrijf GelreWerkt! opgericht. De gekozen stichtingsvorm brengt in de uitvoeringspraktijk knelpunten met zich mee. Hierover zijn het college en het Forum op 25 maart 2019 door middel van een memo en een presentatie geïnformeerd. In dit Forum is aan het college gevraagd om de problematiek te onderzoeken en om direct na het zomerreces met oplossingsscenario’s te komen. In de notitie ‘GelreWerkt!, analyse en advies’ wordt hier op in gegaan.

De notitie die nu voorligt kent de volgende indeling:

 • Samenvatting
 • Knelpunten en herstelmaatregelen
 • Vijf alternatieve organisatievormen om de knelpunten structureel op te lossen:
  1. Gemeente zelfstandig
  2. Gemeente met private partij voor de Wsw
  3. Gemeente met Gemeenschappelijke regeling (GR) voor de Wsw
  4. Gemeenschappelijke regeling (GR) zelfstandig
  5. Gemeenschappelijke regeling (GR) met private partij voor de Wsw
 • Conclusie en aanbevelingen

Beoogd effect

 • Knelpunten in de uitvoeringspraktijk van de Wsw en het werkgedeelte van de Participatiewet zijn weggenomen.
 • Een alternatieve adequate organisatievorm voor GelreWerkt! die aansluit bij de uitvoeringspraktijk.

Argumenten

De herstelmaatregelen zijn nodig om de knelpunten in uitvoeringspraktijk op te lossen.

Een aantal knelpunten zijn op korte termijn en zonder organisatiewijziging te herstellen. Het is vanuit het belang van inwoners, organisatorisch belang, financieel belang en vanuit het belang van medewerkers van GelreWerkt! wenselijk deze knelpunten zo snel mogelijk te herstellen. Het tijdspad voor de betreffende herstelmaatregelen staat in de notitie uitgewerkt.

2.1 Mandatering van het werkgedeelte en knelpunten op gebied van fiscaliteit en ICT vragen om een andere organisatievorm.

Besluiten in het kader van de Participatiewet kunnen alleen worden genomen door een bestuursorgaan. Een stichting is geen bestuursorgaan. Mandatering van besluitvorming in het kader van de Participatiewet kan daarom alleen aan een gemeente of GR.

Wanneer alle taken bij de gemeente of een GR zijn belegd is de afdracht van btw over de loonsom uitgesloten.

De ICT-systemen zijn op dit moment zo ingericht dat medewerkers van GelreWerkt! en medewerkers vanuit de Toegang (gemeente) geen gegevens van elkaar kunnen inzien. Hierdoor wordt niet op de meest efficiënte manier gewerkt. Bovendien moeten inwoners twee keer gegevens aanleveren. In een andere organisatievorm kunnen deze knelpunten worden weggenomen.

2.2 Na analyse van vijf organisatiemodellen is de vorm “gemeente zelfstandig” de meest wenselijke.

Vijf organisatievormen zijn onderzocht. Er is gekeken naar de voor- en nadelen voor zowel de gemeente als de klanten (inwoners en ondernemers). Twee organisatievormen sprongen er positief uit: de “gemeenschappelijke regeling” (GR) en de “gemeente zelfstandig”.

Bij een GR staat de raad meer op afstand. Alle taken beleggen bij de gemeente zorgt voor meer directe inhoudelijke en financiële sturing. De gemeente heeft op deze manier de kans eerst eigen zaken op orde te brengen voordat zij eventueel gaat samenwerken met andere gemeenten in een GR. Daarnaast vragen de problemen in de uitvoering op korte termijn om een structurele oplossing. Integrale afstemming binnen het sociaal domein is het meest eenvoudig te realiseren wanneer alle taken (Wmo, Jeugd en Participatie in brede zin) binnen één organisatie zijn ondergebracht. Geadviseerd wordt daarom alle taken onder te brengen bij de gemeente.

Het verstrekken van inkomen en het begeleiden naar werk zijn twee verschillende taken binnen de Participatiewet die elk hun eigen expertise en werkwijze kennen. Wanneer beide taken bij de gemeente liggen is het van belang oog te houden voor deze verschillende doelen. De naam, reputatie en slagvaardigheid van GelreWerkt! blijven binnen de gemeentelijke organisatie als een op zichzelf staande afdeling bestaan.

3.1. Formeel kan voor het voorkeursscenario “gemeente zelfstandig” een collegebesluit volstaan. Gezien de voorgeschiedenis en impact van het besluit kiest het college ervoor om de raad ook te laten instemmen met het voorkeursscenario zoals beschreven in de notitie ‘GelreWerkt!, analyse en advies’.

Kanttekeningen

Het tijdspad voor een nieuwe organisatievorm vanaf 1 januari 2020 is krap. In het advies is het krappe tijdspad meegenomen als overweging bij de organisatiekeuze. Lopende het jaar starten, bijvoorbeeld 1 juli, is fiscaal/financieel zeer onvoordelig. Door op projectmatige wijze te werken is een eerste inschatting dat het mogelijk is binnen het krappe tijdspad een organisatiewijziging te realiseren. Afhankelijk van een uitgewerkte detailplanning is het echter mogelijk dat een nieuwe organisatievorm pas vanaf 1 januari 2021 haalbaar blijkt.

Risico’s

1.1. Met de belastingdienst is afgesproken dat de huidige situatie geheel wordt teruggedraaid en dat de juiste formulieren worden ingevuld voor de verschuiving van de Wsw-activiteiten van Delta naar de gemeente. Op basis van deze formulieren geeft de belastingdienst een nieuwe gedifferentieerde premie Werkhervattingskas af met ingang van 1 januari 2019. Zolang deze niet is afgegeven blijft GelreWerkt! de aangifte loonheffing voor de Wsw’ers indienen en bestaat het theoretische risico dat de gemeente niet de Rijksbijdrage ontvangt.

1.2. Wanneer uit de gedetailleerde planning blijkt dat een nieuwe organisatievorm pas mogelijk is vanaf 2021 in plaats van 2020 blijven de inefficiënte werkprocessen (dubbele uitvraag aan inwoners en niet kunnen verstrekken van beschikkingen vanuit GelreWerkt!) in 2020 bestaan.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

 • De behandeling in het oordeelsvormend Forum is op 2 september.
 • Voorafgaand aan het oordeelsvormend Forum start een ambtelijke projectgroep met de voorbereiding en uitwerking van het voorkeursscenario om te bepalen of een nieuwe organisatievorm vanaf 1 januari 2020 haalbaar is.
 • Besluitvorming in de raad vindt plaats op 23 september.

Rapportage/evaluatie

Het college en de raad worden tussentijds geïnformeerd over de voortgang door middel van een memo in het vierde kwartaal.

Financiën

 • De financiële consequenties van de huidige organisatievorm en de benodigde herstelmaatregelen zijn circa
  € 322.000. Het betreft een verhoogde werkhervattingskaspremie (€ 72.000) en het niet kunnen compenseren van btw (€ 250.000). Het exacte bedrag is afhankelijk van de definitieve aanslag van de fiscus. Het betreft incidentele kosten (uitgaande van een organisatiewijziging). Het eerste bedrag (€ 72.000) is gemeld in bestuursrapportage 1, het tweede bedrag (€ 250.000) wordt opgenomen in de geactualiseerde bestuursrapportage 1.
 • Voor de inrichting van een andere organisatievorm is een bedrag in de begroting 2020 voorgesteld van
  € 125.000. De exacte doorrekening moet nog plaatsvinden. Dit betreft de volgende fase in het project.

Bijlagen

 • Notitie GelreWerkt!, analyse en advies

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0078

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 17 juli 2019 met nummer 144986b e s l u i t :

 1. Kennis te nemen van de herstelmaatregelen en de verschillende organisatievormen voor GelreWerkt! zoals opgenomen in de notitie ‘GelreWerkt!, analyse en advies’.
 2. In te stemmen met het voorkeursscenario ‘gemeente zelfstandig’ zoals opgenomen in de notitie ‘GelreWerkt!, analyse en advies’.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 2 september 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Na de opheffing van de gemeenschappelijke regeling (GR) Het Plein en de oprichting van het werkbedrijf GelreWerkt!, is op 1 januari 2019 gestart met de nieuwe organisatie en werkwijze in het sociaal domein. In de eerste maanden van 2019 liep GelreWerkt! bij de uitvoering van haar werkzaamheden tegen een aantal knelpunten aan. Op 25 maart 2019 is dit in een Forum besproken. Het college heeft toen aangegeven de knelpunten te onderzoeken en verschillende oplossingsrichtingen in kaart te brengen, om vervolgens de gemeenteraad direct na het zomerreces te informeren. 

Conform deze toezegging ligt het resultaat van het onderzoek nu voor. Hieruit blijkt dat een aantal knelpunten op korte termijn en zonder organisatiewijziging te herstellen zijn. Het tijdspad voor de betreffende maatregelen is uitgewerkt in de notitie "GelreWerkt!, analyse en advies." Er zijn echter knelpunten die niet op te lossen zijn in de huidige vorm van een stichting. Zo kunnen besluiten in het kader van de Participatiewet alleen worden genomen door een bestuursorgaan (niet door een stichting), kunnen medewerkers van GelreWerkt! en de gemeente (toegang) geen gegevens van elkaar inzien en ontvangt de gemeente op een aantal diensten van GelreWerkt! geen compensatie van de belasting toegevoegde waarde (btw).

Het college stelt op basis van het onderzoek naar vijf verschillende organisatievormen de raad voor te kiezen voor het scenario "gemeente zelfstandig." In dit scenario kunnen de verschillende knelpunten worden opgelost. Ook is het mogelijk meer inhoudelijk en financieel te sturen op de uitvoering. Bovendien is integrale afstemming binnen het sociaal domein het meest eenvoudig te realiseren wanneer alle taken zijn ondergebracht bij één organisatie, de gemeente. Op termijn kan een Gemeenschappelijke Regeling een goede optie zijn.

Uit het advies blijkt het starten van een nieuwe organisatievorm halverwege het jaar fiscaal/financieel zeer onvoordelig. Een eerste inschatting van het college is dat 1 januari 2020 haalbaar kan zijn. Afhankelijk van een uitgewerkte detailplanning is het echter mogelijk dat een nieuwe organisatievorm pas vanaf 1 januari 2021 haalbaar blijkt.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 02-09-2019 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.N. Müller
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPM de Ridder
PvdAJ. Bloem en J.A. Giezen
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66G.I. Timmer en Y.J.A. ten Holder
VVDA. van Dijk
CDAK.M. van Wamel
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnieA. Oldenkamp

Verslag van de vergadering

Voorzitter:
Welkom bij deze forumvergadering over herstelmaatregelen en organisatievorm GelreWerkt!. Dit betreft eigenlijk een collegebevoegdheid, maar het college wil de raad graag informeren. We starten met een presentatie.

Ambtelijk ondersteuner geeft de presentatie. Deze is als bijlage bij de vergaderstukken gevoegd.

Voorzitter: Zijn er verhelderende vragen? Eerst gaan we de vragen inventariseren, daarna wordt er antwoord gegeven.

D66: Wij hebben de vijf modellen bekeken. Bij drie modellen is er sprake van een scheiding tussen werk en WSW. Als raad hebben we aangegeven dit niet te willen scheiden. De andere twee modellen gaan ervan uit of alles bij de gemeente onderbrengen of alles bij een gemeenschappelijke regeling onderbrengen. Wij hebben aangegeven dat inkomen bij de gemeente moet worden ondergebracht, en dat werk en WSW bij een gemeenschappelijke regeling kan worden ondergebracht.

PVDA: Wat is het voordeel van het in huis houden van kennis en expertise? Wat zijn de prognoses voor het personeel?

VVD:Was deze situatie te voorkomen?

Burgerbelang: Dank voor de presentatie. Dit is een herhaling van vorig jaar. Weer moet er met kokend water een besluit worden genomen. Neem de tijd, want we hebben te maken met een kwetsbare groep.

CDA: Het onderzoek verbaast ons. Waarom zijn er zoveel modellen met een gemeenschappelijke regeling er in terwijl we juist de gemeenschappelijke regeling hebben opgeheven? De risico's zijn niet goed geregeld, zijn de risico's nu afgewend?

GroenLinks: Is de nieuwe AVG ook een risico? Blijft de kwetsbare doelgroep in tact bij een gemeenschappelijke regeling?

Stadspartij: Wat kost deze fout?

D66: De oprichting van het werkbedrijf was in eerste instantie alleen voor de gemeente Zutphen. Wanneer het goed gaat met het werkbedrijf, dan kunnen andere gemeenten zich daarbij aansluiten. Gaat het mis, dan inkomen bij de gemeente onderbrengen en werk en WSW inkopen bij een andere gemeente.

D66: De voorkeur van het college is alles bij één organisatie. Wij zijn daarbij bang voor een blik naar binnen.

College: De raad heeft in 2017 besloten dat zij af wilden van de bestaande gemeenschappelijke regeling. Werk en inkomen moesten worden gescheiden. Inkomen moest bij de gemeente worden ondergebracht. Er zijn toen geen financiële kaders gecreëerd om dat mogelijk te maken. Dit is integraal meegenomen. Op 5 juli 2018 was de raad akkoord.

Burgerbelang: Interruptie. Burgerbelang heeft aangegeven "Neem de tijd". De nieuwe raad geeft aan "Stel het uit". Waarom is dat niet gedaan?

College: De verhoudingen binnen Delta waren niet goed. Op 1 januari 2019 moest er een andere organisatie zijn. Lochem heeft heel duidelijk aangegeven dat op 1 januari 2019 Delta stopt. Wij moesten dus wat regelen.

Burgerbelang: Het bevreemd ons dat kort na het aantreden bij Delta het 'stikken of slikken' was. Er moet als een krachtig bestuurder worden opgetreden.

College: De raad heeft in 2017 een besluit genomen. Dat moet het college uitvoeren.

Burgerbelang: Maar heb je als krachtig bestuurder goed gehandeld?

College: Ja. Wij moesten zo spoedig mogelijk aan de slag omdat op 1 januari 2019 GelreWerkt! van start moest gaan. Op 25 maart  is de raad geïnformeerd over een 'weeffout'.

ChristenUnie: Punt van orde. Het is een heel verhaal. Maar wij willen antwoord op de gestelde verhelderende vragen.

College: Ik doe dat om de vragen over de verschillende modellen te beantwoorden. Er is gekeken naar wat wel en wat niet mogelijk is.

D66: Wij willen graag antwoorden op de vragen die D66 heeft gesteld.

Voorzitter: Graag antwoorden.

College: Er is gekeken naar wat wel goed gaat. De raad heeft zelf aangegeven dat eerst het eigen kader op orde moest. Niet naar andere gemeenschappelijke regelingen of gemeenten. Dat hebben we gedaan. De expertise is nu in huis. De WSW is tevreden. Er zijn veel goede dingen ontstaan. De weeffout moet worden hersteld. We lopen tegen problemen met de AVG aan. Dat was te voorkomen geweest als we meer tijd hadden gehad.  Maar dat betekent niet dat we nu 'het kind met het badwater moeten weggooien'. Voor wat betreft het sootm- en kokend water verhaal, we gaan op rechtmatige basis uitzoeken wat kan, wat moet, wat kan structureel. We hebben advies gevraagd bij de gemeenten Enschede, Arnhem en Cedris. Zij gaven aan dat Zutphen het goed doet. Waarom een model met een gemeenschappelijke regeling? Om alles goed te bekijken. Moet alles naar de gemeente toe? Daar heb ik al antwoord op gegeven. De zorg voor kwetsbare doelgroepen blijft in tact. De kosten proberen we tot een minimum te beperken.

Voorzitter: Vanavond moeten we beoordelen of het voorstel rijp is voor behandeling in de raad.

ChristenUnie: Theoretisch klopt het raadsvoorstel. In het verleden is niet voor niets aangegeven om te stoppen met de gemeenschappelijke regeling. Wij hebben er geen zicht op of de ict niet klopt. Feit dat de stichting niet werkt is onder politieke druk snel gemeld. Dit moet worden opgelost.  Het voorstel voor een gemeenschappelijke regeling doet geen recht aan het verleden. Waarom komt niet alles naar de gemeente toe? Waarom al die onderzoeken? We moeten de focus hebben op het neerzetten van een organisatie die werkt. Als raad moeten we geen vragen stellen of de procedure wel goed is gegaan.

CDA: We moeten wel oog hebben voor het proces, want in het proces is het niet goed gegaan.

ChristenUnie: Wij hebben onze zorg kenbaar gemaakt. Wat is de reactie van het Forum?

VVD: Wij hebben duidelijk aangegeven dat wij als gemeente zelfstandig willen zijn. Waarom dan al die onderzoeken?

ChristenUnie: Willen we hier een goede organisatie neerzetten? We moeten leren van onze fouten uit het verleden.

College: Er gaan dingen niet goed. In de kern, de WSW, gaat heel veel goed bij GelreWerkt! Het kan altijd beter, maar veel gaat goed.

D66: Jammer dat de wethouder in een defensieve houding schiet.

ChristenUnie: De wethouder vertelt weer dat het goed gaat. Maak daar dan een presentatie over. Rapporteer dat. Leg het vast op papier. Niet in control zijn, ligt niet aan de organisatie maar aan de mensen die er werken. Wij gaan aan de Rekenkamer vragen daar naar te kijken.

VVD: Vanavond bespreken we herstelmaatregelen met betrekking tot de organisatie, niet voor de werkvloer. De werkvloer is niet het onderwerp van vanavond.

D66: In reactie op wat de ChristenUnie aangeeft over het in control zijn en de reactie van de wethouder dat het in veel werkbedrijven niet goed gaat. Zijn er werkorganisaties waar het wel goed gaat? Waarom gaan we niet met die organisaties praten om daar in te kopen?

GroenLinks: In DeventerLokaal is het goed opgepakt. Dat bevestigt dat we het lokaal moeten aanpakken.

Burgerbelang: De VVD geeft aan dat het enkel over de organisatievorm gaat. Maar dit heeft wel invloed op de werkvloer.

VVD: Dat is onjuist herhaald. Het belang er van heb ik wel genoemd.

Burgerbelang: GroenLinks geeft aan dat DeventerLokaal het goed doet. Dat we dat zo ook in Zutphen zouden moeten organiseren. We moeten veel meer regionaal samenwerken.

D66: Wij delen het belang van lokale uitvoering met behoud van de knip tussen inkomen en werk. Wel moet er nauwe samenwerking zijn tussen de professionals. Voor uitstroom van werk is het belangrijk om regionaal samen te werken. Dan voorkom je half werk met veel risico's. Er is geen sprake van een weeffout maar van een echte fout.

GroenLinks: Wij kunnen meekomen in het verhaal van de wethouder. Er worden positieve stappen gezet. Wij zien niet een stilstaande organisatie waarmee we zouden moeten stoppen.

SP: D66 heeft haar inbreng langs alle fracties gestuurd. Bij de presentatie slight 8: directe sturing door de raad. We weten dat er bezuinigd gaat worden, dan gaan dingen klappen.

Burgerbelang: Met respect voor de SP, het gaat om mensen.

SP: Het gaat om mentaliteit.

D66: Een cliënt die iets koopt, mag de beste service eisen die er is. D66 wil dat klanten worden geholpen om zelfredzaam te worden.

ChristenUnie: Wij zijn het spoor bijster.

College: Iedereen wil het beste voor de inwoners. Vraag- en aanboddocument. Ook de burap. Werkprocessen scheiden. Samenwerken met Deventer. Wat daar gebeurt heb ik nog niet ergens anders gezien. Dan wel weer een extra tussenstap. Er is al wel samenwerking met Deventer werktalent.

CDA: Wij zijn blij met het betoog om het regionaal op te lossen. We moeten weer bij elkaar komen om het op te lossen. Zie nog niet dat  het nu goed gaat komen. Wij willen de kosten graag wat duidelijker in beeld. Het vertrouwen is nog klein.

SP: Het moet bij de gemeente worden ondergebracht en niet in een gemeenschappelijke regeling om genoemde problemen te voorkomen.

D66: Dit is ooit op afstand gezet omdat het binnen de gemeente een groot fiasco was geworden.

Burgerbelang: In tegenstelling tot de SP moet alles eerst naar de gemeente komen om het financieel glad te trekken. Daarna kan het weer worden ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling.

PVDA: Welk voordeel ziet Burgerbelang in een gemeenschappelijke regeling?

Burgerbelang: Samenwerking daar gaat het om, daarom een gemeenschappelijke regeling. Wij hebben de regio nodig.

PVDA: Wij zijn het eens met samenwerking. Is samenwerking effectief als je dat stolt in overleggen.

Burgerbelang: Lastig. Oplossen in netwerken deel ik niet. Oplossen in besturen.

VVD: De positie van GelreWerkt! bij de gemeente Zutphen. Binnen de context van de gemeente Zutphen heeft GelreWerkt! een eigen status. Wij hopen de start van GelreWerkt! voort te zetten.

PVDA: Samenwerken, dat is op uitvoerend niveau van belang. Daar is de expertise om uitvoering te geven aan samenwerking.

D66: Wij hebben moeite met het raadsvoorstel want wij hebben het gevoel geen grip te hebben. Waarom zijn de positieve adviezen niet aan het raadsvoorstel toegevoegd? Als er besluitvorming plaatsvindt in de raad, dan worden wij geconfronteerd dat het voorstel niet wordt uitgevoerd. Wij willen nauwe samenwerking met de regio om succesvol te zijn.

Stadspartij:  Hersteloperatie, terug naar de gemeente Zutphen? Hoe zit het met de projectorganisatie? Wij willen de voortgang weten. Waar staan we nu? Wat zijn de risico's?

College: Het betreft een bevoegdheid van het college om te besluiten over de organisatievorm. Wij vinden het belangrijk om de raad te betrekken en te informeren.

D66: Als er afstand wordt genomen van de gestelde kaders dan is het aan de raad.

ChristenUnie: Het is een bevoegdheid van het college, maar u legt het wel voor aan de raad. Dan moet u niet over een half jaar bij de raad terug komen om aan te geven dat het weer niet is gelukt.

D66: De raad heeft kaders gesteld en die worden niet geheel uitgevoerd.

College: Wij komen bij de raad om aan te geven dat één kader niet kan worden uitgevoerd.

GroenLinks: Waarom samenwerken? Het gaat over het vinden van een baan. Lokaal moeten we de eigen expertise behouden. Werk en inkomen moet je gescheiden houden. Welke risico's zijn er? Hoe blijven we slagvaardig? Kijk uit voor meer managementlagen en voor de BTW.

College: Voor medewerkers op de werkvloer moeten de processen gescheiden worden gehouden. Eigen voordeur voor GelreWerkt! is de intentie. Ik zal het eerste projectplan voor de vergadering toesturen om te informeren over hoe het gaat.

VVD: Wij staan positief tegenover het plan. Wij waarderen de informatie.

GroenLinks: Het is doodzonde wannneer de ingeslagen weg van GelreWerkt! stagneert.

Voorzitter: Bedankt voor het debat. Is dit voorstel rijp voor behandeling in de raad?

Forum: Ja, dit voorstel o 23 september 2019 behandelen in de raad.

 

 

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 23 september 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 23-09-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Er werden 25 stemmen voor en 2 stemmen tegen het voorstel uitgebracht. Stemverklaringen zijn afgelegd door mevr. Van Wamel, mevr. Ten Holder, dhr. Verschure, dhr. Pelgrim, dhr. Van Dijken en dhr. Jansen.
Geen amendementen ingediend