Pagina delen

Voortgangsrapportage 2GetThere en kennismaking met nieuwe directeur Stichting Perspectief

Inhoud

Zie de bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 9 oktober 2017 Naar boven

Toelichting griffie

De raad wil graag kennismaken met de nieuwe directeur/bestuurder van welzijnszorganisatie Perspectief Zutphen, Jorinde Klungers. Ze is de opvolger van Henny Boswinkel die deze zomer met pensioen is gegaan. In de vergadering zal zij zichzelf voorstellen en haar ambities verwoorden.

Het grootste deel van de vergadering is toebedacht aan het bespreken van de Voortgangsrapportage van 2GetThere.
In de raadsvergadering van 2 november 2015 heeft de raad aan de hand van een initiatiefvoorstel van GroenLinks ingestemd met een tweejarige pilot '2GetThere Zutphen'. Het doel is om te voorkomen dat jongeren achterop raken in de samenleving door dit tijdig te signaleren en via coaching bij te sturen.
2GetThere zal met coaches en zo mogelijk ook met jongeren zelf aanwezig zijn om een toelichting te verzorgen op de voortgangsrapportage.

Vervolgens zal een open gesprek met alle aanwezigen plaatsvinden. Juist ook de aanwezigheid van en deelname aan het gesprek van de nieuwe directeur/bestuurder van Perspectief Zutphen wordt door de raad als waardevol ingeschat.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 09-10-2017 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.V.C. Boldewijn
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPE. Jager
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksL. Luesink
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering. Deze vergadering wordt vooral het gesprek gevoerd met de directeur van Perspectief en met de projectleider en jongerencoaches van 2GetThere. De voorzitter heet daarom bijzonder welkom aan de volgende aanwezigen: Jorinde Klungers (directeur Perspectief), Susanne ten Doesschate (Projectleider 2GetThere), Marijn Bontje (projectcoördinator 2GetThere), Robin Woestenenk, Joeri Salawanbessie, Osama Halabi, Deborah Wendriks, Melvin Sloots (jongerencoaches 2GetThere).

 

Kennismaking nieuwe directeur Perspectief

De voorzitter geeft het woord aan Jorinde Klungers.

Mevr. Klungers stelt zichzelf voor als de nieuwe directeur van Perspectief. Zij is nu enige maanden in deze functie actief en kan daarom ook wat zeggen over haar bevindingen tot nu toe. Haar drijfveer als directeur is dat er oog moet zijn voor de behoefte van mensen en dat mensen eigenaar van hun eigen leven moeten kunnen zijn. In de eerste periode is haar het enthousiasme bij de medewerkers opgevallen. Verder vindt zij dat de verhouding tussen verantwoording aan de gemeente en ruimte voor de professionals in balans is. De subsidie is onlangs vernieuwd voor de periode tot 2020. Zij heeft in de afgelopen periode ook gesprekken gevoerd met partners. Deze gesprekken zijn positief, maar er wordt ook aandacht gevraagd voor de grenzen van het sociaal werk. Mevr. Klungers gaat verder in op de activiteiten van Perspectief en benoemd hierin met name de sociale wijkteams, buurtbemiddeling/schuldhulpverlening/jongerencoaches, buurtservice, vrijwilligerscentrale en een nieuw project "aan de slag" waarbij vluchtelingen aan vrijwilligersprojecten worden gekoppeld. Haar ambities zijn om te versterken wat Perspectief al doet en ervoor te zorgen dat de kwetsbare burger daarbij centraal blijft staan en zijn eigen regie kan voeren, waar nodig met een plan met ondersteuning van professionals. Verder vindt zij het van belang dat er een goed netwerk is van goed toegankelijke ondersteuning dicht bij huis. Andere ambities betreffen het versterken van de samenwerking met partners en vooral blijven leren en blijven innoveren.

D66 vraagt of Perspectief ook pro-actief mensen opzoekt in het kader van bestrijding van eenzaamheid.

Mevr. Klungers geeft aan dat dit gebeurt doordat men zich in de wijk gaat voorstellen en rondlopen, maar dat het moeilijk is om hier apart tijd voor vrij te maken. Er moet al veel tijd worden ingezet op de mensen die zich zelf melden.

GroenLinks vraagt hoe de aanpak van Perspectief zich verhoudt tot de methode mobilitymentoring in het kader van het bestrijden van armoede en schulden. Tevens vraagt men hoe Perspectief zicht verhoudt tot bewonersinitiatieven in het licht van de Right-to-Challenge.

Volgens mevr. Klungers kan de methode Mobility Mentoring een aanvulling zijn op de werkwijze van Stichting Perspectief waar gebruik wordt gemaakt van de SoNeStra methode. De verhouding tot de Right to Challenge is voor Perspectief wel een spannende, omdat dit ook de vraag over het bestaansrecht van de organisatie kan oproepen. Uiteindelijk gaat het echter om het maatschappelijke belang te dienen, dus staat Perspectief hier ook open in.

Melvin Sloots vraagt of Perspectief ook werkt met ervaringsdeskundigen.

Mevr. Klungers geeft aan dat nu met name op het gebied van verslaving al met ervaringsdeskundigen wordt gewerkt. De ervaring is dat deze op een andere manier met mensen praten en dat het daarna ook makkelijker wordt om hulp te accepteren. Het is een onderwerp waar nog verder over doorgepraat kan worden.

 

Voortgangsrapportage 2GetThere

Mevr. Ten Doesschate geeft aan dat de rapportage voor zich spreekt. Zij is erg trots op wat er op dit moment staat in Zutphen en uit de afgelopen periode is duidelijk gebleken dat er in Zutphen echt vraag is naar de ondersteuning die door 2GetThere wordt geboden.

De rapportage wordt door de forumleden positief ontvangen. In het gesprek tussen forumleden, projectleider jongerencoaches en college komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde aan de hand van aanbevelingen.

- De sociale kaart welzijn/zorg en de hulpwijzer is nog in de ontwikkelfase; het college zou graag zien dat 2GetThere hierop reflecteert.

- Het college heeft de motie van de SP verwerkt in de begroting. De begroting moet nog behandeld worden in de raad. Mevr. Woestenenk geeft aan dat de jongerencoaches betrokken zijn voor advies.

- Er is vraag naar een geschikte plek voor jongeren. Het college benadrukt dat dit vooral iets moet zijn dat door jongeren zelf bedachte en ontworpen wordt. De jongerencoaches bevestigen desgevraagd dat er veel behoefte aan is. Op de vraag of 2GetThere hier initiatieven in kan nemen wordt bevestigend geantwoord. Mevr. Ten Doesschate voegt daaraan toe dat wat haar betreft een dergelijke plek niet een opvangplek zou moeten zijn maar een opstapplek.

- Het college geeft aan met mevr. Ten Doesschate in gesprek te zijn in verband met preventie en armoedebestrijding onder jongeren. Mevr. Ten Doesschate licht toe dat begin februari een laagdrempelige  bijeenkomst voor jongeren wordt georganiseerd om de behoefte onder jongeren op te halen.

- De PvdA vraagt naar de problematiek rondom jeugdzorg en het bereiken van de 18 jarige leeftijd. Melvin Sloots geeft aan dat er tot 18 jaar vaak veel mogelijkheden zijn, maar dat dit komt te vervallen zodra de 18 jarige leeftijd is bereikt. 2GetThere zou hier een rol in kunnen spelen met bijvoorbeeld een warme overdracht van jeugdzorg naar 2GetThere. Het college geeft aan dat de overgang van naar 18 jaar een belangrijk onderwerp is waarbij in contracten voor 2018 en 2019 met jeugdhulp aanpassingen worden gedaan.

- Werken met ervaringsdeskundigen. Het college ziet in de ervaringen met 2GetThere een uitnodiging om dit meer te gaan doen. Mevr. Ten Doesschate en mevr. Klungers geven desgevraagd aan dat de samenwerking tussen Perspectief en 2GetThere verder kan worden versterkt. Er is wel regelmatig samenwerking, maar het is soms ook nog zoeken. Dit vraagt om blijvend in gesprek te blijven. Het college is blij met de bevinding dat de samenwerking met Het Plein is verbeterd, want daar valt volgens het college meer uit te halen.

- Op de vraag van mevr. Klungers of er ook groepen zijn die niet door 2GetThere bereikt worden, geeft mevr. Ten Doesschate aan dat er veel zware problematiek is in Zutphen, die niet door hulpverleners en ook niet door 2GetThere bereikt wordt. Het college geeft aan graag over de aanpak van zware problematiek met Perspectief en 2GetThere in overleg te willen.

- VVD vraagt of 2GetThere niet ook als toegang moet worden gezien. Het college geeft aan dat, hoewel men feitelijk misschien wel een toegang is, het niet helpt om 2GetThere ook formeel zo te noemen. Het gaat erom dat de verbinding met de formele toegangen wordt gelegd. 2GetThere moet een zelfstandige rol behouden en naast de jongere staan.

- Het betreft een pilot voor 2 jaar. De VVD wijst er op dat dit wel iets anders vraagt van de rapportage dan nu in de voortgangsrapportage staat.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in