Pagina delen

Bekrachtiging geheimhouding bijlagen MPG 2019-1

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De geheimhouding te bekrachtigen van de op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet door het college voorlopig opgelegde geheimhouding (vanwege het belang vermeld in artikel 10, lid 2 onder b Wet Openbaarheid van Bestuur) op:

  • Bijlage MPG 2019-1 Toelichting voorzieningen en reserves (geheim)
  • Bijlage MPG 2019-1 Toelichting risicoanalyse (geheim)

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Ons college heeft op de in het besluit genoemde stukken geheimhouding opgelegd.
Wij stellen u voor deze geheimhouding te bekrachtigen in de eerstvolgende raadsvergadering, zodat deze geheimhouding niet vervalt.

Beoogd effect

Geheimhouding te waarborgen ten aanzien van de stukken die door het college als ‘geheim’ aan de raad zijn overgelegd.

Argumenten

Zonder bekrachtiging vervalt de geheimhouding
Ons college heeft op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet geheimhouding opgelegd ten aanzien van de in het besluit genoemde aan uw raad overgelegde stukken.
Deze geheimhouding vervalt als uw raad die niet in de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigt.

Geheimhouding is nodig
Op de stukken rust geheimhouding, omdat verstrekken van de informatie niet opweegt tegen het volgende belang: de economische of financiële belangen van de gemeente (artikel 10 lid 2 sub b Wob).
Geheimhouding is nodig om te voorkomen dat gegevens bekend worden bij derden, waardoor de gemeente in een nadelige positie terecht kan komen.

Kanttekeningen

Het gemeentelijk beleid is gericht op openbaarheid van gegevens
Tenzij de belangen van de gemeente daardoor disproportioneel worden geschaad. Het is ongewenst dat marktpartijen inzicht krijgen in de financiële positie van de gemeente en van de gedetailleerde ramingen van nog te maken kosten. Dit schaadt de belangen van de gemeente. Vandaar dat de bijlagen 3 en 4 van de MPG 2019-1 bij de griffie ter inzage liggen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Alle raadsleden en forumleden nemen de geheimhouding in acht ten aanzien van de als ‘geheim’ aangeduide stukken totdat de geheimhouding wordt opgeheven.

Stukken die ter inzage liggen

Bijlage 3 MPG 2019-1 Toelichting voorzieningen en reserves (geheim)
Bijlage 4 MPG 2019-1 Toelichting risicoanalyse (geheim)

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0040

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 23 april 2019 met nummer 133844b e s l u i t :

De geheimhouding te bekrachtigen van de op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet door het college voorlopig opgelegde geheimhouding (vanwege het belang vermeld in artikel 10, lid 2 onder b Wet Openbaarheid van Bestuur) op:

  • Bijlage MPG 2019-1 Toelichting voorzieningen en reserves (geheim)
  • Bijlage MPG 2019-1 Toelichting risicoanalyse (geheim)

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raadsvergadering Voorjaarsnota - 14 juni 2019 Naar boven

 
Datum 14-06-2019 Tijd 09:30 - 16:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in