Pagina delen

Presentatie meerjarige subsidie St. Perspectief, relatie opdrachtgever - opdrachtnemer

Inhoud

Het college zal een presentatie verzorgen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 9 september 2013 Naar boven

Toelichting griffie

Het College presenteert de ontwikkeling van het welzijnswerk te Zutphen en de belangrijke beleidskeuzen die daaraan ten grondslag hebben gelegen. Deze ontwikkeling wordt in de vorm van een duo presentatie gehouden. Dhr. Borgonjen (medewerker) zal presenteren vanuit de optiek van de gemeente als opdrachtgever en dhr. Boswinkel (directeur/bestuurder st. Perspectief) vanuit de optiek van stichting Perspectief als opdrachtnemer. Aansluitend is er ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 09-09-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.S.M. van der Pal
Griffier
T.A.L. Venneman
Aanwezig namens Naam
PvdA
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
GroenLinksJ.A. Jansen
D66C.A. Lammers
BurgerbelangR.C.M. Sueters
CDAK.M. Warmoltz
SPE.P.M. GrĂ¼ndemann
ChristenUnieG.A. Kamp-Landman
StadsbelangH.M.J. Siebelink

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.

Het college geeft een inleiding op de presentatie die door de heren Borgonjen (afd PenP) en Boswinkel (stichting Perspectief) wordt verzorgd.

Er is een meerjaren subsidieovereenkomst gesloten met Perspectief op basis van een nieuwe systematiek. Het college wil de raad/het forum graag hierover informeren.

De heren Borgonjen en Boswinkel verzorgen de presentatie.

Stadsbelang zegt blij te zijn met de vrijwilligerscentrale en vraagt of rekenschap en resultaat goed zijn afgestemd. Tevens wil de partij weten of de basis voldoende stevig is in verband met de aanstaande transities.

GroenLinks vraagt naar het abstractieniveau van het 4R-model. Komen de doelen en het bereiken daarvan voldoende duidelijk naar voren. De verslaglegging moet het karakter krijgen van een soort dialoog.

Het  CDA  vraagt of er vergelijkbare 4Rmodellen in het land worden gebruikt en of het gebenchmarkt kan worden.

De Stadspartij is blij met de geschetste ontwikkeling en wil graag weten hoe de samenwerking met zorgsinstellingen is.

De SP vraagt naar de samenwerking tussen buurtservice en buurtzorg in Waterkwartier.

De VVD zegt dat er al afspraken waren over het vastleggen van meerjaren afspraken en subsidie. De partij wil graag weten in hoeverre huisartsen ook zijn betrokken bij ondermeer het CJG

De PvdA zegt dat het vastgestelde sociale beleidskader de richting geeft. Zijn er in de uitwerking zaken die meer of minder prioriteit hebben gekregen en worden er accenten gelegd in het kader van de nieuwe zorgstructuur. Hoe wordt het project eigen kracht mogelijk gemaakt?

Burgerbelang wil weten of Perspectief voldoende voorbereid is en weet waar het aan toe is in het kader van de toekomst.

De CU zegt een discrepantie te ervaren rond de vraag en het aanbod in de sociale wijkvisie. Zijn er ook gesprekken met bijvoorbeeld het Gilde en vluchtelingenwerk.

D'66 is benieuwd naar de wijze waarop Perspectief communiceert met bewoners in wijken.

Het college beantwoordt  samen met de heer Boswinkel de vragen.

De heer Boswinkel geeft aan dat de opdracht op zich duidelijk was maar tegelijk niet simpel. De richting is voldoende neergezet en daar kan Perspectie mee uit de voeten. Er is regelmatig overleg met de gemeente over de uitwerking. Er ligt nu een eerste rekenschap maar die was best lastig. Tegelijkertijd is men ook tevreden over de eerste aanzet en is er voortdurende overleg over hoe het beter kan.

Het college zegt er dicht op te zitten en mee te denken in de zoektocht. Wat gaat goed en wat gaat minder goed. Het rekenschap afleggen is een groeimodel en er wordt gewerkt met intervisie. Er worden goede stappen gezet die op soortgelijke wijze ook met andere partijen gemaakt kunnen worden in het kader van de transities.

Stadsbelang interumpeert en vraagt of de basis voldoende aanwezig is.

Het college zegt dat de basis staat en dat er voortdurende verder wordt ontwikkeld.

De PvdA zegt dat de wijze van rekenschap afleggen eigenlijk lastig is omdat de raad tegelijk ook vraagt om duidelijke en meetbare indicatoren.

De VVD zegt dat we teveel gewend zijn aan het denken in harde cijfers. Dat kan en moet soms anders.

De CU zegt dat we de processen goed moeten kunnen volgen en dat er ook zaken zijn die moeilijk hard te maken zijn in cijfers.

Het college geeft aan het het vastgestelde beleidskader het uitgangspunt is en dat rekenschap meer is dan alleen cijfers. Het rekenschapsdocument zal ook aan de raad worden aangeboden en kan in een forumbijeenkomst worden besproken.

De heer Boswinkel zegt de ricicogroepen voldoende in kaart te hebben en dat de samenwerking voldoende is .

Het college zegt dat het 4R-model een zelf ontwikkelt instrumentarium is. Benchmarken naar dit model zal lastig worden. Er zijn wel benchmarken rond het functioneren van sociale wijkteams en daar wordt ook gebruik van gemaakt. Ook het meedoen aan de WMO werkplaats biedt mogelijkheden en daar wordt ook van geleerd. Huisartsen zijn individuele praktijkhouders waar niet in alle gevallen overleg mee gevoerd wordt. Wel met de huisartsenvereniging is er overleg. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om samen de problemen op te lossen en de samenwerking te verbeteren.

De heer Boswinkel zegt dat het ecogram een handig hulpmiddel is dat is opgenomen in het systeem bij start en afsluiten van een traject eigen kracht. Er is aandacht voor de ouderen in de wijken. TIP is een ouderen project in de wijk dat weel informatie oplevert. In het kader van de transities kunnen we daar wat mee. Buurtzorg en buurtservice in Waterkwartier werken goed met elkaar samen. Het gaat bijna als vanzelfsprekend. De meerjarige afspraken die in het kader van de subsidie zijn gemaakt kunnen ook in gezamenlijk overleg tussentijds worden aangepast. Over het project eigen kracht wil de heer Boswinkel het forum graag een keer iets meer vertellen. De vrijwilligerscentrale werkt goed en de samenwerking met vrijwiligers is goed. De communicatie tussen Perspectief en de burgers in de wijk is goed maar leidt ook wel eens tot een boze burger. Dat moet ook kunnen.

De voorzitter concludeert, mede gezien de tijd, dat de vragen zijn beantwoord en dankt ieder voor de inbreng en sluit de vergadering.  

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in