Toelating van mevr. E. Jager als raadslid

Onderwerp Toelating van mevr....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Toelating van mevr. E. Jager als raadslid

Onderwerp Toelating van mevr. E. Jager als raadslid
Programma01. Bestuur
ForumOordeelsvormend
Portefeuillehouder J.A. Gerritsen
Inlichtingen bij G. Pletzers Griffie
587205 g.pletzers@zutphen.nl
Soort bevoegdheidOverig
BeleidsvrijheidBeperkt
ProgrammabegrotingswijzigingNee
Het presidium stelt voor :

tot lid van de raad van de gemeente Zutphen toe te laten mevrouw E. Jager, wonende aan de Breegraven 56, 7231 JG Warnsveld;

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De heer E.P.M. Gründemann is op 3 juli 2014 benoemd als wethouder van de gemeente Zutphen.

Het wethouderschap is op grond van artikel 36b lid 1 onder 1 Gemeentewet niet verenigbaar met het lidmaatschap van de raad.

Met het aannemen van de benoeming tot wethouder door de heer Gründemann is zijn lidmaatschap van de raad van rechtswege opgehouden.

Mevrouw E. Jager komt, gelet op artikel W1 eerste lid van de Kieswet, thans voor toelating als raadslid in aanmerking.

Beoogd effect

Voorzien in de vacature die in de raad is ontstaan door de benoeming tot wethouder van de heer E.P.M. Gründemann. 

Argumenten

1.1 De Kieswet streeft naar een voltallige raad
De procedure om een benoemd raadslid die deze benoeming ook heeft aangenomen ter toelating aan de raad voor te dragen is doorlopen. Dit nu benoemde raadslid heeft deze benoeming ook aangenomen, waardoor haar geloofsbrieven onderzocht kunnen worden en de raad kan besluiten over haar toelating als raadslid.
Wanneer de raad heeft besloten over de toelating dient de eed of belofte nog te worden afgelegd. 

Kanttekeningen

De vervulling van de vacature heeft langer dan gebruikelijk geduurd
Mevrouw E. Jager staat op nummer 19 van de kieslijst. de Kieswet schrijft voor dat de personen voor haar op de lijst eerst benoemd moesten worden en in de gelegenheid worden gesteld de benoeming te aanvaarden of niet te aanvaarden. Het betrof hier 13 personen. Deze hebben allen de benoeming als raadslid niet aangenomen. Mevrouw Jager heeft de benoeming als raadslid aanvaard.

Bijlagen

Rapport commissie onderzoek geloofsbrieven (Dit rapport komt beschikbaar nadat het onderzoek is uitgevoerd.)

Bijlagen

Rapport commissie onderzoek geloofsbrieven - E. Jager

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0130

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 22 september 2014 met nummer ;


- gehoord de uitkomst van het onderzoek van de commissie onderzoek geloofsbrieven;

- gelet op artikel V 4 en V 12 van de Kieswet;


b e s l u i t :

tot lid van de raad van de gemeente Zutphen toe te laten mevrouw E. Jager, wonende aan de Breegraven 56, 7231 JG Warnsveld;

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter,de griffier,

Raad 6 oktober 2014 (21:30 - 23:00)

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.


Bijlagen:
Handelingen raad 6 oktober 2014

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend


Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

DatumDoor
06-10-2014Raad
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl