Pagina delen

Nieuwe werkwijze subsidies sociaal domein

Bijlagen

Behandeld in Forum van 19 november 2018 Naar boven

Toelichting griffie

In het Presidium van 8 oktober 2018 en in het Technisch Blok van 8 oktober 2018 hebben raadsleden aangegeven een Forumvergadering over het memo ontwerp toegang Sociaal Domein en het memo nieuwe werkwijze subsidies Sociaal Domein te willen. De memo stonden op de lijst ter inzage liggende stukken van 8 oktober 2018. Deze lijst was geagendeerd in de Technisch Blokvergadering van 8 oktober 2018.

Het college zal een toelichting geven op de werkwijze subsidies.

Omdat beide memo's betrekking hebben op het Sociaal Domein worden beide memo's in dezelfde Forumvergadering behandeld.

Op 13 november is door het college ter informatie nog het stuk Collegevoorstel inhoudelijk en financieel kader thematafels toegezonden. Dit stuk komt op de eerstvolgende lijst van ter inzage liggende stukken, maar is nu al in te zien.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 19-11-2018 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
B.M. Duizer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik en M Dolfing
SPM de Ridder en H.M.H. Giesen
PvdAJ. Bloem en M.M.M. Moester
BurgerbelangP.I. Ackermans en H.J.M Verschure
D66Y.J.A. ten Holder en P van der Hammen
VVDA. van Dijk en G. Peteroff
CDAK.M. van Wamel en G.M.M. Ritzerveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim en C.R.L. van Toor
BewustZW
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. In afwijking van de agenda wordt eerst dit onderwerp behandeld, zodat wethouder Ten Broeke, die zich wat grieperig voelt, daarna kan vertrekken.

Het College verwijst – ter inleiding van de bespreking - naar de herijking van het subsidiebeleid in het Sociaal Domein, dat een jaar geleden is gestart. De herijking was gericht op het weghalen van ‘dubbelingen’, het stimuleren van samenwerking tussen organisaties, organiseren van meer cofinanciering, bevorderen van innovatie en het doorvoeren van financiële besparingen.

De tafels op het gebied van dementie en eenzaamheid betreffen tafels in de afrondende fase. De aanpak van deze tafels wordt gebruikt bij andere thema’s, maar dat wil niet zeggen dat deze op dezelfde wijze gaan verlopen. Een groot verschil is, dat er nu vooraf een duidelijk inhoudelijk en financieel kader wordt meegegeven en dit vooraf goed duidelijk wordt gemaakt aan alle relevante organisaties.

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de aanpak, de opzet en aan het projectplan. Vorige week heeft het College het projectplan inhoudelijk en financieel vastgesteld. Woensdagavond a.s. vindt de eerste bijeenkomst plaats van de thematafel Armoede en Schulden.

D66 heeft het inhoudelijk en financieel kader bekeken en verzoekt om het integrale voorstel – zodra dit gereed is - éérst ter advisering aan de raad voor te leggen. De fractie hecht hieraan, gezien de ingrijpende procedure.

Het College heeft begrip voor deze behoefte, maar weet niet of dit - gezien de bevoegdheden van College en raad – een verstandige werkwijze is. Wettelijk gezien, ligt de bevoegdheid ten aanzien van het subsidiebeleid bij het College. In dit geval gaat het om enorme bedragen en lijkt het zinvol om daar vooraf advies aan de raad over te vragen, maar tegelijkertijd brengt dit het College wel in een lastige positie. Het uiteindelijke besluit wordt genomen door het College. Wanneer de raad met adviezen komt over specifieke organisaties, haalt dat de gekozen aanpak onderuit.

D66 vindt het niet duidelijk waarom het College hier niet voor kiest. Het gaat niet zozeer om subsidiebeleid, maar om een belangrijk procesonderdeel waarvoor de raad in hoofdlijnen de kaders voor wil kunnen meegeven. In de uitwerking blijken er nu toch verschillen te zijn met het onderliggende voorstel. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het aantal onderwerpen voor de tafels. De wijze van uitwerking roept vragen op en daarom acht D66 het goed om de raad haar rol te geven middels advisering op deze ingrijpende voorstellen. D66 ziet niet dat de raad hiermee de bevoegdheid van het College tekort zou doen.

De VVD begrijpt dat D66 vraagt naar de kaderstelling. De VVD meent echter dat dit een andere kwestie is. Over alle tafels is nu gesproken en de vraag is of dat aanleiding geeft om de opzet van de tafels te veranderen. Als er sprake is van verandering kan de raad worden meegenomen.

Het College beaamt dit. De inhoudelijk en financiële kaders, waarmee de tafels starten, zijn nu vastgesteld. Achteraf komt er een totaalplan met alle onderwerpen en dat kan aanleiding geven om details te herzien. Dat is een onderdeel waarbij de raad uitermate goed haar rol kan nemen.

GroenLinks vraagt of het mogelijk is om een tussenstap in te bouwen, waarbij het College in de uitvoering tussentijds naar de raad komt om bij te sturen, wanneer bepaalde onderdelen te weinig blijken terug te komen.

Het College is van mening dat dit wel is geborgd met het uitgebreide kader, dat nu is vastgesteld. Het College verwacht geen aanleiding voor tussentijdse bijsturing.

GroenLinks spreekt de hoop uit dat deze verwachting van het College terecht is. Echter, op bepaalde momenten kan dit toch aan de orde zijn, zoals bij de toegang.

Het College vindt het belangrijk om iedereen in diens juiste taak en rol te zetten. Een mogelijkheid is om een tussentijdse nota van bevindingen op te stellen, waarin het resultaat van de tafels wordt gemeld, alsmede – in vervolg hierop - wat de denkrichting van het College is. Hierover kan dan een gedachtewisseling met de raad volgen. Gesuggereerd wordt om dit niet tijdens een Forum te doen, maar in een wat vrijere setting tijdens een informerende sessie. Het is aan het College om daar vervolgens een samenvatting van te laten maken en de conclusies uit dit overleg mee te nemen in de besluitvorming door het College.

Het CDA stelt dit op prijs, want de raad krijgt daarmee meer het gevoel te worden meegenomen in het proces. De fractie acht dit ook goed voor de beeldvorming.

De ChristenUnie waardeert de toezegging van het College om tussentijds te worden geïnformeerd. De aanpak met de thematafels is een logische aanpak. Er nemen zeventig organisaties deel aan de thematafels en die organisaties ‘moeten gaan snijden in eigen vlees’. De vraag is hoe het College dat voor zich ziet.

Het College heeft zich de afgelopen weken gebogen over deze belangrijke vraag. Er is sprake van totaal verschillende organisaties met totaal verschillende financieringen. Het College heeft geprobeerd een zo goed mogelijke indeling te maken, die de basis vormt voor de aanpak met de tafels. De organisaties die aan tafel zitten, wordt gevraagd hoe zij zo goed mogelijk kunnen bijdragen aan de doelen die de gemeente wil bereiken. Belangrijk is dat dubbelingen eruit worden gehaald, maar dat ook wordt nagegaan wat eventueel nog ontbreekt. Er ligt een bezuinigingsopgave van 21 procent op het totaal. Dat betekent niet dat alle organisaties precies 21 procent moeten bezuinigen, maar iedere organisatie moet wel zichtbaar maken wat de bijdrage is aan de gemeentelijke beleidsdoelen.

De ChristenUnie vraagt of deze discussie er mogelijk toe kan gaan leiden dat organisaties zich moeten gaan opheffen.

Het College sluit dit niet uit. Het kan ook een optie zijn om een alternatieve financiering te zoeken.

De VVD bevestigt deze optie. Ook is het mogelijk dat wordt bezien of de rol van de betreffende organisatie op andere wijze kan worden ingevuld.

De ChristenUnie stelt dat de organisaties aan de tafels worden gedwongen kritisch naar zichzelf te kijken. De vraag is of er vanuit het College een sturingsmogelijkheid is om dwingender op te treden, indien noodzakelijk.

Het College stelt, dat de sturing al vooraf begint met het kader. De wijze waarop, wordt in eerste instantie aan de organisaties overgelaten. De uitkomst zal uiteindelijk worden getoetst aan het kader.

De Stadspartij informeert of de doelen bij de eerste twee tafels zijn behaald.

Het College licht toe, dat deze tafels in de afrondende fase zitten. Een groot verschil bij deze tafels is dat hier niet de inhoudelijke en financiële kaders aan ten grondslag hebben gelegen.

D66 ziet in de voorstellen dat er een kwaliteitsslag moet worden gemaakt om dubbelingen eruit te halen. Doelstelling is ook versterking van het voorliggende veld. De vraag is hoe het College deze doelstelling denkt te realiseren, gezien de bezuinigingsopgave van 21 procent.

Het College beaamt dat in financiële zin nauwelijks sprake is van versterking. De versterking moet in de samenwerking ontstaan. Het was idealer was geweest als er geen dergelijke financiële taakstelling had gelegen, maar die noodzaak is nu eenmaal een gegeven. Binnen de zeventig organisaties, zijn meerdere organisaties met dezelfde taken bezig, terwijl zij nu nog in het geheel niet samenwerken. Door wél samen te werken, is versterking mogelijk.

De ChristenUnie vraagt wat er gebeurt als de organisaties geen kans zien om er met elkaar uit te komen.

GroenLinks meldt dat hier in de GroenLinksfractie ook over is gesproken. De fractie ziet dat achter de schermen keihard is gewerkt en dat de punten die eerder zijn meegegeven ook inderdaad zijn meegenomen. De fractie maakt zich wel zorgen over de algemene voorzieningen in het voorliggende veld, met name wat betreft de toegang. Perspectief is een grote speler in de toegang en ‘staat aan de lat’ voor 600 huishoudens. Het traject zal niet vanuit eigen gewin moeten worden ingezet, maar de nadruk zal moeten worden gelegd op effectiviteit, kostenbesparing en samenwerking. Bepaalde organisaties zullen dan wellicht een andere financiering moeten zoeken, maar dit mag niet ten koste gaan van de inwoners.

Burgerbelang gaat er vanuit dat Perspectief buiten de taakstelling van 21 procent valt. Spreker vraagt wat hierover is afgesproken.

Het CDA gaat in op de rol van Perspectief. Eén van de criteria is, dat de rol of activiteit niet door een andere partij binnen de gemeente wordt georganiseerd. Er bestaan nu dubbelingen bij Perspectief met een aantal andere organisaties. De vraag is hoe hiermee wordt omgegaan.

Het College licht toe, dat er veel gesprekken met Perspectief hebben plaatsgevonden. Perspectief is verreweg de grootste organisatie en heeft hierin het grootste aandeel. 21 procent is het percentage over het totaal, maar dat zegt niets per organisatie. Perspectief voert een groot aantal belangrijke taken uit. Van veel taken is duidelijk, dat deze niet worden opgevangen door andere organisaties. Het is niet realistisch om te denken dat hier veel van zal wegvallen.

GroenLinks zou de focus op die 21 procent dan liever bij de restcategorie willen leggen. Het beeld bestaat, dat het College nog niet duidelijk heeft hoe zij dit moet aanpakken. Op het totaal heeft het dit wellicht wel veel grotere gevolgen.

Het College bevestigt dat de restcategorie heel lastig is. Een aantal organisaties is zeer specifiek en de verwachting is, dat daar geen integraal plan uit komt. Daarom moet misschien individueel met deze organisaties aan tafel worden gegaan om te bezien waar besparingen mogelijk zijn. Met een aantal organisaties zijn al verkennende gesprekken gevoerd. De ervaring is positief en daarom ziet het College de ontwikkelingen niet heel somber in.

Het College licht toe - in reactie op de vraag van de ChristenUnie - wat er gebeurt als de tafels er niet uitkomen. In maart 2019 zal er een overzicht liggen van de plannen. Wanneer blijkt dat de plannen van de organisaties financieel of inhoudelijk niet voldoen, dan kan het College dat aanpassen.

In reactie op het CDA stelt het College dat aan de hand van de gesprekken met Perspectief aan de tafels een goed beeld zal worden gegeven van de taken die Perspectief uitvoert en hoe dat in het grotere plaatje past. Het College zal de rol van Perspectief zelf ook goed beoordelen in samenhang met de rol van andere organisaties. De rol van Perspectief aan de thematafels is ook anders dan die van de overige partijen.

Het CDA vraagt of dit betekent dat het College in maart beslist of Perspectief, dan wel een andere organisatie, bepaalde taken gaat uitvoeren.

Het College stelt dat het niet zo zwart-wit ligt.

D66 informeert hoe dubbelingen kunnen worden voorkomen. D66 verwacht dat in de toekomstige aanpak ook nog makkelijk dubbelingen kunnen ontstaan, zoals bij dementie en eenzaamheid.

Het College licht toe, dat in de afgelopen jaren dubbelingen zijn ontstaan omdat veel subsidieaanvragen steeds individueel zijn behandeld. Met de nieuwe aanpak wil men dat voorkomen. Wellicht komen er dubbelingen aan het licht die niet eens bekend waren.

Het College zegt dat het voorkomen van dubbelingen afhankelijk is van de integrale plannen, die er aan het einde van het traject moeten liggen. Als die niet van goede kwaliteit zijn, dan bestaat dit risico.

De PvdA vindt in het document een duidelijke, inhoudelijke onderbouwing waarom voor deze thema’s is gekozen. Naar aanleiding van het document stelt de fractie vast, dat er bestuurlijk commitment moet zijn, dat bepaalde zaken niet meer gebeuren. De vraag is welke zaken dat betreft. De wettelijke taken zijn hiervan uitgezonderd. Het is echter niet duidelijk om welke bedragen het hierbij gaat en welke organisaties het betreft.
Het is in ieder geval goed, dat de raad wordt meegenomen in de resultaten van de thematafels, vòòrdat het besluit wordt genomen. Spreker roept op om in de Nota van Bevindingen de impact van maatregelen inzichtelijk te maken, zodat helder is voor welke pijn wordt gekozen.

Het College zegt toe zich voor dit laatste in te zullen zetten. Een aantal wettelijke taken wordt momenteel uitgevoerd vanuit de subsidies Sociaal Domein. Opvoedondersteuning en diverse taken van de GGD zijn voorbeelden van wettelijke taken, waarin weinig ruimte is om te bezuinigen.

De PvdA vraagt of het toch zinvol is om naar de organisaties zelf te kijken, die deze wettelijke taken uitvoeren, om de afwegingsruimte zo groot mogelijk te houden.

Het College lijkt het verstandig om dit aspect eerst inzichtelijk te maken, zodat duidelijk wordt hoe groot dit deel is van het te bezuinigen bedrag en hoe groot de ruimte is om aanpassingen door te voeren.

De PvdA wil de uitvoering van wettelijke taken niet ter discussie stellen, maar wel de omvang waarmee en de vorm waarin taken worden uitgevoerd.

Het College licht vervolgens toe, dat de gekozen aanpak met de thematafels juist is bedoeld om de discussie te starten over de keuze welke zaken niet meer hoeven worden uitgevoerd. Na die discussie zal blijken wat slim is om wél te doen en wat slim is om juist nièt te doen.

De ChristenUnie stelt vast, dat de verplichte uitvoering van wettelijke taken betekent dat op andere onderdelen wellicht veel meer moet worden bezuinigd dan de genoemde 21 procent.

Het College geeft aan dat in het schema de wettelijke taken al zijn uitgenomen.

GroenLinks vraagt in hoeverre de inwoners zijn betrokken bij de thematafels.

Het College acht deze inwonerbetrokkenheid heel belangrijk. Voor de eerste bijeenkomst heeft zich ook een aantal inwoners aangemeld, die willen vertellen over hun situatie en vragen zullen stellen aan de organisaties. Dat wil het College ook zoveel mogelijk aanmoedigen voor de andere onderwerpen. Raadsleden kunnen ook inwoners hiertoe aanmoedigen. Desgevraagd geeft het College aan, dat ook de adviesraad een rol heeft in het proces.

De SP wijst op de tijdlijn. Vanaf 1 juli 2019 starten de nieuwe subsidiebeschikkingen. Afgevraagd wordt of er bij wijzigingen (zoals een hogere toekenning vanuit het Rijk) opnieuw de discussie gevoerd moet worden over de verdeling van het geld. De vraag is hoe het College zich op dit mogelijke scenario wil voorbereiden.

Het College zou het niet erg vinden als er meer geld vanuit het Rijk zou volgen. Op dit moment is de integrale aanpak de belangrijkste verandering die wordt doorgevoerd. Op die manier hoopt het College te voorkomen dat er eenzijdig per individuele organisatie wordt gekeken, maar juist integraal per doel.

Burgerbelang wijst op de realisatie van één toegang voor inwoners en vraagt hoe dit vorm gaat krijgen, zowel wat betreft de systemen, als wat betreft de AVG.

Het College geeft aan, dat dit meer met de toegang heeft te maken, dan met de thematafels. Er wordt de nodige aandacht aan besteed om dit goed te regelen en te voorkomen dat persoonsgegevens onzorgvuldig worden behandeld. De bedoeling van het creëren van één toegang is dat inwoners niet meer bij meerdere loketten hun gegevens hoeven in te dienen. Dat hoort volgens de privacywetgeving te gebeuren, maar dat gebeurt nu eigenlijk ook al. Het doel is om de toegang zo dicht mogelijk bij de bewoners in de wijk te organiseren.

De VVD stelt vast dat de subsidies worden verlengd tot 1 juli 2019. Daarna worden de kosten van de thematafels vertaald en volgt de implementatie. Voorts komt er een afbouwregeling voor de huidige subsidieontvangers. De vraag is hoe dit zich verhoudt tot de beschikbare middelen binnen het Sociaal Domein.

Het College heeft hier rekening mee gehouden, zowel in de begroting als in de aanpak. Daarom is ook gekozen voor een hoog tempo van de thematafels, zodat de uitkomst snel zichtbaar wordt en een afbouwprogramma kan worden opgesteld. Het zal per organisatie verschillen hoe dit afbouwprogramma eruit zal zien, zowel qua hoogte, als qua duur, als qua inzet van de subsidie. De gevolgen van het afbouwprogramma zijn reeds ingeboekt in de begroting.

De Stadspartij wijst er op, dat de uitkomsten van de thematafels een integrale samenhang hebben. Afgevraagd hoe daarmee wordt omgegaan in relatie tot de afbouw van subsidies.

Het College geeft aan, dat organisaties op meerdere thema’s overlap kunnen voorkomen. Voor het afbouwprogramma wordt echter gekeken naar de manier waarop de subsidie nu aan de organisatie is verstrekt.

De Stadspartij vraagt het College wat er gebeurt als er nog onverwachte grote financiële tegenvallers bij de organisaties blijken.

Het College antwoordt dat, het College daarmee vanzelfsprekend naar de raad komt.

GroenLinks complimenteer het College en de ambtelijke organisatie voor wat er achter de schermen aan werk is verzet en voor hetgeen nu voorligt. Het is goed dat Perspectief apart wordt meegenomen en dat de burgers worden betrokken. Ook is er aandacht voor de algemene voorzieningen in het voorveld. Dat alles stemt de fractie positief.

Het CDA stelt dat cofinanciering een extra punt oplevert bij de criteria. Nu is het bij cofinanciering meestal zo, dat eerst de subsidie moet zijn verkregen, alvorens de cofinanciering zeker wordt. Afgevraagd wordt of het College hier wel rekening mee heeft gehouden.

Het College antwoordt dat dit niet altijd het geval is, maar indien er wél sprake van is, wordt dat in de overweging meegenomen en wordt bezien hoe hier een mouw aan valt te passen.

De ChristenUnie heeft vernomen dat in situaties van laaggeletterdheid twee keer zoveel kans bestaat op het ontstaan van schuldenproblematiek. De fractie acht dit een belangrijk aspect en stelt vast dat hier in voorliggende stukken niets valt te lezen.

Het College geeft aan, dat het Taalhuis hiervoor de aangewezen partner is. Deze staat in de lijst van de restcategorie. Met deze organisatie zijn reeds goede individuele gesprekken gevoerd.

Burgerbelang heeft vernomen dat er een project bestaat tussen Perspectief en Woonbedrijf Ieder1, waarbij het Woonbedrijf de cofinanciering regelt. Dit is afhankelijk van het bedrag dat Perspectief ontvangt. Middels dat project worden personen met schulden snel en adequaat geholpen. De vraag is, hoe het College hier rekening mee houdt.

Het College is bekend met dit project en eveneens met het feit dat dit goede resultaten oplevert. De organisaties hebben daardoor weinig moeite om aan te tonen hoe belangrijk en waardevol dit is.

Burgerbelang geeft aan, dat er wel zorgen bij het Woonbedrijf bestaan over subsidiekorting.

De VVD is onder de indruk over het werk dat reeds is verzet.

D66 stelt vast, dat de aanpak is gericht op het terugdringen van zwaardere voorzieningen door meer in te zetten op lichtere voorzieningen. In het geval dit succesvol is, bestaat de kans dat er wachtlijsten ontstaan voor de lichtere voorzieningen. De vraag is of het geld dat wordt bespaard op de zwaardere voorzieningen dan kan worden overgeheveld naar het voorliggende veld.

Het College stelt dat de gemeente raamwerkovereenkomsten heeft met de organisaties die maatwerkvoorzieningen aanbieden. Het blijkt dat steeds minder inwoners gebruik maken van deze maatwerkvoorzieningen en méér gebruik maken van de voorliggende voorzieningen. Deze organisaties krijgen vooraf geen geld van de gemeente, maar pas op het moment dat er daadwerkelijk cliënten zijn.  

D66 vraagt of het College wachttijden zou accepteren.

Het College zegt dit niet te zullen doen. In het genoemde scenario bestaat er juist aanleiding om de voorzieningen in het voorliggende veld te verbeteren en uit te bouwen.

De voorzitter vraagt wanneer de Nota van bevindingen kan worden verwacht.

Het College stelt voor om, nadat de tafels hebben plaatsgevonden, een avond te plannen waarop de raad zal worden geïnformeerd. De verwachting is dat deze informatieverstrekking medio maart kan worden gepland.

De voorzitter sluit de bespreking van dit onderwerp om 20.00 uur.

 

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Behandeld in