Pagina delen

Toezeggingenlijst Forum 4 juli 2016

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 19 februari 2020.

Toezeggingen forum

Nr Onderwerp
Toezegging / Actiepunt
Vergadering Stand van zaken [Afdoeningstermijn]
(Afdeling)
14-04

Broederenklooster - bedrijfsplan en aanvraag krediet (10-02-2014)

De waarde van het pand De Wildeman zal door een beëdigd taxateur worden bepaald en het taxatierapport zal voor het Forum ter inzage worden gelegd

Vragensteller: B. van der Veen,

10-02-2014 Afgehandeld. Het pand De Wildeman is (met ingang van 1 januari 2017) gedurende twee jaar tijdelijk in gebruik gegeven voor een museale functie (pianomuseum). Het pand word t meegenomen in het vastgoedplan.
[februari 2014]
(P&P)
14-18

Verzelfstandiging gemeentelijke musea

Het college zal in de loop van 2015 komen met een voorstel voor verzelfstandiging van de gemeentelijke musea waarbij de in te dienen motie Cultureel ondernemerschap in het museumcluster betrokken wordt.

Vragensteller:

01-12-2014 Afgehandeld. De raad heeft op 04 juli 2016 een besluit genomen over het voorstel tot verzelfstandiging.
[juni 2015]
15-11

Motie: Extra geld voor speelattributen De IJsselslag (07-09-2015)

College komt met bestedingsvoorstel voor het positief saldo van bouw nieuwe zwembad.

Vragensteller: M.M.M. Moester

07-09-2015 Deze toezegging overlapt met toezegging 2015-11 aan de raad en komt daarom te vervallen.
[november 2015]
15-14

Bedrijfsplan Plein - Delta en rapportage governance van de nieuwe organisatie (21-09-2015)

In een memo verduidelijking geven van de rol van de raad bij de aansturing en controle van het Plein.

Vragensteller:

21-09-2015 De toezegging is afgedaan via het 'Bestuurlijk arrangement Het Plein' dat op 20 november 2017 is geagendeerd in het Forum.
[oktober 2015]
16-01

Motie: Heldere communicatie voor en naar iedereen (15-02-2016)

Er komt een inhaalslag om taalgebruik toegankelijker te maken, actuele en volledige informatie, ook voor de website. In april/mei wordt hierover gerapporteerd.

Vragensteller: M. Jaspers

15-02-2016 Op de lijst ter inzage liggende stukken van 24-10-2016 heeft het afdoeningsmemo ter inzage gelegen.
[mei 2016]
16-02

Situatie Atelier3D en De Kaardebol (15-02-2016)

college zegt toe een memo naar het forum te sturen met daarin de toekomstgerichte aanpak van de Kaardebol zoals het college die voor ogen heeft.

Vragensteller: G.I. Timmer

15-02-2016 Afgehandeld. Op 15 en 29 februari 2016 is in memo's aan het Forum het toekomstperspectief geschetst.
[februari 2016]
(KC/Omg)
16-03

Situatie Atelier3D en De Kaardebol (29-02-2016)

Portefeuillehouder zegt toe de raad te informeren over de (financiele) afwikkeling van atelier 3D.

Vragensteller: H. Hissink

29-02-2016 Het memo staat op de lijst ter inzage liggende stukken van 20 november 2017.
[medio april 2016]
16-04

Overzicht afgevallen onderwerpen nieuw beleid

College gaat overleggen of het lijstje met onderwerpen dat is afgevallen voor nieuw beleid beschikbaar wordt gesteld aan de raad.

Vragensteller: G.V.C. Boldewijn

06-06-2016 Een memo met de betreffende lijst is als extra bijlage toegevoegd aan het raadsvoorstel over de Voorjaarsnota.
[voor 17 juni 2016]
16-05

Vervallen onderdelen in bijstellingsnotitie

College maakt uiterlijk bij de begroting 2017 voor de raad inzichtelijk welke onderdelen uit de bijstellingsnotitie niet meer worden uitgevoerd.

Vragensteller: D. Bogerd

06-06-2016 afgedaan. zie memo lijst ter inzage liggende stukken d.d. 24-10-2016
[1 november 2016]
16-06

Afdoening moties m.b.t. p&c/financiën

College komt met een planning waarin is aangegeven hoe wordt omgegaan met de uitvoering van de zgn. 'financiële moties' (mbt planning & control).

Vragensteller: L. Luesink

06-06-2016 Afgehandeld. Zie memo "Afdoen van toezeggingen aan raad en forum t/m januari 2017" d.d. 21-02-2017 voor nadere toelichting (lijst ter inzage liggende stukken 27-03-2017).
[september 2016]

Geen openstaande toezeggingen.

Over het afdoen van toezeggingen dient altijd tenminste de betreffende portefeuillehouder te worden geconsulteerd; hij geeft aan of het college ook vooraf bij de afdoening wordt betrokken.

Toezeggingen worden afgedaan door via de griffie:

  1. een (korte) memo met de inhoudelijke reactie van het college inzake de betreffende toezegging aan te bieden aan het Forum.
  2. een stuk (roze hemd) aan te bieden aan het Forum. Bij dit stuk dient een memo te worden gevoegd, waarop staat aangegeven welke toezegging met het ter inzage leggen wordt afgedaan.

Gebruik voor deze memo's altijd het sjabloon 'Memo Forum Raad'.

N.B.
Toezeggingen worden gedaan aan het Forum en niet aan een individuele vragensteller. De naam van de vragensteller is het overzicht opgenomen, zodat bij een eventuele onduidelijkeid contact met deze persoon kan worden opgenomen en voor het geval het wenselijk is om de vragensteller tussentijds alvast een antwoord te geven voordat de toezegging voor het Forum wordt afgedaan op een wijze als hierboven beschreven.