Pagina delen

Toezeggingen

In een vergadering kan niet iedere vraag direct worden beantwoord. Het college kan dan toezeggen het antwoord achteraf schriftelijk toe te sturen. Een toezegging kan ook het uitvoeren van een actie zijn waarover de raad dan later wordt geïnformeerd.
Toezeggingen worden alleen genoteerd als duidelijk is hoe deze concreet kunnen worden nagekomen.

Via memo's wordt de raad geïnformeerd over de afdoening van de toezegging. De ontvangen memo's komen op de lijst van ter inzage liggende stukken voor het forum.

Openstaande toezeggingen Raad

Toezeggingen aan ...
Nr Onderwerp Afdoeningstermijn
2018-05

Voortgangsrapportages Programmabegroting 2019 - 2022 Zutphen | 05-11-2018

In het komende jaar de raad driemaandelijks informeren over het al dan niet gerealiseerd (kunnen) worden van voorgenomen bezuinigingen, zodat de raad daar steeds een actueel beeld van heeft.

Stand van zaken:
In behandeling.// Over de voortgang is gerapporteerd in het memo 'Actualisering toezeggingenlijsten Forum en raad - april 2019' dat is opgenomen op de lijst van ter inzage liggende stukken voor het Forum van 6 mei 2019.

t/m december 2019

Control

2018-06

Motie: Behoud noodzakelijke voorzieningen Warnsveld | 17-12-2018

In de prestatieafspraken met de bibliotheek opnemen dat de twee vestigingen (Zutphen en Warnsveld) open blijven en het Forum hierover per memo te rapporteren wanneer dit is gebeurd. Daarnaast zegt het college toe het bestuur van het Warnshuus maximaal een jaar over te nemen en soepel om te gaan met de ontstane situatie van de bibliotheek rondom de huur.

Stand van zaken:
In behandeling. // Over de voortgang is gerapporteerd in het memo 'Actualisering toezeggingenlijsten Forum en raad - april 2019' dat is opgenomen op de lijst van ter inzage liggende stukken voor het Forum van 6 mei 2019.

december 2019 (was februari 2019)

Maatschappelijke zaken

2018-07

Plan van aanpak invulling en uitvoering aanbevelingen Rekenkameronderzoek 'Taken op afstand dichtbij' | 17-12-2018

Het rapport van de rekenkamercommissie “Taken op afstand dichtbij”. Het college zou voor december 2018 de raad een plan van aanpak voorleggen op welke wijze invulling en uitvoering te geven aan de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek. Het college zou hierop schriftelijk antwoorden.

Stand van zaken:
In behandeling. // Over de voortgang is gerapporteerd in het memo 'Actualisering toezeggingenlijsten Forum en raad - april 2019' dat is opgenomen op de lijst van ter inzage liggende stukken voor het Forum van 6 mei 2019. // Op de lijst ter inzage liggende stukken van 17 februari 2020 staat memo nummer 05. In dit memo wordt aangegeven dat het toegezegde plan van aanpak tijdig zal worden aangeleverd om in het forum van 25 mei 2020 te kunnen worden geagendeerd.

december 2019 (was januari 2019)

Secretarisdirecteur en adjunct-directeuren

2019-05

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (4e) | 08-04-2019

De raad ontvangt na het eerste jaar een rapportage over de mate van inzet en realisatie van het beoogde doel van deze nieuwe bevoegdheid.

Stand van zaken:
In behandeling.

april 2020

Veiligheid

2019-06

Vragenkwartiertje: Overzicht onderhoud van civiele kunstwerken | 08-04-2019

Wethouder De Jonge geeft aan een overzicht van het onderhoud van civiele kunstwerken (waaronder de Oude IJsselbrug) ter inzage te leggen voor het Forum.

Stand van zaken:
In behandeling.

juli 2020 (was juni 2019)

Duurzame Inrichting Openbare Ruimte

2019-14

Jaarstukken 2018 | 08-07-2019

Wethouder Matser zegt toe in september met een procesvoorstel rond de verbeterpunten in de ‘Tabel Besluiten en Adviezen Financiële Informatievoorziening’ van de Auditcommissie te komen naar het Forum. Dit procesvoorstel wordt in het voortraject besproken met de Auditcommissie.

Stand van zaken:
In behandeling

september 2019

Control

2019-17

Aanvullend krediet voor de herinrichting van de Deventerweg | 16-12-2019

Via een memo de vraag beantwoorden of het mogelijk en verstandig is om in raadsvoorstellen voortaan niet alleen de investeringskosten op te nemen, maar gelijk ook de beheer- en onderhoudskosten.

Stand van zaken:
In behandeling.

maart 2020

Control

2019-19

Vragenkwartier: Geopende horeca in de donderdagnacht | 16-12-2019

Via een memo inzichtelijk maken of horeca ook door de week 's nachts geopend was en zoja welke acties daarop zijn of worden ondernomen.

Stand van zaken:
In behandeling.

februari 2020

Veiligheid

Er zijn geen openstaande toezeggingen voor dit overlegorgaan en jaar, of deze toezeggingen zijn niet openbaar.

Behandeld in

Ook interessant?