Pagina delen

Bestuursrapportage 2014-3

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2014-3         
 1. Begroting 2014 te wijzigen op basis van tabel 1 onder de kop “Financien”en daarbij de mutaties in de reserves te betrekken. Het uiteindelijke overschot van € 130.800 na mutaties van reserves en bijstelling van baten en lasten toevoegen aan de saldireserve.
 1. Begroting 2014 te wijzigen op basis van tabel 2 onder de kop “Financien”. Dit betreft de vrijval van kapitaallasten tot een totaalbedrag van € 1.262.100 en daar tegenover  het extra afschrijven op een pand tot € 127.700.  Het voordelige saldo op de kapitaallasten van € 1.134.400 toevoegen aan de saldireserve.
 2. Begroting 2014 te wijzigen met betrekking tot een aantal investeringskredieten. Dit betreft het aanpassen van een aantal lopende kredieten en het beschikbaar stellen van aanvullende rioleringskredieten voor totaal € 865.000. De kapitaallasten in 2014, per saldo € 38.300, met de betreffende bestemmingsreserves verrekenen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Met de uitvoering van de Strategische agenda 2014 is de gemeente Zutphen nu acht maanden bezig. Conform de gemaakte afspraak met de raad rapporteert burap-3 over deze periode. Op basis daarvan wordt tevens een financiële en beleidsmatige doorkijk (prognose) gegevens naar het einde van het jaar.

Het beeld van de tweede burap zet zich in deze burap voort: Op het gebied van capaciteit en/of financiën zijn bij de meeste programma’s afwijkingen te melden.

Belangrijke veranderingen die op de gemeente afkomen zoals de decentralisaties in het sociale domein, de komst van een asielzoekerscentrum en het toenemend aantal uitkeringsgerechtigden  zorgen er voor dat extra inzet van  capaciteit nodig is en leiden tot soms stevige (financiële) risico’s. Door het grote beslag op ambtelijke capaciteit komen sommige bestaande taken in het gedrang.   

Hiernaast spelen de zorgpunten op een aantal grote dossiers vanuit de kerntakendiscussie. Met name taakstellingen op het Broederenklooster, Zwembad, Hanzehof en VNOG worden later of mogelijk in een andere vorm gerealiseerd en vormen daardoor een stevig financieel risico. De hoogte daarvan is mede afhankelijk van hernieuwde plannen en politieke keuzes.

Een ander zorgpunt is de ontwikkeling van de BUIG uitkering van het Rijk en de daaraan gekoppelde egalisatiereserve WWB. Vanwege de lagere rijksbijdrage en het stijgende aantal uitkeringsgerechtigden dreigt uitputting van deze reserve in 2015 (en dus niet in 2020 zoals in de memo aan het Forum d.d. 4 september j.l. is vermeld). Opgemerkt moet worden dat het College voornemens is aan de Raad voor te stellen om de reserves WMO en WWB samen te voegen om ontschotting te creëren en zo ontschot voor een zorgvuldige overgang (of ‘zachte landing’)  te kunnen zorgen.

Evenals in 2013 is opnieuw een aanzienlijk incidenteel voordeel te melden door onderuitputting van de kapitaallasten, voor een groot deel ontstaan doordat investeringen nog niet afgerond en afgesloten zijn.

Er zal kritisch bekeken moeten worden wat de oorzaken zijn en hoe deze onderuitputting voor de toekomst kan worden beperkt. De wijze van begroten en het afschrijving- en activeringsbeleid zal in deze analyse meegenomen moeten worden.

M.b.t. het GRP (gemeentelijk rioleringsplan) wordt jaarlijks in de Strategische Agenda in eerste instantie € 1 miljoen opgenomen als investering, via de Burap komt hierop de eventueel benodigde aanvulling. Voor dit jaar gaat dit laatste om € 865.000 voor o.a. vervanging van riolering Thorbeckesingel, Groenmarkt/Marspoortstraat, inprikpunten persleiding van Suchtelenstraat en de voorbereiding van riolering Achteveltstraat, Helbergen, Roggestraat/Da Costastraat, Scheurkamp/Bieshorstlaan. Ook zullen enkele lopende  rioleringskredieten worden aangevuld. De kapitaallasten komen ten laste van de Reserve verouderde riolering. Verder zijn er een aantal kredieten op het gebied van riolering, tractie en automatisering waar voor en nadelen verwacht worden. Voorgesteld wordt deze kredieten naar beneden of boven bij te stellen. Per saldo geeft dit kleine afwijkingen op kapitaallasten die verrekend kunnen worden met bestemmingsreserves voor kapitaallasten inzake deze investeringen.

Deze burap sluit met een voordelig saldo van € 1.265.200 na voorgestelde mutaties in de reserves. Het saldo voor bestemming is € 87.500 voordelig.

Het saldo is ondermeer tot stand gekomen door een aantal grotere afwijkingen:

Hogere dividenduitkeringen

 €     458.700,00

Verwacht nadeel op leges omgevingsvergunning

 €    -114.000,00

Verwacht nadeel op automatisering

 €    -120.000,00

Verwacht voordeel op producten afval en riool

 €     454.000,00

Verwacht nadeel op uitkeringslasten (BUIG/WWB)

 € -2.922.000,00

Verwacht voordeel op de WMO (per saldo)

 €  1.086.300,00

Hogere ontvangen integratie uitkering WMO

 €     536.200,00

Verwacht voordeel op de kapitaallasten

 €  1.134.400,00

Per saldo: overige afwijkingen (positief en negatief)

 €    -426.100,00

 +

Saldo bestuursrapportage voor bestemming

 €       87.500,00

Voorgestelde mutaties in de reserves

 €   1.177.700,00

 +

Saldo bestuursrapportage na bestemming

 €   1.265.200,00

V = Voordeel, N = Nadeel                    *Voorgesteld wordt deze afwijkingen (gedeeltelijk) te verrekenen met een reserve

Omdat voorgesteld wordt een aantal van bovenstaande afwijkingen te dekken door een toevoeging of onttrekking aan een  reserve komt het saldo na bestemming uit op € 1.265.200 positief.

Over de voortgang van de bezuinigingsmaatregelen is ook gerapporteerd in deze derde Burap. Begin volgend jaar verschijnt er nog een uitgebreide rapportage over de bezuinigingsmaatregelen, deze zal voorzien zijn van een dekkingsvoorstel. In de bijgaande begrotingswijziging zijn de afwijkingen op de bezuinigingsmaatregelen dan ook niet meegenomen.

Beoogd effect

De raad informeren over de voortgang en afwijkingen met betrekking tot de realisatie van doelen uit de strategische agenda, alsmede het sluitend houden van de begroting.

Argumenten 

 1. Door het toevoegen van het voordelige saldo van deze bestuursrapportage  aan de saldireserve wordt het weerstandsvermogen van de gemeente vergroot.

Door het saldo toe te voegen aan de saldireserve wordt het onderdeel van de algemene reserves van de gemeente. Hierdoor wordt het weerstandsvermogen van de gemeente verstevigd. Met het oog op de komende decentralisaties en de verwachte tekorten op de BUIG is het belangrijk om een financiële buffer te hebben. Door het toe te voegen aan de saldireserve is het nog niet bestemd en kan het nog voor meerdere zaken ingezet worden.

 1. Het pand Hoveniersweg 7 is nu voor een te hoog bedrag geactiveerd.

Het bedrag waarvoor het pand Hoveniersweg 7 nu op de balans van de gemeente staat is te hoog.

De directe opbrengstwaarde is lager dan de geactiveerde boekwaarde. Het BBV schrijft voor dat bij vastgoed met een bedrijfeconomische functie duurzame waarde verminderingen op het moment van  constatering als verlies genomen moeten worden.

 1. Een aantal kredieten vertonen positieve of negatieve afwijkingen. In verband met de rechtmatigheid wordt voorgesteld betreffende kredieten aan te passen.  Ook wordt gevraagd een aantal aanvullende kredieten voor riolering beschikbaar te stellen.

Er zijn een aantal kredieten op het gebied van riolering, tractie en automatisering waar voor- en nadelen verwacht worden. Voorgesteld wordt deze kredieten naar beneden of boven bij te stellen. Door het aanpassen van de kredieten blijven deze ook binnen de grenzen van de rechtmatigheid. Per saldo geeft dit kleine afwijkingen op de  kapitaallasten die verrekend kunnen worden met betreffende bestemmingsreserves voor deze kapitaallasten. De kapitaallasten voor de aanvullende rioleringskredieten komen ten lasten van de reserve verouderde riolering.

Kanttekeningen

 1. Het voordelige saldo van deze bestuursrapportage  kan ook anders bestemd worden.

Het voordeel van totaal € 1.265.200 kan ook een andere bestemming krijgen. Afgelopen jaren is het bijvoorbeeld herhaaldelijk gebruikt voor extra afschrijving. Hier wordt nu niet voor gekozen omdat extra afschrijven vooral voordeel op de langere termijn oplevert. Met het oog op de onzekerheden over de komende decentralisaties en de tekorten op de BUIG wordt voorgesteld te zorgen voor voldoende weerstandsvermogen zodat eventuele tegenvallers makkelijker opgevangen kunnen worden.

 1. Wordt er in 2014 nog gestart met de rioleringswerkzaamheden waar nu aanvullende kredieten voor aangevraagd worden?

Juist om beter te plannen wordt er 2 keer per jaar krediet aangevraagd voor rioleringswerkzaamheden, namelijk bij de begroting en bij de derde bestuursrapportage. Zo wordt getracht dit zo goed mogelijk af te stemmen op de komende rioleringswerkzaamheden.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

Op 8 oktober is Burap 2014-3 in het MT besproken, gevolgd door behandeling in de portefeuillehoudersoverleggen tussen 10 en 20 oktober. Behandeling in het College heeft plaatsgevonden op 28 oktober 2014. In het Forum en Raad zal respectievelijk de behandeling cq. vaststelling plaatsvinden op respectievelijk 17 november 2014 en 1 december 2014.

Rapportage/evaluatie

U wordt frequent geïnformeerd over de voortgang en realisatie van de strategische doelen en de onderkende inhoudelijke en financiële maatregelen

Financiën

Financieel gezien maakt deze bestuursrapportage melding van een overschot van € 1.265.200 na mutaties van de reserves op basis van de begroting 2014.

In onderstaande tabellen wordt dit weergegeven.

Tabel 1 resultaten per programma (bedragen in €)

 

Saldo voor bestemming

Mutatie reserves

Saldo na bestemming

Programma 1

-110.000

17.900

-92.100

Programma 3

15.300

66.700

82.000

Programma 4

-22.000

0

-22.000

Programma 5

-112.800

92.800

-20.000

Programma 6

-269.700

139.500

-130.200

Programma 7

-160.100

235.500

75.400

Programma 8

410.300

-544.000

-133.700

Programma 9

-81.000

81.000

0

Programma 10

-19.400

19.400

0

Programma 11

136.000

-174.400

-38.400

Programma 12

1.102.800

-1.158.900

-56.100

Programma 13

-2.943.400

2.923.300

-20.100

Programma 15 (alg)

1.601.900

-980.800

621.100

Programma 15 (BV)

-556.500

421.400

-135.100

Sub totaal

-1.008.600

1.139.400

130.800

Kapitaallasten

1.096.100

38.300

1.134.400

Saldo  

87.500

1.177.700

1.265.200

Tabel 2 investeringen (bedragen in €)

Programma

Vrijval kap.lasten

Overige*

Mutaties reserves

Totaal

Programma 4

-143.900

-143.900

Programma 5

-947.800

-947.800

Programma 7

-156.100

127.700

-28.400

Programma 8

-9.300

39.200

-39.200

-9.300

Programma 11

-2.500

-2.500

Programma 15

-2.500

-900

900

-2.500

Totaal

-1.262.100

166.000

-38.300

-1.134.400

* Toelichting Overige:

Extra afschijving pand Hoveniersweg 7

127.700

T.l.v. Reserve verouderde riolering:

39.200

T.g.v. Reserve vervanging bedrijfsmiddelen StB:

-900

Bijlagen 

 • Bestuursrapportage 2014-3 

Stukken die ter inzage liggen

 • Bijlage bij bestuursrapportage 2014-3

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0156

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 30 oktober 2014 met nummer 44775b e s l u i t :

 1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2014-3
 1. Begroting 2014 te wijzigen op basis van tabel 1 onder de kop “Financien”en daarbij de mutaties in de reserves te betrekken. Het uiteindelijke overschot van € 130.800 na mutaties van reserves en bijstelling van baten en lasten toevoegen aan de saldireserve.
 1. Begroting 2014 te wijzigen op basis van tabel 2 onder de kop “Financien”. Dit betreft de vrijval van kapitaallasten tot een totaalbedrag van € 1.262.100 en daar tegenover  het extra afschrijven op een pand tot € 127.700.  Het voordelige saldo op de kapitaallasten van € 1.134.400 toevoegen aan de saldireserve.
 1. Begroting 2014 te wijzigen met betrekking tot een aantal investeringskredieten. Dit betreft het aanpassen van een aantal lopende kredieten en het beschikbaar stellen van aanvullende rioleringskredieten voor totaal € 865.000. De kapitaallasten in 2014, per saldo € 38.300, met de betreffende bestemmingsreserves verrekenen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 17 november 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Bestuursrapportages geven inzicht in de voortgang van de uitvoering van voorgenomen beleid in het lopende jaar en eventuele (financiële) afwijkingen die daarbij optreden. Ook wordt een financiële en beleidsmatige prognose gegeven tot het einde van het jaar.
De raad stelt de bestuursrapportage niet vast, maar neemt kennis van de stand van zaken en kan daarover reageren richting het college.

De nu voorliggende rapportage heeft betrekking op de periode tot en met augustus 2014.
Naast kennisnemen van deze bestuursrapportage wordt de raad voorgesteld om een begrotingswijziging vast te stellen, waarmee geanticipeerd wordt op de te verwachten afwijkingen, zodat sprake blijft van een sluitende begroting 2014 en een bestemming wordt gegeven aan het voordelige saldo van € 1.265.200,-.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 17-11-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE.C.L. Verhoog
D66H.F. Remmers
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnie
Fractie Jansen
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering. Zij geeft eerst het woord aan het college.

Het college merkt op dat deze derde burap geheel in de lijn ligt met de tweede. Op het gebied van capaciteit en financiën zijn bij de meeste programma’s afwijkingen te melden. De belangrijke veranderingen die op de gemeente af komen, zoals de decentralisaties, de komst van het AZC en het toenemend aantal uitkeringsgerechtigden, zorgen voor extra beroep op ambtelijke capaciteit en leiden tot financiële risico’s. Ook is er zorg over een aantal grote opdrachten vanuit de kerntakendiscussie, namelijk Broederenklooster, zwembad, Hanzehof en VNOG. In de burap is wederom het zogenaamde stoplichtenmodel toegepast: groen betekent dat conform doelstelling resultaten worden bereikt, oranje dat er sprake is van beperkte afwijking daarvan en rood dat het doel (nog) niet wordt behaald.

De heer Kamphuis maakt melding van een tegenvaller van circa 1 ton bij de OZB. Deze wordt veroorzaakt door leegstand en door een wijziging ten aanzien van verpleeghuizen. Deze is nog niet verwerkt in de Burap. Vervolgens geeft hij een presentatie over de stand van zaken met betrekking tot de bezuinigingen en de formatiereductie. Deze presentatie is bij dit verslag gevoegd.

De SP vraagt op welke manier het college het geld voor de decentralisaties gebruikt om de formatie aan te passen aan de nieuwe taken. Verder vraagt zij of de verhoging van de lesgelden voor zwemles de teruggang van het zwembadbezoek veroorzaken.

De VVD vindt het “stoplichtenmodel” goed werken. Dat er nog eens 40 en 50 pagina’s gewijd worden aan respectievelijk begrotingswijziging en wat er in de komende periode moet gebeuren en er bovendien in de presentatie ook nog eens nieuwe elementen worden toegevoegd, zoals de loonsom, is wel wat veel van het goede. De begrotingswijzigingen zouden niet aan de burap gekoppeld moeten worden, tenzij dit om redenen van rechtmatigheid van uitgaven noodzakelijk is; de rest kan worden verwerkt bij de jaarrekening. Wel zou het college steeds inzicht moeten bieden in de stand van de reserves. Is de meevaller van 1,5 miljoen euro op de WMO structureel van aard? Worden de reserves van WWB en WMO samengevoegd, nu in de nota over het sociaal domein wordt gesproken over “ontschotten”?

Het CDA vraagt zich af hoe reëel de reductie van de loonsom is. Er is capaciteit nodig voor nieuwe taken; uitvoering van bestaande taken komt in het gedrang. Het begint hier en daar al te kraken. Heeft het college daarover ideeën? Is er al iets meer bekend over de garantstelling voor de Blokkentoren? Omdat de BUIG-uitkering (Bundeling van uitkeringen inkomensvoorzieningen aan gemeenten) afneemt wordt voorgesteld de reserves WMO en WWB samen te voegen; zijn de reserves dan wel toereikend?

GroenLinks meent dat bezuinigingen op personeel een zware hypotheek leggen op de uitvoering van nieuwe taken. Hoe waarborgt het college de kwaliteit. Is het wel reëel om zo op personeel te bezuinigen? Dezelfde vraag geldt voor De Hanzehof, kunst en cultuur waar de opgelegde bezuinigingen waarschijnlijk niet zullen worden gehaald. Ook de ODA heeft om meer geld gevraagd. Overigens heeft de raad hiermee onder voorwaarden ingestemd; in de Burap staat echter dat het een definitieve verhoging betreft. Wat is de omvang van het risico van verlaging van de BUIG-uitkering.

De PvdA is het ermee eens dat een deel van de decentralisatiegelden worden ingezet in het kader van de formatiereductie, mits er een goede match is. Het tussentijdse overzicht dat door de Burap wordt gegeven is goed, maar het moet om de grote lijnen blijven gaan, niet om details. De fractie ziet graag een toelichting op alles met afwijkingen van meer dan een ton, zoals BUIG-uitkering, meevaller bij de WMO, meer uitgaven aan automatisering.

De Stadspartij vraagt hoe groot de kans is op een aanvullende bijdrage van het rijk, wanneer de uitkeringen meer dan 10% hoger uitvallen dan voorzien. Is al begonnen met een onderzoek naar het voorkomen van onjuiste begrotingen?

D66 vraagt zich af in hoeverre het aanspreken van de reserves het weerstandsvermogen van de gemeente aantast.

De voorzitter schorst de vergadering voor enkele minuten om het college de kans te geven zich op de beantwoording te beraden. Na heropening geeft zij het woord aan het college.

Het college zegt dat in het kader van “Zutphen Vooruit” aan alle personeelsleden is gevraagd welke ambities zij hebben, welk opleidingsniveau etc. De resultaten hiervan zijn nog niet helemaal bekend, maar het is denkbaar dat een aantal personen zich wil begeven in het sociale domein. Om dat mogelijk te maken kunnen decentralisatiegelden gebruikt worden. Het gaat dan om gedeeltelijke aanwending voor omscholing van de 3% tot 5% van die gelden die voor de uitvoering beschikbaar zijn. Uiteraard wordt de raad van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Het is nog niet bekend of de bezuinigingen op de formatie reëel zijn; dat is deels ook aan de raad.

GroenLinks vraagt of dat aan de orde komt bij de lange termijnplanning.

Het college antwoordt dat dat het geval is, maar dat het ook al eerder aan de orde zal komen bij de bijstellingsnotitie. Over de Blokkentoren is nu niets te zeggen. De kwestie ligt bij de rechter. Het college heeft geen idee of de lesgelden van het zwembad van invloed zijn op de bezoekersaantallen.

De heer Kamphuis zegt dat de begrotingswijzing conform de lopende afspraken wordt voorgelegd aan de raad. In de toekomst kan dit wellicht worden herzien in overleg met de auditcommissie of de commissie programmabegroting. Inzicht in de stand van de reserves zegt hij toe. (Het overzicht is als bijlage bij dit verslag gevoegd.) Het is zeer ongewis of de WMO-meevaller structureel van aard is. Binnenkort zal het college een voorstel worden gedaan over het al dan niet samenvoegen van de reserves WWB en WMO. Ten aanzien van de ODA is besloten dat ze nu meer geld krijgt. Wel wordt er in opdracht van de gemeentesecretarissen gekeken naar de opzet en het takenpakket van de ODA.

GroenLinks vraagt hoe daarin de raad wordt betrokken.

De heer Kamphuis antwoordt dat de raad erbij wordt betrokken als er concrete veranderingen aan de orde zijn. Vraag is nu of de ODA heeft gebracht wat ervan verwacht is.

Voor het jaar 2014 kan de gemeente zo nodig nog een beroep doen op een aanvullende uitkering van het rijk. Met ingang van 2015 wijzigt de regeling. Hoe die er dan gaat uitzien is nog niet bekend.

Op dit moment wordt onderuitputting van de kapitaallasten onderzocht. De redenen ervan zijn divers. Soms is er sprake van een te optimistische planning, soms is de onderuitputting toe te schrijven aan de systematiek dat de gemeente pas begint met afschrijven als een werk helemaal gereed is.

GroenLinks vraagt zich af of niet ook een reden is dat er onvoldoende ambtenaren zijn om uit te voeren wat de raad vraagt. De raad zou moeten beslissen wat er wel en niet gebeurt; daarop zou het college stevig moeten sturen.

Het college antwoordt dat soms de raad ook debet is aan vertraging. Als voorbeeld verwijst het naar het zwembad, waar de raad vragen had over de vorm. Dat heeft tot een vertraging van 9 maanden geleid.

GroenLinks beaamt dit, maar er zijn andere zaken waar een tekort is aan ambtelijke capaciteit.

Het college meent dat het een uitdaging is om daarnaar te kijken. Grote projecten als RIDS en de stadsdiagonaal liggen op schema.

De Stadspartij vraagt of een andere manier van afschrijven kan worden ingevoerd.

De heer Kamphuis zegt dat daarvoor eerst moet worden bekeken wat de voor- en nadelen zijn.

Op de vraag van de PvdA over toelichting op de grote afwijkingen verwijst hij naar de bijlagen.

De PvdA vraagt vooral een toelichting bij de overschrijding op het gebied van automatisering.

De heer Kamphuis antwoordt dat deze vooral toe te schrijven is aan kosten voor Govunited, die vorig jaar tegen een liquiditeitsprobleem aan liep. Stortingen in of onttrekkingen uit de bestemmingsreserves hebben geen invloed op het weerstandsvermogen van de gemeente. Dat is wel het geval wanneer het de algemene reserve betreft.

De Stadspartij concludeert dat bij een eigen risico van 10% bij de uitkeringen, het gaat om een bedrag van 2 miljoen euro. In dat geval is de reserve WWB/WMO niet in 2020 maar al in 2016 uitgeput.

De heer Kamphuis zegt dat dit inderdaad zou kunnen.

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 1 december 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 01-12-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend