Pagina delen

Bestuursrapportage 2014-2

Inhoud

Zie de bijlage.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 7 juli 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Bestuursrapportages geven inzicht in de voortgang van de uitvoering van voorgenomen beleid in het lopende jaar en eventuele (financiële) afwijkingen die daarbij optreden. Ook wordt een financiële en beleidsmatige prognose gegeven naar tot het einde van het jaar. De raad stelt de bestuursrapportage niet vast, maar neemt kennis van de stand van zaken en kan daarover reageren richting het college. De nu voorliggende rapportage heeft betrekking op de periode januari tot en met april 2014. Nieuw bij deze bestuursrapportage is de samenvatting waar via het 'stoplichtmodel' in één oogopslag de stand van zaken te zien is met daarbij per programma de belangrijkste afwijkingen. Er is bij deze bestuursrapportage geen sprake van een bijbehorende begrotingswijziging.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 07-07-2014 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
C. Scheffer
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPF. van Vliet
D66W.M. Voorham
PvdAJ. Bloem
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijD. Bogerd
VVDW.P. van Stockum
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
De Lokale PartijA. Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen, in het bijzonder de mensen op de tribune en namens het college wethouder O.W. Bosch, de ambtelijke ondersteuning en de griffier, van harte welkom bij dit informerend forum.

De bestuursrapportages geven inzicht in de voortgang van de uitvoering van voorgenomen beleid in het lopende jaar en eventuele (financiële) afwijkingen die daarbij optreden. Ook wordt een financiële en beleidsmatige prognose gegeven naar tot het einde van het jaar. De raad stelt de bestuurs-rapportage niet vast, maar neemt kennis van de stand van zaken en kan daarover reageren richting het college. De nu voorliggende rapportage heeft betrekking op de periode januari tot en met april 2014. Nieuw bij deze bestuursrapportage is de samenvatting waar via het “stoplichtmodel” in één oogopslag de stand van zaken te zien is met daarbij per programma de belangrijkste afwijkingen. Er is bij deze bestuurrapportage geen sprake van een bijbehorende begrotingswijziging.

De voorzitter geeft als eerste het woord aan de fractieleden om vragen aan het college te stellen;
Stadspartij; de bestuursrapportage is prettig leesbaar en hierbij de complimenten aan de vorige wethouder en ambtenaren en dank voor hun inzet.Er staat nogal wat op oranje en rood en deels is dit te begrijpen. Vragen; de kunstgrasvelden m.b.t. het onderhoud zijn niet begroot, is dit vergeten? In de begroting zat een wethouder minder en nog zijn het er 4? Er zit dus een gat. Project De Teuge; hoe groot is de aansprakelijkheid van de gemeente? 10.000 Euro bezuiniging op vakliteratuur wordt niet gehaald waarom niet en wat is het totale budget? Onrechtmatigheidanalyse accountant 2013 8 ton, blz. 20, zijn niet gemeld wat wordt hiermee gedaan?

GroenLinks; sluit zich aan bij de complimenten over de leesbaarheid. Er zitten weinig verrassingen in en dat is goed. Net als de Stadspartij viel inderdaad het beheer en onderhoud bij de sportvelden en de Hanzehal op, zijn die vergeten? Verzekering gestolen goederen zijn onderverzekerd? Wat is het beleid?

CDA; het stoplicht scan is prima. Het Plein veel rood en geel en een beetje groen, men proeft niet de urgentie uit de tekst.

ChristenUnie; de bestuursrapportage is buitengewoon goed leesbaar. Vraag; de ODA daar moet extra geld bij, hoe gaan we daar grip op krijgen? Voorspelling is dat dit ook de komende jaren extra geld gaat kosten, wat wordt de sturing daar op?

SP; alle vragen zijn inmiddels gesteld.

De Lokale Partij; alle vragen zijn inmiddels gesteld.

VVD; dank voor het toesturen van de bestuursrapportage 2014-2. De structuur; we zijn gewend aan dit stoplichtmodel, de onderwerpen zijn niet gekwantificeerd, je wordt getrickerd naar de rode kleur, maar het is ook goed om te zien waar je tevreden over kunt zijn en de VVD legt dan ook het verzoek neer voor meer inzicht. Begroting taken bij het Plein, programma 12 (Welzijn & Gezondheidszorg) en programma 13 (Sociale Zaken), de VVD pleit ervoor om in de nieuwe begroting programma 12 en programma 13 meer bij elkaar te laten komen. Als je naar de kleur kijkt dan zitten daar de grootste risico’s. Neemt u dit idee mee in de opzet van de begroting?

PvdA; de PvdA sluit zich aan bij de VVD. Kwantifitieve aanduiding hier is voor wat betreft de PvdA behoefte aan, waar stevenen op af in 2014? De bedragen dit beschikbaar zijn gekomen uit de mei circulaire (o.a. Wmo) wordt dit teruggestort in de reserve? De extra dividend uitkering van Alliander is dit vrij besteedbaar?

D66; D66 sluit zich aan bij de opmerkingen over de leesbaarheid. Een groot deel is geen verrassing, want dat weten we al. De vraag van D66 sluit aan bij de vraag van ChristenUnie t.w. financiën en risico’s zijn rood, waar zit het hem nu precies in? Graag een toelichting van het college en de acties die worden genomen.

De voorzitter geeft het woord aan het college om de gestelde vragen te beantwoorden;
Het college; u zult begrijpen dat de wethouder nu nog niet op alles direct een antwoord weet. De financiële risico’s volgen in de bestuursrapportage 2014-3 en m.b.t. de rode vakjes, de kwantificering, volgt in november. Het college hoopt dat het forum hier genoegen mee neemt.
De ChristenUnie snapt dat op dit moment, maar kan men dan geïnformeerd worden in een tussentijdse memo?
VVD; we hebben gezocht naar de bestuursrapportage 2014-1 m.b.t. het Plein, de VVD zou graag een toezegging willen, op basis van de bestuursrapportage 2014-2 m.b.t. het Plein, een memo te krijgen?
Het college; dat is een goede suggestie over Het Plein. De grote onzekerheid zit in de BUIG gelden. De groei van het uitkeringenbestand is hoger dan verwacht en dit gaat gepaard met kostenstijgingen. Verder overweegt het ministerie een neerwaartse bijstelling qua budget. Het is nog onzeker wanneer hier meer duidelijkheid over komt. Daarom is het niet helemaal zeker of we dit dan op tijd in beeld krijgen.

Het college; m.b.t. de kunstgrasvelden is er geen rekening gehouden met onderhoud.
GroenLinks; dit geldt ook voor de Hanzehof en de IJsselbrug.

Het college; 5 wethouders voor 80% is samen 4 fte. Er wordt nog gekeken hoe de extra fte gedekt gaat worden.

Het college; De Teuge, hier komen we via een memo op terug.

Het college; vakliteratuur, hier is fors op bespaard. De laatste € 10.000 is niet haalbaar. Dit wordt door een andere bezuiniging ingevuld.
Stadspartij; wat is de totale besteding? Graag meenemen in de beantwoording.
Het college; verwachte besteding in 2014 is € 59.000,- (tot op heden € 33.000,- uitgegeven). In 2011 was de totale besteding aan vakliteratuur nog € 119.000,-.

Het college; onrechtmatigheidanalyse accountant. Dit heeft geen betrekking op de bestuurs-rapportage, maar op de jaarrekening 2013. In 2013 is er door de accountant een onrechtmatigheid van ruim 8 ton op de inkopen gesignaleerd. Dit heeft verder geen financiële gevolgen voor de gemeente. Het gaat om fouten bij de aanbestedingen van inkopen.

Het college; onderverzekering, hier komen we via een memo op terug. Komende week zitten we met de ambtelijke organisatie bij elkaar om hier naar te kijken.
GroenLinks is blij dat hier aandacht voor is.

Het college; we zijn nu relatief veel geld kwijt aan de ODA omdat de uitvoeringsdienst bij externe partners is onder gebracht. De bedrijfsvoeringstaken zullen bij 1 gemeente uitbesteedt worden en Zutphen heeft hier ook een voorstel voor gedaan. Dit is 1 van de maatregelen om de kosten te drukken.

Het college; als iets groen is liggen we goed op schema, zij het naar boven of naar beneden.
VVD; er kan toch ook iets positiefs gemeld worden in de bestuursrapportage, er kan toch iets gezegd worden over het financiële verloop?
Het college zegt toe dat dit bij de bestuursrapportage 2014-3 vermeldt zal worden.

Het college; met de Wmo gaat het goed en zal over 2014 een voordeel gaan opleveren. Er zijn extra middelen gekomen voor de transities. De uitkering van Alliander en de BNG is vrij besteedbaar.

ChristenUnie; over de Teuge is een memo rondgestuurd en daar zit een risico in. ChristenUnie maakt zich zorgen dat Vitens het naar de gemeente schuift. De gemeente Zutphen onthoudt zich van rechtsstappen richting Vitens, kan hier iets over gezegd worden?
Het college; in het technisch blok volgt een mededeling n.a.v. de memo.

Het CDA wil de samenvoeging van programma 12 en programma 13 graag ondersteunen.
Het college zegt toe hier naar te zullen kijken. De gelden van de transities kunnen in ieder geval in 1 overzicht gezet worden, zoals dat nu al voor de middelen die naar Het Plein gaan gebeurd.

Het college zegt toe dat de vragen die niet beantwoord zijn via memo beantwoord zullen worden.

De voorzitter concludeert dat de behandeling zo voldoende is geweest en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in