Pagina delen

Budget asielzoekerskinderen jeugdhulp

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. De door de rijk beschikbaar gestelde middelen van €101.100 structureel te storten in de algemene reserve.
2. Vanuit de algemene reserve structureel €101.100 beschikbaar te stellen voor het budget asielzoekerskinderen jeugdhulp.
3. De begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen (2019-14).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Per januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden; sinds die datum valt de jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De strekking van deze wet is dat de gemeenten in staat zijn maatwerk te bieden, afgestemd op de lokale situatie, de eigen mogelijkheden (eigen kracht) en de behoefte van de jeugdige en zijn/haar ouders. Ondersteuning, hulp en zorg moeten laagdrempelig, vroegtijdig en integraal worden aangeboden: één gezin, één plan, één regisseur.

De Jeugdwet heeft betrekking op alle kinderen die jeugdhulp nodig hebben. Voor 1 januari 2019 waren de asielzoekerskinderen een uitzonderingscategorie. Asielzoekerskinderen is een begrip dat gebruikt wordt om de kinderen die in een asielprocedure zitten te duiden. Deze kinderen waren ter bescherming niet direct in de decentralisatie meegenomen gezien de kwetsbare positie waarin zij verkeren. Voorheen was het Centraal Orgaan opvang Asielzoeker (COA) verantwoordelijk voor de jeugdhulp aan de asielzoekerskinderen. Het rijk heeft besloten deze verantwoordelijkheid vanaf 1-1-2019 over te hevelen naar de gemeente.

De jeugdhulp is aan de gemeente overgedragen, zodat asielzoekerskinderen in de volle breedte kunnen profiteren van de voorzieningen van de gemeente waar zij wonen. Het is belangrijk dat voor deze kinderen maatwerk wordt geleverd. Knelpunten hierbij zijn de onzekere situatie waarin zij verkeren (asielprocedure/verhuizing) en administratieve problemen zoals het ontbreken van een Burgerservicenummer (BSN).

Het rijk heeft een vast budget dat zij besteedt aan de jeugdhulp van asielzoekerskinderen. Op basis van het gemiddeld aantal opgevangen kinderen in het voorgaande jaar bepaalt het rijk het exacte bedrag dat gemeenten het volgende jaar krijgen. De bekendmaking van het bedrag is onderdeel van de decembercirculaire. Op dit moment is het zo dat er van oktober 2017 tot oktober 2018 gemiddeld 137 kinderen verbleven in de COA-locatie van Zutphen. In de laatste decembercirculaire heeft het rijk vastgesteld dat Zutphen €101.148 krijgt middels een Decentralisatie Uitkering (DU). Dit komt neer op een bedrag van ongeveer €740 per kind. Dit bedrag is aanvullend op de reguliere jeugdhulp gelden, die vrijkomen wanneer de jeugdigen een BSN hebben.

Dit raadsvoorstel moet er toe leiden dat de door het rijk beschikbaar gestelde middelen ook worden bestemd voor jeugdhulp aan asielzoekerskinderen.

Beoogd effect

Passende jeugdhulp voor asielzoekerskinderen en inzicht in de gemaakte jeugdhulpkosten van deze doelgroep.

Argumenten

1.1 Jeugdhulp verlenen is een wettelijke verplichting van de gemeente.
Een gemeente is wettelijk verplicht jeugdhulp te verlenen aan asielzoekerskinderen, wanneer deze in de gemeente wonen (Jeugdwet, art. 1.3). De wet maakt geen onderscheid tussen asielzoekerskinderen en andere jeugdigen.

1.2 Dit maakt het mogelijk om passende zorg te organiseren voor jeugdigen in een onzekere situatie.
De asielzoekerskinderen zitten midden in de asielprocedure. Elke stap in de procedure is gekoppeld aan een type locatie. Gedurende de procedure zullen ze vaak moeten verhuizen. Dit vraagt flexibiliteit en maatwerk van de zorgaanbieder en de gemeente. Via een flexibele inzet van middelen is het mogelijk om op korte termijn op-maat-gemaakte keuzes te maken die leiden tot passende zorg.

Kanttekeningen

1.1 De asielzoekersstroom fluctueert.
De asielzoekersstroom fluctueert met de tijd, afhankelijk van de situatie in de wereld op dat moment. Wanneer de doelgroep qua samenstelling verandert, verandert zeer waarschijnlijk ook de behoefte van de doelgroep. Indien nodig zal dan op korte termijn andere jeugdhulp georganiseerd moeten worden. Middels een flexibele inzet van middelen is de gemeente in staat om hier adequaat op te reageren.

Risico’s

1.1  De toereikendheid van het budget is afhankelijk van de toestroom van de asielzoekerskinderen & hun hulpvragen.
De hoogte van het budget wordt bepaald op basis van het aantal kinderen in de COA-locatie in het jaar daarvoor (peildatum is oktober). Indien de asielstroom toeneemt, kunnen er meer asielzoekerskinderen komen te wonen in Zutphen dan waar het budget op berekend is. Wanneer dit het geval is kan het budget van dat jaar niet toereikend zijn voor alle gemaakte kosten, afhankelijk van de hulpvraag van deze kinderen. Het is een open einde regeling net als bij Zorg in Natura voor andere hulp onder de Jeugdwet. Daar tegenover staat dat het budget het jaar er op wordt vastgesteld met een hoger gemiddeld aantal kinderen. Als de toestroom afneemt blijven er incidenteel middelen over.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Wanneer u heeft ingestemd met dit besluit dan zal dit gecommuniceerd worden naar de betrokken partijen.

Rapportage/evaluatie

Dit nemen we mee in de reguliere bestuursrapportages.

Financiën

In de algemene uitkering is een bedrag van €101.100 opgenomen dat kan dienen als dekking voor de jeugdhulp aan asielzoekerskinderen. Dit zijn door het rijk beschikbaar gestelde middelen. De regel is dat de voordelen die de gemeente ontvangt naar de algemene reserves gaan. Voor dit budget zal er van deze regel afgeweken moeten worden om het budget voor jeugdhulp asielzoekerskinderen te realiseren.

De middelen worden als volgt begroot voor 2019:

Zorg in Natura

€76.100

Collectieve voorziening

€25.000

Totale Decentralisatie uitkering asielzoekerskinderen

€101.100

 

Voor 2020 en verder worden de kosten voor jeugdhulp aan asielzoekerskinderen meegenomen in de begroting 2020.

Bijlagen

Begrotingswijziging 2019-14

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0080

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 17 juli 2019 met nummer 142120b e s l u i t :

1. De door de rijk beschikbaar gestelde middelen van €101.100 structureel te storten in de algemene reserve.
2. Vanuit de algemene reserve structureel €101.100 beschikbaar te stellen voor het budget asielzoekerskinderen jeugdhulp.
3. De begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen (2019-14).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 9 september 2019 Naar boven

Toelichting griffie

In januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. Sinds die datum valt de jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De Jeugdwet heeft betrekking op alle kinderen die hulp nodig hebben. Voor 1 januari 2019 waren de asielzoekerskinderen een uitzonderingscategorie. Asielzoekerskinderen is een begrip dat gebruikt wordt om de kinderen die in een asielprocedure zitten te duiden. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) was verantwoordelijk voor de jeugdhulp aan deze kinderen. Het Rijk heeft deze verantwoordelijkheid vanaf dit jaar overgeheveld naar de gemeente.

Het Rijk heeft een vast budget voor jeugdhulp aan asielzoekerskinderen. Op basis van het gemiddeld aantal opgevangen kinderen in het voorgaande jaar, bepaalt het rijk het exacte bedrag dat gemeenten het volgende jaar ontvangen. Op basis hiervan is vastgesteld dat de gemeente Zutphen € 101.148 krijgt middels een Decentralisatie Uitkering.

Het college stelt de raad voor de door het rijk beschikbaar gestelde middelen structureel te storten in de algemene reserve en van daaruit het gehele bedrag beschikbaar te stellen voor het budget asielzoekerskinderen jeugdhulp. De begroting 2019 dient overeenkomstig gewijzigd te worden.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

 
Datum 09-09-2019 Tijd 19:30 - 20:30
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPH.M.H. Giesen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangA Menkveld
D66P van der Hammen
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijJ. Boersbroek en M van Ast
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1 Opening

Voorzitter: De vergadering is geopend, welkom allemaal.

2 Algemeen spreekrecht

Voorzitter: Graag uw aandacht voor de eerste inspreker, mevrouw Pladdet.

Zie voor de bijdrage van mevrouw Pladdet de bijlage bij het verslag.

BewustZW: Een aangrijpende noodkreet. Kan de burgemeester reageren?

College: Wat een verdrietige situatie. We doen wat er kan voor verwarde personen. Met wethouder Matser zal ik bespreken wat we eventueel extra kunnen doen voor mevrouw Pladdet en andere mensen die in dezelfde situatie verkeren.

Voorzitter: Bedankt voor uw bijdrage mevrouw Pladdet. De tweede inspreker komt straks bij agendapunt 6c aan bod.

3 Actieve informatievoorziening vanuit het college

Geen.

4 Aankondiging moties en amendementen

Burgerbelang: Onze fractie is van plan een motie over de Horecavisie in te dienen.

5 Toezeggingenlijsten

5a Toezeggingenlijst Forum 9 september 2019

Akkoord.

5b Toezeggingenlijst Raad 9 september 2019

Akkoord.

6 Vermoedelijke hamerstukken

6a Bekrachtiging geheimhouding bijlage bij collegevoorstel Rivier in de Stad

Akkoord.

6b Bestemmingsplan Zuid&West, aansluiting Revelhorst IV op N314

Akkoord.

6c Vaststellen bestemmingsplan "Hoveniersweg naast 7 en 12a"

Voorzitter: Bij dit onderwerp graag eerst uw aandacht voor een inspreker, de heer Everdij.

Inspreker: Ik heb een zienswijze ingediend tegen dit bestemmingsplan. Voor wat betreft de communicatie met de gemeente; eerder kreeg ik geen antwoord op mijn vragen en nu wel een tijdige reactie. Van de gemeenteraad had ik meer verwacht.
Inhoudelijk bevat het bestemmingsplan een paar fouten. Er hoeft geen exploitatieplan te worden ingediend bij de gemeente, dat is duidelijk. Er is echter geen enkel plan met uitzicht op uitvoering bekend. Waarom dan deze bestemmingsplanwijziging?
Voor de berekening van stikstof heeft de gemeente een programma gebruikt, waarvan het ministerie zegt dit nog niet te gebruiken. Hoe kan dat?
Over de inspraak wordt vermeld dat de initiatiefnemer met alle omwonenden contact heeft opgenomen. Mijn vraag is hoe dit is gebeurd. Er is geen verslag van en op deze manier wordt geen recht gedaan aan de inspraakprocedure.

PvdA: Heeft u een gesprek met de initiatiefnemer gehad?

Inspreker: Nee, hoewel ik 300 meter verderop woon. Ook andere buren hebben de initiatiefnemer niet gesproken.

BewustZW: In wet- en regelgeving is vastgelegd op welke manier de gemeente dit proces moet doorlopen. Twijfelt u eraan dat dit op een goede manier is gebeurd?

Inspreker: Ja, daar twijfel ik aan. Het is uw taak als gemeenteraad om daar een mening over te hebben.

BewustZW: Mijn fractie stelt voor dit onderwerp als bespreekpunt in de raad te agenderen.

Voorzitter: Ik zie instemmende reacties van andere fracties, dat is akkoord.

6d Budget asielzoekerskinderen jeugdhulp

BewustZW: Wat opvalt in dit stuk zijn dat de genoemde bedragen niet één op één hetzelfde zijn.

Arno van den Engel (ambtelijke ondersteuning): Dat is een afrondingskwestie. We kunnen dit aanpassen, voordat het voorstel wordt vastgesteld.

CDA: Waarom gaat het geld eerst naar de algemene reserve?

Arno van den Engel: De afspraak is dat elk voordeel via de algemene reserve loopt. In dit geval betreft het een technische exercitie, het volledige bedrag wordt doorgezet.

Burgerbelang: Om hoeveel kinderen gaat het? En hoe werkt het als kinderen naar een andere gemeente verhuizen? En is het budget toereikend?

Henrike Aarnink: Het antwoord op de eerste vragen staat op pagina 137 van het stuk. Of het budget toereikend is, is vooraf niet bekend. Dat moet goed worden gemonitord en steeds weer worden overwogen.

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

6e Statutenwijziging De Onderwijsspecialisten

Akkoord.

