Pagina delen

Vastgoedbestendig Zutphen - Visie op vastgoed en accommodatiebeleid

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. Visie en kaders voor vastgoed- en accommodatiebeleid inclusief de uitvoeringsagenda vast te stellen conform de nota “Vastgoedbestendig Zutphen”;

2. Het college opdracht te geven om de gevolgen van het vastgoed- en accommodatiebeleid inzichtelijk te maken en met de uitvoeringsagenda van “Vastgoedbestendig Zutphen” aan de slag te gaan.

 

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Onderwerpen rond om vastgoed en accommodaties staan zeer regelmatig op de agenda van zowel college als raad. Een ieder kan zich concrete aanleidingen voor de geest halen waarbij discussies ontstonden over verhuur en verkoop van gemeentelijk vastgoed, het al dan niet accommoderen van voorzieningen en de gemeentelijke verantwoordelijkheid etc.

Daarbij komen meer fundamentele vragen bovendrijven als: waarom hebben we eigenlijk vastgoed en wat willen we ermee, hoe gaan we om met onze accommodaties en hoe nemen we hierover weloverwogen en transparante besluiten.

Tot dusver ontbrak het aan een duidelijke visie en heldere beleidskaders. In juli 2012 is bij het vaststellen door de raad van het ‘Zutphense vastgoedplan 2012’ gevraagd om visie en kaders. In 2014 is de Wet Markt en Overheid in werking getreden die voorwaarden stelt aan de verhuur van ons vastgoed. De gemeenteraad heeft zich in de motie ‘Maatschappelijke initiatieven en maatschappelijke verhuur’ (van 5 oktober 2015) uitgesproken over het accommodatiebeleid. In augustus 2016 hebben wij een bestuursopdracht vastgesteld om visie en kaders te ontwikkelen voor zowel vastgoed- als accommodatiebeleid.

De bestuursopdracht is in september 2016 voorgelegd aan het Forum en heeft geresulteerd in de nu voorliggende nota ‘Vastgoedbestendig Zutphen’ (VBZ). Deze nota geeft een beknopte visie, kaders en richtlijnen en biedt daarmee houvast aan ons vastgoed- en accommodatiebeleid. Parallel aan het opstellen van de beleidskaders wordt ook gewerkt aan een voorstel tot centralisatie van het vastgoedmanagement binnen één organisatorische eenheid.

Beoogd effect

Een heldere visie en duidelijke beleidskaders voor raad en college waarmee wij ons vastgoed en onze accommodaties effectief en efficiënt kunnen inzetten ten behoeve van de Zutphense samenleving en een zorgvuldige implementatie van visie en beleid. Het resultaat moet een goed onderhouden, ‘slank’ vastgoedbestand zijn, waarmee effectief gestuurd wordt op het realiseren van beleidsdoelen en strategische doelen. De financiële en andere risico’s moeten tot een minimum beperkt blijven en de verkoop van vastgoed vindt gereguleerd plaats.

Argumenten

1.1. De nota “Vastgoedbestendig Zutphen” geeft een heldere visie op ons vastgoed.

Tot dusver ontbrak het aan een duidelijke visie en heldere beleidskaders voor onze omgang met vastgoed en accommodaties. Onze visie op vastgoed luidt als volgt: vastgoed is een faciliterend middel om beleidsdoelen (bijvoorbeeld op het gebied van sport, cultuur, onderwijs, etc.) en/of strategische doelen (bijvoorbeeld vanwege toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen) te bereiken. Vastgoed dat niet (meer) bijdraagt aan één van deze twee doelen stoten we zo goed mogelijk af. Het in eigendom hebben van vastgoed is dus geen doel op zich. Deze visie op vastgoed impliceert dat we:

  • …vastgoed niet beschouwen als een beleggingsmiddel om winst te maken;
  • …periodiek inventariseren of vastgoed nog bijdraagt aan het realiseren van beleidsdoelen of strategische doelen;
  • …vastgoed afstoten dat niet (meer) beleidsondersteunend is en/of geen strategisch of ander doel (meer) dient.

Het is van belang om strak te sturen met vastgoed. De risico’s van het hebben van vastgoed nemen gelijke tred met de waarde die het vertegenwoordigt. We moeten dus strategisch vooruitzien. Dat vraagt om kaders ten behoeve van expliciete en integrale besluitvorming als solide basis voor de beheersing van risico’s en kosten.

1.2. De nota “Vastgoedbestendig Zutphen” geeft de beleidskaders waarbinnen de gemeente Zutphen effectief, efficiënt en transparant vorm en uitvoering kan geven aan het vastgoed- en accommodatiebeleid.

Vastgoedbeleid geeft aan hoe wij omgaan met ons vastgoed en bepaalt waarom wij vastgoed in eigendom hebben, waarom en hoe we vastgoed aankopen, afstoten, verhuren, onderhouden en verduurzamen. Dit is een dynamisch gegeven waarbij op integrale wijze gestreefd wordt naar effectiviteit en efficiëntie bij de inzet van gebouwen. Onderwijshuisvesting heeft daarbij mede gelet op de specifieke wetgeving die daarvoor geldt een bijzondere positie. Onlangs heeft u het Masterplan Onderwijshuisvesting vastgesteld dat leidend is voor het onderwijshuisvestingsbeleid.

Met accommodaties bedoelen wij vastgoed dat de uitvoering van door de raad of het college vastgesteld beleid (sport, cultuur, onderwijs, welzijn, etc.) mede mogelijk maakt. Dit kunnen ook accommodaties zijn die wij niet in eigendom hebben. Accommodatiebeleid geeft aan hoe wij omgaan met accommodaties en bepaalt de wijze waarop wij dat doen. Accommodatiebeleid gaat hiermee over de manier waarop we:

  • ...vanuit vastgoed faciliterend zijn aan beleid (vraag);
  • ...consistent en transparant beslissingen en besluiten nemen.

In ‘Vastgoedbestendig Zutphen’ wordt verder invulling gegeven aan de beleidskaders met als thema’s: eigendom, aankoop, verkoop, verhuur, onderhoudsniveau, duurzaamheid en risicomanagement. Deze thema’s worden verder uitgewerkt naar de deelportefeuilles die wij voor ons vastgoed onderscheiden. Die deelportefeuilles (beleidsportefeuille, strategische portefeuille en de verkoopportefeuille) vloeien rechtstreeks voort uit onze centrale visie op vastgoed.

1.3. De nota “Vastgoedbestendig Zutphen” speelt in op veranderende wetgeving.

In 2014 is de Wet Markt en Overheid in werking getreden die o.a. regels stelt aan verkoop en verhuur door overheden. In “Vastgoedbestendig Zutphen” zijn deze regels verdisconteerd. De Wet Markt en Overheid schrijft o.a. voor dat verkoop van vastgoed maar ook van grond moet plaatsvinden tegen marktconforme prijzen. Hetzelfde geldt ook voor de te hanteren huurprijzen: die moeten minimaal kostprijs dekkend zijn. Verkapte subsidiëring via een (te) lage huurprijs is niet meer mogelijk. Een en ander betekent dat wij een onderscheid gaan maken in subsidies voor huisvesting en voor activiteiten. Partijen die met hun activiteiten een bijdrage leveren aan een beleidsmatig of strategisch doel kunnen eventueel een subsidie krijgen voor huisvesting.

1.4. De nota “Vastgoedbestendig Zutphen” brengt de samenhang en afstemming tussen het vastgoed- en het accommodatiebeleid helder in beeld.

In de praktijk zijn vastgoed- en accommodatiebeleid nauw met elkaar verweven en er ontstaat geregeld verwarring over en tussen beide beleidsterreinen. In de nu voorliggende nota worden begrippen helder omschreven en kaders duidelijk verwoord waardoor ook de samenhang goed in beeld komt.

1.5. “Vastgoedbestendig Zutphen” vormt ook de aanzet voor een herziening van de organisatie rondom vastgoed in de gemeente Zutphen.

Mede op basis van de duidelijke keuzes die worden voorgelegd in “Vastgoedbestendig Zutphen” vindt er ook een aanpassing plaats van de organisatie rondom vastgoed. Deze reorganisatie (centralisatie) moet leiden tot verdere professionalisering van ons vastgoedmanagement. Mogelijke organisatorische veranderingen bij andere beleidsvelden, zoals bijvoorbeeld Onderwijs of Sport, passen binnen de uitgangspunten van de nota “Vastgoedbestendig Zutphen”.

2.1. Het vaststellen van de visie en de beleidskaders heeft niet alleen gevolgen voor de eigen organisatie maar raakt ook instellingen/organisaties daarbuiten.

Voor de implementatie van “Vastgoedbestendig Zutphen” wordt een uitvoeringsagenda voorgesteld (zie bijlage IV van de nota) die op onderdelen de nodige impact zal hebben. Het hanteren van een kostprijsdekkende huur kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het subsidiebeleid. Daar waar voorheen impliciet (huurprijzen) werd gesubsidieerd vanuit vastgoed zal dat in de toekomst expliciet gebeuren vanuit de beleidsvelden. Voor de implementatieperiode wordt ruim de tijd genomen. De financiële gevolgen zullen globaal tegen elkaar opwegen maar desondanks willen wij wel binnen afzienbare tijd de globale gevolgen voor onszelf maar ook voor betrokken instellingen in beeld brengen en met u delen.

Kanttekeningen

1. Door de inkadering van het vastgoed- en accommodatiebeleid ontstaat er minder ‘speelruimte’ voor het omgaan met vastgoed en accommodaties.

De ‘speelruimte’ wordt enigszins verkleind maar daar staat tegenover dat beleidskeuzes explicieter worden en de werkwijze transparanter wordt. De strategische kaders hebben als uitgangspunt dat het vastgoed volgend is aan het beleid. Dat betekent dat ‘aan de beleidskant’ explicietere keuzes nodig zijn ten aanzien van het huisvesten van functies en het dekken van de kosten en risico’s die daarmee gepaard gaan. De beleidsafdelingen worden daarom bij het uitwerken van de vastgoedparagraaf bijgestaan door de vastgoedeigenaar. Het gevolg is dat de kosten van beleidsprogramma’s transparant worden, terwijl de totale kosten voor de gemeente gelijk blijven. Wanneer het gaat om tijdelijke invullingen van vastgoed is er voldoende ruimte om bijvoorbeeld broedplaatsfuncties te ondersteunen. Tot slot de Wet Markt en Overheid zorgt sowieso ook al voor strakkere kaders!

Risico’s

1. Er kleven risico’s aan het tegelijkertijd in de markt zetten van (te veel) overtollig vastgoed. Gedoseerd en behoedzaam verkopen in een relatief kleine vastgoedmarkt als Zutphen is geboden.

2. Er kan maatschappelijke onrust ontstaan als huren eventueel niet verlengd worden, huurprijzen stijgen, of waardevol geachte maatschappelijke functies tóch niet worden verlengd.

3. Het effectueren van het vastgoed- en accommodatiebeleid waaronder met name het toepassen van een kostprijsdekkende huur betekent een behoorlijke verandering van de financiële stromen. De programmabegroting moet worden aangepast evenals lopende huurcontracten. De impact daarvan kan groot zijn. De implicaties willen wij zoals gezegd in beeld brengen en tezijnertijd met u delen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

In “Vastgoedbestendig Zutphen” is een uitvoeringsagenda opgenomen, waarin de opgaves voor de komende jaren staan aangegeven. Een aantal daarvan loopt inmiddels (centralisatie vastgoedmanagement en vastgoedinformatiesysteem). We maken een goed onderbouwd implementatieplan, waarin ook een communicatieparagraaf wordt opgenomen. Voor de maatregelen met de meeste effecten naar buiten, treden wij uiteraard ook in overleg met betrokken instellingen en organisaties.

De planning is om aansluitend op het vaststellen van de nota door de raad te starten met de centralisatie van al ons vastgoed. De centralisatie zal naar verwachting in april 2018 worden afgerond.

Rapportage/evaluatie

Wij informeren u over de voortgang van de uitvoering van “Vastgoedbestendig Zutphen” via de gebruikelijke rapportages (Burap en Jaarrekening) maar daarnaast ook nog separaat over de effecten van het nieuwe beleid.

Financiën

De financiële gevolgen laten zich zowel vertalen in plussen als minnen. Dat gevoegd bij het gegeven dat voor de implementatieperiode ruim de tijd wordt genomen - alleen al het aanpassen van lopende huurcontracten zal een langere periode vergen - maakt dat wij de financiële gevolgen nog niet in kaart hebben gebracht. De komende tijd brengen wij, zoals al eerder gezegd, de implicaties in beeld. Wij zullen u daarover informeren. Waar nodig zullen wij in het kader van Voorjaarsnota’s en/of behandeling Strategische Agenda/programmabegroting met concrete voorstellen komen die passen binnen de in ‘Vastgoedbestendig Zutphen’ geschetste kaders. Dit betekent ook dat nu nog geen duidelijkheid kan worden gegeven over de financiële bijdrage vanuit vastgoed aan het focustraject.

Bijlagen

Nota “Vastgoedbestendig Zutphen”.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0095

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 16 augustus 2017 met nummer 81331b e s l u i t :

1. Visie en kaders voor vastgoed- en accommodatiebeleid vast te stellen conform de nota “Vastgoedbestendig Zutphen”;

2. Het college opdracht te geven om de gevolgen van het accommodatiebeleid inzichtelijk te maken en aan de slag te gaan met de uitvoeringsagenda van “Vastgoedbestendig Zutphen”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 25 september 2017 Naar boven

Toelichting griffie

De afgelopen jaren zijn de onderwerpen 'vastgoed' en 'accommodaties' verschillende keren aan de orde geweest in de raad. Achterliggende vragen hierbij waren onder andere: wat willen we met ons vastgoed, hoe gaan we om met onze accommodaties en hoe nemen we hierover weloverwogen en transparante besluiten?

De wens om beleidskaders vast te stellen voor vastgoed en accommodaties leeft al enige tijd. In juli 2012 heeft de raad bij het vaststellen van het ‘Zutphense vastgoedplan 2012’ gevraagd om visie en kaders. In 2014 is de Wet Markt en Overheid in werking getreden die voorwaarden stelt aan de verhuur van ons vastgoed en de raad heeft zich in de motie ‘Maatschappelijke initiatieven en maatschappelijke verhuur’ (oktober 2015) uitgesproken over het accommodatiebeleid. In augustus 2016 heeft het college een bestuursopdracht vastgesteld om visie en kaders te ontwikkelen voor zowel vastgoed- als accommodatiebeleid. De bestuursopdracht heeft geresulteerd in de nu voorliggende nota ‘Vastgoedbestendig Zutphen’. Deze nota geeft een beknopte visie, kaders en richtlijnen en biedt houvast aan ons vastgoed- en accommodatiebeleid. Parallel aan het opstellen van de beleidskaders wordt ook gewerkt aan een voorstel tot centralisatie van het vastgoedmanagement binnen één organisatorische eenheid.

De verwachting is dat met het vaststellen van de nota 'Vastgoedbestendig Zutphen' er een heldere visie en duidelijke beleidskaders liggen waarmee vastgoed en accommodaties effectief en efficiënt kunnen worden inzetten ten behoeve van de Zutphense samenleving.

De raad wordt gevraagd de nota vast te stellen.

 

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 25-09-2017 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Jager
D66H. Brouwer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom.

Het college geeft aan dat er – met het voorliggende voorstel - nu een duidelijke visie en heldere kaders zijn voor ons vastgoedbeleid. De beleidsteams gaan bepalen wat wel en wat niet wordt gesubsidieerd. De uitvoering van het beleid zal het nodige vergen.

D66: Hoe groot is de verkoopportefeuille?

College: Dat is niet bekend. Dat staat niet in het stuk.

GroenLinks: Hoe gaat de raad betrokken worden bij de introductie van de kostprijsdekkende huur?

College: De beleidsafdelingen moeten daar iets van gaan vinden.

GroenLinks: Komt er één groot voorstel naar de raad?

College: We komen terug bij de raad als dat nodig is.

PvdA: Ik mis de “hoe-dan-precies-vraag”. Hoe gaat het straks in de praktijk? Waar hebben we het dan concreet over?

College: We gaan de problemen oplossen die we tegenkomen. We gaan een modus vinden in de kostprijsdekkende huur.

PvdA: Netto verandert er met de huur voor de gemeente toch niets?

College: Die kostprijsdekkende huur is wettelijk verplicht.

VVD: We gaan toch geen vastgoed in de verkoop zetten dat we nodig hebben? We gaan toch wel strategisch denken?

College: Dat heeft natuurlijk onze aandacht. We denken na over de vraag: heeft het vastgoed toekomstwaarde of strategische waarde?

Stadspartij: In de nota wordt de rol van de raad weinig genoemd. Hoe kan de raad toch een rol pakken?

GroenLinks: Leggen we de verkoop van vastgoed onder de € 3,5 ton nu vast?

College: Nee, er zijn al kaders. Bij de uitvoeringskaders bepaalt u als raad de kaders. Dat is niet achteraf, maar nu al vooraf.

ChristenUnie: Mooi dat alles wat met vastgoed te maken heeft nu bijeen gebracht is in één nota. Ik heb wel een paar opmerkingen:

  1. Jammer dat er geen gezamenlijk inkoopbeleid is bij de scholen. Dat had geld opgeleverd.
  2. Wij vinden de duurzaamheidsambitie wat mager. Graag wat enthousiastere teksten.
  3. Waarom is er geen meerjarenonderhoudsplanning voor het strategische vastgoed?
  4. Welke uitgangspunten zin bepalend voor de keuze tussen huur en koop?
  5. Gaan scholen in juridisch eigendom terug naar de gemeente bij beëindiging van de school?

College: Het antwoord op de laatste vraag is “ja”. Wat betreft vraag 2: duurzaamheid heeft zeker onze aandacht; daar komen we op terug. Wat betreft vraag 3: het strategische vastgoed heeft een bepaalde functie; daarvoor hebben we geen onderhoudsplan. Wat betreft vraag 4: we hebben geen vastgoed in bezit vanwege het bezit. We denken eerder aan huur dan aan koop. In de uitvoeringsagenda kunnen we criteria daarvoor opnemen.

SP: Kunnen maatschappelijke organisaties een hogere huur krijgen onder het nieuwe beleid?

College: Bestaande contracten respecteren we. Bij nieuwe aanvragen moeten de beleidsafdelingen gaan bekijken hoe de nieuwe contracten eruit komen te zien.

SP: Dus iedere nieuwe situatie bekijken we?

College: Ja, vanuit beleid.

CDA: Gaan makelaars het vastgoed taxeren?

Ambtelijke ondersteuning: De kostprijsdekkende huur wordt bepaald aan de hand van vaste elementen. Het college speelt een rol daarin en heeft ook speelruimte.

Burgerbelang: De kostprijs is niet statisch. Hoe vul je dat in?

Ambtelijke ondersteuning: Dat is aan het college. Het gaat ook om politieke keuzes.

Burgerbelang: Wat zijn de ijkpunten?

College: We kunnen voor 3 of voor 5 jaar kiezen.

CDA: Complimenten voor het verhaal. Wij vinden het een goed stuk, een mooi kader. De taxatie kan een indruk geven van de waarde van het vastgoed.

PvdA: De kostprijsdekkende huur is geen commerciële huur. Wat is die kostprijsdekkende huur nou? Dit gaat wringen.

College: We gaan een ijkpunt vaststellen. Die regels bepalen dan de kostprijsdekkende huur.

PvdA: Wordt het een collectief kader of gaat het om individuele gevallen?

College: Ja, het wordt een collectief kader.

PvdA: Het is niet makkelijk om een kostprijsdekkende huur vast te stellen.

VVD: Wat wordt het verdere traject?

College: Er komt een uitvoeringsagenda. Daarin staat dat traject genoemd. Die agenda komt binnen een half jaar.

SP: Stemmen we nu in zonder uitvoeringsagenda?

BewustZW: Wij vinden het een vaag kader, net als het huidige kader. Ik zie geen vastgoedbeleid. Pas over een half jaar ligt er een concrete agenda. Het college kent haar vastgoed heel goed. Zij kan de waarde daarvan best nu inzichtelijk maken. Wij willen graag een ander proces.

GroenLinks: Heeft de heer Janssen nog een vraag?

College: Deze nota hebben we nodig voor goed beleid.

ChristenUnie: Deze nota is een forse stap, geen minuscule stap. Wij zijn het niet eens met BewustZW.

GroenLinks: Is er extra formatie nodig voor het centraliseren van het vastgoedbeleid? Dat hoeft toch niet?

College: Bij de beleidsafdelingen zitten al mensen die iets van vastgoed weten.

PvdA: De nota is strategisch georiënteerd, het is een goed stuk. Hoe vertalen we dit nu tactisch en operationeel? We hopen dat het college te zijner tijd daarmee terugkomt naar de raad.

College: Dat is ook de bedoeling.

ChristenUnie: Ik mis de aansluiting bij de strategische doelstellingen. Wij zien die bij de uitvoering graag in beeld gebracht.

College: Dat nemen we mee.

CDA: Worden de uitkomsten van de landelijke coalitie meegenomen?

College: Wij gaan geen woningen bouwen. Woningbouw en bestemmingsplannen hebben niets met vastgoed te maken.

CDA: Mogelijk wilt u nog strategisch iets aankopen?

College: Ja, dat bekijken we.

D66: Goed dat er een nota is. Hoe staat er Zutphen er wat betreft vastgoed voor? Hebben we veel overtollig vastgoed?

College: Dat gaan we bekijken. Dat komt in de uitvoeringsagenda.

GroenLinks: In de nota is een fictieve casus genoemd. Is dat de juiste route?

Ambtelijke ondersteuning: Vanuit beleid wordt de vraag en de programmering bepaald. Dat is een opdrachtgevende en –nemende rol.

GroenLinks: Graag iets meer toelichting op de relatie accommodatiebeleid-vastgoedbeleid. Kunt u de casus hierover iets meer duiden?

CDA: Een vraag over de context van het geheel: wat is de kerntaak van vastgoed?

College: Vastgoed is faciliterend, het beleid bepaalt. Dat is de kern van het verhaal. De raad stelt de kaders.

GroenLinks: Zijn er actuele risico’s in beeld nu?

College: Dat weten we nog niet. We hebben er al wel een dekking voor.

GroenLinks: Een vraag over de kostprijsdekkende huur versus de marktprijshuur: hebben we vastgoed waar dit voor geldt?

College: Nee, dat hebben we nu niet in beeld.

De voorzitter sluit – nu er geen vragen meer zijn - vervolgens het forum.

N.B.

Na deze vergadering is door het college aangegeven dat er nog een memo aan de raad wordt gestuurd, waarin nog nadere beantwoording van gestelde vragen volgt. Omdat dit memo niet tijdig gereed zal zijn voor de raadsvergadering van 9 oktober 2017 zal de agendering van dit stuk worden doorgeschoven naar de raadsvergadering van 23 oktober 2017.

Advies

Door naar oordeelsvormende vergadering

Behandeld in Raad 23 oktober 2017 (20:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 23-10-2017 Tijd 20:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
De fractie van BewustZW stemde tegen, de overige fracties stemden voor.
Geen amendementen ingediend