Pagina delen

Forumverslag 29-01-2018

Presentatie over het concept horeca-advies (29-01-2018)

Datum 29-01-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Jager
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWA. Verwoort
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het overleg en heet iedereen welkom. Hij noemt met name de drie stakeholders die vanavond een bijdrage leveren. Op de agenda staat het horeca-advies. Dat wordt nu nog niet vastgesteld, maar uitsluitend besproken. Hij geeft als eerste het woord aan de insprekers.

De heer Menkveld is eigenaar van café Bubbels in de Vaalstraat. Hij heeft zijn inspraakreactie uitgeschreven. Dat is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

CDA: Wat zijn de consequenties van dit horeca-advies voor uw bedrijf?

De heer Menkveld: Ik ga een stap terug in mijn horecacategorie.

De heer Wargerink is eigenaar van café Schatjes en De Schatkamer. Hij mist in het horeca-advies de opsplitsing en verruiming. Hij stelt dat in nachthoreca niets is toegelaten. Voor hem verandert er niets. Hem is een pilot beloofd door de tijdelijke burgemeester. Dit horeca-advies is onkundig samengesteld. Er is onvoldoende naar de wensen van de burgers gekeken.

PvdA: Wat betekent “er mag niets”?

De heer Wargerink: Geen verruiming. We willen een half of een heel uur langer openblijven ’s nachts.

Ambtelijke ondersteuning: Dit horeca-advies kijkt vijf jaar vooruit. Er staan acht hoofdlijnen in. Het college vult die later nader in. Centrale vraag is: hoe draagt horeca bij aan de versterking van de stad? Het gaat dan over de hele gemeente, niet alleen over de binnenstad. We gaan nu geen regels bespreken, maar discussiëren op hoofdlijnen. We gaan van advies naar visie naar nadere regels. Voor dit advies hebben we buro Van Spronsen ingehuurd.

Buro Van Spronsen geeft een toelichting op het horeca-advies.

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de drie stakeholders. Als eerste komen de bewoners van de binnenstad aan de beurt.

Mevrouw Elshof: Wij voelen ons zowel bezoeker als slachtoffer van de horeca. De bewoners zijn nog niet blij met dit horeca-advies. Onze mening is er niet in verwerkt. We voelen ons niet gehoord. Dit horeca-advies schiet tekort. Het gaat over leefbaarheid versus levendigheid. Bewoners zijn belangrijk voor de leefbaarheid. Wij zijn de gastvrouwen en gastheren van de binnenstad. Als bewoners wegtrekken, is dat niet goed voor de binnenstad. Dan wordt het een zielloos geheel. De binnenstadsbewoners zijn een factor van economisch belang. We willen gezien, gehoord en erkend worden.

De tweede stakeholder is Remco Feith, de binnenstadsmanager. Ik ben het eens met mevrouw Elshof. Er is een goede balans nodig tussen leefbaarheid en levendigheid. Het horeca-advies is van groot belang. Horeca is van groot economisch belang, onder andere voor een langer bezoek in de binnenstad. Het horeca-advies laat een marktbehoefte zien. Dit advies vind ik een goede stap. Goed ook dat er daarna een visie komt. Ook evenementen moeten we daarin meenemen. En het project “Veilig uitgaan” is ook belangrijk.

Als derde stakeholder komt – namens de horeca-ondernemers - mevrouw Van de Veldt aan het woord. Zij heeft haar bijdrage op papier staan. Dat is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

VVD: Het proces heeft lang geduurd. Nu hebben we nog maar het advies. Wanneer is het af? Ondernemers wachten daarop. Wees svp niet te sturend. Probeer de stakeholders op één lijn te krijgen.

GroenLinks: Wordt er wel geluisterd naar de stakeholders? Ik ben wat betreft de planning het spoor bijster.

PvdA: Ik pleit ervoor nu snel naar de visie te gaan.

Stadspartij: Wat is uw vraag?

PvdA: Hoe groot is de groep binnenstadsbewoners?

College: Als het forum het nu eens is over de acht punten, dan kunnen wij direct door. Over een aantal maanden verwacht ik de visie. Dat doen wij zelf. Buro Van Spronsen is klaar nu het horeca-advies er is.

Mevrouw Elshof: Ik zit hier namens drie bewonersgroepen. Dat zijn een paar honderd bewoners.

VVD: Welk percentage is dat van de binnenstadsbewoners?

Mevrouw Elshof: Wij vertegenwoordigen alle bewoners van de drie gebieden.

PvdA: Ik heb een vraag en een opmerking:

  1. Waarom is de visie verandert in een advies?
  2. Het is van belang dat de binnenstadsbewoners en de ondernemers één geheel zijn.

College: Ik was even ziek, dus ik kan zelf niet zo gauw antwoord geven op de eerste vraag.

Ambtelijke ondersteuning: Het onderwerp heeft veel stakeholders. De belangen liggen daarnaast ver uit elkaar. We willen het horeca-advies eerst in de raad bespreken. Daarna kan het college een visie gaan opstellen.

Mevrouw Elshof: Wij lezen niets terug van onze opmerkingen in het advies.

D66: Wij hebben twee vragen aan buro Van Spronsen:

  1. Herkent u zich in het beeld van mevrouw Elshof?
  2. Moet horeca wel gebundeld worden?

Voor het college heb ik de volgende vraag: Ook ik ben het spoor bijster. Wat vindt het college van het horeca-advies?

Buro Van Spronsen: Alle opmerkingen (dus ook die van de binnenstadsbewoners) hebben we opgenomen in de bijlagen. Prima dat er solitaire horeca is. In het centrum van een plaats is clustering echter vaak verstandig.

College: Al in 2012/2013 speelde de herziening van het horecabeleid. In het horeca-advies vindt u inderdaad geen politieke boodschap. Wel zit er een analyse in van buro Van Spronsen. Nu gaan wij zelf de visie ontwikkelen. Kunt u zich vinden in de acht punten die uit het horeca-advies zijn gekomen? Daarna gaan we aan de slag met vergunningen, terrassen, openingstijden, locaties etcetera. Dit horeca-advies is slechts een basis.

Burgerbelang: Ik wil niet zomaar over het punt van de bewoners heen stappen. Zijn er sessies geweest dat bewoners en ondernemers in één ruimte zaten?

College: Nee, dat is niet gelukt.

Mevrouw Elshof: Wij willen met iedereen in gesprek. Wij zien het echter niet als onze taak om rechtstreeks met ondernemers te overleggen.

Burgerbelang: Dat is een gemiste kans. Zoek de interactie svp.

CDA: Wat doet u wel?

Mevrouw Elshof: Wij zijn met de gemeente in gesprek.

De heer Feith: Er zijn ook positieve dingen te benoemen. Bewoners en ondernemers zijn over andere onderwerpen wel met elkaar in gesprek.

Het is 20.00 uur. De voorzitter schorst het overleg.

 

 

 

 

 

Bijlagen

Advies

Vervolg van presentatie gewenst

Motie: Behoud kinderboerderij De Schouw (29-01-2018)

Datum 29-01-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksS. Uenk
StadspartijM Wesselink
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en licht het doel van de bespreking toe. Er zijn 3 insprekers die als eerste het woord krijgen. Aansluitend gaat het Forum in gesprek over de motie. 

De volgende insprekers maken gebruik van het spreekrecht:

1. mw. Otten

2. mw. Lankwarden (beheerder Kinderboerderij De Schouw)

3. dhr. De Graaff (adviseur Kinderboerderij De Schouw)

De inspreekreacties zijn als bijlage toegevoegd aan het verslag.

PvdA merkt naar aanleiding van de bijdrage van mw. Lankwarden op dat de kinderboerderij op veel gebieden actief is: sociaal beleid, in de wijk en voor natuurbehoud en daarnaast 55.000 bezoekers per jaar trekt. Kinderboerderij doet het daarmee goed. 

VVD vraagt aan mw. Lankwarden of er al contact is geweest met de ambtelijke organisatie of het college.

Mw. Lankwarden geeft aan dat het bestuur contact heeft gehad.

CDA vraagt of de financiële zorg plotseling is ontstaan of dat de kinderboerderij dit al langere tijd heeft zien aankomen.

Mw. Lankwarden antwoordt dat de kinderboerderij dit sinds de verzelfstandiging heeft zien aankomen en daarover ook gesprekken heeft gevoerd met de gemeente.

PvdA vraagt wat de gevolgen zouden zijn als de kinderboerderij entree zou gaan heffen?

Mw. Lankwarden geeft aan dat het bezoekersaantal waarschijnlijk zal dalen ook omdat veel mensen in de wijk weinig te besteden hebben. Kinderboerderij wil laagdrempelig blijven.

Naar aanleiding van de bijdrage van dhr. De Graaff vraagt de Stadspartij of het contact met de gemeente minder is geworden sinds de heer Groen.

Dhr. De Graaff licht toe dat aan de kinderboerderij ca. vijf jaar geleden een bezuiniging is opgelegd van € 125.000. Er was een buffer van ca. € 60.000 maar dat geld is opgeraakt inmiddels. De gemeente heeft voor dit jaar € 20.000 toegezegd. Verschillende organisaties willen een donatie doen aan de kinderboerderij maar niet voor beheer. 

PvdA vraagt een bevestiging of incidenten wel worden gefinancierd maar de exploitatie niet sluitend kan worden gemaakt.

Dhr. De Graaff bevestigt dat.

GroenLinks informeert wat de concrete vraag is van de kinderboerderij aan de gemeente.

Dhr. De Graaff antwoordt dat dit een structureel bedrag is van € 25.000 per jaar met behoud van vrijheid.

D66 informeert of niet in een eerder stadium is gesproken met de betreffende ambtenaar/de wethouder en of de kinderboerderij ook jaarrekeningen heeft.

Dhr. De Graaff licht toe dat hij op persoonlijke titel ongeveer 2 jaar geleden een brandbrief heeft geschreven aan het college en daar daar nu nog een antwoord op moet krijgen. Voorts wordt aan alle financiële eisen voldaan en worden jaarrekeningen opgesteld.

CDA vraagt of vanuit de gemeente ooit de suggestie is gedaan om verbinding te leggen met bijvoorbeeld Dagelijks Bestaan, de Kaardebol of Cambio?

Dhr. De Graaff geeft aan dat overkoepelend iets neerzetten geen meerwaarde heeft.

De voorzitter geeft vervolgens aan dat wordt over gegaan tot bespreking van de motie en geeft de indiener van de motie het woord.  

PvdA licht toe dat de motie voor zich spreekt. Kinderboerderij doet veel activiteiten met maatschappelijk belang op verschillende domeinen. Neem die organisatorische en financiële aspecten in ogenschouw bij beoordeling van de motie en kijk naar sociale doelstellingen, groenonderhoud, natuurbehoud-doelstellingen, e.d. Het etiket is breder dan alleen 'kinderboerderij'.

College geeft aan dat de kinderboerderij belangrijk is met brede maatschappelijke waarde. In 2016 is gesproken met de kinderboerderij en is de financiering geregeld voor 2 jaar. Ook goed dat de samenleving actief is betrokken bij de kinderboerderij. Het zou mooi zijn als er donateurs worden gevonden voor een bijdrage in de kosten van beheer. Misschien kan worden onderzocht of er met Cambio iets kan worden geregeld waarbij de gemeente als 'achterwacht' kan fungeren. College onderstreept het belang van de kinderboerderij en gaat haar best doen om te kijken of er structureel geld kan worden gevonden.

PvdA vraagt hoe het college er tegenaan kijkt om voor financiering over de grenzen van afgebakende budgetten heen te kijken (dus bijvoorbeeld niet alleen kijken naar het budger voor welzijn)? 

College geeft aan dat dit kan maar dat de portefeuillehouder daar niet alleen over gaat.

VVD wijst op de acties die inmiddels zijn voorgekomen uit de publiciteit over het onderwerp. Kinderboerderij heeft hierdoor een 'boost' aan aandacht gekregen die het ook verdient. Wacht af wat er vanuit de samenleving aan acties wordt opgepakt en fungeer als gemeente als achterwacht waardoor het bestaansrecht structureel is geborgd. Proberen te streven naar structurele aandacht in de media en daarmee ook geld los te kweken. Gratis toegankelijk voor alle kinderen dient mogelijk te blijven.

SP wijst erop dat de kinderboerderij nu ook al acties voert die wat opleveren maar daarmee niet rondkomt. Er zijn 3 opties: niets doen, de kinderboerderij elk jaar laten bedelen om geld of samen met de kinderboerderij zoeken naar een structurele oplossing (en jaarlijks € 25.000 bijdragen).

VVD geeft aan dat het geen kwestie is van bedelen

SP vraagt of de kinderboerderij elk jaar op deze manier dient te handelen?

VVD antwoordt dat het niet op deze manier hoeft maar dat ook andere creatieve oplossingen kunnen worden gezocht. Het hoeft niet alleen aan het eind van het jaar als er een tekort dreigt maar kan ook halverwege het jaar. 

Stadspartij wijst erop dat de kinderboerderij door de bezuinigingen ook goed ondernemerschap heeft moeten laten zien. Blijf dat ondernemerschap tonen, bijvoorbeeld met Cambio. De motie wordt ondersteund.

Burgerbelang onderstreept het belang. De kinderboerderij moet behouden blijven. De brede maatschappelijke waarde is aangetoond en er zal gezocht moeten worden naar het leggen van verbindingen. Er dient een structurele oplossing te komen voor de financiering. 

CDA merkt op dat verschil dient te worden gemaakt in incidenteel geld en structureel geld. Het probleem zijn de structurele inkomsten.

ChristenUnie kan zich voorstellen dat er jaarlijks een actie/campagne wordt gevoerd om geld op te halen maar kan zich ook het onbehagen voorstellen dat er een gevoel van bedelen ontstaat. De opmerking van de Stadspartij over ondernemerschap heeft getrickkerd; het is goed om de boel 'op scherp' te houden en dat de kinderboerderij zelf ook een prikkel houdt om te proberen geld binnen te halen. De motie wordt gesteund.

SP geeft aan dat de kinderboerderij de boel zelf al jaren op scherp houdt door het uitvoeren van allerlei acties.

GroenLinks zegt de motie te zullen steunen. De kinderboerderij vervult veel maatschappelijke doelen. De gemeente kan de handen er niet zo vanaf trekken. De indieners van de motie wordt gevraagd of zij hebben gekeken naar mogelijke precedentwerking als andere instanties (bijvoorbeeld andere dierenweides) ook financiële knelpunten krijgen?

PvdA wijst erop dat de kinderboerderij meer is dan een doorsnee ‘dierenweide’ en een bredere functie heeft met andere taken en andere rollen. Dit geeft een andere invalshoek.

D66 zegt dat bij ondernemend bezig zijn ook een begroting en een ondernemersplan horen. Als je een begroting opstelt dient vooraf de inkomstenkant te kloppen zodat niet achteraf tekorten blijken.

SP vraagt of D66 vindt dat de kinderboerderij een commercieel bedrijf dient te worden?

D66 antwoordt dat dit niet het geval is. Met het genoemde tekort wordt gedoeld op de toekomst dus het is goed dat er een structurele oplossing komt. 

College geeft aan veel waardevolle dingen te hebben gehoord al is de genoemde term 'bedelen' niet terecht. College hoopt dat Cambio een rol kan spelen in een structurele oplossing. Hoopt op rol van Cambio.

PvdA geeft tot slot aan het van belang te vinden dat de functie van ‘achterwacht’ niet wordt beschouwd als redmiddel als andere oplossingen niet lukken. Het gaat om een structurele oplossing.

De voorzitter concludeert dat de motie voldoende is besproken en voor besluitvorming kan worden geagendeerd voor de raad.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Keuze uitvoeringsrichting toekomst huishoudelijke hulp 2019 (29-01-2018)

Datum 29-01-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA.IJ. Pepers

Verslag van de vergadering

De voorzitter licht toe dat een aangepast voorstel met nieuwe informatie van het college voorligt. Daarin zijn vijf varianten opgenomen. De voorzitter geeft aan dat wanneer uit dit forum een overduidelijke voorkeur voor een variant naar voren komt, hij dit aan de voorzitter van de raad zal doorgeven en dat die variant dan ter besluitvorming in de raad vanavond wordt voorgelegd. Blijkt er geen duidelijke voorkeur, dan zal elke variant afzonderlijk worden voorgelegd.

Het college licht toe dat er gezocht is naar de mogelijkheid om 2 varianten te laten voorleggen die vervolgens verder uitgewerkt worden. Dat blijkt juridisch erg risicovol en daarom heeft het college geconcludeerd om dit niet te doen. Het voorstel is dus om 1 van de varianten of amendementen te kiezen. Het college laat de discussie hierover aan de raad en zal aangeven of een voorstel uitvoerbaar is of niet, zodat er een heldere opdracht komt waar het college mee aan het werk kan. Het college geeft aan dat vanaf 20.30 uur de ambtelijke ondersteuners Melanie Hagen, Madieke de Wit en Ceciel Lurvink beschikbaar zijn voor het beantwoorden van vragen.

De VVD merkt op dat het niet onmogelijk is om twee varianten uit te laten werken.

Het college geeft aan dat dit inderdaad niet onmogelijk is, maar dermate risicovol dat het college dit afraadt.

Het CDA zegt dat er geen antwoord is gekomen op de openstaande vragen uit de vorige forumvergadering.

Het college heeft de vragen bestudeerd en geconcludeerd dat de antwoorden ofwel terug te vinden zijn in de stukken, dan wel zijn deze bij de relevante variant in het stuk verwerkt.

Het CDA vraagt waar de gemeente de expertise vandaan haalt voor een stichting huishoudelijke hulp.

Het college licht toe hiertoe mensen aan te trekken die die expertise hebben, zowel voor het implementeren van een stichting als voor het aansturen daarvan. Dit staat ook in de uitwerking beschreven.

BewustZW merkt op ook graag te hebben gezien waar de antwoorden op de vragen te vinden zijn nu het toegezegde memo niet is gekomen en vraagt hoe is gekeken of Stichting Perspectief hierin meegenomen kan worden.

Het college geeft aan dat Perspectief andere taken uitvoert, namelijk sociaal werk en sociale wijkteams. Dat is een heel andere taak en het college acht het niet verstandig daar huishoudelijke hulp bij onder te brengen. Perspectief denkt er zelf ook zo over.

BewustZW vindt het bijzonder dat dit gezegd wordt. Perspectief zit in de haarvaten van de samenleving en vindt dit een gemiste kans. Dit heeft invloed op de opvatting van BewustZW ten aanzien van de keuzevariant stichting.

SP vindt de tijd van vragen stellen voorbij. Er moet nu een keuze worden gemaakt. Aan de indieners van het amendement waarin een open house model wordt voorgesteld vraagt hij waarom dit een oplossing zou zijn. Dan blijf je hetzelfde doen voor langere tijd.

De VVD bestrijdt dat dit voorstel voortgaan is op dezelfde weg. Er is voorheen steeds gewerkt met verlenging van contracten voor korte tijd. De problemen waren dat er beperkte contracten waren met een te lage financiering, waardoor de continuïteit onder druk komt te staan en werknemers en cliënten werden benadeeld. Met contracten voor een periode van minimaal drie jaar wordt duidelijk voor een andere insteek gekozen.

D66 wijst daarnaast op de AMvB die inmiddels van kracht is en waarin waarborgen voor de salariëring van de medewerkers zijn opgenomen. Wanneer nu voor een stichting op coöperatie wordt gekozen is er de eerste periode van 1 - 1 1/2 jaar ook geen rust. Met het ingediende voorstel kan verder aan een oplossing worden gewerkt vanuit een basis die rust geeft.

De SP vindt het een schaamteloos plan, als dit het resultaat zou zijn. Na 10 jaar marktwerking is 3 jaar geleden gezegd dat het roer om moet. Er wordt nu een jaar over gepraat en de uitkomst zou zijn dat de huidige aanpak niet langer voor 1 jaar maar voor 3 jaar wordt voortgezet.

De VVD zegt dat de SP een verkeerd beeld schetst. De kaderstelling waar eerder over gesproken is was dat er nadere afspraken zouden worden gemaakt. Bovendien gaat het met dit voorstel er niet over dat eventuele pijn kan worden verzacht, maar dat de huishoudelijke hulpen een reële toekomst wordt geschetst.

D66 wijst er op dat de wereld niet zo zwart-wit is als de SP dit neerzet. Er zijn in het verleden slechte beslissingen genomen, waardoor er met te lage tarieven is gewerkt. Daar zijn nu maatregelen op genomen en dat kan nu niet meer. Dat betekent dat de ondernemingsvorm hierop niet van invloed is. Het grootste probleem is dat door kortdurende contracten een organisatie niet kan bouwen. Thuiszorgorganisaties kunnen door langduriger contracten mensen in vaste dienst nemen. Goede aanbieders doen dit.

De SP gelooft daar niet in. Het gaat om bedrijven die met winstoogmerk handelen. De raad heeft uitgesproken de zorg niet op commerciële basis te willen laten uitvoeren. Dat kan niet als je in zee gaat met commerciële partijen. De zorgbedrijven worden uiteindelijk wel betaald uit gemeenschapsgeld.

Volgens Burgerbelang zijn er een aantal doelen die gemeenschappelijk zijn. Alle partijen willen betere omstandigheden, betere lonen en meer continuïteit voor huishoudelijke hulpen. Alleen over het middel zijn we het niet eens. Het idee is nu om de tijd te nemen om voor een langere periode de mogelijkheid te bieden om verbeteringen aan te brengen. Het is wellicht niet zo verstandig om de organisatie van de huishoudelijke hulp bij de gemeente onder te brengen. De SP heeft zich in het verleden diverse malen kritisch uitgelaten over de gemeente.

De SP zegt kritisch te zijn op organisaties die op afstand zijn gezet, omdat de gemeente daar dan geen zeggenschap meer over heeft. En dit is nog veel erger bij commerciële partijen die zich met zorg bezig houden.

Burgerbelang wijst er op dat ook bij een stichting sprake is van afstand.

De ChristenUnie vindt het jammer dat er tegenstellingen worden gecreëerd. We hebben dit voorheen niet goed gedaan en de marktwerking heeft negatieve effecten gehad. Vanavond moet het vooral gaan over een goede timing en fasering. Als de huishoudelijke hulpen nu wordt voorgespiegeld dat er volgend jaar maart een stichting is en dat men dan een vast contract krijgt, gaan we er aan voorbij dat het over een 1/2 jaar nog niet zover is. En als dit vertraging oploopt hebben we ook wat uit te leggen aan de medewerkers. Door nu voor een periode van 3 jaar contracten aan te gaan met aanbieders wordt rust gecreëerd om te bouwen aan een stichting dan wel een coöperatie. Dat vraagt wel om daar nu een keuze in te maken. Op deze manier kan toegewerkt worden naar de gewenste organisatievorm, waarbij er nu zekerheid gecreëerd wordt voor werknemers. Er moet een keuze worden gemaakt en de kosten zijn daarbij minder interessant. Het kost hoe dan ook geld, welke keuze er ook gemaakt wordt.

Volgens de SP blijft dit onderwerp te lang doorgaan, omdat geprobeerd wordt tot een gezamenlijk standpunt te komen. Dat gaat niet lukken. De verschillen tussen de partijen zijn te groot.

De ChristenUnie vindt het jammer dat de SP op een inhoudelijke vraag op waarden niveau met een dergelijke reactie komt. De SP gaat niet in op de gevolgen die hun standpunt heeft voor de huishoudelijke hulpen.

De SP ziet de stichtingsvorm als de enige oplossing en die kan volgens hen heel snel opgericht zijn.

Dat is volgens de ChristenUnie een erg gemakkelijke reactie die geen recht doet aan de risico's die er voor de huishoudelijke hulpen aan vast zitten.

Volgens de SP is voor veel van de huishoudelijke hulpen de schade al opgelopen.

GroenLinks licht het voorstel toe om met een stichting te beginnen en daarmee een basis te leggen om door te groeien naar een werknemerscoöperatie. Een nieuwe aanbesteding is ook niet zomaar geregeld. Met een coöperatie kan volgens GroenLinks nu niet direct begonnen worden, omdat er nog geen stabiele situatie is en de intrinsieke motivatie bij de werknemers nog ontbreekt. Daarom moet de gemeente nu eerst de verantwoordelijkheid nemen. Het voorstel van GroenLinks is om het nu in één keer goed te doen en dan samen met de hulpen te kijken naar de vervolgstappen. De termijn die hiervoor wordt genomen is daarbij variabel.

De voorzitter concludeert dat er geen overduidelijke voorkeur naar voren is gekomen uit deze bespreking. Dat betekent dat verder debat in de raad volgt en daar alle varianten nog op tafel zullen liggen.

 

 

 

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Technisch Blok 29 januari 2018

Verslag van de vergadering

Datum 29-01-2018 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H Nijkamp
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPG.J.N. Müller
D66H. Brouwer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDA
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

De voorzitter geeft de inspreker, mevrouw Das, de mogelijkheid om het woord te voeren namens de bewoners van de Waterstraat in Zutphen. (De inspreekreactie is bijgevoegd bij het verslag).

Reacties fracties

De PvdA heeft naar aanleiding van op het eerder ontvangen schrijven van een aantal bewoners vanochtend een gesprek gehad met een van de betrokken ambtenaren. Hij begrijpt de frustratie van betrokkenen. De gedachte om de straat aan de zijde van de Marspoortstraat af te sluiten, stuit echter op onoverkomelijke bezwaren van de hulpdiensten. Wel is er een toezegging gedaan ten aanzien van plaatsing van een zogenaamde ‘Victor-veiligheidspop’. Voorts is aangegeven dat de overlast drie maanden zal duren. De situatie blijkt lastig op te lossen.

Inspreker bevestigt desgevraagd dat er overleg op ambtelijk niveau heeft plaatsgevonden. De bewoners willen graag dat de kern van het probleem wordt aangepakt en zijn niet gecharmeerd van halve oplossingen.

Het CDA vraagt wat de bewoners als een mogelijke oplossing zien.

Inspreker verwijst naar de toegezegde ‘Victor-veiligheidspop’. Dit dient tot vermindering van de rijsnelheid, maar kan niet echt als een oplossing worden gezien. Op de suggestie om de toegang tot de Waterstraat te beperken tot bestemmingsverkeer, is nog geen reactie ontvangen. De gemeente zou aanwonenden een brief kunnen verstrekken waarmee ze kunnen aantonen ter plaatse te moeten zijn. Dit schrijven zouden zij zichtbaar in de auto kunnen leggen ten behoeve van eventuele controle. Desgevraagd bevestigt inspreker dat de Waterstraat eigenlijk voorbehouden is voor   éénrichtingsverkeer. Door het sluipverkeer wordt alle regelgeving genegeerd en wordt de straat van beide zijden ingereden.

GroenLinks concludeert dat inspreker eigenlijk een beroep doet op de gemeentelijke handhaving.

Inspreker antwoordt bevestigend.

GroenLinks informeert naar de terugkoppeling vanuit de gemeente en vraagt of inspreker inmiddels duidelijk is geworden wat er al dan niet mogelijk is in de ontstane situatie.

Inspreker antwoordt dat de terugkoppeling soortgelijke maatregelen bevat als in de eerste fase. Deze maatregelen zijn echter al ontoereikend gebleken. In de dagelijkse praktijk is sprake van bijna-ongelukken en moeten fietsers uitwijken naar het smalle trottoir.

De VVD vraagt of ten aanzien van de geschetste problematiek – naar mening van inspreker – een stap in de goede richting wordt gezet als er meer toezicht wordt geregeld.

Inspreker vreest dat hier alleen maar bevestigend op kan worden geantwoord als er continu sprake zou zijn van de aanwezigheid van verkeersregelaars.

3. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties en amendementen aangekondigd.

4. Toezeggingenlijsten

Er zijn geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijsten.

4a. Toezeggingenlijst Forum 29 januari 2018

4b. Toezeggingenlijst Raad 29 januari 2018

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Toepassen coördinatieprocedure windturbines De Mars-Twentekanaal Noord

De SP stelt vast dat de coöordinatieprocedure de plaatsing van turbines bij het Twentekanaal zal vergemakkelijken. De fractie wenst hier niet aan mee te werken aangezien de SP geen voorstander is van deze windturbines en zal dan ook tegen het voorstel stemmen. De fractie heeft geen behoefte aan een debat bij raadsbehandeling; een stemverklaring kan volstaan.

De voorzitter concludeert dat het voorstel als bespreekstuk voor de raadsvergadering zal worden geagendeerd.

6 Motie: Statiegeldalliantie

De voorzitter geeft aan dat voorliggende motie is ingediend door de fracties van D66, GroenLinks, de Stadspartij, het CDA en Burgerbelang. De motie wordt oordeelsvormend voorgelegd. De voorzitter geeft het woord aan de indiener.

D66 geeft een korte toelichting op voorliggende motie. Het zwerfafval in de vorm van flesjes en blikjes blijkt een hardnekkig probleem. Ondanks campagnes is het niet gelukt om de hoeveelheid zwerfafval drastisch te verminderen. Spreker wijst op de gevolgen van het plastic afval, zoals ‘plastic soep’ en verlies van kostbare grondstoffen. De Tweede Kamer heeft steun gegeven aan een voorstel om in een periode van drie jaar dit zwerfafval terug te brengen met negentig procent. Dit is mogelijk door terug te gaan naar de bron van het afval. De Statiegeldalliantie pleit voor statiegeld op blikjes en flesjes. Onderzoek en bijvoorbeeld de praktijk in Noorwegen en Duitsland heeft aangetoond dat statiegeld een heel effectief middel is tegen zwerfafval. Dit afval kan gerecycled worden. Die alliantie omvat een honderdtal verenigingen, bedrijven en gemeenten in Nederland en Vlaanderen. Gemeenten kunnen niet zelf statiegeld opleggen, terwijl ze wel met de last en de kosten van dit afval worden geconfronteerd. Door hierin als gemeenten samen op te trekken, kan druk worden uitgeoefend op de besluitvorming in de Tweede Kamer; de besluitvorming over dit onderwerp is voorzien op 15 maart a.s.

De Stadspartij verwijst naar het nieuwsitem dat er landelijk een probleem zou zijn met het recyclen van plastic. De fractie is benieuwd hoe de landelijke situatie zich verhoudt tot de Zutphense situatie en vraagt of het mogelijk is hier meer druk op te zetten. Natuurlijk is het voorkomen en opruimen van zwerfafval belangrijk, maar ook de recycling is van belang.

De voorzitter constateert dat er vanuit de overige fracties geen vragen ter verheldering worden voorgelegd en biedt het College de gelegenheid om te reageren.

Het College antwoordt dat het plastic dat in Zutphen wordt verzameld vervolgens naar Rotterdam gaat voor recycling. Wanneer de lopende afspraken van Circulus-Berkel aflopen, wordt bezien of er milieukundig betere opties zijn. De gemeente Zutphen participeert in het project ‘Schoon belonen’. Met de financiële middelen die de gemeente in dit kader ontvangt, kunnen de afvalcoaches worden betaald. Deze coaches worden ingezet voor scholen en sportverenigingen. Hieraan heeft de gemeente zich geconformeerd. Dit project is twee jaar geleden gestart en zal nog twee jaar doorlopen. Vanwege het lopende project acht de wethouder het nu niet het juiste moment om voorliggende motie te steunen. Ze is bereid om over deze motie in overleg te gaan met Circulus-Berkel en met de overige gemeenten binnen het samenwerkingsverband.

De PvdA meent dat genoemd project en de motie Statiegeldalliantie parallel aan elkaar kunnen lopen.

De voorzitter geeft aan dat het op dit moment slechts gaat over een conclusie of de motie al dan niet voldoende is besproken en geagendeerd kan worden voor raadsbehandeling. Het is niet de bedoeling om hierover op dit moment een debat te voeren.

D66 licht toe dat de motie vooral is gericht op beïnvloeding van besluitvorming in het Kamerdebat op 15 maart. Dit betreft een totaal ander traject dan waar de wethouder op doelt. Het feit dat veel gemeenten zich bij de Statiegeldalliantie hebben aangesloten, mag worden gezien als een duidelijk signaal. Naast acties zoals ‘Schoon belonen’ biedt de Statiegeldalliantie een mogelijkheid om de oplossing van het afvalprobleem dichterbij te brengen.

De voorzitter acht voorliggende motie voldoende besproken. De motie is rijp voor raadsbehandeling.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 29 januari 2018

De Stadspartij wijst op de ingekomen zienswijze onder C.2; deze zienswijze betreft de wijziging op het bestemmingsplan Driesteek 7 (09-01-2018 / Vergunningen & Handhaving / 112079). De fractie wil graag tevens de de schriftelijke reactie aan de omwonenden ter inzage ontvangen voor het Forum. De lijst ingekomen stukken zal hier op worden aangepast.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 29 januari 2018

Geen opmerkingen.

9. Forumverslag 15-01-2018

Wordt vastgesteld.

10. Sluiting

Bijlagen

Behandeld in