Pagina delen

De toekomst van de Zutphense Kermis

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. Kennis te nemen van de gesprekken die de afgelopen tijd zijn gevoerd met kermisexploitanten, omwonenden en horeca/ondernemers over de toekomst van de Zutphense kermis.
 1. Zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het college over een mogelijke verplaatsing van de kermis naar de IJsselkade.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Vanuit het Speerpunt Binnenstad wordt gewerkt aan een levendige en toekomstbestendige binnenstad.

Een onderdeel daarvan is het nieuwe evenementenbeleid. Dit nieuwe beleid beoogt een kwaliteitsimpuls voor evenementen. Een ander doel is het komen tot een evenwichtig aanbod van evenementen in de stad en het bieden van ruimte aan nieuwe initiatieven die passen bij het DNA van Zutphen of die zich richten op specifieke doelgroepen – zoals jongeren – voor wie er nu nog te weinig in Zutphen wordt georganiseerd.

Nu is de jaarlijkse evenementenkalender overvol waarbij er een concentratie is van evenementen op en rond de drie markten. Dit terwijl de (binnen)stad veel meer mooie locaties kent die geschikt zijn voor het organiseren van evenementen. Locaties zoals het ’s-Gravenhof, Paardenwal of de IJsselkade worden nu niet of slechts beperkt gebruikt. Dit terwijl de markten in het evenementenseizoen bijna wekelijks decor zijn van evenementen.

Een betere spreiding van evenementen moet uiteindelijk leiden tot het verbeteren van de balans tussen leefbaarheid en levendigheid. Deze ontwikkeling raakt daarmee ook de Horecavisie die een horeca ontwikkeling stimuleert die bijdraagt aan de kwaliteit en identiteit van de stad om daarmee de stad economisch te versterken, met een goede balans tussen leefbaarheid en levendigheid.

Als onderdeel van bovenstaande ontwikkelingen zijn wij vorig jaar het gesprek aangegaan over de kermis, de huidige locaties en een mogelijk alternatieve locatie voor de kermis.

Beoogd effect

Het nemen van een weloverwogen besluit over de Zutphense kermis om daarmee invulling te geven aan de uitgangspunten van de Horecavisie en de Kwaliteitsimpuls Evenementen met als doel om de kermis te behouden, deze toekomstbestendig én aantrekkelijk te maken voor alle inwoners uit Zutphen en bezoekers van buiten Zutphen.

Argumenten

1.1 Er is met alle partijen gesproken over een mogelijke verplaatsing

In augustus 2018 hebben wij aangegeven dat er voldoende redenen zijn om te stellen dat een kermis op de huidige locatie niet langer wenselijk is. Wij hebben dan ook opdracht gegeven om vier potentieel geschikte locaties verder te verkennen en te bespreken met de kermisorganisatie. Zie daarvoor de memo over de kermis en de uitkomsten van de  inventarisatie van mogelijke alternatieve locaties (bijlage 1).

In het Forum van 10 september hebben wij vervolgens een presentatie gegeven over 'Evenementen in samenhang met andere activiteiten in de Binnenstad'. De memo over de kermis is hierbij betrokken en besproken met de leden van het Forum. Tegelijkertijd met de behandeling van de motie 'Kermis moet blijven' die op 18 juni 2018 door drie fracties was ingediend. De (gewijzigde) motie heeft de raad op 24 september 2018 aangenomen waarbij is uitgesproken dat de kermis voor de binnenstad behouden moet blijven totdat in samenspraak met alle betrokkenen zoals kermisexploitanten, horeca, inwoners, binnenstadsondernemers en BOVAK tot een goed alternatief is gekomen.

De noodzaak om met alle betrokken te overleggen over een mogelijke verplaatsing én de wens om de kermis voor Zutphen te behouden, onderschrijven wij volledig. Echter, in de motie is niet duidelijk aangegeven met wat onder 'in samenspraak met alle betrokkenen' moet worden verstaan. Het zoeken naar overeenstemming met alle partijen is, gelet op de verschillende belangen en standpunten, geen reëel uitgangspunt. Wij hebben de motie aangegrepen om met alle betrokken partijen het gesprek aan te gaan over de wens om de kermis te verplaatsen en om de alternatieve locaties verder te verkennen als mogelijke locatie voor de kermis. Deze gesprekken hebben begin dit jaar plaatsgevonden. Er is gesproken met kermisexploitanten en de kermisbond, de omwonenden van de IJsselkade en met de horeca (en een vertegenwoordiging van) de binnenstadsondernemers.

 • Op 7 januari 2019 is gesproken met een aantal kermisexploitanten, Bureau de Kermisgids en de BOVAK (kermisbond). In dit gesprek is stilgestaan bij de huidige locatie van de kermis en waarom deze locatie voor de kermisexploitanten de voorkeur geniet. Ook is gekeken naar de vier alternatieve locaties. Drie van de vier locaties vielen voor de kermisexploitanten direct af omdat zij daar geen mogelijkheden zien voor een levensvatbare en aantrekkelijke kermis. Dit heeft er mee te maken dat die locaties op afstand liggen van de binnenstad. De IJsselkade is van de vier locaties de meest geschikte. Het ligt op loopafstand van het centrum, is een prachtige zichtlocatie en ligt dicht bij het vuurwerk. Om te komen tot een aantrekkelijke kermis op de IJsselkade zijn ook de randvoorwaarden verkend. Genoemd zijn: geen andere luidruchtige evenementen op de markten, horeca met terrassen op de kade, een bredere programmering die de kermis weer aantrekkelijk(er) maakt, extra promotie en een goede samenwerking met horeca en ondernemers.
 • Op 30 januari 2019 is gesproken met de bewoners en ondernemers van de IJsselkade (tussen Molengracht en Berkelkade), de Marspoortstraat (tussen IJsselkade en Berkelkade) en de Brugstraat (hoek IJsselkade). Over de IJsselkade als mogelijke locatie voor de kermis is het gesprek aangegaan. Het spreekt bijna voor zich dat omwonenden niet blij zijn met een mogelijke verplaatsing van de kermis naar de IJsselkade. Over deze zorgen is gesproken en vragen zijn beantwoord. Ook in dit gesprek zijn randvoorwaarden meegegeven: een goed verkeersplan, aandacht voor bereikbaarheid, veiligheid en maatregelen om (geluids)overlast te beperken.
 • Op 26 maart 2019 is gesproken met horeca van de IJsselkade en de markten en een vertegenwoordiging van de binnenstadsondernemers. Conclusie van dit gesprek is dat een mogelijke verplaatsing van de kermis naar de IJsselkade een optie is die het uitwerken waard is. De IJsselkade is een mooie en aansprekende locatie die kansen biedt voor zowel de kermis zelf als voor de horeca en winkeliers in de binnenstad. De horeca van de markten wil investeren en tijd steken in een aantrekkelijke kermis op de IJsselkade. Een goede programmering trekt meer publiek naar de stad en door een goede samenwerking en wisselwerking tussen kermis, horeca en winkeliers moet dit voor alle partijen tot een hogere omzet kunnen leiden. De aanwezigen zijn voor het verplaatsen van de kermis naar de IJsselkade. Met als uitgangspunt meer samenwerking, inzetten op kwaliteit en duidelijke randvoorwaarden.

De gesprekken geven een goed beeld van de standpunten over een mogelijke verplaatsing van de kermis. De verslagen van de gesprekken staan in de bijlagen 2, 3 en 4.

1.2 Het college is van mening dat er een zorgvuldig proces is doorlopen

De memo gaf aanleiding om eerst met Bureau de Kermisgids te praten over de praktische en technische haalbaarheid van de vier potentieel geschikte locaties. Vervolgens is er in drie rondes onder leiding van een externe gespreksleider gesproken over 'de toekomst van de Zutphense kermis'. De vraag wat een aantrekkelijke alternatieve locaties is, is expliciet voorgelegd aan de kermisexploitanten, de BOVAK en Bureau de Kermisgids zelf. De uitkomst daarvan is met omwonenden en horeca/ondernemers verder verkend als mogelijke locatie van de kermis.

Met dit traject is naar de mening van het college een zorgvuldig proces doorlopen. Het doet recht aan de motie 'Kermis moet blijven' en de gesprekken geven een goed beeld van standpunten, argumenten en randvoorwaarden over een mogelijke verplaatsing van de kermis. De gesprekken hebben voor ons ook geholpen om ons een beter beeld te kunnen vormen over de toekomst van de Zutphense kermis. Met de kermis op de markten zien we dat de kermis al jaren hetzelfde is. Er is geen sprake van vernieuwing, geen kruisbestuiving tussen horeca en ondernemers en teruglopende pachtinkomsten. Om een kermis ook in de toekomst voor Zutphen te behouden is het nodig om deze 'toekomstbestendig' te maken. Zodat er ook in de toekomst een aantrekkelijke kermis is voor alle inwoners uit Zutphen en bezoekers van buiten Zutphen. Er wordt door horeca, winkeliers en kermisexploitanten grote waarde gehecht aan een goede samenwerking. De eerste stappen om tot een betere samenwerking te komen zijn al gezet.

2.1 Een verplaatsing van de kermis past binnen het Speerpunt Binnenstad

Vanuit het Speerpunt Binnenstad werken wij aan een levendige en toekomstbestendige binnenstad.

Kwalitatief goede evenementen dragen bij aan Zutphen als aantrekkelijke stad, ook voor jongeren. Daarbij wordt gestuurd op een evenwichtig aanbod van evenementen, verspreid over de stad en passend bij Zutphen. Wij willen ook ruimte geven aan nieuwe initiatieven. Nu concentreren de meeste evenementen zich op en rond de drie markten. Dit terwijl de (binnen)stad veel meer mooie locaties kent die geschikt zijn voor het organiseren van evenementen. Zoals bijvoorbeeld het ’s-Gravenhof, de Paardenwal of de IJsselkade die nu niet of nauwelijks worden gebruikt voor evenement. Een betere spreiding van evenementen moet uiteindelijk leiden tot het verbeteren van de balans tussen levendigheid en leefbaarheid.

Onze wens om de kermis te verplaatsen vloeit hieruit voort. Een verplaatsing van de kermis draagt bij aan een betere spreiding van evenementen, het haalt de druk van de markten en geeft daarmee ruimte aan nieuwe initiatieven die passen bij het DNA van Zutphen. Wat ook meespeelt is dat een verplaatsing van de kermis kan bijdragen aan de acceptatie van andere (overlast gevende) evenementen in de binnenstad.

Een verplaatsing van de kermis draagt ook bij aan de doelen uit de vorig jaar vastgestelde horecavisie. Horeca is in Zutphen een steeds belangrijkere functie en vervult een rol als drager van verblijfskwaliteit en beleving in de stad. Wij hechten een grote waarde aan een goede samenwerking tussen horeca en kermis. Dat kan de horeca én de kermis versterken. Bij een nieuwe locatie zien wij - maar ook de horeca zelf - meer mogelijkheden voor een betere samenwerking.

2.2 Er zijn goede redenen om de kermis te verplaatsen

De kermis in de binnenstad is niet onomstreden. Omwonenden klagen al jaren over in hun ogen onacceptabele overlast van de kermis en ondernemers over gederfde omzet. Met als uitgangspunt: een kermis op de markten, zijn een aantal jaar geleden afspraken gemaakt tussen gemeente, Bureau de Kermisgids en een vertegenwoordiging van omwonenden over het verbeteren van de leefbaarheid tijdens de kermisweek. In hoofdlijnen zagen de maatregelen op het terugbrengen van het geluidsniveau naar 75 dB(A), meer toiletvoorzieningen, meer toezicht en geen lichtflitsen na 21:30 uur. Eerder waren al afspraken gemaakt over een centrale muziekregeling.

Na afloop zijn de maatregelen geëvalueerd. Hoewel de situatie op de Houtmarkt verbeterde bleef de overlast op de uiteinden van de Groenmarkt en Zaadmarkt onverminderd groot. Met name het geluid bleek een grote bron van ergernis. Het verder terugbrengen van het geluidsniveau is echter niet realistisch. Met het geluidsniveau van 75 dB(A) is een soort van ondergrens bereikt. Een nog lager geluidsniveau is voor de kermis niet werkbaar. Er is dan door het omgevingsgeluid nagenoeg geen muziek hoorbaar. Dit terwijl de kermis juist muziek nodig heeft om publiek te trekken. Een lager geluidsniveau helpt ook de omwonenden niet. De overlast zal niet minder worden. Juist omdat het aandrijf- en omgevingsgeluid geregeld al hoger ligt dan 75 dB(A).

Daar komt bij dat de markten als een klankkast werken. Door de beperkte breedte van de markten en de aaneengesloten bebouwing is het geluid van de kermis goed hoorbaar in de veelal slecht geïsoleerde monumentale panden aan de markten. Enkele jaren geleden is een geluidsmeting uitgevoerd in een woning aan de Zaadmarkt. In die woning is binnen tijdens de kermis een geluidsniveau gemeten van 55 dB(A). Dit betekent dat bewoners binnen voortdurend luid en met stemverheffing moeten praten om zichzelf verstaanbaar te maken.

Behalve omwonenden zijn er ook veel (horeca) ondernemers die bezwaren hebben tegen de kermis op de markten. Zij geven al langere tijd aan dat zij omzetverlies leiden door de kermis. Onder andere door minder goede zichtbaarheid en terrassen die niet (of slechts deels) geplaatst kunnen worden. Ook blijkt dat bezoekers van de kermis alleen voor de kermis komen. Een bezoek aan de binnenstad wordt daarmee niet gecombineerd met een bezoek aan de winkels en de horeca in de binnenstad.

Er leeft ook een wens om de kermis zelf te vernieuwen. Een bredere programmering moet leiden tot een bredere doelgroep. De kermis zelf heeft nieuw elan nodig. Door de beperkte beschikbare ruimte maar ook de onderlinge verhouding tussen horeca en kermis is de gewenste vernieuwing van de kermis niet realiseerbaar op de huidige locatie.

2.3 Er is onderzoek gedaan naar alternatieve locaties

In 2018 is onderzoek gedaan naar potentieel geschikte locaties voor de kermis. Er zijn in totaal 14 locaties tegen het licht gehouden. Uit deze inventarisatie zijn vier locaties gekomen die potentieel geschikt zijn voor een kermis. Dat wil zeggen: die locaties zijn technisch gezien geschikt om een kermis te organiseren. Daarbij is onder andere gekeken naar beschikbare ruimte, de kwaliteit van de ondergrond en de bereikbaarheid van die locaties voor de hulpdiensten. Er is bewust voor gekozen om géén voorkeur uit te spreken voor één of meerdere locaties. Ook is de vraag of de locaties aantrekkelijk genoeg zijn voor de kermisexploitanten zelf om een levensvatbare kermis te organiseren, niet beantwoord. Het is namelijk aan Bureau de Kermisgids en de kermisexploitanten om deze vraag op basis van hun kennis en expertise te beantwoorden.

Uit de inventarisatie kwamen vier locaties die potentieel geschikt zijn voor de kermis:

 • parkeerterrein Houtwal (achter het politiebureau);
 • parkeerterrein achter de Hanzehal;
 • de voormalige parkeerplaats bij het ziekenhuis;
 • de IJsselkade inclusief rijbaan.

De andere locaties zijn om verschillende redenen afgevallen. Bijvoorbeeld omdat ze erg dicht bij woningen liggen (geluidsoverlast), praktisch niet geschikt zijn voor het organiseren van een kermis (te klein, ondergrond niet geschikt) of omdat het gebruik van die locaties parkeeroverlast elders tot gevolg heeft.

2.4 Van de alternatieve locaties zien Bureau de Kermisgids en de kermisexploitanten alleen de IJsselkade als een potentieel geschikte locatie

Na het Forum is in eerste instantie gesproken met Bureau de Kermisgids over de vier alternatieve locaties. Bureau de Kermisgids is de partij die in opdracht van de gemeente de kermis organiseert en de verpachting regelt. Daarbij is niet alleen gesproken over de 'aantrekkelijkheid' van de vier locaties maar ook over praktische zaken die nodig zijn om een kermis te organiseren.

Bureau de Kermisgids (maar ook de BOVAK) hebben op basis van hun kennis en expertise aangegeven dat een kermis in de stad thuis hoort (en niet op een industrieterrein of zelfs buiten de stad). Daarmee leken het parkeerterrein achter de Hanzehal en het voormalige parkeerterrein bij het ziekenhuis af te vallen als mogelijke locatie voor de kermis. De Houtwal ligt dichter bij de binnenstad. Daar is gekeken naar de mogelijkheden om de kermisattracties te kunnen plaatsen tussen de aanwezige bomen en de mogelijkheid om het vuurwerk te verplaatsen zodat het vanaf daar zichtbaar is. Bij de IJsselkade is gekeken naar een mogelijke opstelling van de attracties met voldoende ruimte voor hulpdiensten om overal te kunnen komen.

Uit het gesprek met de kermisexploitanten bleek vervolgens heel duidelijk dat als de kermis verplaatst moet worden, de IJsselkade de enige kansrijke optie is. De drie andere potentiële locaties vielen daarmee voor de kermisexploitanten dan ook af.

2.5 De IJsselkade geeft het beste toekomstperspectief als het gaat om een aantrekkelijke en levensvatbare kermis

De IJsselkade is de enige locatie die de kermisexploitanten - naast de markten - als potentieel geschikte locatie voor een kermis zien. Zij zien daar met de juiste randvoorwaarden een mogelijkheid om een aantrekkelijke en levensvatbare kermis te organiseren.

Het verplaatsen van de kermis heeft mede als doel om deze 'toekomstbestendig' te maken. Als locatie lijkt de IJsselkade het beste van beide werelden te kunnen bieden. Het biedt enerzijds ruimte aan vernieuwing van de kermis en anderzijds is er via de Marspoortstraat een goede verbinding te maken met de horeca op de markten en de winkels in het kernwinkelgebied. Ook is er op de lage kade en de Marspoortstraat richting Groenmarkt ruimte voor andere activiteiten om daarmee invulling te geven aan een bredere programmering en betere samenwerking. De horeca van de markten heeft al aangegeven daarin te willen investeren en tijd in te willen steken.

Door het verplaatsen van de kermis ontstaat er ook ruimte voor een bredere programmering en daarmee kan de kermis meer doelgroepen aanspreken. Dat draagt bij aan het doel om de kermis te behouden, deze toekomstbestendig en aantrekkelijk te maken voor alle inwoners uit Zutphen en bezoekers van buiten Zutphen.

2.6 De IJsselkade geniet de voorkeur boven de markten

De kermis vindt al jaren plaats op de markten. Het effect van een kermis op die locatie voor onder andere de leefbaarheid is bekend. Dit heeft er mede toe geleid dat al eerder is aangegeven dat er goede redenen zijn om te stellen dat een kermis op de markten niet langer wenselijk is. Met als argument de langdurige en in zekere zin ook onduldbare overlast voor omwonenden en de verminderde omzet bij aanliggende horecabedrijven.

Er zijn ook goede redenen om de kermis voor Zutphen te behouden. Er is in de samenleving veel steun voor de kermis. Al dan niet op de markten. Het is een goed draaiende en goed bezochte kermis. Vooral jongeren weten de kermis te waarderen. Het evenementenaanbod in Zutphen moet ook op jongeren gericht zijn. Alleen al om die reden is het wenselijk om de kermis te behouden en deze te versterken. Zodat er ook in de toekomst sprake is van een aantrekkelijke en levensvatbare kermis.

De IJsselkade biedt het beste toekomstperspectief en heeft een aantal voordelen ten opzichte van de markten. Het geluid kan op de IJsselkade beter weg. De geluidsboxen kunnen zo ingesteld worden dat het geluid richting de IJssel gaat. Dit levert minder overlast op voor omwonenden. Dit in tegenstelling tot de markten die als klankkast werken. Daarnaast biedt de IJsselkade de mogelijkheid voor betere samenwerking en kruisbestuiving met horeca en ondernemers.

De bekende optie Markten is naast de verkende optie IJsselkade gelegd. Daarbij is gekeken naar beschikbare ruimte, bereikbaarheid, aantrekkelijkheid, voorzieningen maar ook naar mogelijkheden voor samenwerking. Zie hiervoor bijlagen 5 en 6.

Beide locaties hebben specifieke plus- en minpunten. Zo betekent een kermis op de IJsselkade dat deze belangrijke doorgaande route een week lang moet worden afgesloten. Anderzijds betekent een kermis op de markten dat de warenmarkt twee keer moeten worden verplaatst. Alles overwegende is er een voorkeur voor de IJsselkade als toekomstige locatie voor de Zutphense kermis.

Kanttekeningen

1.1 Niet iedereen ziet de IJsselkade als een optie voor de kermis

Dat er is gesproken met de omwonenden van de IJsselkade betekent niet dat zij daarmee vóór een kermis op de IJsselkade zijn. Aan de raad is een petitie aangeboden ondertekend door 120 omwonenden van de IJsselkade waarin zij zich uitspreken tegen een kermis op de IJsselkade. In de begeleidende brief wordt ook gerefereerd aan de motie 'Kermis moet blijven' en dat in overleg met alle betrokken partijen tot een goed alternatief moet zijn gekomen.

Dat omwonenden tegen een kermis zijn is te begrijpen. Aangenomen kan worden dat bij elke alternatieve locatie omwonenden veelal tegen zullen zijn. Het zoeken naar een overeenstemming met alle betrokken partijen voor een nieuwe kermislocatie lijkt daarmee zo goed als onmogelijk. Er is nu sprake van een concentratie van (overlast gevende) evenementen op de markten. De omwonenden van de markten ondervinden daardoor onevenredig veel nadeel van evenementen voor hun deur.

Het nieuwe evenementenbeleid is mede gericht op een betere spreiding van evenementen en daarmee een betere balans tussen levendigheid en leefbaarheid. Dit betekent dat op sommige locaties het aantal evenementen zal toenemen (met mogelijke overlast als gevolg) en op de markten de druk van evenementen wat zal afnemen. Daar staat tegenover dat bij een verplaatsing van de kermis naar de IJsselkade het alleszins redelijk is om de IJsselkade te ontzien van andere luidruchtige evenementen. Dit kan gerealiseerd worden door een aanpassing van de Beleidsregels evenementen waarin opgenomen kan worden dat er geen vergunning wordt afgegeven voor evenementen in de categorie I (maximaal 85 dB(A)) op de dichtstbijzijnde gevel) voor de IJsselkade.

2.1 Ook op een andere locatie zal een kermis voor overlast zorgen

Muziek, geluidseffecten en lichtflitsen. Het hoort bij een kermis. Dit zal op een andere locatie niet anders zijn en hoewel de afgelopen jaren maatregelen zijn genomen om overlast te beperken (lager geluidsniveau, één centrale muziekregeling) blijft een kermis hoorbaar. De situatie op de markten is echter anders dan de situatie op de onderzochte alternatieve locaties. De markten werken door de beperkte breedte en de aangesloten (historische) bebouwing als een klankkast met als gevolg dat het geluid in de omliggende woningen vaak zeer goed hoorbaar is. Dit weten we omdat we in 2017 geluidsmetingen hebben uitgevoerd in een woning aan de Zaadmarkt. Uit deze metingen bleek (met voorzetramen en gesloten ramen/deuren) een geluidsniveau binnen van 55 dB(A).

Het geluidsniveau in veel woningen varieert overdag van 25 tot 35 dB(A). Een toename tot 40 dB(A) betekent dat muziek/geluid in een woning goed hoorbaar is en leidt tot hinder. Als het geluid in een woning tot boven de 40 dB(A) stijgt zal dat tot gevolg hebben dat bewoners daardoor luider en met stemverheffing moeten gaan praten om verstaanbaar te zijn. Bij 50 dB(A) binnen moeten bewoners hun normale spraak niveau met circa 10 dB(A) verhogen. Dit betekent dat men (voor het gehoor) dubbel zo luid zou moeten praten om nog goed verstaanbaar te zijn, en minimaal het spraak niveau naar 53 dB(A) zou moeten verhogen (fysisch een verdubbeling) om nog net verstaanbaar te zijn.

Geluidsoverlast van evenementen is in zekere zin inherent aan het wonen in een binnenstad. Een veel gehoord argument om de kermis niet te verplaatsen is dat met een verplaatsing van de kermis ook de overlast wordt verplaatst. In zekere zin zit daar een kern van waarheid in. Echter ligt het in de lijn der verwachting dat het muziekgeluid op een andere locatie tot minder overlast zal leiden. Op de onderzochte alternatieve locaties is er meer ‘ruimte’ voor muziek en doet zich het 'klankkast-effect' niet (of in ieder geval minder) voor. Om geluidsoverlast te voorkomen (ook op een andere locatie) moeten de in 2017 afgesproken maatregelen onverminderd gelden op een nieuwe locatie voor de kermis. Dit betekent een geluidsniveau van maximaal 75 dB(A) op één meter van de attractie, één centrale muziekregeling voor groot vermaak attracties en geen lichtflitsen na 21:30 uur.

2.2 Een afsluiting van de IJsselkade tijdens de kermisweek heeft een grote impact op de verkeerssituatie in de stad

De kermisattracties komen op de rijbaan te staan. Dit betekent dat er gedurende de kermisweek geen doorgaand verkeer mogelijk is op de IJsselkade. Het verkeer zal omgeleid moeten worden. Daarvoor kan in hoofdlijnen dezelfde omleidingsroute aangehouden worden als bij de herinrichting van de IJsselkade. Tijdens de bewonersavond hebben we veel input op kunnen halen die we samen met de evaluatiepunten uit de afsluiting tijdens de herinrichting mee kunnen nemen in het verkeersplan voor een kermis op de IJsselkade. Om een aantrekkelijke en veilige kermis mogelijk te maken is een afsluiting van de IJsselkade nodig. Met een goede (en duidelijke) omleidingsroute is een afsluiting van één week per jaar acceptabel.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Met inachtneming van de reacties van de raad kunnen wij een besluit nemen over een verplaatsing van de kermis naar de IJsselkade.

Financiën

Nadat de raad een besluit heeft genomen over dit voorliggende voorstel, betrekken wij bij ons daarna te nemen besluit over een verplaatsing van de kermis uiteraard ook de kosten die hiermee gemoeid zijn.

Een verplaatsing van de kermis naar de IJsselkade vergt een eenmalige investering van € 8.390,- voor een aanpassing aan de lichtmasten. Deze kosten worden betrokken bij het project IJsselkade fase 1 en ten laste gebracht van beklemd middel Rivier in de Stad. De overige meer- en minderkosten (zoals kosten voor aggregaten) maken onderdeel uit van de jaarlijkse balans van de kermis van inkomsten (pachtgelden) en uitgaven (kosten).

Bijlagen

Bijlage 1 Memo Kermis

Bijlage 2 Gespreksverslag kermisexploitanten BOVAK

Bijlage 3 Gespreksverslag omwonenden

Bijlage 4 Gespreksverslag horeca en ondernemers

Bijlage 5 Vergelijking opties IJsselkade en Markten

Bijlage 6 Verkenning randvoorwaarden kermis IJsselkade

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0058

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 4 juni 2019 met nummer 142089


gelet op artikel 108 Gemeentewet;


b e s l u i t :

 1. Kennis te nemen van de gesprekken die de afgelopen tijd zijn gevoerd met kermisexploitanten, omwonenden en horeca/ondernemers over de toekomst van de Zutphense kermis.
 1. Zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het college over een mogelijke verplaatsing van de kermis naar de IJsselkade.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 8 juli 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 08-07-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Amendement(en) aangenomen

Amendement(-en):

Behandeld in