Pagina delen

Vaststellen Woonvisie 'Zutphen: daar wil ik wonen' gemeente Zutphen 2019-2024

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. Kennis te nemen van de zienswijzennota en de aanpassing van de voorlopige woonvisie ‘Zutphen: daar wil ik wonen’ gemeente Zutphen 2019-2024;
  2. De woonvisie ‘Zutphen: daar wil ik wonen’ gemeente Zutphen 2019-2024, met de aanpassing zoals vermeld in de zienswijzennota, definitief vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De woonvisie ‘Zutphen: daar wil ik wonen’ gemeente Zutphen 2019-2024 is een actualisatie van de vorige woonvisie 'Ik woon in Zutphen' gemeente Zutphen 2013-2017. Er is bewust gekozen voor actualiseren in plaats van een geheel nieuwe woonvisie op te stellen. De woonthema’s uit de vorige woonvisie zijn nog steeds actueel maar zijn verscherpt en nader uitgewerkt. In de onderhavige woonvisie identificeren we een aantal opgaven waar we, als het om het wonen in onze gemeente gaat, echt mee aan de slag moeten. Op basis daarvan formuleren we drie woonambities en beschrijven we zestien strategische acties om onze ambities te realiseren. De drie woonambities zijn:

Ambitie 1 Sterke positie als centrumgemeente

Ambitie 2 Ambitieus in energietransitie en verlaging van woonlasten

Ambitie 3 Sociaal economisch evenwicht in woonwijken

Daarnaast besteden we in deze beleidsvisie uitgebreid aandacht aan hoe we de uitvoering ervan, samen met onze partners, willen gaan doen.

De voorlopige versie van de onderhavige woonvisie 2019-2024 heeft van 1 tot en met 22 februari 2019 drie weken ter inzage gelegen. Er zijn acht zienswijzen/inspraakreacties ontvangen die verwerkt zijn in een zienswijzennota. (zie bijlagen 1 en 2). 

U wordt verzocht om kennis te nemen van de zienswijzennota, de aanpassing van de voorlopige woonvisie 2019-2024 en op basis daarvan de woonvisie 'Zutphen: daar wil ik wonen' gemeente Zutphen 2019-2024, definitief vast te stellen (zie bijlage 3).

Beoogd effect

De gemeente Zutphen gaat bij haar woonbeleid voor de periode 2019 - 2024 uit van drie woonambities die onderling sterk met elkaar samenhangen, elkaar ondersteunen en/of versterken. Deze ambities dragen allemaal bij aan de vier doelen van het gemeentelijke Focustraject ‘Krachtig Zutphen’ om met het wonen de sociaal economische kracht van de gemeente en haar inwoners te versterken en de gebouwde omgeving te verduurzamen.

Door vaststelling van het woonbeleid door de gemeenteraad krijgt het college het mandaat om de woonvisie uit te voeren en daarvoor bijvoorbeeld prestatieafspraken te maken met partners, in het bijzonder met onze woningcorporaties.

Argumenten

1.1. Hieruit blijkt op welke wijze is omgegaan met de zienswijzen/inspraakreacties.

De voorlopige beleidsvisie "Zutphen: daar wil ik wonen’ heeft  drie weken ter inzage gelegen (1 tot en met 22 februari 2019). Er zijn acht zienswijzen/inspraakreacties ontvangen die verwerkt zijn in een zienswijzennota. De zienswijzennota bevat een samenvatting van de zienswijzen/inspraakreacties, de beantwoording ervan en geeft op basis daarvan, indien van toepassing, inzicht in aanpassing van de tekst van de voorlopige woonvisie.

De ontvangen inspraakreacties geven geen aanleiding tot inhoudelijke wijzigingen van de drie geformuleerde woonambities maar wel tot verduidelijking en aanvulling van de woonvisie (bijvoorbeeld een strategische actie). Daarnaast is ambtshalve de tekst van de voorlopige woonvisie aangepast ten behoeve van de eenduidigheid en zijn de laatste spellingscorrecties doorgevoerd. 

2.1. Het landelijk beleid en de wet vereisen gemeentelijk woonbeleid.

In de woningwet 2015 heeft de gemeente een meer sturende rol richting woningcorporaties gekregen. Het hebben van een actuele woonvisie is een voorwaarde om als gemeente prestatieafspraken met woningcorporaties te kunnen maken.

2.2. De woonvisie is een actualisatie van ons gemeentelijk woonbeleid en we hebben de visie conform het plan van aanpak opgesteld.

Onze vorige woonvisie is qua werkingsduur formeel verlopen. Daarom is met ondersteuning van adviesbureau RUIMTEVOLK, deze woonvisie geactualiseerd. Dit is gedaan conform het plan van aanpak met bijbehorende tijdsplanning van februari 2018. In augustus 2018 is informatie over de voortgang van deze actualisatie voor u ter inzage gelegd (collegebesluit d.d. 27-08-2019).

2.3. De woonvisie is een integraal afgewogen stuk waarin rekening is gehouden met richtinggevende kaders, diverse beleidsstukken en gericht onderzoeksmateriaal.

Voor het maken van deze woonvisie is rekening gehouden met richtinggevende kaders zoals onder meer de Programmabegroting Zutphen 2019-2022, het Coalitieakkoord 2018-2022 en de vier doelen van het Focustraject. Daarnaast is rekening gehouden met de evaluatie van het Speerpunt Wonen, de Omgevingswet, de actualisatie van de Regionale woonagenda Clean Tech Regio 2018-2026 (november 2018) en is gebruik gemaakt van gericht onderzoeksmateriaal zoals:

  • Woningmarktanalyse Zutphen 2018 (Team Kennis en Verkenning, Gemeente Deventer, 2018);
  • Naar een evenwichtig aanbod van wonen en zorg in Zutphen. Inventarisatie en Analyse (adviesbureau BMC, 2018).

Op basis hiervan is onder meer duidelijk geworden wat de omvang van de huidige kernwoningvoorraad is in relatie tot de omvang van doelgroep van beleid die op basis van hun inkomen daar op is aangewezen. Het onderzoeksmateriaal heeft ook inzicht gegeven in de balans tussen kwetsbare en weerbare inwoners in onze gemeente en het aanbod van de convenantpartners in onze gemeente voor de huisvesting van zorgdoelgroepen zoals:

- ouderen met een lichte of zware zorgvraag en dementerenden

- beschermd wonen en GGZ

- jongeren met een verstandelijke beperking en/of complexe problematiek

2.3. De woonvisie is via een intensief interactief proces tot stand gekomen.

De inhoud van deze woonvisie is sinds april 2018 tot stand gekomen door een intensief interactief proces. Een breed Zutphens gezelschap van raadsleden, onze lokale woningcorporaties, geïnteresseerde inwoners, ondernemers, een bank, ontwikkelaars, partijen uit het maatschappelijk middenveld, zorg- en woonpartijen, de lokale makelaars en gemeenteambtenaren uit verschillende vakgebieden hebben mee kunnen praten over de inhoud van de woonvisie ‘Zutphen: daar wil ik wonen’ gemeente Zutphen 2019-2024.

Van 2 tot en met 22 februari 2019 heeft eenieder de gelegenheid gehad om te reageren op de voorlopige woonvisie. Van de ontvangen inspraakreacties is een zienswijzennota gemaakt en op basis daarvan is de voorlopige woonvisie aangepast.

Alle input is zorgvuldig afgewogen en deze woonvisie ‘Zutphen, daar wil ik wonen’ 2019-2024 is het resultaat. Met trots bieden we de definitieve beleidsvisie aan.

Kanttekeningen

1.1. De bevolkingsprognoses en de maatschappelijke ontwikkelingen op termijn kunnen onvoorziene effecten hebben.

De inhoud van deze woonvisie is gebaseerd op de huidige situatie. Nieuwe bevolkingsprognoses, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op de woningmarkt kunnen effecten hebben op het woonbeleid die we nu niet kunnen voorzien. We vinden het daarom belangrijk om te kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen. Daarvoor is het blijvend uitwisselen tussen en met partners van informatie van groot belang. In deze woonvisie wordt daarvoor ondermeer een woningmarktdashboard voorgesteld zodat het mogelijk is om tijdens de uitvoering van deze woonvisie de inhoud indien nodig aan te passen. Het woningmarktdashboard is een informatiesysteem waarin gegevens staan uit diverse (bestaande) bronnen over onderwerpen zoals bijvoorbeeld: slaagkansen van huishoudens op de woningmarkt, bevolking, huishoudens etc.

1.2. Gemeentelijke sturing is betrekkelijk.

Voor de uitvoering van ons woonbeleid blijven we ook afhankelijk van de financiële slagkracht van onze partners. Net zoals wij zijn er diverse partners die moeten bezuinigen of beperkte financiële slagkracht hebben. Daarnaast moeten wij er ook op bedacht blijven dat partijen die bij de voorbereiding van deze woonvisie betrokken zijn geweest en input hebben geleverd zelf een andere ambitie of visie kunnen hebben. Desalniettemin is het belangrijk om onze drie woonambities en de daaraan gekoppelde strategische acties als beleidskapstok te hanteren en structureel te blijven afstemmen met de verschillende partijen en kansen te blijven benutten.

Risico’s

Zie kanttekening 2. Gemeentelijke sturing is betrekkelijk.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De vaststelling van de definitieve woonvisie wordt gepubliceerd in Contact en het digitale Gemeenteblad.

Belanghebbenden die betrokken waren bij het proces worden direct na vaststelling op de hoogte gesteld (inclusief de indieners van de zienswijzen).

Rapportage/evaluatie

Zoals in de woonvisie in Hoofdstuk 4 'Zo gaan wij samen verder' is vastgelegd wordt de uitvoering van het woonbeleid jaarlijks gemonitord door het opstellen van een Factsheet Wonen en Bevolking en wordt in de komende jaren gebouwd aan een Woningmarktdashboard met onze partners. De rapportage hierover wordt ter inzage gelegd voor het Forum.

Financiën

Voor de uitvoering van deze woonvisie kan structureel (18.700,- euro) worden gebruikt zoals is vastgelegd in de meerjarenbegroting onder de post ‘Uitvoering woonvisie’ (o.a. voor het opstellen van de jaarlijkse factsheet Wonen en Bevolking). Daarnaast kan voor wonen worden geput uit het door de gemeenteraad geoormerkte budget: Reserve Besluit Woning gebonden Subsidies - BWS kostenplaats 6821203 (340.000,- euro).

Wanneer het specifiek om de huisvesting van jongeren gaat dan kan geput worden uit de middelen die door de gemeenteraad naar aanleiding van de motie Jongerenhuisvesting beschikbaar zijn gesteld voor de realisatie van (on)zelfstandige jongerenwoningen (500.000,- euro).

Daarnaast kan via de bestaande grondexploitaties bij nieuwbouw, herstructurering en transformatie worden ingespeeld op deze woonvisie. Dat maakt dan onderdeel uit van de exploitatie.

Verder als het specifiek gaat om budget voor wonen en duurzaamheid worden de volgende projecten uitgevoerd die gericht zijn op verduurzaming van bestaande gebouwen: 

- Transform 1.0;

- Wijk van de Toekomst;

- Het Woningabonnement (WOAB);

- Het Regionaal energieloket  (Greenhome);

- Duurzaamheidscoaches;

- Trainingen energiecoaches.

Tot slot wordt daar waar mogelijk voor de uitvoering van deze woonvisie gebruik gemaakt van mogelijke subsidies vanuit het rijk en de provincie en bijdragen van partners.

Bijlagen

Bijlage 1 De zienswijzennota en de aanpassing van de voorlopige woonvisie ‘Zutphen: daar wil ik wonen gemeente Zutphen 2019-2024 (versie 26 maart 2019)

Bijlage 2 Ontvangen zienswijzen/inspraakreacties (8)

Bijlage 3 De (definitieve) Woonvisie ‘Zutphen: daar wil ik wonen’ gemeente Zutphen 2019-2024 (versie 28 maart 2019)

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0029

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 9 april 2019 met nummer 118309b e s l u i t :

  1. Kennis te nemen van de zienswijzennota en de aanpassing van de voorlopige woonvisie Zutphen: daar wil ik wonen’ gemeente Zutphen 2019-2024;
  2. De woonvisie ‘Zutphen: daar wil ik wonen’ gemeente Zutphen 2019-2024, met de aanpassing zoals vermeld in de zienswijzennota, definitief vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 6 mei 2019 Naar boven

Toelichting griffie

De woonvisie ‘Zutphen: daar wil ik wonen’ gemeente Zutphen 2019-2024 is een actualisatie van de vorige woonvisie 'Ik woon in Zutphen' gemeente Zutphen 2013-2017.

Met dit raadsvoorstel wordt beoogd dat de gemeente Zutphen bij haar woonbeleid voor de periode 2019 - 2024 uitgaat van drie woonambities die onderling sterk met elkaar samenhangen, elkaar ondersteunen en/of versterken. Deze ambities dragen allemaal bij aan de vier doelen van het gemeentelijke Focustraject ‘Krachtig Zutphen’ om met het wonen de sociaal economische kracht van de gemeente en haar inwoners te versterken en de gebouwde omgeving te verduurzamen.

De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de zienswijzennota en de aanpassing van de voorlopige woonvisie Zutphen: daar wil ik wonen’ gemeente Zutphen 2019-2024. Tevens wordt de raad voorgesteld de woonvisie ‘Zutphen: daar wil ik wonen’ gemeente Zutphen 2019-2024, met de aanpassing zoals vermeld in de zienswijzennota, definitief vast te stellen.

Het vaststellen van beleid is een bevoegdheid van de gemeenteraad op grond van artikel 4:81 Awb

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 06-05-2019 Tijd 19:30 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
P.I. Ackermans
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPG.J.N. Müller
PvdAS de Geus
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66P van der Hammen
VVDJ Lok
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA Holtslag
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. We hebben vandaag veel insprekers. Eerst laat ik de insprekers met algemene onderwerpen aan het woord. De insprekers over de kermis laat krijgen het woord als alle agendapunten zijn behandeld. Dan geef ik nu het woord aan de insprekers met algemene onderwerpen.

De heer Poort namens wijkraad De Hoven (hierna: inspreker): zie inspreekreactie.

Voorzitter: Zijn er vragen?

VVD: In de planningslijst gaat het over 40 tot 50 woningen? Wat is hierop de visie van de wijkraad.

Inspreker: Deze woningen zijn niet voor De Hoven bedoeld. Alleen een paar woningen in het duurdere segment. Maar daar is geen behoefte aan.

Burgerbelang: Waarom hebben de zienswijzen niet geleid tot aanpassen van de Woonvisie?

College: 50 woningen zijn specifiek voor De Hoven. Deze zijn nog niet exact ingevuld. De woningen moeten wel leiden tot een betere doorstroming.

Voorzitter: Dan geeft het college nu een presentatie over de Woonvisie.

College: Zie presentatie bij de vergadering. De woonvisie laat zien waar we over een paar jaar willen staan in lijn met Krachtig Zutphen. Wij zijn benieuwd naar de reacties.

GroenLinks: Wij staan achter de gekozen speerpunten en ambities. Verduurzaming staat er goed in. We hebben wel zorgen over het kunnen betalen van de stijgende woonlasten. Worden de lagere inkomens voldoende bereikt met de Woonvisie? Is het college bereid in de Woonvisie alternatieve woningen op te nemen. Wij missen het circulair bouwen en het hergebruik van vastgoed; kan dit toch worden benoemd in de Woonvisie?

ChristenUnie: Wij hebben de motie over het Sociaal Domein en de sociale woningen ingetrokken. Elementen van deze motie zien wij terug in de Woonvisie. Wat betekent dat? Wij hebben behoefte aan een simpel rekenmodel waarin staat dat de woonlasten worden verlaagd. Er is wel ambitie, maar hoe gaan we dat bereiken?

SP: Het is een mooi document. Ambitie 2: het verlagen van de woonlasten. Veel woningen hebben te maken met stijgende woonlasten. Dit moet worden voorkomen om draagvlak voor de energietransitie te behouden. Wij zijn het met GroenLinks eens dat ook voor koopwoningen de lasten niet mogen stijgen.

VVD: Dank voor dit document. Er moeten meer koopwoningen worden gebouwd om meer kapitaalkrachtige mensen naar Zutphen te trekken. Heeft het college het in de Woonvisie over verhoudingen in percentages/absolute getallen in relatie tot de woonlasten? Dit moet worden voorgelegd aan de raad.

Burgerbelang: Wij zijn blij met de focus op een betere mix in Zutphen. Wij missen waar we staan in 2024: wij willen percentages/streefgetallen kunnen meten.

SP: Twee fracties geven aan dat er veel sociale huur is in Zutphen, namelijk 33%. Hoe kijken de andere fracties aan tegen de verhouding sociale huur - particuliere huur?

Burgerbelang: Dat staat al in dit document. Daar kom ik zo op. Wij hebben de volgende vragen: Wat verwacht u van de raad om te monitoren? Ten aanzien van jongerenwoningen bestaat er een subsidieverlening: wat trekken we daarmee open? Welke verwachtingen kunnen we hebben? Hoe staat Zutphen tegenover het woningcontingent in relatie tot de Woonvisie?  Drijft het verstrekken van subsidie de prijs voor huisjesmelkers niet op?

PVDA: Wij hebben zorgen over betaalbaarheid en verduurzaming, met name met betrekking tot de koopwoningen. Verder staat er in de Woonvisie dat er 75 m2 groen per inwoner is, hoe wordt dit gehaald?

D66: Complimenten voor dit stuk. Wij willen geen segregatie. Wat wordt er precies onder verstaan? Hoe wil je evenwicht in de wijken bereiken?

CDA: Duurzaamheid blijft sterk achter bij de ambities 2020-2030. Versnellen van transformatiestrategie ten behoeve van het bewerkstelligen van functieverandering. Er zijn voorbeelden dat dat niet werkt. Dat is in tegenspraak met de Woonvisie.

College: Alternatieve woonvormen staan niet expliciet in de Woonvisie, we staan hier wel welwillend tegenover. Om dit explicieter op te nemen in de Woonvisie laat ik aan u. Circulair bouwen/ hergebruik is niet opgenomen omdat dat te gedetailleerd is voor de Woonvisie. Het pas wel bij de duurzaamheidsuitgangspunten. We zullen opnemen dat slopen kan als er een zorgvuldig plan aan ten grondslag ligt. 

ChristenUnie: Dit antwoord is te algemeen, dit moet specifieker.

College: De Woonvisie leent zich niet voor specificatie.

ChristenUnie: In relatie tot de doorkijk naar 2024 is toch een inschatting gemaakt?

College: De slooplocaties zijn bekend maar moeten per plek bekeken worden.

Burgerbelang: Hoe moeten we dit meten? Waar wil je staan in 2024?

College: De gemeente Zutphen is geen eigenaar van de woningen. De slooplocaties staan wel in de Woonvisie maar dit kan alleen in overleg met de eigenaren.

ChristenUnie: Welke sturingsmogelijkheden heeft de gemeente? De gemeente maakt prestatieafspraken met de woningcorporaties en de huurdersverenigingen. Woningcorporaties hebben hun beperkingen in mogelijkheden om te kunnen investeren. We kunnen wel sturen, maar beperkt.

SP: Wij zijn benieuwd wat iedereen vindt van het oprichten van een eigen Zutphens woonbedrijf.

ChristenUnie: Wij denken niet dat de gemeente daar op zit te wachten. Wel aan meer sturende bevoegdheden voor het college richting de woningcorporaties.

College: We gaan dat onderzoeken als blijkt dat er te weinig uitvoering wordt gegeven aan de Woonvisie. De wens om een simpel rekenmodel voor woonlastenverlaging. In de Woonvisie zit een dashbord om alle cijfers te monitoren. Er zijn ook landelijke databases  met cijfers uit Zutphen. We nemen nu meer de woonlasten mee. Aan de hand daarvan beoordelen we of er wel of geen maatregelen moeten worden genomen.

VVD: Worden de cijfers en de visie straks gepresenteerd aan de raad?

College: Ja. Tevens zal er dan duiding aan worden gegeven. Het waarborgen van de woonlasten kan alleen in samenwerking met de huurder en verhuurder. We vragen echter al veel van de woningcorporaties. Daarom moet de raad ook goed afwegen of dit middel gewenst is. De subsidiëring van jongerenwoningen gebeurt onder voorwaarden.

D66: Is dat de vrijgemaakte 500.000,- Euro?

College: Ja. Dit is een "duwtje in de rug": jongeren moeten zelf flink bijleggen.

Burgerbelang: 500.000,- : 15:000, dat betreft ongeveer 33 woningen. Wat als het aantal verzoeken boven de 33 uitkomen?

College: Als iemand hierop aanspraak wil maken dan moeten de zaken goed op orde zijn. Woningcontingenten: de gemeenten in de regio kunnen een paar contingenten verdelen: waar wil je op inzetten? Dit is niet makkelijk.

ChristenUnie: De contingenten zijn achterhaald. Je moet een goed plan hebben.

College: De contingenten maken het lastig. Daarbinnen moet je het zo slim mogelijk aanpakken.

Burgerbelang: Wie maakt de selectie: raad of college? Gaat de subsidie naar woningcorporaties? Wat gebeurt er bij concurrerende plannen?

D66: De aanname is dat contingenten zijn afgeschaft. Wij begrijpen dat er bij een goede onderbouwing toch sprake is van contingenten. Komen er in Zutphen 100 woningen bij bij goed gedrag? Hoe moet ik dat zien?

College: Dit wordt verdeeld onder een aantal gemeenten. Zutphen heeft scherpe en onderbouwde plannen, daardoor komen er contingenten bij. Er is sprake van 43 jongerenwoningen. Het is een bevoegdheid van het college om de subsidie te verdelen.

Burgerbelang: Gaan jongerenwoningen ten koste van het woningcontingent?

College: Ja. Wat betreft het aantal m2 groen per inwoner: ik weet niet hoe het nu is en wat de onderbouwing van de 75 m2 is. Daar kom ik in de loop van deze week op terug. Segregatie bij grote inkomensverschillen en nationaliteiten; wij zijn voorstander van meer mix in soorten woningen.

ChristenUnie: Segregatie: hoe ziet dat er in de praktijk uit?

College: Vorige week bij de Hof van Wesse: dat is een wijk met veel sociale huur, daar komen nieuwe koopwoningen.

ChristenUnie: Betekent dit, dat het aantal sociale huurwoningen op termijn wordt verlaagd?

College: Sloop van sociale woningen betekent niet automatisch dat er koopwoningen voor terug komen.

ChristenUnie: Uit rapport Berenschot volgt een bewust causaal verband sociale huurwoningen en Sociaal Domein.

College: Over een aantal jaren is er meer evenwicht, dat is de doelstelling van de Woonvisie.

Burgerbelang: Eventueel huurwoningen afstoten?

College: Dat kan een goede afweging zijn.

SP: Het is bizar dat koopwoningen goedkoper zijn dan huurwoningen. Wat kan het college doen tegen het opkomen van woningen in het kader van "buy to let"?

College: Aan de hand van monitoring in de gaten houden. We moeten vastleggen dat de koper ook de bewoner wordt. Hier moet beleid voor worden gemaakt.

SP: Is dat niet de doelstelling van de woonvisie?

College: Wat betreft de duurzaamheidsvraag van het CDA: duurzaamheidsbeleid is breder dan de Woonvisie. Duurzaamheidsbeleid wordt meegenomen in de routekaart.

Voorzitter: Is dit onderwerp voldoende besproken? Nee? Dan schors ik de vergadering.

Bijlagen

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Behandeld in Forum van 17 juni 2019 Naar boven

Toelichting griffie

De woonvisie ‘Zutphen: daar wil ik wonen’ gemeente Zutphen 2019-2024 is een actualisatie van de vorige woonvisie 'Ik woon in Zutphen' gemeente Zutphen 2013-2017.

Met dit raadsvoorstel wordt beoogd dat de gemeente Zutphen bij haar woonbeleid voor de periode 2019 - 2024 uitgaat van drie woonambities die onderling sterk met elkaar samenhangen, elkaar ondersteunen en/of versterken. Deze ambities dragen allemaal bij aan de vier doelen van het gemeentelijke Focustraject ‘Krachtig Zutphen’ om met het wonen de sociaal economische kracht van de gemeente en haar inwoners te versterken en de gebouwde omgeving te verduurzamen.

De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de zienswijzennota en de aanpassing van de voorlopige woonvisie Zutphen: daar wil ik wonen’ gemeente Zutphen 2019-2024. Tevens wordt de raad voorgesteld de woonvisie ‘Zutphen: daar wil ik wonen’ gemeente Zutphen 2019-2024, met de aanpassing zoals vermeld in de zienswijzennota, definitief vast te stellen.

Het vaststellen van beleid is een bevoegdheid van de gemeenteraad op grond van artikel 4:81 Awb

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 17-06-2019 Tijd 20:30 - 21:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
P.I. Ackermans
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPG.J.N. Müller
PvdAS de Geus
BurgerbelangE Yildirim
D66P van der Hammen
VVDJ Lok
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom iedereen bij deze tweede forumvergadering over de woonvisie. Vandaag zijn vier concept amendementen via de e-mail rondgegaan. Ik wil beginnen bij de indieners van deze amendementen, zodat zij deze kunnen toelichten.

GroenLinks: Ons amendement beoogt actief uit te dragen dat we vernieuwende initiatieven vanuit de samenleving steunen. Als inwoners de gemeente benaderen met ideeën, willen we dat deze mensen met een positieve houding worden ontvangen en actief worden ondersteund.

ChristenUnie: Het amendement van de ChristenUnie is erop gericht op langere termijn de voorraad sociale woningbouw in balans te brengen met omliggende gemeenten. De druk op het sociale domein kan daarmee iets verminderen. We willen daarmee goede sociale voorzieningen borgen, in plaats van armoede verdelen.

SP: Onze amendementen zijn gericht op de huurverhogingen die zijn doorgevoerd na renovaties voor verduurzaming. Het argument voor huurverhoging was dat de energiekosten voor de huurders door de maatregelen gingen dalen. Wat blijkt is dat huurders extra kosten maken, er is veel weerstand tegen de huurverhogingen. De schatting was dat 35 euro per maand aan energiekosten zou worden bespaard. We willen van deze schatting een meting maken. Huurders zullen dan een stuk tevredener zijn en niet in de armen worden gedreven van klimaatontkenners.

Voorzitter: Kan de wethouder een eerste reactie op de amendementen geven?

College: Hoewel ik de amendementen nog niet heb kunnen lezen, is de strekking helder.
De positieve grondhouding bij wooninitiatieven van inwoners, waar GroenLinks om vraagt, dat doen we en dat willen we vasthouden. Het is wel goed om te beseffen dat de gemeente nauwelijks grond beschikbaar heeft voor nieuwe initiatieven. De gronden in Leesten-Oost en Noorderhaven zijn al uitgegeven aan ontwikkelaars. Om dit goed te kunnen doen is ook veel ambtelijke capaciteit nodig. We moeten niet beloven wat we niet waar kunnen maken.

ChristenUnie: In hoeverre is sturen nog mogelijk met een omgevingsplan?

College: Dat is mij niet exact bekend.

D66: Het voorgestelde amendement is ook voor de lange termijn.

College: Dat klopt, toch gaan we in de nabije toekomst geen gemeente annexeren. De nog uit te geven ruimte voor woningbouw in Zutphen is heel beperkt.
In reactie op het amendement van de ChristenUnie wil ik herinneren aan eerdere gegevens die ik op basis van eerdere vragen heb verstrekt. Ongeveer 70% van de verhuizingen in Zutphen vindt plaats binnen onze gemeentegrenzen. De overige 30% komt van buiten, hiervan maakt 25% aanspraak op een (bijstands)uitkering. Het is erg lastig soortgelijke cijfers te achterhalen in omliggende gemeentes, zij moeten deze dan zelf aanleveren.

ChristenUnie: Berenschot ziet een causaal verband tussen de omvang van onze sociale woningbouw en de druk op het sociaal domein.

College: Dit is een thema dat de fracties vooral met elkaar moeten bespreken.
Richting de SP zeg ik; het is aan u en vooral tussen huurder en verhuurder. De woningcorporaties zouden dit moeten uitvoeren.

SP: Kan dit worden opgenomen in de prestatieafspraken met de woningcorporaties?

College: Dat is zeker mogelijk. Meten, in plaats van schatten, zou moeten kunnen.

GroenLinks: Welke gronden zijn nog in bezit van de gemeente? En kan de rood voor rood regeling een oplossing bieden? Het zou jammer zijn om vernieuwende initiatieven onmogelijk te maken, het staat nu niet in de visie.

College: We willen geen valse verwachtingen wekken. Eén stukje van Helbergen is nog van de gemeente. Dat staat echter wel voor een bepaald bedrag in de boeken, we hebben met elkaar gezegd dat dit stuk grond geld moet opleveren.

Burgerbelang: Een vraag over het amendement van de SP over de woonlastenwaarborg. Na een verbouwing kan een jaar lang de huur niet worden verhoogd. Waarom zou je niet met terugwerkende kracht compenseren?

SP: In Noordveen is heel veel weerstand tegen deze ontwikkeling.

CDA: De discussie over woonlasten komt op mij vreemd over. In het hele land maken woningbouw-corporaties en ontwikkelaars (energie)prestatieafspraken over 15 jaar.

College: Als gemeente hebben we geen grip op de bouwsector. We maken wel jaarlijks afspraken met de woningbouwcorporaties.

Voorzitter: Dit waren de amendementen. We gaan verder met andere onderwerpen die het Forum wil inbrengen.

VVD: Er is een nieuwe coalitie gevormd in de provincie Gelderland. In het akkoord is afgesproken de wooncontingenten los te laten. Wat is daarvan de invloed op toekomstige woningbouw?

College: Dit bericht is feestelijk ontvangen in het college. We gaan nu niet massaal bijbouwen. Woningbouw moeten we nog steeds heel zorgvuldig afwegen. Wel hebben we iets meer vrijheid.

SP: Nog een vraag over het amendement van de ChristenUnie. Ons motto is “onderzoek alles en behoudt het goede,” wat dat betreft staan we niet afwijzend tegenover het amendement. Wel een vraag bij het instrument; waarom een amendement en geen motie? Via een motie kunnen we andere gemeenten stimuleren ook het nodige te doen.

ChristenUnie: We hebben daarover nagedacht. Op dit moment geeft onze fractie de voorkeur aan een amendement. We nemen de suggestie van de SP in overweging.

Stadspartij: Naar aanleiding van het vorige Forum zijn wij benieuwd naar de 50 woningen in De Hoven. Er is nog geen concrete invulling van het plan. Gaat de gemeente met bewoners in gesprek?

College: Dat is zeker de bedoeling.

Burgerbelang: Wordt er bezuinigd op de jongerenwoningen of niet?

College: We hadden hiervoor € 50.000 om te investeren. Er hebben zich twee serieuze alternatieven aangediend. Het geld is nog niet uitgegeven, daar kijken we nog naar en dat is uiteindelijk aan de gemeenteraad. De initiatiefnemers rekenen al wel op hun deel. Hier een streep door halen betekent dat zij het vertrouwen in de lokale overheid kwijt zijn.

D66: Is er een algemene aanpak om segregatie tegen te gaan en een evenwichtige samenstelling van de wijk te bereiken, die we in Zutphen kunnen gebruiken?

College: Goede voorbeelden zijn er wel. Het is aan de gemeente om te bepalen welke aspecten belangrijk worden gevonden. Daar kunnen we wellicht op termijn een avond over doorpraten.

D66: Het zou goed zijn daarbij een specialist uit te nodigen.

College: Jazeker, en we moeten inzoomen op de specifieke situatie in onze gemeente.

BewustZW: Op de amendementen komt onze fractie later terug. We zijn benieuwd naar de visie van de gemeente op “Skaeve Huse.” Staat dat in de visie?

College: Dit onderwerp staat in de visie. We willen de mogelijkheden onderzoeken en daarna bespreken we dat met elkaar. De berichten in de krant hierover waren te stellig.

BewustZW: Goed om dit onderwerp later samen door te spreken.

Burgerbelang: De jongerenwoningen komen er mogelijk niet?

SP: Voor jongeren onder de 24 jaar is het onder andere niet mogelijk huurtoeslag te ontvangen. Met bepaalde zelfstandige huurwoningen is dit wel mogelijk.

College: De categorie 18-23 jaar komt het moeilijkst aan een woning. In de jongerenwoningen die we voor hen beschikbaar willen stellen, kunnen ze tot 24 jaar blijven wonen. Als jongeren op hun achttiende daar starten en zich direct inschrijven voor een (volgende) huurwoning, is er echter een goede kans dat ze daarna een reguliere sociale huurwoning kunnen betrekken.

Burgerbelang: Hoe wordt deze doelgroep in andere gemeenten behandeld?

College: Deze groep komt lastig aan een woning, ook in andere gemeenten. De subsidieregeling die we in de maak hebben in Zutphen is uniek.

Voorzitter: Een tip van de voorzitter; kijk ook naar hoe het in Deventer is geregeld voor jongeren.

CDA: Van onze fractie stonden nog vragen open over het verlagen van de woonlasten de mogelijkheden voor jongereninitiatieven vlakbij de binnenstad. In plaats van twee luxe appartementen kunnen op bepaalde plekken acht jongerenwoningen worden gerealiseerd.

College: Om te bepalen wat er mogelijk is gebruiken we al geruime tijd een meetlat.

CDA: Wat zijn dan de kwaliteitseisen? De gemeente kan meedenken bij leegstand van een pand.

College: De meetlat, of het sturingsdocument is belangrijk. Ik zou graag vasthouden aan een kader. Wel kan de raad uiteraard de inhoud van het sturingsdocument bespreken en eventueel actualiseren.

D66: Ik ben op zoek naar de koppeling van dit onderwerp met het visiedocument.

CDA: Rondom de binnenstad willen we de kwaliteit van wonen verhogen, dat staat in de visie. Ik vraag ook aandacht voor de communicatie van de gemeente bij afwijzing van verzoeken.

College: We kunnen teleurstelling niet voorkomen. Na vaststelling van de woonvisie kunt u eventueel wel het sturingsdocument bijstellen.

ChristenUnie: Nu de wooncontingenten door de provincie worden losgelaten, wil ik de wethouder oproepen met lef en ondernemingszin naar Arnhem af te reizen. We kunnen nu met een contrair plan komen.

College: Als ik die opdracht van u krijg, dan doe ik dat graag.

GroenLinks: Een vraag met betrekking tot duurzaamheid. Worden de lagere inkomens met een koopwoning ook bereikt? En benutten de woningcorporaties de energiecoaches?

College: De energiecoaches worden maximaal benut. We blijven ons hiervoor inzetten en gebruiken de prestatieafspraken daarvoor. De goedkopere koopwoningen blijven een lastig onderwerp. Het dashboard dat we voor ogen hebben, kan helpen als peilstok.

ChristenUnie: Ik zou graag een reactie krijgen van de forumleden op mijn oproep om meer lef.

SP: Daar zijn wij het mee eens en die oproep is aan deze wethouder welbesteed.

VVD: Eens. En dit zou ook een mooi uitgangspunt voor een motie kunnen zijn.

CDA: Graag nog een reactie op het verlagen van de woonlasten door verduurzaming.

College: Dit is een visiedocument, waarin de grote lijnen staan. Door verduurzaming zullen de woonlasten over de gehele linie dalen. Maar dat pakt overal verschillend uit.

Burgerbelang: De woningcorporatie Ieder1 is door de SP aangepakt en beschuldigd. Hoe is de relatie tussen de woningcorporatie en de wethouder?

College: Die relatie is niet zorgelijk, we staan op goede voet. Donderdag 20 juni staat er weer een overleg gepland.

VVD: De aanmoediging van de ChristenUnie om ambitieus te zijn met betrekking tot de wooncontingenten steunen wij. Laten we niet terugdeinzen.

College: Het klopt dat de provincie niet meer met de contingenten gaat werken. We hebben echter wel afspraken gemaakt met omliggende gemeenten. Die moeten we gestand doen.

Voorzitter: Bedankt voor uw bijdragen. Het onderwerp is voldoende besproken en kan voor besluitvorming door naar de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 8 juli 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 08-07-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Amendement(en) aangenomen

Amendement(-en):