Pagina delen

Toestemming voor tweede wijziging van Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek (GR ODA)

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om de tweede wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Sinds 2013 worden de taken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieutaken voor gemeenten en provincie uitgevoerd door het stelsel van zeven Gelderse omgevingsdiensten. In 2016 is dit stelsel geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan zijn er twee verbetervoorstellen gekomen die hebben geleid tot deze wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Ten eerste is de definitie van complexe taken verduidelijkt en meer in overeenstemming gebracht met de werkwijze in de praktijk. Deze definitie is van belang voor de verdeling van taken binnen het Gelderse stelsel van omgevingsdiensten.  

Daarnaast heeft het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland in november 2017 besloten de provinciale vergunningverlening te centreren om de kwaliteit en efficiency te verbeteren. Vanwege het specialisme van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) is ervoor gekozen om daar deze taken neer te leggen. Daarnaast worden enkele andere aanpassingen doorgevoerd met het oog op actualisatie van de regeling. Onderdeel hiervan is het mogelijk maken dat de omgevingsdienst een rechtspersoon kan oprichten of hierin kan deelnemen.

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek heeft de wens geuit om de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek aan te passen. Alle deelnemende gemeenten en de provincie Gelderland moeten hiertoe besluiten. Het voorstel is het afgelopen half jaar ambtelijk voorbereid. Voordat het college over kan gaan tot vaststelling moeten de voorgestelde wijzigingen voor toestemming voorgelegd worden aan de raad.

Beoogd effect

Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek.

Argumenten

1.1 Toestemming van de raad is wettelijk vereist.
Op grond van artikel 51, tweede en derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) heeft het college van burgemeester en wethouders toestemming nodig van de raad voordat tot de wijziging mag worden besloten. Op grond van het tweede lid van artikel 51 Wgr kan de toestemming slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

1.2 Wenselijke wijzigingen op grond van de evaluatie van het stelsel moeten in de regeling worden verwerkt.
Sinds 2013 voeren zeven Gelderse omgevingsdiensten VTH-taken (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) uit voor de gemeenten en de provincie. In 2016 is bij een evaluatie geconstateerd dat dit stelsel een goede basis vormt voor verdere ontwikkeling en is er een aantal aanbevelingen gedaan ter verbetering van het stelsel.

Uit de evaluatie is geconcludeerd dat de definitie van ‘complexe taken’ niet duidelijk is en de werkwijze niet overeenstemt met de formele vastlegging. De definitie is, in combinatie met de kwaliteitscriteria, bepalend voor de vraag welke omgevingsdienst (OD) de VTH-taken uitvoert: de OD waarin het bedrijf is gelegen of een specialistische OD. Op basis van deze conclusie is in opdracht van de begeleidingsgroep van de evaluatie/doorontwikkeling van het stelsel een voorstel gedaan voor verbetering van de definitie. Inhoudelijk levert deze gewijzigde definitie geen verschil op in aantal en soort van de complexe taken, zoals die nu in de praktijk worden gehanteerd. Wel wordt het door een ruimere interpretatie mogelijk dat vergunningverlening bij een deel van de complexe bedrijven meer in nabijheid kan worden uitgevoerd. Ter uitvoering van dit voorstel is het noodzakelijk om de gemeenschappelijke regeling te wijzigen.

Een andere belangrijke conclusie uit de evaluatie is dat de kwaliteit en efficiency van de provinciale taken onder druk staat. Om de kwaliteit en efficiency van de provinciale taken te verbeteren heeft het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland in november 2017 het besluit genomen om de provinciale vergunningverlening te centreren bij één omgevingsdienst. Besloten is om dit te doen bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Deze werkwijze is sinds 1 januari 2018 operationeel, maar de gemeenschappelijke regelingen van alle omgevingsdiensten moeten nog door een tekstuele wijziging worden aangepast.

2.3 Daarnaast worden nog enkele andere wenselijke wijzigingen voorgesteld.
Daarnaast is onder betrokken partijen geïnventariseerd welke wijzigingen nog gewenst zijn om tegelijk mee te nemen bij dit wijzigingsvoorstel. Hieruit is naar voren gekomen dat gewenst is om het Algemeen Bestuur van de OD de bevoegdheid te geven te besluiten tot oprichting van en deelneming in een rechtspersoon, voor zover dit relevant is voor de openbare belangenbehartiging van de OD. Te denken valt aan deelneming in omgevingsdiensten.nl, een landelijke vereniging van omgevingsdiensten.

Bij deze wijziging is ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om verbeteringen aan de tekst toe te voegen: de definities van 'basistaken' en 'robuust' en de naam van het openbaar lichaam.

2.4 Met deze wijziging wordt ook de toelichting op de gemeenschappelijke regeling vastgesteld.
Van deze gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de toelichting op de gemeenschappelijke regeling vast te stellen. De toelichting is van belang voor de verduidelijking van de bepalingen in de gemeenschappelijke regelingen en geeft aan hoe bepaalde termen geïnterpreteerd worden, zoals het aspect ‘alleen robuust voor geluid’. De toelichting is opgesteld bij de oprichting van de gemeenschappelijke regeling en voor deze wijziging van de gemeenschappelijke regeling op enkele punten aangevuld. Om geen twijfel te laten bestaan over de status van de toelichting en het belang van de toelichting wordt deze nu ook vastgesteld.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na verkregen toestemming van de raad kan het college de gewijzigde regeling met toelichting vaststellen. In de Gemeenschappelijke Regeling zijn Gedeputeerde Staten aangewezen om zorg te dragen voor de bekendmaking. Dit zal gebeuren door het publiceren van de wijzigingen in de Staatscourant. Na bekendmaking treedt de gewijzigde regeling in werking.

Rapportage/evaluatie

De Omgevingsdienst Achterhoek verzorgt zelf geregeld evaluaties van de werkwijze.

Financiën

Deze wijzigingen hebben geen financiële consequenties.

Bijlagen

2018-09-25 3.1 DEF Wijzigingsbesluit GR ODA versie 20 sept 2018
2018-09-25 3.4 DEF Toelichting GR ODA versie 20 sept 2018
2018-09-25 3.2 DEF Toelichting bij wijzigingsbesluit ODA versie 20 sept 2018
2018-09-25 3.3 DEF GR ODA versie 20 sept 2018
2018-09-25 3.7 DEF Memo Toelichting GR ODA versie 20 sept 2018

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0041

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 23 april 2019 met nummer 136233


 

 

 

 

 

 

gelet op de artikel 1 en 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

 


b e s l u i t :

het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om de tweede wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 17 juni 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek heeft de wens geuit om de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek aan te passen. Alle deelnemende gemeenten en de provincie Gelderland moeten hiertoe besluiten. Het voorstel is het afgelopen half jaar ambtelijk voorbereid. Voordat het college over kan gaan tot vaststelling moeten de voorgestelde wijzigingen voor toestemming voorgelegd worden aan de raad. De Raad wordt voorgesteld om het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om de tweede wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek vast te stellen. Op grond van artikel 51, tweede en derde lid van de Wgr heeft het college van burgemeester en wethouders toestemming nodig van de raad voordat tot de wijziging mag worden besloten. Op grond van tweede lid van artikel 51 Wgr kan de toestemming slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

 
Datum 17-06-2019 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPH.M.H. Giesen
PvdAS de Geus
BurgerbelangH Papperse
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAK.M. van Wamel
StadspartijB Vink en M van Ast
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze technisch blokvergadering. We hebben vandaag vijf insprekers. Vier daarvan zullen bij het agendapunt 'Algemeen spreekbrecht' gaan inspreken. Eén inspreekreactieg gaat over de ontsluiting van bedrijventerrein Revelhorst. Deze inspreker zal bij de behandeling van dat agendapunt gaan inspreken. Dan geef ik nu het woord aan de insprekers. De eerste drie insprekers zullen gaan inspreken over het Geelvinckmuseum. De vierde inspreker over een ander onderwerp.

2. Algemeen spreekrecht

Dhr. Witbraad, inspreker: De heer Witbraad spreekt in over het Geelvinckmuseum, zie de als bijlage bijgevoegde inspreektekst.

Voorzitter: Zijn er verhelderende vragen voor de heer Witbraad?

VVD: Hoe ziet u dat het museum moet blijven? Wat heeft het museum meer te bieden dan alleen het culturele?

Dhr. Witbraad: Zutphen wil een culturele stad zijn, Geelvinck biedt daar een bijdrage aan. Een aantal mensen trekt zelf de portemonnaie. De heer Spek zal hier verder op in gaan.

D66: Met betrekking tot het behoud van het museum voor Zutphen: zijn er ook alternatieve locaties mogelijk? Er zijn twee alternatieven geboden, maar die blijken ongeschikt. U bent wel bereid voor een alternatief maar blijft het liefst op de huidige plek.

Dhr. Spek, inspreker: De inspreekreactie is ook namens de heer Buisman. Deze inspreekreactie is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

Voorzitter: Zijn er verhelderende vragen voor de heer Spek?

GroenLinks: Kun je je niet beter richten tot het Wijnhuisfonds?

Dhr. Spek: Morgen hebben wij een gesprek met het Wijnhuisfonds.

CDA: Wat is de achtergehouden informatie?

Dhr. Spek: Het rapport van de brandweer en de WOB: wij krijgen geen informatie.

Voorzitter: Als er geen verhelderende vragen meer zijn voor de heer Spek, dan gaan wij over naar de volgende inspreker.

Mevrouw Arkesteijn, inspreker: zie inspreektekst die als bijlage bij dit verslag is gevoegd.

Voorzitter: Zijn er verhelderende vragen?

D66: U richt zich rechtstreeks tot het college. Per 1 september de deuren sluiten is niet haalbaar?

Mw Arkesteijn: Dat is onmogelijk. Aan de raad als hoogste orgaan van de gemeenten vragen wij u voor behoud van het museum.

D66: U vraagt aan de raad om het museum een aantal maanden te gunnen. Het Wijnhuisfonds heeft het recht van eerste koop.  Als het Wijnhuisfonds gaat kopen, moet u onderhandelen met het Wijnhuisfonds. Kijken naar de lange termijn.

GroenLinks: De 600.000,- Euro aan achterstallig onderhoud, moet de gemeente Zutphen dat ophoesten?

Mw Arkesteijn: Ja, er is al aangegeven wat er aan onderhoud moet gebeuren. Op zijn minst moeten we met elkaar, met het college, in gesprek. Tot 1 maart is dat geweigerd, dat is onbegrijpelijk. Toen kregen we bericht van verkoop en van een flinke huurverhoging.

VVD: Sinds wanneer zitten jullie in Zutphen?

Mw Arkesteijn: Wij zijn open gegaan in juni 2017.

VVD: U wist dat u er per 1 september 2019 uit moet?

Mw Arkesteijn: Nee, deze datum is anderhalve maand voor het aflopen van het huurcontract medegedeeld.

BewustZW: Zijn er mogelijkheden met het Wijnhuisfonds?

Mw Arkesteijn: We hebben een vrijblijvend gesprek gehad, verder hebben we niets gehoord.

Voorzitter: Dan geef ik nu het woord aan de volgende inspreker, mevrouw Pladdet.

Mw Pladdet, inspreker: zie inspreektekst die als bijlage bij dit verslag is gevoegd.

CDA: Dank voor uw dappere inspreekreactie.

GroenLinks: Dank. Dit is een landelijk probleem. Wij hebben u gehoord.

3. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

4. Actieve informatievoorziening vanuit het college

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 17 juni 2019

D66: Toezegging 17-14: Toen deze toezegging is gedaan, zou De Kaardebol over een half jaar in het Forum worden behandeld.

College: U gaat over uw eigen agenda. U kunt dit aangeven bij de agendacommissie.

Forum: Verder akkoord.

5b. Toezeggingenlijst Raad 17 juni 2019

Burgerbelang: Wat is de stand van zaken in de beangwoording van de schriftelijke vragen Hotspot (2019-V0012)?

College: De antwoorden komen naar de griffie ter registratie.

Forum: Verder akkoord.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Toestemming voor tweede wijziging van Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek (GR ODA)

Voorzitter: Vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. 1e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit

BewustZW: Wij willen dit als bespreekstuk in de raad.

Forum: Akkoord.

Voorzitter: Dit wordt een bespreekstuk in de raad.

7. Kredietaanvraag 2019 Ontsluiting bedrijventerrein Revelhorst

Voorzitter: Dan hebben we eerst een inspreker, de heer Nap.

De heer Nap, inspreker: Zie inspreektekst die als bijlage bij dit verslag is gevoegd.

Voorzitter: Zijn er verhelderende vragen aan de heer Nap?

GroenLinks: Het Stuit-gebied ligt niet aansluitend aan het bedrijventerrein, er is ook nog een strook wat onbebouwd is, maar wel de bestemming 'bedrijventerrein' heeft.

CDA: Heeft u zelf, eventueel met medebewoners, nagedacht over ontsluiting van de wijk?

Dhr Nap: Boetevrij de andere kant de wijk kunnen verlaten.

PVDA: Heeft u ook voor andere verkeersproblemen ingesproken?

Dhr Nap: Nee

PVDA: Dan is er toch sprake van nimby-effect.

Dhr Nap: Ik praat hier niet alleen voor eigen parochie.

D66: Waar zit de meeste pijn voor de buurt?

Dhr Nap: Dat is niet gerioriteerd. Een is de ontsluiting van de wijk. Ook het verdwijnen van het Stuit-gebied.

Voorzitter: Dank voor uw bijdrage. Dan gaan we nu verder met bespreking van dit agendapunt.

BewustZW: Kon er niet beter eerst een bestemmingswijziging plaatsvinden dan het verstrekken van krediet?

College: Dat hoeft niet.

Stadspartij: Heeft de ontsluiting nut gezien de kosten?

College: Aanleiding is de ontwikkeling van bedrijventerrein De Revelhorst. Niet de drukte op de Den Elterweg. Nu wordt de helft van de kosten door de projectontwikkelaar betaald. Wij willen dit steunen want met deze ontsluiting hoeft CirculusBerkel minder kilometers te maken. Tevens willen we dit steunen omdat deze ontsluiting veiliger zal zijn dan de huidige route.

GroenLinks: Totaal kost dit 4 ton, de helft is dan 2 ton. Betekent dat 10.000,- Euro per jaar?

College: Dat klopt.

Ambtelijk ondersteuner: Dit kost 10.000,- Euro per jaar met een looptijd van 30 jaar.

CDA: De helft van de kosten wordt door de projectontwikkelaar betaald. Wordt zo geen precedent geschapen: als je meebetaald, dan wordt er een weg aangelegd?

College: Er zijn nu veel aanvragen van bedrijven die zich op dat bedrijventerrein willen vestigen. Er is dus geen sprake van een precedent. Daarnaast is co-financiering nu een uitgangspunt van het college.

GroenLinks: Wij willen geen verloedering van het landschap. Tussen het Stuit-gebied en de Revelhorst liggen zonnepanelen. Heeft het Stuit-gebied een harde lijn?

College: Er is een harde lijn tussen het bedrijventerrein en het Stuit-gebied.

GroenLinks: Kunt u toezeggen dat het daar stopt?

College: Ja, ik zal een kaart met de omvang van het Stuit-gebied ter inzage leggen.

GroenLinks: Het zonnepanelenveld, er is toegezegd dat er een brede strook struiken zou zijn.

College: Dat kijken we na.

Voorzitter: Dit voorstel is rijp voor bespreking in de raad.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 8 juli 2019

Voorzitter: Akkoord.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 17 juni 2019

Voorzitter: Akkoord.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 06-05-2019

Voorzitter: Akkoord.

10b. Forumverslag 16-05-2019

Voorzitter: Akkoord.

11. Sluiting

Voorzitter: Dan sluit ik de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 8 juli 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 08-07-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend