Raadsvoorstellen

In onderstaand overzicht staan alle raadsstukken die worden besproken in een raad- en of forumvergadering. De raadsvoorstellen staan gerangschikt op nummer en per jaartal van bespreken. Het betreft hier...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsvoorstellen

In onderstaand overzicht staan alle raadsstukken die worden besproken in een raad- en of forumvergadering. De raadsvoorstellen staan gerangschikt op nummer en per jaartal van bespreken. Het betreft hier alleen de raadsvoorstellen. De lijst ingekomen stukken en ter inzage liggende stukken krijgen ook een griffie nummer, deze nummers ontbreken in dit overzicht.

Het overzicht van in een bepaald jaar besproken stukken is te bekijken door aan de rechterkant onder de kop 'Raadsvoorstellen per jaar' het gewenste jaartal te kiezen.

Raadsvoorstellen 2019

Nummer

Titel

2019-0100

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (6e)

2019-0099

Benoeming rayonarchitect cie. Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie

2019-0098

Beschikbaar stellen budget voor routenetwerk de Hoven

2019-0097

Wijzigingsverordening Winkeltijdenverordening gemeente Zutphen 2017

2019-0096

Burap-2 2019

2019-0095

Toekomstbestendig Wonen Lening

2019-0094

Marktverordening gemeente Zutphen 2019

2019-0092

Programmabegroting Zutphen 2020-2023

2019-0090

Benoeming Forumlid B.C. Bresters

2019-0089

Budget doorontwikkeling Toegang Sociaal Domein (frictiekosten)

2019-0088

Lijst van nog te agenderen onderwerpen in Forum en raad - Technisch Blok 9 september 2019

2019-0087

Bestemmingsplan Zuid&West, aansluiting Revelhorst IV op N314

2019-0086

Bestemmingsplan 'Fort de Pol, Eefde West en Windpark IJsselwind'

2019-0085

Statutenwijziging De Onderwijsspecialisten

2019-0084

Spreekrecht windmolenplan IJsselwind

2019-0083

Reglement van Orde van de gemeenteraad Zutphen 2019

2019-0082

Benoeming Forumlid F.J. Overbeek

2019-0081

Extra bezuinigingen 2019

2019-0080

Budget asielzoekerskinderen jeugdhulp

2019-0079

Voortgang Poort van Zuid en vaststellen Structuurbeeld Poort van Zuid

2019-0078

Herstelmaatregelen en organisatievorm GelreWerkt!

2019-0075

Vaststellen bestemmingsplan "Hoveniersweg naast 7 en 12a"

2019-0074

Bekrachtiging geheimhouding bijlage bij collegevoorstel Rivier in de Stad

2019-0073

Voortgang en aanpassing programma Rivier in de Stad

2019-0072

Budget onderzoek naar extra bezuinigingsmogelijkheden in het Fysieke Domein en in het domein Bedrijfsvoering

2019-0071

Forumspecial windmolenplan IJsselwind

2019-0070

Toelating dhr. H. Krans als raadslid ter opvolging van mevrouw L. Luesink

2019-0069

Presentatie over voortgang energietransitie 2019

2019-0068

Startnotitie RES (regionale energie strategie) Cleantech Regio 2020-2030

2019-0067

Presentatie Anders samenwerken 2019

2019-0066

Herinrichting Melatensteeg

2019-0065

Oude IJsselbrug, budget voor inspectie en incidenteel onderhoud

2019-0064

Aanvraag Vangnetuitkering 2018

2019-0063

Aanvullende kredietaanvraag 2019 rioolprojecten Van Essenstraat en Van Dorthstraat

2019-0062

Zienswijze gewijzigde concept begroting 2019 PlusOV, concept begroting 2020-2023 en jaarrekening 2018 PlusOV

2019-0061

Dekking nadelig saldo jaarrekening 2018

2019-0059

Jaarstukken 2018

2019-0058

De toekomst van de Zutphense Kermis

2019-0057

Initiatiefvoorstel Voortgang beleid Zutphen Regenbooggemeente

2019-0056

Verantwoording en herallocatie ISV 3 middelen en spaarsaldo ISV-1 en ISV-2

2019-0055

Zienswijzen op de ontwerpbegrotingen 2020 van de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Zutphen aan deelneemt

2019-0054

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 - ondermijning en criminaliteit

2019-0053

Burap 1 - 2019

2019-0052

Ontslag Forumlid Jeroen Veenstra en benoeming Forumlid Bart Jan Westerhof

2019-0051

Memo evaluatie aanpak woonoverlast in Zutphen

2019-0050

Voorjaarsnota 2019 - Uitgangspunten meerjarenbegroting 2020 - 2023

2019-0049

Kredietaanvraag 2019 Ontsluiting bedrijventerrein Revelhorst

2019-0047

Benoeming van mevrouw Van Ast als Forumlid voor de Stadspartij

2019-0046

Toelating dhr. G.J.H. Pelgrim als raadslid ter opvolging van mevr. M. Wesselink

2019-0045

1e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit

2019-0044

Focustraject: Dilemma-notitie Krachtig Zutphen

2019-0043

Programma Forum Special Jeugd 16-05-2019

2019-0042

Aanwijzing accountant vanaf boekjaar 2019

2019-0041

Toestemming voor tweede wijziging van Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek (GR ODA)

2019-0040

Bekrachtiging geheimhouding bijlagen MPG 2019-1

2019-0039

Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2019-1

2019-0037

Startgesprek over Koersnotitie Toerisme

2019-0036

Ontslag Forumlid Casper Jansen en benoeming Forumlid Herman Krans

2019-0035

1e Kwartaalrapportage Zutphen Financieel Gezond 2019

2019-0034

Overnemen van aanbevelingen uit Rekenkameronderzoek 'Financieel perspectief Zutphen'

2019-0033

Presentatie opbrengst werkgroep Raadscommunicatie

2019-0032

Aanvullende maatregelen thema 1 rapportage Evenwicht Sociaal Domein

2019-0031

Initiatiefvoorstel Fietsparkeren in en rond de binnenstad

2019-0030

Toelating van mevrouw M. Dolfing als raadslid

2019-0029

Vaststellen Woonvisie 'Zutphen: daar wil ik wonen' gemeente Zutphen 2019-2024

2019-0028

Krediet Herinrichting Lange Hofstraat

2019-0027

Begrotingswijziging 2019-09 Bijdrage GR Het Plein en verwerken maatregelen Berenschot

2019-0026

Begrotingswijziging 2019-08 1e Verzamelwijziging 2019

2019-0025

Forumspecial Thematafels

2019-0024

Goedkeuren van coöperatie Zonnestroom Zutphen

2019-0021

Forumspecial Focustraject

2019-0019

Bijeenkomst Werk & Inkomen: liquidatie Het Plein en opstarten van werkbedrijf GelreWerkt!

2019-0018

Natuurlijk spelen De Teuge-Sterrenblik

2019-0017

Veiligheidsstrategie en Meerjarenbeleidsplan politie Eenheid Oost-Nederland 2019-2022

2019-0016

Vaststelling bestemmingsplan "Hoveniersweg 5"

2019-0015

(her)Benoeming wethouders met een tijdsbestedingsnorm van 0,9 fte (uitvoering bezuinigingsmaatregel 6)

2019-0014

Financiële kaderstelling van de raad richting het college

2019-0013

Vaststellen Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Zutphen 2019 en Nadere regels niet-partijpolitieke scholing

2019-0012

Bestemmingsplan Zonnepark Revelhorst, gemeente Zutphen

2019-0011

Vaststelling 1e wijzigingsverordening op de verordening parkeerbelastingen gemeente Zutphen 2019

2019-0010

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (4e)

2019-0007

GGD NOG; Bestuursagenda 2019-2023 en financieel kader 2020

2019-0006

Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2018

2019-0002

Forumspecial Energiedialoog

2019-0001

Presentatie Voorontwerp omgevingsplan Landelijk gebied

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Raadsvoorstellen per jaar

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl