Motie: Energieneutraal bouwen

Onderwerp Motie: Energieneutraal bouwen...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Motie: Energieneutraal bouwen

Onderwerp Motie: Energieneutraal bouwen
ForumOordeelsvormend
Portefeuillehouder J. Pennings - Hanemaaijer
Soort bevoegdheidKaderstellend
BeleidsvrijheidRuim

Toelichting

Zie de bijlage.

Bijlagen

2015-M0020

Raad 19 juni 2015 (09:30 - 17:00)

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.


Bijlagen:
Handelingen raad 19 juni 2015

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend


Forum van 7 september 2015


Toelichting griffie:

In de raadsvergadering van 19 juni 2015 is de motie 'Energie neutraal bouwen' ingediend.

De motie draagt het college op om ruim voor 2020 alle nieuwbouwwoningen en utiliteitsgebouwen energie neutraal te laten bouwen, op het moment dat dit economisch verantwoord is. Ook wordt opgedragen dat de duurzaamheidsambities van partijen die willen bouwen dienen te worden meegewogen in vergunningverstrekking. Tenslotte krijgen opdrachtgevers, projectgroepen en wijken de kans om aan te geven waar zij een duurzaam initiatief willen ontwikkelen. Dat wordt meegenomen in de toewijzing van gronden.

Het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken alvorens de raad er een besluit over neemt (zie art. 3:32 lid 3).


Raadsadviseur: M. van Riet Paap

Datum: 07-09-2015
Tijd: 20:00 - 20:30
Zaal: Shrewsburykamer
Behandeling: Oordeelsvormend
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: G.I. Timmer
Griffier: H.M.A.A. van Vliet

Aanwezig namensNaam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPF. van Vliet
D66H. Brouwer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDB. van der Veen
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks

Portefeuillehouder(s): P Withagen
Ondersteuners: B. Senneker
Pers: nee
Publiek: 15 personen
Insprekers: ja

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering. Zij heet de aanwezigen op de publieke tribune welkom, met name de vertegenwoordigers van de gemeenteraad uit Zevenaar. Vervolgens geeft ze het woord aan de inspreker, de heer J. Dolhain. Zijn bijdrage is als bijlage aan dit verslag toegevoegd. Vervolgens stelt zij de forumleden in de gelegenheid vragen aan hem te stellen.

GroenLinks: Het spreekt de fractie aan dat ook woningeigenaren zelf kunnen bepalen welke energiebesparende maatregelen zij aan hun huis kunnen uitvoeren. Op welke wijze kan dat in gunningen worden ingepast?

De heer Dolhain: In Warnsveld is goed voorbeeld voor handen, namelijk op het voormalige terrein van Tempelman Plat. Daar is gekozen voor goedkope kwalitatief goede woningen, waar bewoners zelf maatregelen kunnen toevoegen aan de bouwkundige kern.

GroenLinks: Het grote bezwaar van inspreker is dus het dwingende karakter van de motie.

D66: Twijfelt de heer Dolhain aan de noodzaak om energieneutraal te bouwen?

De heer Dolhain: Twijfelt aan de wijze waarop energieneutraal wordt gebouwd. Effecten op het binnenklimaat zijn onvoldoende bekend. De ontwikkelingen gaan te snel om een goed zicht te krijgen op de gezondheidseffecten. Terughoudendheid is op zijn plaats.

Bewust ZW: Hebben genoemde mogelijke effecten invloed op de wetgeving?

De heer Dolhain: De EPC norm is vooral een politiek middel. Duitsland heeft een geheel andere invalshoek, namelijk de bespaarde hoeveelheid fossiele brandstof. Die maatstaf is veel eenduidiger. Waarom zouden we het in Nederland anders regelen dan in omliggende landen.

CDA: Hoe borgt u de kwaliteit van de te bouwen woningen?

De heer Dolhain: Dat gebeurt op subtiele wijze door de elementen die wij invoeren. Bovendien voer ik zelf de directie.

De voorzitter geeft vervolgens de indieners van de motie de gelegenheid een toelichting te geven.

D66: De motie is helder. De discussie zit hem vooral in de uitwerking. De fractie is ervan overtuigd dat energieneutraal bouwen noodzakelijk is. De wetgeving komt er aan. Daarom moet de raad niet achterover leunen maar kaderstellend aan de slag.

Stadspartij: De mens is verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. De termijn om te komen tot energie neutrale gemeente is al naar achteren geschoven van 2020 naar 2047. Nu is het tijd om het voortouw te nemen.

VVD: Dit is niet de plek om discussie te voeren over energieneutraal bouwen. Vraag is wat wij willen bijdragen en wat de nadelen zijn. Deze motie draagt niet veel bij aan het energieneutraal maken van de gemeente; het is symboolpolitiek. Het aantal nieuwbouwwoningen is gezien de huidige markt gering en de grondpositie van de gemeente is lastig. Het kost al moeite om de geplande projecten binnen de gestelde grenzen te realiseren. Meer effect is te bereiken bij aanpak van het oude woningbestand.

ChristenUnie: Sluit zich aan bij vorige spreker. De motie heeft een aantal lastige formuleringen: wanneer is het economisch verantwoord; waarom een EPC van 0,2; welke plannen en op grond waarvan honoreren? Energieneutraal bouwen moet wel gestimuleerd worden, maar het is de vraag of deze motie daaraan bijdraagt.

Burgerbelang: Bouwers en corporaties zijn al goed bezig. De onlangs vastgestelde woonvisie zou door de motie ook weer bijgesteld moeten worden en dat alles voor slechts een klein aantal woningen. Prioriteit zou moeten liggen bij bestaande bouw. Niet haalbare eisen moeten niet worden opgelegd.

D66: Beluistert tendens redenen te zoeken om toch vooral niets te doen. De fractie wil juist niet achterover leunen.

VVD: De fractie betreurt dat door D66 niet wordt ingegaan op ingebrachte steekhoudende argumenten tegen het voorstel.

College: Al op 19 juni gesignaleerd dat er bij de nieuwbouw al veel gebeurt op het gebied van energieneutraal bouwen. De motie zal daaraan niet veel toevoegen. Winst is te behalen bij bestaande bouw.

SP: Sluit zich aan bij het standpunt van het college.

De voorzitter concludeert dat het voorstel nu voldoende besproken is. Het is aan de indieners van de motie hoe zij hiermee verder willen omgaan.


Bijlagen


Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad


Raad 21 september 2015 (21:30 - 23:00)

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.


Bijlagen:
Handelingen raad 21 september 2015

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend


Raad 2 november 2015 (21:30 - 23:00)

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.


Bijlagen:
Handelingen raad 2 november 2015

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend


Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl