Benoeming Forumlid de heer C.R.L. van Toor

Onderwerp Benoeming Forumlid...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Benoeming Forumlid de heer C.R.L. van Toor

Onderwerp Benoeming Forumlid de heer C.R.L. van Toor
Programma01. Bestuur
ForumHamerstuk
Portefeuillehouder J.A. Gerritsen
Inlichtingen bij G.J.J.M. Pletzers
587205 g.pletzers@zutphen.nl
Soort bevoegdheidOverig
BeleidsvrijheidBeperkt
ProgrammabegrotingswijzigingNee
Het presidium stelt voor :

te benoemen als Forumlid voor de Stadspartij Zutphen Warnsveld de heer C.R.L. van Toor, Het Zwanevlot 105, 7206 CE Zutphen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De fractievoorzitter van de Stadspartij Zutphen Warnsveld heeft aangegeven een aanpassing in de Forumleden door te willen voeren.

Beoogd effect

Voorzien in de behoefte aan een nieuw Forumlid bij de Stadspartij. Een vacature is ontstaan na vertrek van de heer J.G.A. La Rose. Het Forumlidmaatschap van de heer La Rose is vervallen omdat hij per brief van 13 november 2014, aangevuld op 5 december 2014, heeft aangegeven ontslag te nemen als raadslid.

Argumenten

De fractievoorzitter van de Stadspartij Zutphen Warnsveld heeft de voorgestelde benoeming voorgedragen.
Op grond van artikel 1:4 lid 1 van het Reglement van Orde worden Forumleden voorgedragen door de fractievoorzitter. De benoemingen en het ontsleg gebeuren door de raad.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

De praktische afhandeling van toegangscodes, sleutels en pasjes wordt opgepakt door de griffie en het servicemeldpunt.

Stukken die ter inzage liggen

-

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0001

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 12 januari 2015 met nummer ;


gelet op artikel 1:4 lid 1 van het Reglement van Orde;


b e s l u i t :

te benoemen als Forumlid voor de Stadspartij Zutphen Warnsveld de heer C.R.L. van Toor, wonende aan Het Zwanevlot 105, 7206 CE Zutphen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter,de griffier,

Raad 26 januari 2015 (21:30 - 23:00)

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.


Bijlagen:
Handelingen raad 26 januari 2015

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend


Technisch Blok 26 januari 2015 (20:00 - 21:00)


Toelichting griffie:

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum: 26-01-2015
Tijd: 20:00 - 21:00
Zaal: Commissiekamer
Voorzitter: A.IJ. Pepers
Griffier: G.J.J.M. Pletzers
Notulist: J.F.A. Kerkhof

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl