Pagina delen

Ontwerp toegang sociaal domein Zutphen

Bijlagen

Behandeld in Forum van 19 november 2018 Naar boven

Toelichting griffie

In het Presidium van 8 oktober 2018 en in het Technisch Blok van 8 oktober 2018 hebben raadsleden aangegeven een Forumvergadering over het memo ontwerp toegang Sociaal Domein en het memo nieuwe werkwijze subsidies Sociaal Domein te willen. De memo stonden op de lijst ter inzage liggende stukken van 8 oktober 2018. Deze lijst was geagendeerd in de Technisch Blokvergadering van 8 oktober 2018.

Het college zal een toelichting geven op de werkwijze subsidies.

Omdat beide memo's betrekking hebben op het Sociaal Domein worden beide memo's in dezelfde Forumvergadering behandeld.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 19-11-2018 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
B.M. Duizer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik en M Dolfing
SPM de Ridder en H.M.H. Giesen
PvdAJ. Bloem en M.M.M. Moester
BurgerbelangP.I. Ackermans en H.J.M Verschure
D66Y.J.A. ten Holder en P van der Hammen
VVDA. van Dijk en G. Peteroff
CDAK.M. van Wamel en G.M.M. Ritzerveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim en C.R.L. van Toor
BewustZW
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het Forum en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij geeft het woord aan de fracties.

D66 constateert dat de Visie ‘Herijking toegang Sociaal Domein’ één van de leidende principes is geweest voor voorliggend voorstel. De raad heeft hierover een amendement aangenomen met de strekking dat de inwoners terecht kunnen bij het sociale wijkteam. In het voorstel is van genoemd amendement echter weinig terug te vinden. D66 constateert dat nu over hybride teams wordt gesproken en vraagt hoe een en ander zich tot elkaar verhoudt.

Het College licht toe, dat de vijf sociale wijkteams van Perspectief blijven bestaan. De inwoners kunnen daar altijd terecht. Daarnaast bestaan de hybride teams die goed samenwerken met de sociale wijkteams. Ook daar kunnen de inwoners terecht.

Desgevraagd geeft het College aan, dat er geen sprake zal zijn van dubbeling, want de sociale wijkteams kunnen onderdeel vormen van de hybride teams. Dat betekent dat ze op dezelfde locatie zitten en van elkaar deskundigheid gebruik kunnen maken. Met de inzet van hybride teams wil men aansluiten bij de kwaliteit van de sociale wijkteams van Perspectief. Daarmee zijn de hybride teams ook laagdrempelig beschikbaar in de wijk.

Sociale wijkteams vervullen een zeer belangrijke functie. Voorkomen moet worden dat personen die vanuit de sociale wijkteams worden doorverwezen, zich tot een ander loket moeten wenden. De intentie is dat zij op dezelfde plaats en door hetzelfde team kunnen worden geholpen, zodat zij niet meerdere keren hun verhaal hoeven te doen.

De eigenheid van de sociale wijkteams van Perspectief blijft bestaan. Iedere wijk is verschillend en heeft een andere behoefte. Bij die behoefte wordt zoveel mogelijk aangesloten. Dit kan ook betekenen dat de wijkagent of de wijkverpleegkundige tijdelijk aansluit op een hybride team.

D66 vraagt waarom niet is gekozen voor een één-op-één koppeling met de vijf wijkteams.

Het College bevestigt dat dit in eerste instantie ook inderdaad het idee was. Er is echter voor gekozen om te starten met drie hybride teams met de mogelijkheid dit uit te bouwen naar vijf. Op dit moment is het qua bemensing direct haalbaar om met drie teams te starten. Wellicht blijkt het in de loop der tijd zelfs verstandiger om er een zesde of zevende hybride team aan toe te voe-gen. Dat is afhankelijk van de ontwikkelingen. De hoofdzaak is dat de zorgvrager dichtbij in de wijk wordt geholpen en het voorveld wordt versterkt. De teams moeten van elkaar leren, zodat een zo goed mogelijk integraal aanbod kan worden gecreëerd.

De SP heeft nagedacht over het verplaatsen van de diensten, die nu bij het Plein zijn ondergebracht, naar de wijkteams. De SP denkt echter niet dat je daarmee dichter bij de burger komt. Momenteel weten de burgers waar ze terecht kunnen en ze zijn met het loket vertrouwd. Veel burgers weten Perspectief niet eens te vinden.

De SP denkt dat de nadruk niet te veel moet liggen op de bezuinigingen. Het is goed mogelijk dat deze operatie in het begin meer gaat kosten dan verwacht. De vraag is of het College daar rekening mee heeft gehouden. De fractie vindt dat de bezuinigingen niet ten koste mogen gaan van de kwaliteit van de indicaties en wenst dat de invulling ook in de toekomst met professionals gebeurt.

Het College bevestigt dat dit laatste altijd het geval is. Op dit moment is sprake van verschillende toegangen. Juist door een krachtenbundeling, komen de zorgvragers beter in beeld en hoeven ze niet vier keer hun verhaal te doen. De persoonlijke meerwaarde die dit meebrengt, acht de portefeuillehouder onbetaalbaar. Voor de meerkosten, die de SP vreest, is het College niet bang aangezien door de bundeling ook efficiencyvoordelen ontstaan. De sociale wijkteams van Perspectief zijn heel laagdrempelig en goed vindbaar. De hybride teams sluiten daarbij aan op de logische plekken. Bijvoorbeeld zijn er medewerkers van CJG in scholen vindbaar en dat is natuurlijk bij uitstek de plaats waar ze jongeren tegenkomen.

De ChristenUnie is verbaasd over de vraagstelling van de SP, gezien het feit dat deze fractie in de raad volmondig heeft ingestemd met de voorgestelde bezuinigingen.

De fractie verwacht dat de cultuuromslag de nodige transformatietijd zal vragen. De vraag is op welke termijn het College denkt dat de organisatie is getransformeerd en wanneer het mogelijk is om meer effectief te kunnen werken.

Het College bevestigt dat de nodige transformatietijd een reëel en belangrijk punt is. Opheffing van Het Plein betekent niet dat het loket meteen zal verdwijnen. Op een gegeven moment zal echter gefaseerd de overgang plaatsvinden naar de wijken en buurten, zodat eind 2019 het pand beschikbaar komt voor de verkoop.

D66 vraagt of het voortbestaan van de vijf wijkteams is gegarandeerd. Voorts vraagt de fractie welke uitvoeringstaken de gemeente van Perspectief gaat overnemen.

Het College antwoordt dat garanties lastig te geven zijn. De basis en de werkwijze die Perspectief hanteert ten aanzien van de sociale wijkteams is echter zeer goed. Dat neemt niet weg dat Perspectief nu taken uitvoert, die de gemeente ook kan doen, met name op het gebied van indicatiestelling en toewijzing. Dit gebeurt allemaal in goed overleg.

Op bestuurlijk niveau vindt momenteel een goed gesprek plaats met Perspectief over de vormgeving van de processen, de budgetten en de rol van Perspectief daarin. Perspectief schuift aan bij alle thematafels.

D66 heeft in het voorstel gelezen dat het ontwerp juist nièt in samenwerking met de partners is opgesteld. De raad hecht veel waarde aan de reacties van de samenwerkingspartners, die in de documenten zijn opgenomen.

Het College geeft aan dat met Perspectief wel degelijk meerdere malen inhoudelijk over de toegang is gesproken. Perspectief is dus wel gekend. Al wil dat niet zeggen dat Perspectief het overal mee eens is.

Het CDA maakt zich zorgen over het veranderproces. Er staat veel geschreven over de noodzakelijke verandering, maar er staats niets over de methodiek.

Het College benadrukt dat het veranderproces niet van vandaag op morgen plaatsvindt. Het is een groot proces, waarin veel zaken bij elkaar komen en naar de beste vormgeving moet worden gezocht. Daarbij is het belangrijk dat de professionals de ruimte krijgen om aan te geven wat de inhoud van hun werk is en dat zij van elkaar te leren. Als alles dwingend in methodieken wordt vastgelegd, bestaat de kans dat het proces faalt.

Het CDA is niet blij met dit antwoord. Juist een organisatie die nu uiteen valt, heeft sturing nodig. Van professionals die onder dergelijke omstandigheden hun werk willen blijven doen, kan niet worden verwacht dat ze ook nog eens vorm aan het veranderproces gaan geven.

Het College geeft aan dat het niet de bedoeling is dat de professionals hun eigen proces moeten vormgeven. De stip op de horizon is belangrijk, maar daarnaast zou het fijn als de professionals op de werkvloer de ruimte krijgen van elkaar te leren en elkaar weten te vinden.

GroenLinks heeft begrip voor de onrust bij Perspectief, gezien de bezuinigingsopgave. Er is sprake van een forse transitie, waarbij kwaliteit voorop moet blijven staan. Perspectief zit in vijf wijken en de medewerkers in die wijkteams ervaren onrust. Anderzijds wordt het belang van de wijkteams van alle kanten benadrukt. GroenLinks vraagt hoe het College hier straks in het Sociaal Domein als geheel mee wil omgaan.

Het College geeft nogmaals aan, dat de vijf wijkteams blijven bestaan. Er wordt alleen gekeken naar een andere organisatie van de toegang. Degenen die dit gaan uitvoeren, worden ook in de wijk, dicht bij de burgers, geplaatst en zitten dus dichtbij de zorgvrager. Desgevraagd geeft het College aan dat de bezuinigingsopgave voor Perspectief € 677.000,= bedraagt.

D66 vraagt of de gemeentelijke medewerkers en de medewerkers van het Werkbedrijf zich ook meerdere jaren moeten committeren aan het gebied, zoals dat ook geldt voor de sociale wijkteams in de hybride teams.

Het College geeft aan dat het voor de continuïteit belangrijk is dat burgers vaste consulenten zien. De gemeente streeft dit dan ook zoveel mogelijk na.

De VVD is diep onder de indruk van het lijvige document. Op een aantal punten ontbreekt echter informatie. De VVD vraagt hoe het College de communicatie voor zich ziet ten aanzien van de toegang wanneer de huidige locatie van Het Plein wordt gesloten.

Het College meldt dat er een communicatieplan is opgesteld. Daarin staat dat de wijkteams in de wijken zitten, maar ook dat de Henri Dunant voorlopig open blijft. Het Plein houdt per 1 januari 2019 op te bestaan, maar de locatie blijft dus geopend. Door die fasering kunnen de burgers, maar ook de medewerkers, geleidelijk wennen. De laagdrempeligheid blijft bovenaan staan.

Het CDA wijst er op, dat op de huidige locatie van Het Plein beveiligde kamers aanwezig zijn. Die zijn helaas soms nodig.

De VVD vraagt of de keukentafelgesprekken gewoon doorgaan. Voorts informeert de VVD wat het College gaat doen inzake het nader betrekken van de huisartsen in de opzet.

Het College antwoordt dat keukentafelgesprekken mogelijk moeten blijven voor degenen die daar behoefte aan hebben. Anderen vinden het juist prettiger om bij de gemeente langs te komen. Er zal worden ingespeeld op de behoefte.

Het College wil de huisartsen zo goed mogelijk betrekken omdat zij een verwijzende functie hebben en het belangrijk is elkaar zo goed mogelijk aan te vullen. De wijkverpleegkundige is een belangrijke schakel richting de huisartsen en moet kunnen aanschuiven in een hybride team, indien noodzakelijk.

De ChristenUnie refereert aan de verwachte personeelskosten en vraagt of er sprake is van een nulsituatie. De vraag is wat de raad de komende vier jaar kan verwachten.

Het College wijst op de complexheid van deze vraag. In principe is het de bedoeling dat met de efficiencyslag op termijn besparingen worden gerealiseerd. Over de details zal het College de fracties schriftelijk informeren.

De ChristenUnie vraagt of de toenemende regeldruk een groot risico is. Dit is vaak inherent aan grote transformaties. De fractie vraagt hoe het College hiermee omgaat en wil weten of er manieren zijn om dit te voorkomen. Als voorbeeld noemt spreker het inbouwen van allerlei controlemechanismen om tot besluitvorming te komen, ook voor kleine bedragen.

Het College wil niet te veel controlemechanismen inbouwen. De huidige praktijk met voortgangsmemo’s ziet spreker als een goede manier om de vinger aan de pols te kunnen houden. Daarnaast bestaat een aantal wettelijke kaders, wat betreft het toekennen van voorzieningen. Het College wil aan die werkwijze vasthouden, zodat ook de professionals de ruimte krijgen om van elkaar te leren. Het heeft niet de voorkeur de bestaande regelruimte te beperken. De wettelijke kaders zijn helder. Illustratief wijst spreker erop dat de gemeente de Bijstandswet al een aantal jaren uitvoert.

Burgerbelang verwijst naar de schriftelijke vragen van de fractie inzake de wettelijke kaders binnen het Sociaal Domein. In de schriftelijke beantwoording is toentertijd gesteld dat dit niet in beeld is. Het huidige antwoord bevreemdt de fractie dan ook.

Het College stelt dat een aantal zaken wettelijk is geregeld, waaronder de toegang en de verlening van bijstand, alsmede de toegang tot zorg en jeugdzorg. Daar dient de gemeente zich aan te houden. De wettelijke kaders in de volle breedte van het Sociaal Domein, waarop Burgerbelang in de schriftelijke vragen doelde, zijn niet allemaal bekend.

Burgerbelang had een gespecificeerd antwoord op de schriftelijke vragen op prijs gesteld. Nu heeft de fractie geen goede afweging kunnen maken.

D66 verwijst naar het voorliggende stuk en vraagt de uitspraak toe te lichten dat de hybride teams in beperkte mate ondersteuning bieden.

Het College licht toe, dat dit bijvoorbeeld mogelijk is door een bepaald aantal gesprekken in een bepaald aantal weken te voeren. Soms is het verstandiger om binnen het team hulp aan een burger te bieden, zodat niet meteen zwaardere zorg ingezet hoeft te worden.

De VVD wijst er op, dat een jaar geleden is gesproken over een expertcentrum. Dat is nu van de baan en in de plaats daarvan komen de hybrideteams, die veel mobieler en flexibeler zijn dan het expert-centrum.

De Stadspartij vraagt wie daadwerkelijk de regie heeft. De hybride teams werken op casusniveau. De vraag is of deze kunnen worden overruled door specialisten uit het Sociaal Domein.

Het College licht toe, dat de regierol in het totale proces bij de gemeente ligt. Uitgangspunt daarbij is dat de professionals in de teams de juiste keuzes maken. Er bestaat altijd een toetsingsmogelijkheid door een expert, indien gewenst of noodzakelijk. Er bestaat altijd een recht op onafhankelijke cliënt-ondersteuning en de mogelijkheid om in bezwaar en beroep te gaan tegen een beslissing. Die procedures blijven bestaan.

GroenLinks dankt voor de verduidelijking ten aanzien van de wijkteams en de hybride teams. De fractie benadrukt dat er een stuk ligt waarbij de visie sterk gericht is op vernieuwing. Dat ervaart de fractie als een grote verandering. Spreker vindt dit heel bijzonder en er wordt ook vanuit het veld met bewondering gekeken naar het werk dat hier wordt verzet. GroenLinks zal de voortgang kritisch blijven volgen maar de fractie is in ieder geval al blij met wat er nu ligt. Tot slot, vraagt de fractie hoe de raad wordt meegenomen in het vervolgproces ten aanzien van de nieuwe toegang.

Het College wil de voortang opnemen in de voortgangsmemo’s. Voorts suggereert spreker om, zodra het proces goed loopt, als raad een keer op werkbezoek te gaan of de professionals een keer in een Forum uit te nodigen om ervaringen te delen.

Burgerbelang verwijst naar de ‘mooie woorden’ van GroenLinks, maar voelt toch wel de behoefte te melden dat dit alles het gevolg is van het feit dat Het Plein niet naar behoren heeft gefunctioneerd en stelt dat het Plein uit de koker van GroenLinks kwam.

GroenLinks verwijst naar een uitspraak van Socrates, dat ‘verandering er niet is voor het bevechten van het oude, maar voor het bevechten van het nieuwe’. GroenLinks neemt afstand van de opmerking van Burgerbelang. In de raad heeft GroenLinks het debat proberen aan te gaan en benoemd wat aanvankelijk het plan van GroenLinks is geweest.

De VVD geeft aan dat in het Presidium de wens is uitgesproken om in maart 2019 een Forum te beleggen, waarin het College de gelegenheid krijgt de raad te vertellen hoe de stand van zaken zes weken na 1 januari is. De voortgangsrapportages zijn daarvoor het geëigende instrument.

Het College zegt dit toe, maar wil daar ook graag de mensen van de werkvloer bij betrekken.

De voorzitter sluit het Forum om 20.40 uur onder dankzegging.

 

 

 

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Behandeld in