7 Tweede kwartaalrapportage over de stand van zaken van het programma Zutphen Financieel Gezond

SP: De alternatieve maatregelen in het Sociaal Domein baren mijn fractie zorgen. Voor wat betreft thema 3 (Wmo) krijg ik graag toelichting op de verschillende punten. Onze zorgen zijn dat wat op korte termijn een kleine besparing oplevert, op de lange duur tot meer armoede en behoefte aan zorg zal leiden.

D66: Een punt van orde voorzitter; kunnen we dit onderwerp en het volgende bespreekpunt (Extra bezuinigingen 2019) in een regulier Forum bespreken volgende maand?

Voorzitter: Ik zie dat er veel steun is voor uw voorstel.

CDA: Mogen we deze gelegenheid te baat nemen om toch een paar vragen te stellen? Wij zijn benieuwd of en hoe het verwachte tekort van 1,3 miljoen euro zal worden gedekt.

Vico van Damme (ambtelijke ondersteuning): Voor het resterende tekort verwachten we dat vooral de verkoop van panden nog soelaas gaat bieden.

CDA: Hoe zeker zijn deze inkomsten?

College: Het college denkt dat het realistisch is te verwachten dat met de verkoop van panden het tekort van 1,3 miljoen euro kan worden gedekt.

Voorzitter: De verdere bespreking van dit onderwerp kan in een Forum op een andere datum plaatsvinden.

8 Extra bezuinigingen 2019

Voorzitter: Ook dit onderwerp komt in een later Forum aan bod.

9 Lijst ingekomen stukken Raad 23 september 2019

Akkoord.

10 Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 september 2019

PvdA: Op de volgende lijst ter inzage liggende stukken, voor 7 oktober 2019, staat een memo over Aanvullende maatregelen in het Sociaal Domein, thema’s 2, 3 en 5. Wij zouden dit onderwerp graag bespreken in de volgende Forumavond.

Voorzitter: Dit punt had goed gepast bij het volgende agendapunt dat ik zo zal toelichten, maar laten we nu kijken of er steun is voor uw voorstel. Dat is het geval. Zou dit onderwerp in een eigen Forum besproken moeten worden?

Henrike Aarnink: Het onderwerp past goed bij de eerder vanavond doorgeschoven financiële stukken. Ze kunnen m.i. samen worden geagendeerd.

Voorzitter: Goed, dan geven we dat op deze manier mee aan de agendacommissie.
De lijst is voor het overige akkoord.

11 Lijst van nog te agenderen onderwerpen in Forum en raad - Technisch Blok 9 september 2019

Voorzitter: Voor de eerste keer staat in het Technisch Blok ook de Lijst van nog te agenderen onderwerpen in Forum en raad op de agenda. Deze werd hiervoor alleen in het Presidium en de Agendacommissie besproken. Op deze lijst staan onderwerpen die door de ambtelijke organisatie of door het college zijn aangedragen, met daarbij een datum vermeld. Deze datum is vaak een indicatie, het onderwerp kan eerder of later aan bod komen. De lijst van nog te agenderen onderwerpen wordt nu ook in het Technisch Blok geagendeerd, zodat fracties makkelijker ook zelf een onderwerp kunnen aandragen. Ook kan een vraag over de voorgenomen agendering aan het college worden gesteld. Dit kunnen alleen procesvragen zijn en geen inhoudelijke vragen. Zoals bij de lijst van toezeggingen ook geldt; u kunt iets vragen, maar het hoeft niet. Zie het vooral als een mogelijkheid om de agenderende rol van de raad te versterken.

D66: We hebben de afgelopen maanden veel gehoord en gelezen over het Geelvinck museum. Onze fractie verzoekt om een Forumvergadering over dit onderwerp.

Voorzitter: Ik zie dat er steun is voor uw voorstel van andere fracties.

College: Voorzitter, ik stel voor dit agenderingsverzoek in het Presidium te bespreken.

D66: Daar kunnen wij mee instemmen.

Voorzitter: Dan is de conclusie dat dit verzoek in het Presidium wordt besproken.

12 Vaststellen forumverslag(en)

12a Forumverslag 01-07-2019

Akkoord.

12b Forumverslag 04-07-2019

Akkoord.

13 Sluiting

Voorzitter: Dank voor uw bijdrage, ik sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 23 september 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 23-09-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend