Boardletter 2018

Afzender Accountant Deloitte M. Knip Behandeling Opgenomen...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Boardletter 2018

Afzender
Accountant Deloitte
M. Knip

Behandeling

Opgenomen op de Lijst ingekomen stukken Raad 11 maart 2019

Ingekomen stuk Raad - nr. 02

Rubriek E Overig behandelvoorstel
In de Boardletter van de accountant staan de uitkomsten van de interim-controle, naar interne beheersingsomgeving en interne controle. Deze interim-controle vindt plaats in het kader van de jaarrekeningcontrole 2018. De adviesbrief van de Auditcommissie aan de raad is mede gebaseerd op de uitkomsten en bespreking van de bevindingen van de interim-controle (Auditcommissievergadering 17 januari 2019). Voorstel: In samenhang met adviesbrief Auditcommissie agenderen in het Forum, waarbij de accountant gevraagd wordt om de Boardletter te presenteren.

Bijlagen

Gemeente Zutphen - Boardletter 2018

Forum van 25 maart 2019


Toelichting griffie:

Vanwege de onderlinge relatie zijn de Boardletter, de Adviesbrief van de Auditcommissie en het raadsvoorstel 'Financiële kaderstelling van de raad richting het college' samen in één vergadering geagendeerd.

De accountant is gevraagd om aan het begin van de vergadering de Boardletter toe te lichten, waarna de voorzitter van de Auditcommissie de adviesbrief van de Autditcommissie zal presenteren. Vervolgens zullen vragen vanuit het Forum worden beantwoord.

Daarna zullen twee van de vier leden (Yvonne ten Holder, Gerard Pelgrim, Abel van Dijken en Jasper Bloem) die gewerkt hebben aan het raadsvoorstel met financiële kaders de aanleiding, het doel, het doorlopen proces en de daarbij gemaakte keuzes toelichten, waarna de bespreking van het voorstel aan de orde is.


Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum: 25-03-2019
Tijd: 19:00 - 20:30
Zaal: Commissiekamer
Behandeling: Informerend
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: F.J.G.M. Manders
Griffier: J Kerkhof

Aanwezig namensNaam
GroenLinks
SP
PvdA
Burgerbelang
D66
VVD
CDA
Stadspartij
BewustZW
ChristenUnie


Verslag van de vergadering

Zie voor het verslag en aanwezigen van deze vergadering het verslag van forumvergadering Financiële kaderstelling van de raad richting het college (25-03-2019).


Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad


Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl