Pagina delen

Forumverslag 09-05-2016

Gespreksdocument Vervolg op presentatie Van Netten (09-05-2016)

Datum 09-05-2016 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
J.E. Nijkamp
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes en E. van Beek - van Heerde
SPE. Müller en G.J.N. Müller
D66G.I. Timmer en R.G.M. Rutten
PvdAF.J.M. Heitling en H.W. Hissink
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd en G.J.H. Pelgrim
VVDB. van der Veen en H.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld en K.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp en A. van Dijken
BewustZWA.W. Jansen en T. Marks
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

Opening

De voorzitter (her)open het Forum na de schorsing op 18 april 2016 met een woord van welkom. Zij schetst in het kort het traject dat tot nu toe is doorlopen en geeft het beoogde verloop van de avond aan. Aan het slot van het Forum zal de wethouder een terugblik geven en daarbij tevens aangeven wat wordt meegenomen in de voorbereiding op de Voorjaarsnota.

Inleiding portefeuillehouder

Wethouder De Jonge dankt ieder voor de inbreng die tot nu in dit proces is geleverd. In gezamenlijkheid is een traject ingegaan, dat de basis moet vormen om fundamentele keuzes te maken voor de toekomst. Er is sprake van een aanscherping, verdieping en verfijning van de inhoudelijke koers met als doel de positie van de stad te versterken ten behoeve van de inwoners. Vanavond zal worden gesproken over de inhoud.

Het College heeft drie concrete vragen geformuleerd en hoopt dat deze forumbijeenkomst hier antwoorden op geeft:

  1. Ondersteunt u de keuze voor versterking van het sociaal-economisch profiel van de stad?
  2. Bent u het ermee eens, dat die keuze kracht wordt bijgezet door in te zetten op de drie doelen, te weten: versterken van het ondernemerschap, versterken van de positie van kwetsbare mensen en het vergroten van de inzet op het aantrekken van krachtige mensen?
  3. Bent u het ermee eens dit te doen door het inzetten op de zes geformuleerde speerpunten?

De wethouder wijst op de gespreksnotitie, die naar aanleiding van de eerdere bespreking van dit onderwerp is aangevuld en aangescherpt. Daarin is onder meer opgenomen dat de kracht van de doelen ook zit in de samenhang tussen die doelen.

De insteek van deze avond is niet geweest om het Forum en de Raad een kant en klaar pakket voor te leggen, maar het College wil gezamenlijk komen tot de formulering van hoofdlijnen, die de komende maanden verder zullen worden uitgewerkt en input zullen vormen voor (nieuw) beleid. Ook het opzetten van gesprekstafels wil het College samen met de Raad oppakken en verder vormgegeven.

De versterking en versnelling vereist een financiële impuls. Momenteel wordt onderzocht hoe dit door reallocatie van middelen kan worden vormgegeven. Bij de bespreking van de Voorjaarsnota op 6 juni zal het College hierop terugkomen.

De voorzitter wijst op het behandelvoorstel, waarin zes punten worden genoemd en stelt punt 3 aan de orde.

De Stadspartij vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de economische agenda en wil graag weten hoe dit zich verhoudt tot voorliggend document.

Wethouder De Jonge antwoordt dat momenteel aan de economische agenda wordt gewerkt en dat deze hetzelfde traject doorloopt als de cultuuragenda. Naar aanleiding van het rapport van Van Netten verdienen de diverse nota’s - waaronder de economische agenda - enige aanscherping. Spreker verwijst naar ‘de economische foto’, die als bijlage bij de economische agenda is gevoegd. Omdat deze heel veel relevante informatie bevat, wordt deze bijlage reeds aan de Raad toegezonden in combinatie met de verdere stukken voor de Voorjaarsnota

Eerste debatronde – Punt 4 uit het behandelvoorstel: moet de aanpak van de sociaal-economische opgave centraal staan voor de komende periode?

De voorzitter stelt punt 4 uit het behandelvoorstel aan de orde. Hierin wordt gevraagd of het Forum de visie deelt dat het aanpakken van de sociaal-economische opgave centraal moet staan voor de komende periode.

Vanuit alle fracties wordt steun betuigd. Enkele fracties geven een korte inhoudelijke aanvulling.

De VVD is van mening dat diverse thema’s op een goede manier met elkaar worden verbonden. Dat helpt om grip te krijgen op die zaken die er toe doen.

De ChristenUnie vindt de ambitie van twee miljoen euro per jaar wel wat aan de lage kant, zeker gezien de ambitie om meer te gaan samenwerken met andere partijen.

De Stadspartij kan instemmen met de visie omdat deze aansluit bij diverse doelen waar de fractie volledig achter staat. Een aandachtspunt voor de fractie is een goede invulling van de versnelling.

Tweede debatronde – Aanpak drie doelen

De voorzitter gaat over tot de tweede debatronde. De fracties krijgen de gelegenheid om aan te geven of zij de aanpak van de drie doelen kunnen onderschrijven.

De Stadspartij kan de aanpak weliswaar steunen, maar zou wel graag zien dat de doelen beter worden gekoppeld aan de speerpunten.

GroenLinks is het eens met de genoemde doelen, maar vraagt zich af hoe de gestelde opgave kan worden bereikt, hoe de samenwerking met andere partners wordt vormgegeven en hoe ervoor wordt gezorgd dat de sociaal-economische agenda op een goede manier wordt ingevuld. Ook stelt de fractie de vraag hoe de ambtelijke organisatie moet worden versterkt om hieraan bij te dragen.

Het CDA kan zich vinden in de geformuleerde uitgangspunten. Het CDA mist echter het profiel van Zutphen dat eigenlijk de basis voor het geheel vormt. Er is wel geformuleerd wat de gemeente Zutphen wil bereiken, maar de vraag is nog hoe dit naar buiten toe wordt geprofileerd.

De ChristenUnie sluit zich aan bij de inbreng van het CDA en stelt dat sprake is van een zeer brede visie. De fractie mist echter focus en pleit voor durf om aan deze visie een heldere ambitie te koppelen. Spreker prefereert voorts om bij punt 2 te spreken over ‘koopkracht’ of ‘draagkracht’ en niet over ‘potentieel krachtige Zutphenaren’.

De SP sluit zich aan bij de laatste opmerking van de voorgaande spreker. De SP onderschrijft dat de sociaal-economische doelstelling voorop moet staan. Wat dat betreft, mag voorliggende notitie veel concreter. Pas op basis van meer concretisering kan het echte debat worden gevoerd.

De voorzitter stelt, dat in de derde debatronde ruimte bestaat om dit concreter te maken middels het onderling debat.

Bewust ZW vindt het een goede zaak om concrete doelen en ambities op te stellen. Op dat moment zullen de verschillende opvattingen tussen de fracties ook meer naar voren komen. Het is voorts een goede zaak dat de onderlinge kracht tussen de drie doelen is benoemd. De fractie mist daarbij echter een omschrijving van de manier waarop die onderlinge samenhang kan uitwerken.

Burgerbelang onderschrijft de doelen en benadrukt dat de doelen op dit moment niet meer vrijblijvend zijn. Daarom is het ook belangrijk dat hierover naar buiten toe goed wordt gecommuniceerd en dat ‘alle neuzen in dezelfde richting staan’. Burgerbelang vindt het voorts belangrijk dat de doelen meetbaar worden gemaakt.

De ChristenUnie heeft begrip voor de opmerking van Burgerbelang met betrekking tot het meetbaar maken. Het is goed om daarin van te voren een strategie te bepalen. Als alles aan de voorkant meetbaar wordt gemaakt, wordt het echter ook heel kwetsbaar.

Burgerbelang is het eens met de ChristenUnie, maar vindt het wel belangrijk dat een tijdsbestek wordt genoemd waarbinnen een bepaald doel moet worden behaald.

GroenLinks vindt het verstandig om doelen te stellen, maar vindt het ook belangrijk dat wordt gekeken waar energie in zit en waar het beste op kan worden ingespeeld. Tijdens het proces dient daar voortdurend op te worden gelet.

Burgerbelang vindt de insteek van GroenLinks iets te vrijblijvend. Deze insteek zou beter passen bij de speerpunten dan bij de doelen. De doelen moeten wel helder omschreven zijn.

De VVD onderschrijft de drie doelen, maar plaatst een kanttekening bij de mogelijke relatie tussen het stimuleren van het ondernemersklimaat en het versterken van de positie van kwetsbare Zutphenaren. De VVD is het ermee eens, dat alles wat op dit moment kan worden gedaan om werkgelegenheid te behouden en een goed ondernemersklimaat te stimuleren, moet worden gedaan. Het aantrekkelijk maken van Zutphen voor bestaande of nieuwe ondernemers ziet de VVD echter niet direct als oplossing om kwetsbare Zutphenaren aan een baan te helpen. De VVD hoopt dat er duidelijk meetbare eisen worden gesteld aan het bemiddelend vermogen van een organisatie als Het Plein.

Los van de vraag of iets meetbaar is, is het wel goed om duidelijk aan te geven waar de ambities liggen. Spreker vraagt wanneer de Raad inzicht kan krijgen in de ambities en de haalbaarheid hiervan. Dit vraagt enig voorwerk en onderzoek. De VVD heeft er begrip voor dat deze informatie op dit moment nog niet voorhanden is.

De SP is van mening dat weten méér is dan alleen meten. Het formuleren van concrete doelen betekent niet per sé dat àlles meetbaar wordt gemaakt. In reactie op de VVD vraagt de SP zich af of het stimuleren van een goed ondernemersklimaat bijvoorbeeld mag betekenen dat regels worden versoepeld. De vraag is hoe ver je erin wilt gaat om bedrijven naar Zutphen te halen. De SP meent dat de nadruk moet liggen op het investeren in werkgelegenheid die reeds in Zutphen bestaat en noemt daarbij de zorgsector als grote banenmotor voor de stad.

De VVD vindt het lastig om een concreet antwoord te geven op de vraag van de SP. Uiteraard mag het aantrekken van bedrijvigheid naar Zutphen niet ten koste gaan van alles, maar dat laat onverlet dat er belemmeringen worden ervaren door ondernemers. Het is goed om die belemmeringen te onderkennen en vervolgens te beperken, zonder dat dit ten koste gaat van hetgeen iedereen belangrijk vindt.

De PvdA onderschrijft de drie doelen en ziet deze graag in samenhang. Het stimuleren van een goed ondernemersklimaat kan zorgen voor werkgelegenheid. Aantrekkelijk zijn voor krachtige mensen vindt de PvdA een essentiële toevoeging. De PvdA is wel van mening dat voorliggend programma op bijna iedere gemeente van toepassing kan zijn. Het is daarom van belang om een echte focus op Zutphen te krijgen door te kijken wat de specifieke mogelijkheden voor Zutphen zijn en wat niet kopieerbaar is. Het is een uitdaging om op zoek te gaan naar datgene wat Zutphen uniek maakt.

Burgerbelang bestrijdt dat voorliggend programma voor alle gemeenten zou gelden. Wat voorligt, is juìst voor Zutphen van toepassing omdat de urgentie hoog is. Dat hebben de onderliggende onderzoeken ook bewezen.

Het CDA sluit zich aan bij de woorden van de PvdA. Het is van belang dat naar buiten toe duidelijk wordt gemaakt wat Zutphen uniek maakt en waarom iemand zich juist in Zutphen zou moeten willen vestigen.

Lijst Van Vliet kan zich vinden in de drie doelen. Het baart de fractie wel zorgen dat veel fte-plaatsen worden ingenomen door vrijwilligers. Anderzijds is de continuïteit van veel activiteiten afhankelijk van de inzet van vrijwilligers.

Voor het ontwikkelen van een stevige binnenstad is het stimuleren van werkgelegenheid van belang. Het is voorts belangrijk om ruimte te geven voor de start van nieuwe activiteiten in de binnenstad. Met de huidige aanpak zal de werkgelegenheid niet toenemen. Er zal stevig moeten worden ingezet op de ontwikkeling van de toeristische sector.

D66 vraagt met betrekking tot doel 3 wat het College hier precies mee bedoelt. D66 kan zich beter vinden in het vergroten van de toepassing van maatwerk, dan in het versterken van generieke maatregelen.

Derde debatronde – De speerpunten

De voorzitter stelt vervolgens de speerpunten aan de orde en stelt voor deze – na een algemene ronde – puntsgewijs te bespreken.

Algemeen

Burgerbelang memoreert de bespreking van 18 april 2016. Een onderwerp dat vaak werd genoemd, is het onderwijs. Burgerbelang is van mening dat het College dit onderwerp min of meer afschuift door te stellen dat het onder het Masterplan Onderwijshuisvesting valt. De fractie weet niet of dit als extra speerpunt dient te worden opgenomen, maar vindt dat onderwijs wel een meer centrale rol in het geheel verdient bij de investeringen die in het kader van dit traject worden gedaan.

D66 herkent zich grotendeels in de opmerking van Burgerbelang. D66 heeft zelf op 18 april onderwijs als extra speerpunt aangedragen. Na een nadere studie van het rapport en een gesprek met Van Netten is de fractie tot de conclusie gekomen dat sprake is van een heel integrale aanpak. Vanuit die aanpak herkent D66 de visie op onderwijs, waarbij onderwijs juist de kapstok vormt voor de aanpak van de doelen. Dit zal in de Voorjaarsnota tot uitdrukking moeten komen in de vorm van investeringen in het onderwijs.

De Stadspartij vraagt zich af of onderwijs als afzonderlijk speerpunt moet worden opgenomen of dat dit kan worden geborgd binnen de speerpunten die er nu liggen.

Burgerbelang heeft er begrip voor dat onderwijs als speerpunt lastig is te plaatsen. Het hele stuk moet echter doordrongen zijn van goed onderwijs en daarom moet dit aspect meer concreet naar voren komen.

De VVD is benieuwd waar Burgerbelang en D66 precies op doelen: met andere woorden: wat willen deze fracties meer concreet geformuleerd zien met betrekking tot het onderwijs en wat stellen genoemde fracties zich precies voor bij gemeentelijke investeringen in het onderwijs. De VVD spreekt de wens uit om hier nader over te spreken tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota en ziet de voorstellen van deze fracties graag tegemoet.

GroenLinks meent dat het rapport van Van Netten een uitnodiging vormt om te kijken wat er in de omgeving gaande is, hoe de gemeente Zutphen daarop kan inspelen en hoe Zutphen de omgeving kan versterken en vice versa.

In het rapport is gesteld “dat Zutphen geen vijanden heeft, maar ook geen vrienden”. Van Netten beschouwt dit als een probleem. GroenLinks kan deze redenering volgen en stelt dat Zutphen moet samenwerken met andere gemeenten, die Zutphen kunnen versterken.

De ChristenUnie heeft begrip voor de redenering van GroenLinks, maar voor een goede samenwerking is het wel belangrijk om te weten wat Zutphen zélf wil. Dat is wat nu aan de orde is. Zutphen moet vanuit haar eigen behoeften definiëren welke kant zij op wil. Daarmee kan Zutphen ook aangeven wat de eigen meerwaarde is.

GroenLinks had het gewaardeerd als er een analyse was gemaakt van de omgeving en zou zijn aangegeven hoe de speerpunten daarop zijn gebaseerd. Uiteraard kan Zutphen vanuit zichzelf redeneren welke kant zij op wil, maar als blijkt dat dat niet haalbaar is, dan hebben de geformuleerde speerpunten eigenlijk ook niet zoveel zin.

De VVD is benieuwd wat GroenLinks vindt van de geformuleerde speerpunten en wil weten of het succes van deze speerpunten afhankelijk is van de wijze waarop de omgeving met Zutphen om wil gaan.

GroenLinks vindt dat Zutphen de juiste richting inslaat, maar is ook van mening dat de geformuleerde speerpunten nog zo breed en algemeen zijn geformuleerd, dat ze op vrijwel iedere gemeente van toepassing zouden kunnen zijn. GroenLinks wil daarom graag een slag dieper gaan met de speerpunten en wat concreter worden.

Bespreking speerpunten

De ChristenUnie wenst bij de bespreking per speerpunt graag de koppeling met de drie doelen te leggen. De ambities bij de doelstellingen moeten hiermee in relatie worden gezien.

De ChristenUnie vindt het een mooie uitdaging om als raadsfracties zelf de ambities te formuleren en per speerpunt te bezien hoe de verschillende fracties erover denken.

Speerpunt 1: Werk maken van werk. Extra investeren in het creëren van banen en het toeleiden naar werk

De SP kan dit speerpunt grotendeels onderschrijven, rekening houdend met de eerder gemaakte opmerking dat het stimuleren van een aantrekkelijk ondernemersklimaat niet ten koste van alles mag gaan. De SP zou voorts liever spreken over ‘Banen maken van Werk’ en verwijst hierbij naar het gegeven dat veel werk momenteel wordt ingevuld door inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Vroeger werd dit werk gedaan door betaalde krachten. Dit sluit deels aan bij wat het College ook voorstaat, namelijk het creëren van additionele zinvolle banen. De SP hoopt veel banen te kunnen maken op basis van het werk dat er gedaan moet worden in Zutphen.

De Stadspartij vraagt zich af of de voorgestelde lijn wel tot een structurele oplossing kan leiden. Het is niet de bedoeling om financiële middelen van het ene potje naar het andere potje over te hevelen. De Stadspartij vindt het belangrijk dat het bieden van maatwerk centraal wordt gesteld.

De fractie suggereert om een professioneel bureau in te schakelen om bedrijvigheid naar Zutphen te halen.

De SP vreest dat de inzet van een commercieel bedrijf niet veel banen op gaat leveren. De SP meent dat conciërgewerk of hulp in de huishouding wel echte banen zijn, ook al worden deze grotendeels betaald vanuit de gemeente.

De ChristenUnie meent dat iedereen achter de doelstelling staat dat de hoge werkeloosheid in Zutphen moet worden bestreden door banen te maken van het werk dat er is. Zowel in de zorgsector, als bij ondernemers zal alles op alles moeten worden gezet om banen te creëren. Daarbij zal ook moeten worden gekeken, waar op een bepaald moment energie zit en daar zal dan extra inzet op kunnen worden geleverd. De fractie meent dat het voorstel van het College hier ook de ruimte voor biedt.

De Stadspartij zegt dat het hierbij zeker niet gaat om gebrek aan waardering van het vele vrijwilligerswerk, dat in Zutphen wordt gedaan. Het punt is alleen dat de voorgestelde aanpak structureel niets gaat oplossen en alleen extra geld - van buitenaf – zal vereisen.

De ChristenUnie constateert een groei van het aantal uitkeringen van zeventien naar 22 procent in 2015. De fractie wil de ambitie stellen om het aantal uitkeringen in een tijdsbestek van drie jaar terug te brengen naar een bepaald niveau en suggereert die ambitie heel nadrukkelijk en expliciet te formuleren.

Eén van de eerste dingen die vervolgens moet gebeuren, is het inzichtelijk maken wat mensen kunnen. Als er een ondernemer zich bij het Plein meldt met een vacature moet dat direct inzichtelijk zijn.

De VVD ondersteunt de ChristenUnie voor wat betreft het formuleren van deze ambitie. Ook de VVD wil weten wanneer dit speerpunt resultaat heeft, niet zozeer uitgedrukt in de hoeveelheid gecreëerde banen, maar meer in het aantal mensen dat aan een baan is geholpen. Dat kan zowel door het creëren van banen, als door het aantrekken van bedrijvigheid. Zutphen dient zich ook te realiseren dat de gemeente wordt omringd door regio’s waar best veel werkgelegenheid is te vinden. Ook de regio biedt werkgelegenheid aan inwoners van Zutphen. Het stellen van een ambitie ten aanzien van het terugbrengen van het percentage uitkeringsgerechtigden vindt de VVD een goede suggestie.

Burgerbelang stelt dat meetbaarheid en doeltreffendheid op dit speerpunt van toepassing zijn. De fractie sluit zich dan ook aan bij de inbreng van de VVD. Ook ziet Burgerbelang kansen in het genereren van nieuwe banen uit werk, dat ook vroeger betaald werk was. De gemeente dient wel kritisch te blijven in de beoordeling of een bepaald project al dan niet werkt.

Het CDA meent dat Zutphen momenteel niet in de positie verkeert om keuzes te kunnen maken, maar dat de gemeente zich op alle fronten in moet zetten om mensen aan werk te helpen. Een punt van aandacht daarbij is de mobiliteit naar werk toe.

D66 sluit zich aan bij de voorgaande sprekers. De daling van het aantal uitkeringsgerechtigden ziet D66 als één van de grootste opgaven. Bij dit speerpunt is het belangrijk om concrete doelstellingen te formuleren. Zutphen moet daarbij niet ‘te klein denken’ en aandacht hebben voor het bevorderen van mobiliteit binnen de arbeidsregio. D66 ziet daarin een grote rol voor de gemeente weggelegd.

Voorts beschouwt D66 inzetten op SROI als een belangrijk instrument om meer werk te creëren.

Speerpunt 2: Cleantech

De VVD onderschrijft dit speerpunt van harte, evenals de onderbouwing van het College. Dit is een speerpunt dat een wereldwijde strekking heeft en de VVD wil ervoor waken dat hier ‘te smal’ op wordt ingezet door de ambities te beperken tot de Stedendriehoek. Er moeten verbindingen op veel grotere schaal – zelfs op wereldschaal – worden gelegd.

[20.00 uur - De heer Oldenkamp verlaat de vergaderzaal]

Het CDA vindt het belangrijk dat Zutphen zich profileert in de Cleantech regio. De kleinschaligheid van Zutphen is een kwaliteit waarmee Zutphen zich zowel regionaal, als landelijk, als wereldwijd aantrekkelijk kan maken als Cleantech regio. Juist in Zutphen zou heel goed een centrum voor innovatie kunnen worden gecreëerd, waar pilots kunnen worden uitgevoerd op gebieden zoals wonen en onderwijs. De gemeente zou daar een verbindende rol in kunnen vervullen.

De PvdA stelt dat Cleantech een mooie ‘kapstok’ voor Zutphen is om te leren ‘naar buiten’ te kijken.

GroenLinks stelt dat de gemeentelijke organisatie veel kan doen binnen dit speerpunt, zoals het aanpassen van verordeningen. Verder kunnen de eigen investeringen zo worden gekozen dat deze een boost geven aan de ontwikkeling van duurzame technieken. Meer dan bij andere speerpunten kan de gemeente hier binnen haar eigen portefeuille veel aan doen.

De ChristenUnie vindt dat ook hier een ambitie aan moet worden gekoppeld. Zutphen zou in Nederland bijvoorbeeld de Silicon Valley van Cleantech moeten zijn.

GroenLinks zegt - in reactie op de ChristenUnie - liever in te zetten op haalbare en realistische ambities en suggereert eerst een analyse van de mogelijkheden uit te voeren.

Burgerbelang wil graag ambities stellen, maar deze moeten wel reëel zijn. De stappen moeten goed zichtbaar zijn, want als over een aantal jaren nog geen resultaat is geboekt, moet de vraag worden gesteld of dit speerpunt nog wel zinvol is.

De VVD stelt dat Silicon Valley nooit de ambitie heeft gehad om Silicon Valley te worden. Er was een toevallige mix van partijen aanwezig, welke er toe heeft geleid dat Silicon Valley zich tot de huidige omvang heeft ontwikkeld.

Waar het in Zutphen om gaat, is om te kijken welke rol de gemeentelijke overheid kan spelen om dit speerpunt en deze rol vervolgens - samen met stakeholders - op te pakken.

D66 ziet de inzet op Cleantech als een inzet op het economisch profiel van Zutphen. Een goede analyse van de mogelijkheden acht de fractie voorafgaand wel van belang.

D66 pleit er voorts voor om mee te gaan met hetgeen reeds aanwezig is in de Stedendriehoek en pleit er voor om als Zutphen niet zelf opnieuw het wiel te gaan uitvinden.

De Stadspartij onderschrijft voorliggend speerpunt. De fractie wenst dat Zutphen wel een duidelijker profiel neerzet waarmee de meerwaarde van Zutphen zichtbaar wordt. In de notitie wordt gesproken over de inzet op een kringloopeconomie, maar dat wordt niet nader uitgewerkt. De Stadspartij doet de suggestie om daarbij te werken vanuit een thema, zoals afval, voedsel, water, energie, dan wel vanuit een werkwijze zoals onderhoud, hergebruik, innovatie. Specifiek voor Zutphen zijn de aansluiting bij het MBO-onderwijs, de afvalverwerking, de zorg en de zakelijke dienstverlening.

De ChristenUnie heeft de opmerking over Silicon Valley vooral bedoeld als ‘een steen in de vijver’. Die opzet is in ieder geval geslaagd. Wat de fractie bedoelt, is dat Cleantech breder moet worden gezien dan alleen Zutphen. De fractie wil daarom een ambitie geformuleerd zien in samenhang met de Stedendriehoek en ziet dat graag terug in de Voorjaarsnota.

De SP stelt dat politiek bedrijven meer is dan alleen city branding. De SP verwacht dat Cleantech aan Zutphen veel goeds kan brengen.

Speerpunt 3: Investeren in de binnenstad.

D66 is kritischer naar alle speerpunten gaan kijken naar aanleiding van de discussie of onderwijs al dan niet als extra speerpunt dient te worden opgenomen. Ten aanzien van speerpunt 3 is D66 van mening dat het investeren in de binnenstad in feite al gebeurt. Met de promotie van Zutphen is de goede weg ingeslagen. Ook het herontwerpen van delen van de binnenstad is iets voortdurend plaatsvindt, waarbij de continuïteit van gelden wel gewaarborgd dient te blijven. D66 ziet dit daarom niet als een echt speerpunt.

Het CDA zegt - in reactie op D66 - dat de vraag of sprake is van nieuwe speerpunten, niet relevant is. Het gaat erom waar de gemeente de komende periode de aandacht op wil richten. Het is alleen maar mooi als er dan speerpunten zijn, waaraan reeds wordt gewerkt.

D66 stelt dat momenteel de vraag aan de orde is, waar de belangrijkste opgave van Zutphen ligt. Wat goed gaat, moet goed blijven gaan, maar daar hoeft vanuit de opgave niet extra op te worden ingezet. Dat geldt echter - aldus D66 - voor de binnenstad.

Bewust ZW meent dat dit speerpunt bij uitstek geschikt is om ambities aan te koppelen en deze meetbaar te maken. Wellicht blijkt daaruit dat méér inzet niet nodig is. De fractie vindt de vraag belangrijker welk resultaat de gemeente Zutphen precies wil bereiken.

BewustZW wil bereiken dat er een levendige binnenstad wordt behouden om in te wonen en te werken. Bij de Voorjaarsnota kan van gedachten worden gewisseld hoe dat resultaat kan worden bereikt.

Burgerbelang kan zich weliswaar vinden in de inbreng van D66, maar zou het speerpunt wel willen laten staan. De opdracht van dit speerpunt ligt op dit moment nadrukkelijk bij het College en het ambtelijk apparaat.

De fractie krijgt veel signalen vanuit de binnenstad dat moeilijk aansluiting wordt gevonden bij de ambtelijke organisatie. De investering in de binnenstad ziet Burgerbelang daarom het liefst als een investering in verbetering van relaties.

GroenLinks sluit zich aan bij de opmerking om vooral aan te sluiten bij wat er al is en niet teveel nieuwe dingen te gaan bedenken.

Als het gaat over investeren in de binnenstad, maar ook ten aanzien van wonen, is het vooral belangrijk om in te zetten op de bereikbaarheid van Zutphen via het spoor. Met kleine oplossingen kan al veel resultaat worden gecreëerd.

De VVD vindt het beeld dat met deze discussie wordt neergezet, namelijk “dat het wel goed gaat met de binnenstad”, een gevaarlijke misvatting. Allerlei onderzoeken wijzen uit dat er binnen tien tot twintig jaar er nog maar een handjevol echt krachtige binnensteden in Nederland over zijn. De binnenstad van Zutphen leunt zwaar op retail, met name op de retail van ketens, en zal het daardoor enorm zwaar krijgen. De VVD is het ermee eens, dat bereikbaarheid en communicatie naar ondernemers toe wel belangrijke aandachtspunten zijn.

De PvdA sluit zich aan bij de reactie van de VVD. De binnenstad en de werkgelegenheid in de binnenstad staan inderdaad onder druk. Ook wat betreft dit speerpunt dient op zoek te worden gegaan naar hetgeen uniek en niet naar andere steden kopieerbaar is. Ook dient de gemeente te kijken hoe soepeler kan worden omgegaan met initiatieven voor de binnenstad en degenen die deze plannen aandragen.

D66 doet een ordevoorstel. Gezien de beperkte vergadertijd en stelt spreker voor om voor de behandeling van de resterende drie speerpunten een ander moment te kiezen.

De voorzitter geeft aan dat het vervolg van deze bespreking op 23 mei a.s. zou kunnen plaatsvinden.

Wethouder De Jonge merkt op dat het College de input vanuit de Raad nodig heeft bij de voorbereiding op de Voorjaarnota. Een vervolgbespreking op 23 mei is dan erg laat.

De voorzitter stelt voor om vanavond een extra Presidium te laten plaatsvinden om te kijken hoe het traject verder kan worden vormgegeven.

Wethouder De Jonge spreekt de voorkeur uit om deze week een voortzetting van Forum te plannen.

De wethouder heeft geconstateerd dat er een enorme behoefte bestaat om ambities te stellen, alsmede om de doelen en speerpunten scherper te stellen en meer concreet te maken. De wethouder ziet dit als een bevestiging van de koers die het College wil varen. Zij constateert een bepaalde ongeduldigheid en gretigheid om binnen deze agenda vervolgstappen te zetten. Het is ook het doel van het College om dit samen met de Raad meer concreet te maken. Daartoe volgen nog meerdere bijeenkomsten.

De portefeuillehouder heeft voorts veel vragen geconstateerd, waar het College antwoord op kan geven. Over ieder speerpunt valt heel veel informatie te delen. De wijze waarop de Fora nu zijn vormgegeven, bieden daar eigenlijk te weinig ruimte voor. Zij acht het daarom verstandig om een andere vorm te vinden, zodat meer verdieping op de inhoud mogelijk is.

De VVD meldt dat vandaag in het Presidium is afgesproken dat een klein groepje raadsleden zich hierop samen met de griffie gaat beraden.

De voorzitter wijst nogmaals op de afspraak dat vanavond om 21.45 uur het Presidium bijeenkomt en schorst het Forum om 20.30 uur.

Advies

Nogmaals in adviserende forumvergadering bespreken

Jaarrekening 2015 en Begroting 2017 Het Plein (09-05-2016)

Datum 09-05-2016 Tijd 20:30 - 21:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPH.M.H. Giesen
D66C.A. Lammers
PvdAJ. Bloem
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vervolgens introduceert hij kort het onderwerp van de vergadering.

Het college krijgt hierna het woord. Het college vraagt het forum om input voor de zienswijze.  De bedoeling is dat de raad zo meer sturing kan geven.  Het college komt vervolgens terug met de zienswijze naar de raad. Vervolgens wordt ook het verdere verloop van het traject geschetst.

Het college geeft aan dat er nog geen jaarrekening ligt over het maar  wel al een overzicht van de lasten en baten zodat het beeld over het afgelopen jaar wel duidelijk wordt.

Voor dit jaar komt er nog een begrotingswijziging  in verband met ondermeer het gestegen aantal aanvragen , de directiewisseling bij het plein en het verbeterplan. De eerste stukken voor het voorstel het Plein op Orde zitten zijn al doorgestuurd naar de raad.

Voor het komende jaar is de begroting voorlopig sluitend. Het stuk sluit in hoofdlijnen aan op de strategische doelen van de gemeenten Lochem en Zutphen.

Er zal meer aandacht komen voor communicatie en bejegening van de cliënt. Ook moet de informatievoorziening naar de raad beter en komt er meer ruimte voor innovatie.
Een eerste pilot bij de aanpak voor de jongeren start voor deze zomer al: 1 dossier-1gezicht.

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de fracties om vragen te stellen aan het college en om hun punten voor de zienswijze in te brengen.

GroenLinks is erg tevreden over de heldere rapportage. Wel vind men dat punt 3.6 over experimenteren in de bijstand nog wat beter naar voren mag komen.

Op 1 jan 2015 is de Participatiewet ingegaan waarbij de criteria zijn gewijzigd. Hoe houden we zicht op verborgen werkloosheid?

Het CDA is tevreden met de heldere rapportage. Wel constateert men dat een aantal moties nog niet helemaal is uitgevoerd. Wat betreft het punt van de schuldhulpverlening wil de fractie graag weten hoe de samenwerking met andere organisaties gaat.

De ChristenUnie is van mening dat het plein op orde nog niet echt naar voren komt in het stuk. Men mist met name de frictiekosten en de risico’s.

De fractie merkt op dat de gemeente dit jaar veel geld heeft overgehouden op de WMO. Hoe gaat de gemeente hier qua communicatie en beeldvorming mee om?

De SP is van mening dat er een prima leesbaar stuk ligt. Gaarne het woord klant in het stuk vervangen voor uitkeringsgerechtigde.

Graag zou men zien dat armoede- en schuldhulpverlening in één keer aangevraagd kunnen worden.

Men vreest dat het experimenteren voor beperkte doelgroepen tot ongelijkheid leidt.

Burgerbelang is van mening dat het Plein nu goed op de rails staat. Men wil net als de ChristenUnie benadrukken dat de gemeente transparant moet zijn over het WMO overschot en de opdracht aan het plein.

De VVD vindt het stuk helder verwoord. Men is blij met de voor 2017 sluitende begroting.

Men verwijst nog naar het schema op pagina 9. Er zijn nog wel wat stappen te maken.

Daarnaast is het de fractie opgevallen dat er nog veel gebruik wordt gemaakt van externen. Kan dat wat minder?

Men roept op om bij het vergroten van de uitstroom verder te kijken dan alleen naar de eigen gemeente.

De PvdA spreekt het vertrouwen uit in de komende veranderingen.

Is inzichtelijk of de eigenbijdrage voor de WMO begeleiding wellicht een drempel is voor een deel van de doelgroep?

Men wil weten of er sprake is van een warme overdracht is voor mensen die onder de Wet Langdurige Zorg vallen. Volgen we of die hulp daadwerkelijk volgt?

Het college antwoord ontkennend.

Bewust ZW geeft aan op zich positief gestemd te zijn. Wel is het lastig dat de accountant nog geen volledig beeld kan geven. Het Plein is enigszins een blackbox.

Men wil graag de sterke punten goed opgenomen hebben in de zienswijze.

Het beleid van Het Plein moet echt terug naar de gemeente. Het Plein moet een zuivere uitvoeringsinstantie zijn.

Men zou graag zien dat er consequenties verbonden zitten aan het niet halen van de doestellingen. Er is in het verleden teveel misgegaan. Graag wil men voor het einde van het jaar een eerste terugkoppeling van de resultaten.

GroenLinks geeft aan dat men heeft afgesproken dat de raad meer richting gaat geven aan he beleid. Terugkijken heeft niet zoveel zin.

Het college merkt op dat de reactie van Bewust ZW afwijkt van die van de overige fracties. Het college vraagt wat de fracties in de zienswijze willen zien.

Het CDA zegt de scepsis van Bewust ZW wel te kunnen plaatsen maar geeft tegelijkertijd aan vertrouwen in de toekomst te hebben. Men verwacht in de toekomst beter ingelicht te worden.

De ChristenUnie wil graag dat voor de komende veranderingen geld gereserveerd wordt.

D66 is tevreden met het stuk en heeft geen vragen.

 Het college gaat in op de gemaakte opmerkingen en gestelde vragen.

Men is blij met het uitgesproken vertrouwen.

Op de begroting van 2017 verwacht men nog wel wijzigingen in verband met de aanpassingen bij Het Plein. Er ligt is nog geen reservering gemaakt omdat het inhoudelijke stuk nog komt.

De ChristenUnie noemt dit onverstandig. Maak in elk geval een raming of neem iets op in de risicoparagraaf.

Het college denkt dat het zinvol is dit in de zienswijze op te nemen.

Naar aanleiding van de opmerking over de accountant en de jaarrekening geeft het college aan dat dit niet bij Het Plein ligt maar bij het feit dat WMO en Jeugd zelf de gegevens niet op orde hebben.

Over het nog niet verwerken van moties geeft het college aan dat alleen door het college verwerkte moties mee kunnen in de opdracht naar Het Plein.

De ChristenUnie vraagt of er niet in elk geval een paar woorden aan aangenomen moties kunnen worden gewijd.

Het college is daar niet op tegen.

Op de veranderende criteria komt het college schriftelijk terug . Het antwoord is nogal technisch.

De punten van de SP wil men graag in het armoedebeleid meenemen.

Over de WMO-gelden geeft het college aan dat er men het overschot ondermeer wil inzetten op beschut werken.

De ChristenUnie vraagt om een verantwoording in de zienswijze opdat voor de cliënten duidelijk is dat er geen rare dingen met geld gebeuren.

Over de keuze waar het geld voor participatie op in wordt gezet geeft het college aan in te zetten op projecten met en hoge slagingskans. Het college wil hier graag in een inhoudelijk forum op terugkomen.

De VVD denkt dat ingezet moet worden op de eerste drie maanden van werkeloosheid. Het is cruciaal water in die periode gebeurd.

Het college zegt dat de focus ligt op mensen aan het werk te helpen.

Ook zegt het college dat men wil streven naar minder inhuur.

De voorzitter concludeert dat het stuk afdoende besproken is en sluit de vergadering.

 

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Herinrichting rekenkamerfunctie Zutphen (09-05-2016)

Datum 09-05-2016 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
T.U. Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPG.J.N. Müller
D66R.G.M. Rutten
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDB. van der Veen
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en geeft het woord aan de twee leden van de rekenkamercommissie (de heren Brouwer en Heitling) die vanavond aanwezig zijn om toelichting te geven op het voorstel.

De heer Brouwer: Er is een aantal redenen om na te denken over een nieuwe inrichting van de rekenkamercommissie: er zijn vacatures en er speelt op landelijk niveau het plan om geen raadsleden meer toe te laten in de commissies.

Voorzitter: In het voorstel staan vier scenario’s (A tot en met D). Laten we deze vanavond bespreken.

PvdA: Wat doen de leden van de rekenkamercommissie?

GroenLinks: Ik wil graag onze keuze doorgeven. Eerst was dat B, maar daar komen we van terug. Wij kiezen voor C. We kiezen daarbij voor samenwerking met andere gemeenten.

D66: Wij zijn ook voor C.

PvdA: De huidige situatie (optie A) heeft onze voorkeur, maar B kan ook.

SP: Wij zijn in principe voor A, want er speelt toch politiek mee.

VVD: De werkzaamheden moeten apolitiek zijn.

GroenLinks: Ik sluit me aan bij de VVD.

De heer Heitling: Ik raad raadsleden aan zitting te nemen in de rekenkamercommissie. De commissie is wel politiek, maar als zij aan het werk is, is dat niet zo. Dan wordt er puur onderzoek gedaan.

SP: de rekenkamercommissie is wel politiek, ik blijf daarbij. Wij zitten niet in die commissie. De SP is voor C, in het uiterste geval kunnen wij instemmen met D.

GroenLinks: Ik maak echt bezwaar dat de rekenkamercommissie politiek is. De commissie behandelt politieke onderwerpen, maar het zijn objectieve onderzoeken.

Stadspartij: Wij zijn voor B, want er moet lokale binding blijven. We kunnen echter ook leven met C. Bij D zien we geen lokale binding meer.

VVD: Wij hebben een voorkeur voor B. Dat is het beste van twee werelden: externe kennis en lokale binding. Wij zijn geen voorstander van een regionale commissie, wel van samenwerking.

Burgerbelang: B en C zijn goede opties voor ons.

De heer Heitling: Er zijn nu vijf raadsleden in de commissie. De commissie doet onderzoek en wordt daarbij ambtelijk ondersteund. De leden onderzoeken niet alles zelf; het is veel leeswerk en het is abstract. De leden zetten de lijnen uit en volgen op hoofdlijnen de onderzoeken.

GroenLinks: Wij gingen in de fractie van C naar B. Wij hebben echter te weinig tijd voor dit werk.

College: De rekenkamercommissie is een instrument. Rekenkamercommissies zijn vaak externe commissies. De onderwerpen zijn veelal politiek geladen. Feit is hier in Zutphen dat er te weinig mensen zijn voor dit werk. De keus is nu: hoe ver plaats je de commissie op afstand en welke kwaliteit wens je?

ChristenUnie: Wij zijn voor optie B of C. Persoonlijk kies ik voor C. D is niet bespreekbaar.

CDA: Wij kiezen voor C. Wat vindt overigens de rekenkamercommissie zelf?

Voorzitter: Ik stel een rondje voor om zo tot een standpunt te komen.

Stadspartij: B houdt onze voorkeur. Met C kunnen we echter ook leven.

GroenLinks: C

CDA: C

VVD: Bij B zijn nog steeds raadsleden actief en ook de voorzitter is een raadslid.

ChristenUnie: B heeft onze voorkeur, maar C is een mogelijkheid.

SP: C

Burgerbelang: B heeft onze voorkeur, maar C is een mogelijkheid.

VVD: B

PvdA: B

D66: C

Voorzitter: De meerderheid is voor B.

Griffier Winters: Als ik de stemmen weeg, dan zijn 14 raadsleden voor B en 12 voor C.

SP: Met B kunnen wij ook leven.

De heer Brouwer: Op basis van nieuwe wetgeving kan het in de toekomst noodzakelijk zijn dat externen nodig zijn in een rekenkamercommissie.

College: Straks wordt hoofdelijk gestemd in de raad.

Voorzitter: Wie neemt de volgende beslissende stap in dit proces?

College: De raad via hoofdelijke stemming.

Voorzitter: Ik sluit dit forum af en concludeer dat er voorkeur is voor B en dat daarna C goed scoort.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Concept Visie Masterplan onderwijshuisvesting (09-05-2016)

Datum 09-05-2016 Tijd 20:30 - 21:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
R.G. Groters
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijD. Bogerd
VVDH.B. Demoed
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat de “Concept Visie Masterplan onderwijshuisvesting”. Het doel van deze forumvergadering is om de forumleden in gesprek te laten gaan met de schoolbesturen die binnen deze gemeente actief zijn. Een speciaal welkom voor de vertegenwoordigers vanuit het onderwijs. De procedure is als volgt. De wethouder krijgt de gelegenheid om het doel helder te stellen. Daarna stellen de mensen uit het onderwijs zich voor en geven zij aan namens welke organisatie zij spreken.

College: Het doel is inderdaad dat de forumleden in gesprek gaan met de onderwijsinstellingen. Ik adviseer de forumleden om vooral te vragen wat de onderwijsinstellingen belangrijk vinden en hoe zij tegen het visiedocument aankijken. Ik luister namens het college en ik doe mijn voordeel met de vragen die u stelt en de antwoorden die gegeven worden.

De heren van de onderwijsinstellingen stellen zichzelf voor.

Erwin Lutteke                                   Isendoorncollege
Andries Mulder                                 Baudartius
Rinze Wartena                                 De Onderwijsspecialisten/Anne Flokstraschool
Franke Remerie                               Scholengroep GelderVeste
Clemens Schellens                           Achterhoek VO
Henk Mulder                                    Stichting Archipel

D66: Huisvesting is geen doel op zich maar een middel om tot goed onderwijs te komen. Wat heeft u nodig als onderwijsinstelling om goede onderwijskwaliteit te kunnen bieden?

Andries Mulder: Huisvesting is een belangrijk onderwerp. Een positieve ontwikkeling daarbij is de samenwerking ten aanzien van de ISK (Internationale Schakel Klas). Maar het is groter dan dat. Belangrijk vind ik het als de politiek goed aangesloten is bij de onderwijsontwikkelingen. Het moet niet alleen over geld gaan maar het is belangrijk dat wij met elkaar in contact komen en blijven.

Franke Remerie: Ik weet niet of we echt iets nodig hebben. Er zijn wel onderwerpen waarbij we elkaar enorm kunnen versterken. Dat zit niet alleen in de huisvesting maar dat kan ook op het organisatorische en maatschappelijke vlak. Dat we elkaar meer helpen om de juiste dingen te doen.

Erwin Lutteke: Ik zou een oproep willen doen om ons te ondersteunen om af en toe buiten de gebaande paden te treden. Want we lopen soms ook tegen knelpunten aan die moeilijk op een reguliere manier op te lossen zijn.

CDA: Welke knelpunten bedoelt u dan?

Erwin Lutteke: We hebben te maken met krimp. Hoe gaan we dat goed huisvesten? Want de krimp zal zich niet gelijkmatig over de scholen verdelen. We proberen daar keuzes in te maken. Hoe kunnen we daar elkaar goed in vinden?

Rinze Wartena: We hebben op dit moment een goed gebouw (Anne Flokstraschool aan de Emmalaan) maar we merken toch dat het wel aan de krappe kant is. Aan de andere kant merken we ook dat we leerlingen binnenkrijgen die al wat ouder zijn en richting arbeid moeten. Dan voldoet het traditionele gebouw, met klassen, minder goed. We gebruiken nu al wat andere panden om de leerlingen wegwijs te maken in de maatschappij. Das wat dat betreft heb ik op dat terrein nog wel wat behoeften.

Henk Mulder: We hebben voor een groot deel te maken met gebouwen die al tientallen jaren oud zijn. Deze zijn in een tijd gebouwd waarin we andere verwachtingen van het onderwijs hadden als nu. We hebben het tegenwoordig over talentontwikkeling, passend onderwijs e.d. Die gebouwen zijn niet geschikt voor het hedendaagse onderwijs, laat staan voor het onderwijs wat we in de toekomst nodig hebben.

Stadspartij: Aan wat voor soort gebouw denkt u dan?

Henk Mulder: Ik denk dan niet gelijk in klaslokalen. Je moet alle ruimten kunnen gebruiken. Zowel geschikt voor groepsonderwijs als ook voor individueel onderwijs. Met flexibele gebouwen.

GroenLinks: Ik las in het stuk over krimp. En over een gedeelde verantwoordelijkheid om daar gezamenlijk naar te kijken. Hebben alle instellingen daar het zelfde gevoel bij?

Erwin Lutteke: Je kunt als gemeente drie dingen doen. Van bovenaf bepalen wat er moet gebeuren. Of met elkaar in gesprek gaan en samen tot een goed onderwijsstelsel komen. Maar de derde optie is om kaders te stellen en de onderwijsinstellingen zelf binnen die kaders laten opereren.

Burgerbelang: Is men bereid elkaar wat te gunnen? Zodat je een natuurlijke spreiding krijgt en niet alleen een concurrentiestrijd. Want dat is het gevaar. Dan staat aan de ene kant een gebouw leeg en aan de andere kant moet bijgebouwd worden. Een cruciale vraag. Daarom vind ik het ook jammer dat de Vrije School niet aanwezig is.

Clemens Schellens: Een essentiële vraag. Daar moeten we ook uitkomen met elkaar. We moeten in gesprek met elkaar hierover. Je kunt elkaar enorm beconcurreren. Daar gaat heel veel geld mee verloren wat niet direct ten goede komt aan de studenten. We moeten het geld goed besteden en dat kan alleen door samen te werken. Daar past ook ondernemerschap in.

Erwin Lutteke: Die intentie hebben we de afgelopen periode allemaal uitgesproken maar het is niet makkelijk. Het is een bijzonder situatie. Samenwerking zal alleen slagen als je van elkaar afhankelijk bent. Als het om huisvesting gaat dan merk ik dat we dan toch nog stiekem naar elkaar kijken. Als ik het dan heb over ondernemen, zou het misschien kunnen, dat je pas echt gaat samenwerken als je het moeilijk genoeg hebt.

GroenLinks: Maar wat verwachten jullie dan van de gemeente? Dat we een soort van scheidsrechter gaan zijn? Of voorwaarden stellen?

Erwin Lutteke: Er zijn gemeenten die gekozen hebben voor decentralisatie. Zij stellen duidelijke kaders en daarmee gaan de scholen aan de slag.

D66: Dat betekent wel dat je elkaar moet vertrouwen. Wij moeten dan vertrouwen dat jullie elkaar wat gunnen. Maar is dit een wens van Isendoorn of denken de andere instellingen daar ook zo over?

Franke Remerie: Ik vind concurrentie geen vies woord. We moeten inderdaad geen geld verkwisten maar concurrentie kan wel een heilzame werking hebben in de markt. Om steeds vernieuwend bezig te zijn. Het voorkomt dat we allemaal “grijs” worden.

SP: Het is een abstract stuk. Ik heb nog niet echt gehoord wat jullie onder ondernemerschap verstaan. Daar ben ik erg benieuwd naar.

Franke Remerie: Dat je de mogelijkheid hebt om de ruimtes die eventueel vrijkomen in je gebouw te gebruiken voor activiteiten die in het verlengde liggen van het onderwijs. Maar dat je op die manier wel een inkomstenbron genereert. Dan zou je ook kunnen denken aan het (tijdelijk) huisvesten van start-ups. Op deze manier kun je externe deskundigheid binnen je schoolgebouw halen.

 

Deze ondernemers zouden dan ook een deel van de tijd kunnen besteden om de leerlingen te leren wat het is om ondernemer te zijn. Daar liggen heel veel kansen.

SP: Er staan heel veel doelen in het plan, maar zit daar ook een beetje lijn in?

Franke Remerie: Een van de essenties van ondernemerschap is dat je je onderscheidt in de markt. Het is juist de kracht dat je verschillend bent, dan heeft de klant ook wat te kiezen.

Henk Mulder: Een school staat in de samenleving. In de technische opleidingen wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met het bedrijfsleven. Dat is ook een vorm van ondernemen.

Burgerbelang: We gaan nu van onderwijs naar commercie. Prima. Het is van belang dat je als school USP’s (Unique Selling Points) ontwikkelt. Ga niet met i-pads strooien maar probeer op een andere manier leerlingen te trekken. Ik heb nog niet gehoord dat dat op die manier beaamd wordt.

Andries Mulder: Ik wil het beeld bestrijden dat er bij ons met i-pads gestrooid wordt. We hebben elkaar nodig. Alleen redt een school het niet. Dat moet u als raad ook van ons verlangen!

Stadspartij: Ik vind het een interessante ontwikkeling. Ik wil u dan ook vooral aanmoedigen hier mee door te gaan, om “out of the box” voorstellen aan ons aan te leveren. Klopt het dat u onder ondernemerschap verstaat dat u beheerder wilt zijn van het pand om het ook op een ander manier te kunnen exploiteren? En ten tweede zag ik ergens iets over een campus staan. Hoe denkt u over dat idee?

Clemens Schellens: Diversiteit is inderdaad nodig. Maar we hebben wel met de krimp te maken. Er wordt soms gezegd dat we op termijn één school minder nodig hebben. Ik denk dat dat de slechtste oplossing is. We moeten zorgen dat we drie, en liefst meer, scholen in stand houden. Tussendoor wil ik nog even zeggen dat het de gemeente goed gelukt is ons aan de samenwerkingstafel te krijgen. In het begin was er toch wat terughoudendheid. Maar die is uiteindelijk verdwenen. De campus is als idee naar voren gekomen tijdens een eerdere denksessie. Het is alleen een goed idee als daar ook die diversiteit verkregen kan worden. Ik denk dat we heel snel kunnen groeien naar een goede onderlinge samenwerking waarbij we de problemen kunnen oplossen. Dat is mijn insteek. De gemeente heeft daar wel een cruciale rol in gespeeld.

Andries Mulder: Ik heb de gemeente niet nodig om samen te werken. Ik heb de intrinsieke behoefte om samen te werken.

PvdA: Hebben de andere onderwijsinstellingen dat ook? Niet alleen op huisvesting maar ook op andere onderdelen?

Erwin Lutteke: Een volmondig “ja”. Als je in onderwijsland om je heen kijkt dan zijn we niet de eerste regio die met krimp te maken heeft. En daar waar de samenwerking niet is gezocht zie je nog maar één school. En dat is wat we niet willen.

PvdA: Is er behoeft aan een 2e VMBO-school of is die noodzaak er niet? En kunnen jullie uit de voeten met deze visie of missen jullie nog iets?

Andries Mulder: We hebben intensieve gesprekken gevoerd, ook in aanwezigheid van de wethouder, over de samenwerking. Er is gesproken over een gezamenlijk entreejaar voor het VMBO. Dat plan moet verder ontwikkeld worden. Er is geen behoefte aan een extra school.

Franke Remerie: Wat ik onderbelicht vind is de verbinding tussen het VO (Voortgezet Onderwijs) en het BO (Beroepsonderwijs). Van oudsher staat daar vaak een muur tussen. Het lijkt mij goed om het VO en DO inhoudelijk meer met elkaar te verbinden.

SP: Er wordt veel gesproken over samenwerking. Kunt u een aantal concrete voorbeelden noemen van dat samenwerken?

Erwin Lutteke: We hebben de ISK (Internationale Schakel Klas). Als we dat individueel hadden gedaan hadden we allemaal het wiel moeten uitvinden. Gezamenlijk nadenken over het onderwijsaanbod. Hoewel dat lastig is omdat ouders natuurlijk eigen keuzes maken. Maar er worden afspraken gemaakt over het kopiëren van elkaars onderwijsaanbod. Dat is heel verstandig want het is heel verleidelijk om te doen. Die verleiding moeten we toch weerstaan.

Burgerbelang: Een specifieke groep is de doelgroep van de Anne Flokstraschool. Deze groep lijkt mij wat onderbelicht worden. Bent u niet bang om onder te sneeuwen tussen deze andere onderwijsinstellingen?

Rinze Wartena: Daar ben ik niet bang voor. Integendeel. Er wordt juist samengewerkt om onze doelgroep zoveel mogelijk in het reguliere onderwijs onder te brengen. Dat gebeurt al met de praktijkscholen en dat willen we verder uitbouwen ook richting het Voortgezet Onderwijs. Want er zijn gewoon jongeren bij ons die ondanks bv autisme een hoog IQ hebben. Dat zijn talenten die meer ontwikkeld kunnen en moeten worden. Maar geenszins het gevoel dat we ondersneeuwen.

CDA: De bezetting van de schoolgebouwen is nog niet helemaal gelijk verdeeld. Hoe denken jullie over het gezamenlijk gebruiken van gebouwen?

Clemens Schellens: Dat hebben we al gedaan, dat doen we nog steeds en dat doen we ook graag!

Henk Mulder: In de Zuidwijken zitten groepen van de Prins Clausschool in het gebouw van De Parel. Beide scholen zitten tegen elkaar aan maar het zijn aparte gebouwen. Dat maakt het lastig om gebruik van elkaars gebouw te maken omdat het gevoel dan heerst dat de een te gast is bij de ander. Met het bouwen in de toekomstig moet dat anders. Meerdere scholen in een gebouw kan prima.

College: Ik wil iedereen graag bedanken. Ik heb met veel interesse geluisterd en zal er zeker mijn voordeel mee doen.

GroenLinks: Een oproep aan de scholen om tot een goed plan te komen. Ik wil ze daar veel succes bij wensen. En we gaan elkaar daar binnenkort op een goede manier over spreken.

Voorzitter: Daar sluit ik me bij aan. Iedereen bedankt voor dit gesprek.

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Technisch Blok 9 mei 2016 (21:00 - 21:30)

Verslag van de vergadering

Datum 09-05-2016 Tijd 21:00 - 21:30
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde en A. Verwoort
SPE. Jager
D66R.G.M. Rutten
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksS. Uenk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz en A.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. Vooraf een mededeling: Het einde van deze vergadering zal in beslotenheid plaatsvinden. het college wil dan een vertouwelijke informatie delen met het Forum. Het publiek en de pers zal dan de vergaderruimte dienen te verlaten.

2. Algemeen spreekrecht

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

3. Actieve informatievoorziening

College: Er zijn nieuwe contracten getekend voor De Kaardebol. Over een tijdje zal worden geïnformeerd over de gang van zaken.

VVD: Wij zijn erg content met deze gang van zaken.

4. Aankondiging moties en amendementen

GroenLinks: Wij willen vanavond in de raadsvergadering de motie "Actief tegen oplaten ballonnen" indienen.

CDA: Wij willen vanavond in de raadsvergadering de motie "Duurzaamheidsparagraaf" indienen.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 9 mei 2016

Geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 9 mei 2016

VVD: Wij zien graag dat beide toezeggingenlijsten worden opgeschoond.

Verder geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Krediet P+R Noorderhaven

GroenLinks: Kan de onderdoorgang worden vrijgehouden, geen poortjes of iets dergelijks?

College: Wij willen nu niets toezeggen, maar we willen wel meenemen of het kan blijven zoals het is. Dit hangt ook af van het beleid van de spoorwegen.

Voorzitter: Verder geen vragen? Dan is dit stuk voldoende besproken en is een hamerstuk in de raad van vanavond.

6b. 1e wijziging op de Verordening reclamebelasting 2016

Stadspartij: Zijn de bezuinigingen van Stichting Ondernemersfonds Zutphen wel gehaald? Het verlagen van de tarieven leveren tekorten op.

PVDA: Welke bezuinigingen zijn er doorgevoerd?

VVD: Wij stemmen in met de wijziging op de verordening.

College: Het woord "bezuiniging" is foutief vermeld in de verordening. Er is geen bezuiniging doorgevoerd. Met de SBOI is afgesproken de tarieven van 2015 te handhaven. Tevens zijn er minder aanslagen verstuurd. Dit resulteert in minder opbrengsten. Wij zijn in gesprek met SBOI hoe €17.000,-- kan worden binnengehaald. De SBOI gaat langs ondernemers die nu niets betalen. Wij vragen u om het hamerstuk wel vanavond in de raad te laten besluiten.

Stadspartij: Er zijn dus wel minder inkomsten?

College: Wij hoeven niet te bezuinigen. het geld wat binnenkomt gaat meteen naar SBOI.

Stadspartij: Heeft het Fonds dan een tekort?

College: Ja, daarom zijn wij in gesprek.

PVDA: Wij zijn akkoord omdat jullie in gesprek zijn om een oplossing te zoeken.

CDA: Wordt er ook gekeken naar de tarievering van bedrijventerreinen?

College: Er is een verschil tussen ondernemers uit de binnenstad en ondernemers op bedrijventerreinen. Ondernemers op bedrijventerreinen zijn hiermee akkoord.

Stadspartij: Ik wil dit eerst mee terug nemen naar de fractie of dit wel een hamerstuk kan blijven.

Voorzitter: Dan graag voor aanvang van de raadsvergadering de uitkomst terugkoppelen aan de griffie.

Stadspartij: Ja.

Voorzitter: Dit stuk is vooralsnog geen hamerstuk.

7. Financiele verordening

Stadspartij: Ik ben voorzitter van de Auditcommissie. De Auditcommissie heeft deze stukken besproken en krijgt een positief advies van de Auditcommissie.

VVD: Op basis van het advies van de Auditcommissie zijn wij positief.

Voorzitter: Dan is dit punt vastgesteld en kan worden gesloten.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 9 mei 2016

Geen opmerkingen.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 mei 2016

Geen opmerkingen.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 11-04-2016

Vastgesteld.

10b. Forumverslag 18-04-2016

Vastgesteld.

11. Sluiting

Voorzitter: Ik schors de vergadering totdat wethouder Withagen is aangeschoven om vertrouwelijke informatie met ons te delen. In dat kader verzoek ik publiek en pers de vergaderruimte te verlaten zodat wij in beslotenheid verder kunnen vergaderen. Hiervan wordt een apart verslag gemaakt. de vergadering zal straks in beslotenheid worden gesloten.

Behandeld in