Presentatie van de Rekenkamercommissie over het uitgevoerde onderzoek naar de Jaarstukken 2014

Onderwerp Presentatie van...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Presentatie van de Rekenkamercommissie over het uitgevoerde onderzoek naar de Jaarstukken 2014

Onderwerp Presentatie van de Rekenkamercommissie over het uitgevoerde onderzoek naar de Jaarstukken 2014
Portefeuillehouder O.W. Bosch
Inlichtingen bij P. Houtsma Griffie
587883 p.houtsma@zutphen.nl

Inhoud

Bijlagen

Presentatie - Resultaten onderzoek Rekenkamercommissie Zutphen naar Jaarstukken 2014
Sheetrapportage - Resultaten onderzoek Rekenkamercommissie Zutphen naar Jaarstukken 2014

Forum van 29 juni 2015


Toelichting griffie:

De Rekenkamercommissie (RKC) heeft evenals voorgaande jaren een onderzoek uitgevoerd naar de (kwaliteit van de)  Jaarstukken. Daarbij maakt ze gebruik van een eigen ‘meetlat’/normenkader en van de uitkomsten van de Notitie Doorontwikkeling Sturing Gemeente Zutphen uit 2014.

In afwijking van voorgaande jaren richt het onderzoek van de Rekenkamercommissie zich niet op de totale jaarstukken, maar op het inzichtelijk maken van twee onderdelen:

  1. De financiële stand van zaken aan de hand van een aantal meerjarige kengetallen: de schuldpositie, exploitatierekening, reserves en grondexploitaties;
  2. Een toets met het normenkader van de RKC op één programma (Economische Zaken). Deze manier van onderzoeken geeft de raad een verdiepende kijk op de kwaliteit van de Jaarstukken.

Voorafgaand aan de behandeling van de Jaarstukken 2014 presenteert de RKC aan de hand van de onderzoeksresultaten een aantal aanbevelingen ter verbetering van de samenhang tussen doelen, effecten en prestaties in de Jaarstukken.

De Presentatie staat vanwege de samenhang met de Jaarrekening en de Bestemming van het batig saldo in dezelfde Forumvergadering geagendeerd.


Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum: 29-06-2015
Tijd: 19:00 - 20:30
Zaal: Warnsveldzaal
Behandeling: Presentatie
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A. van Dijken
Griffier: D. Kastelein

Aanwezig namensNaam
Burgerbelang
SP
D66
PvdA
GroenLinks
Stadspartij
VVD
CDA
ChristenUnie
BewustZW


Verslag van de vergadering

Dit onderwerp is tegelijk besproken met het onderwerp Vaststelling Jaarrekening 2014. Zie dat onderwerp voor het besprokene.


Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad


Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

DatumDoor
29-06-2015Forum
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl