Pagina delen

Forumverslag 04-07-2016

Verzelfstandiging Musea (04-07-2016)

Datum 04-07-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
R Groters
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPG.J.N. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksL. Luesink
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat de “Verzelfstandiging Musea”. Het college stelt een externe verzelfstandiging voor van de Musea Zutphen. Graag verwijs ik naar het beoogde effect: “Koers ingezet en randvoorwaarden bepaald voor een externe verzelfstandiging van de Musea Zutphen waarbij de mogelijkheden voor cultureel ondernemerschap ten volle kunnen worden benut”. Daarnaast heeft u een rapport ontvangen van Berenschot over dit onderwerp. Ik geef graag de wethouder eerst het woord.

College: Dit is een eerste aanzet om te komen tot een verzelfstandiging van de Musea. Het college vindt dit een goede stap. We willen graag weten of de raad dit ook zo ziet.

SP: Ik ben verrast dat dit voorstel hier besproken gaat worden. Omdat ik me afvraag welk probleem hier eigenlijk mee wordt opgelost. Verzelfstandiging heeft in het verleden niet altijd geleid tot de resultaten die gehoopt werden. Dat leidt tot ondemocratisering. Ik kan daar verschillende voorbeelden van geven. De meest recente is de Kaardebol. Daar is het een en ander misgegaan. Ik heb daarover vragen gesteld aan het college. Het antwoord was: “We gaan daar niet over” en “we waren er niet bij”. Hoe gaan we dat voorkomen? Waarom denkt het college dat verzelfstandigen een goede stap is?

Burgerbelang: De Kaardebol is voor wat betreft de kostenreductie toch redelijk succesvol.

PvdA: Ik kan daar sporthal De Kei aan toevoegen.

SP: Het heeft ook met de hoge ambitie te maken die wordt afgedwongen. Het moet namelijk wel wat opleveren. Er zijn meer voorbeelden. Het Plein, Het Graaf Ottobad. Het is een groot probleem. Vandaar mijn vraag welk probleem hiermee wordt opgelost?

GL: Ik vind dat de SP zware woorden gebruikt en appels met peren vergelijkt. Verder denk ik dat we het vooral over de Musea moeten hebben. En dan vooral hóe we de verzelfstandiging kunnen doen. Daar ligt hier nu een voorstel voor. Wellicht dat de SP daar op kan reageren in plaats van met verwijtende termen te spreken. En er hoeft niet altijd een probleem te zijn om veranderingen door te voeren. Soms kunnen dingen gewoon anders en beter.

SP: Wij zitten hier om de samenhang der dingen te zien. Als we alles los beoordelen doen we ons werk niet goed. Bovendien wordt geredeneerd vanuit de aanname dat een verzelfstandiging tot meer ondernemerschap leidt. Maar dat is niet vanzelfsprekend.

D66: Ik snap het punt van de SP. Er zijn gevallen waarin het niet helemaal goed is gegaan. Maar het omgekeerde gebeurt ook. Ik geloof wel in ondernemerschap. Omdat een stichting beter in staat zal zijn fondsen te werven. Ik daag de wethouder uit om daar een goede toelichting op te geven.

VVD: Ik ben blij met dit voorstel. In 2014 is een motie aangenomen: Cultureel Ondernemerschap Museum Cluster. Hierin staan twee opdrachten geformuleerd en ik vroeg mij af hoe deze twee vragen zijn verwerkt in dit voorstel. De twee opdrachten zijn: “zorgdragen voor een adequate organisatiestructuur en functieprofielen voor de top van het nieuw te vormen historisch en cultureel museumcluster”. En de tweede is: “zorgdragen dat deze functies in de aanloop naar de opening van het cluster passend ingevuld zijn”.

Burgerbelang: Verzelfstandigen geeft de Musea meer kansen. Er moeten afspraken gemaakt worden met de Musea over wat we van hen verwachten.

SP: Dat kan ook als het in democratische handen is.

GroenLinks: Het woord ‘democratisch’ dat steeds wordt gebruikt, suggereert dat als het verzelfstandigd is we helemaal geen zeggenschap meer hebben. Dat is niet waar.

SP: De bevoegdheden gaan bij verzelfstandigen over naar ongekozen en ongecontroleerde particulieren. Op het moment dat het mis gaat moet deze schijnzelfstandige organisatie bij de gemeente aankloppen. Vervolgens moet de gemeente dan betalen aan iets waar zij geen zeggenschap over heeft gehad. Een ander alternatief is dat de Musea geprivatiseerd worden en dat betekent eventueel, als het niet slaagt, dat we de keuze maken de Musea failliet te laten gaan. Die keuze zou ik niet willen maken. Dus houd het liever in democratische handen.

GroenLinks: De gemeente blijft haar invloed houden als eigenaar van het pand en als eigenaar van de collectie. Er komen duidelijke prestatiecontracten. Privatiseren kan niet aan de orde zijn. Er zal altijd geld bij moeten.

BewustZW: Ik kan het woord ‘principebesluit’ niet rijmen met punt 3 uit het besluit dat het bedrijfsplan en het door de directeur van de musea op te stellen plan van aanpak slechts ter inzage wordt gelegd voor de raad. Nemen we nu een principebesluit of toch een definitief besluit?

PvdA: Ik lees dat er geen financiële en organisatorische doorlichting van de organisatie is gemaakt. Ik wil graag weten waarom niet? Wanneer gaan de Musea een stichting worden? Dan wil je wel dat de organisatie kwalitatief goed is opgetuigd. Terugkijken is toch wel goed. Als we naar de Hanzehof kijken dan is een van de aspecten die daar spelen financiële last van het gebouw. Ik lees dat de Musea geen reserve meekrijgen. Een reserve is prima om een tegenvaller op te vangen. Dat betekent dat als er een tegenvaller is, die bij de gemeente terecht komt. Wat wordt precies de opdracht die wij als gemeente aan de Musea geven? Het wordt straks een heel mooi cluster. Ik lees niets over de rol van archeologie?

College: Wij zijn het niet eens met het standpunt van de SP. Er is voldoende aanleiding en uitdaging om dit proces in gang te zetten. Dat kan benut worden door cultureel ondernemerschap, en dat het museum daardoor mee mogelijkheden heeft om extra inkomsten te genereren. Wij zien heel veel voordelen. Een zakelijke relatie tussen een museum en gemeente. We blijven invloed houden. De gemeente gaat over het subsidiebeleid en over het cultuurbeleid. Archeologie huurt gewoon een deel van het gebouw. Ze krijgen wél een reserve mee. En ze krijgen mogelijkheden om eigen inkomsten te genereren om deze reserve ook uit te breiden. Dit is een principebesluit van de gemeenteraad. Belangrijk wordt het Plan van Aanpak. Daarin gaan een heleboel dingen geregeld worden o.a over de kwaliteit en de organisatie. En met dat Plan van Aanpak komen we terug in de raad. Daarnaast is er het Bedrijfsplan. Dat gaat het Museum met een externe deskundige opstellen en dat nemen we weer mee in het Plan van Aanpak.

BewustZW: In punt 3 van het besluit staat dat het Plan van Aanpak en het Bedrijfsplan ter inzage wordt gelegd.

College: Het Bedrijfsplan wordt verwerkt in het Plan van Aanpak en het Plan van Aanpak wordt door de raad vastgesteld. De rol van de gemeente blijft groot. Het eerste punt van de motie zit nu nog niet in het voorstel maar gaat zeker onderdeel uitmaken van het Plan van Aanpak. De beoogde oprichtingsdatum voor de stichting is 1 januari 2018. Bij de opening in maart 2017. Hoe dit te organiseren komt in het Plan van Aanpak.

VVD: Voor ons is het belangrijk dat er gehoor gegeven wordt aan deze motie. Het valt of staat met een goede organisatie en een goede directie. Vanaf het begin moet er vertrouwen zijn dat dit een succes gaat worden. Cultureel ondernemerschap is heel goed om ook kostenbewustzijn te creëren bij zo’n organisatie.

College: Die toezegging uit de motie gaan we doen. Daar komt nogal wat bij kijken maar dat moet gewoon goed gebeuren. We kiezen er bewust voor om meer tijd te nemen voor de verzelfstandiging.

SP: Mij is nog steeds niet duidelijk welk probleem wordt opgelost. De Hanzehof is nog een voorbeeld waarbij de organisatie op afstand is gezet en waarvan wij ooit dachten dat dit geld zou gaan opleveren, dat het efficiënter zou zijn en dat het een hoger kostenbewustzijn zou opleveren. Het is schijnefficiëntie en nepkostenbewustzijn gebleken. Hoe gaat de wethouder ervoor zorgen dat als de Musea voor financiële problemen komen te staan, dat wij dan weten waar de problemen vandaan komen?

VVD: Ik neem afstand van de woorden van de SP over ‘nep’ en ‘schijn’. Ik vind het een belediging naar deze instanties en voor de mensen die daar werken.

College: Wij zien het als een grote kans. Er blijft voldoende sturing vanuit de gemeente.

SP: Ik heb het beste voor met de Musea. Het ontbreekt alleen aan het vertrouwen in een goede afloop. Wat gaan we doen als het mis gaat? Daar heb ik nog geen antwoord op.

College: We zijn er voor om te zorgen dat het niet mis gaat. Daar heeft het college een rol in en ook u als gemeenteraad.

Burgerbelang: Ik vergelijk het graag met andere musea. Verzelfstandigen is voor musea een goede mogelijkheid.

CDA: Wij zien het ook als kans. Wat zijn de voorbeelden in het land? Wellicht dat dat de SP wat gerust kan stellen.

GroenLinks: Misschien helpt het als de wethouder aangeeft wanneer en welke rol de gemeenteraad heeft in het vervolg.

D66: Wat gebeurt er als de stichting een aankoop voor de collectie doet? Komt dit dan naar de gemeente of wordt dit van de stichting?

College: Dat wordt nog verder uitgewerkt in het Plan van Aanpak. Landelijk is ongeveer 80% van de musea zelfstandig.

SP: Welke belangen hebben bedrijven om geld te schenken aan musea?

College: Omdat ze van kunst houden. En omdat het soms voor bedrijven interessant is om te schenken aan een goed doel. Waarom niet?

SP: U gaat er dus vanuit dat bedrijven geen belang hebben en dat het pure goodwill is dat ze geld geven?

College: Tuurlijk hebben ze een belang. Verder heeft de raad invloed op basis van het kunstbeleid, de begroting, subsidiebeleid en de prestatieafspraken komen terug in de raad.

De voorzitter concludeert dat dit onderwerp voldoende is besproken voor behandeling in de raad. Er gaat met de griffie overlegt worden of het vanavond in de raad behandeld kan worden.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Jaarstukken 2015 (04-07-2016)

Datum 04-07-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
N ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPE. Müller
D66H. Brouwer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft aan dat er nog geen goedgekeurde accountantsverklaring is afgegeven door het feit dat de stukken omtrent jeugdzorg nog niet vastgesteld konden worden. Het voorstel is om de jaarstukken 2015 vanavond in de raad voorlopig vast te stellen en nog niet definitief. Indien de raad hiermee akkoord gaat wordt het ontwerp raadsbesluit hier op aangepast en gaat het vanavond door ter besluitvorming naar de gemeenteraad.

Het College hoopt dat wordt ingestemd met het voorlopig vaststellen van de jaarstukken want dan kan het naar de Provincie en naar het Ministerie van BZK verstuurd worden. Daarna kan met de Provincie overlegd worden welke procedures gevolgd moeten worden ter formele goedkeuring. Uit de jaarrekening blijkt dat 2015 wordt afgesloten met een tekort van € 689.000,—.

ChristenUnie wil weten wat het proces is na goedkeuring door de raad. Daarnaast wil zij weten wat het College in algemene zin gaat doen met de conclusie van de rekenkamercommissie. Erkent het college de conclusies van de rekenkamer en wat gaat zij doen om haar kennis omtrent inkoopdeskundigheid te vergroten?

VVD geeft aan dat de gerealiseerde jaarstukken overeenkomen met wat begroot werd. De tekorten worden veroorzaakt door o.a. de jeugdzorg in het sociaal domein. Gevraagd wordt of de grondexploitatie ook een oorzaak is van de rode cijfers. Er zijn wel aanbevelingen van de rekenkamer over de jaarstukken 2014 opgevolgd, echter er staan er ook nog heel wat open. De partij wil weten wat het College daar mee gaat doen.

D66 kan leven met het tekort, mede om de bekende redenen maar ook omdat de verhouding tussen het tekort en de totale omzet te overzien is. Er zijn wel zorgen over de financiële weerbaarheid van de gemeente op lange termijn nu er steeds reserves worden aangesproken waardoor deze verzwakken. Afgevraagd wordt of het niet tijd wordt om analyses van die financiële weerbaarheid te maken om zodoende een helder beeld van de exploitatiebudgetten te krijgen. Daarnaast vraagt D66 zich af wat er met de reserves op lange tijd gaat gebeuren opdat de financiële weerbaarheid versterkt worden.

GroenLinks vindt dat er met de adviezen van de rekenkamercommissie maar weinig is gedaan en wil een reactie daarop. De partij is tevreden met het feit dat uit het sociaal jaarverslag blijkt dat de loonsom reductie is gehaald en dat het ziekteverzuim omlaag is gegaan. Een positief teken uit het plan Zutphen Vooruit. Gevraagd wordt waar de extra kosten van een ton voor automatisering vandaan komt. Er zijn minder uren gemaakt op de grondexploitatie in verhouding tot de begroting. GroenLinks vraagt zich af of dat volgend jaar weer zou kunnen leiden tot een tekort op de begroting?

Pvda vraagt zich af of het structurele tekort wat ook dit jaar blijkt, ook de tred is voor de komende jaren. De procedure van totstandkoming van de jaarrekening is dit jaar om bekende redenen anders (langer), echter de Pvda wil weten of de procedure volgend jaar wel weer op de normale wijze kan worden doorlopen en wordt er dan ook een verbetering verwacht? De Pvda wil weten wat het college met de aanbevelingen van de rekenkamercommissie gaat doen en dan vooral met het financieel dashboard. Ook vraagt de Pvda of het college het voornemen heeft om de totale schuldenlast van € 105 miljoen af te gaan bouwen. Tot slot vraagt de PvdA wie de dubieuze debiteur is en valt het op dat er veel werk is doorgeschoven naar volgend jaar. Moet er niet beter gestuurd worden zodat werkzaamheden toch op tijd worden afgerond ?

De voorzitter geeft het woord aan de accountant die namens het college een deel van de vragen zal beantwoorden.

De accountant geeft aan dat conform het te doorlopen proces eerst de controle wordt afgerond en dat deze daarna op de reguliere wijze wordt doorgesproken met de raad waarna deze het daarna kan vaststellen.

ChristenUnie wil weten hoe lang dit allemaal gaat duren.

De accountant verwacht dat in september 2016 de jaarrekening door de raad kan worden vastgesteld. De vertraging in het sociaal domein wordt veroorzaakt door een aantal zaken zoals de perikelen rondom de sociale verzekeringsbank, de zorgleveranciers en de jeugdzorg bij het Plein. Over al deze 3 aspecten moet een goedgekeurd jaarverslag komen en dat heeft tijd nodig. Deze zaken zorgen voor het feit dat het dit jaar een bijzonder jaar is. De verwachting is dat het volgend jaar soepeler gaat verlopen. De problemen rondom de sociale verzekeringsbank zijn er dan immers niet meer. De zorgleveranciers zullen dan gewend zijn aan deze manier van verantwoording naar de raad en met het Plein zullen nadere afspraken gemaakt moeten worden over de financiële verantwoording zowel tussentijds als na afloop van het jaar. De jaarverantwoording zal daarna eerder moeten kunnen plaatsvinden. De accountant geeft aan dat de grondexploitatie in kader van de controle over 2015 geen knelpunt meer is en dat op het sociaal domein na er geen andere knelpunten meer zijn. Wel moeten er nog controles verricht te worden op het sociaal domein en op de EU aanbestedingen.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor het beantwoorden van de nog openstaande vragen.

Het College refereert naar een memo van 11 november 2015 waarin zij aangegeven heeft wat zij met de 6 aanbevelingen van de rekenkamercommissie gedaan heeft. Vier van deze aanbevelingen worden overgenomen omdat deze rechtstreeks te maken hebben met de strategische agenda van dit jaar. De genoemde doelenboom wordt niet meer actueel geacht. Aanbeveling 4 gaat over kengetallen die zijn opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Aanbeveling 6 gaat over de digitale toegankelijkheid van de jaarstukken op de website zodat het voor iedereen beschikbaar is. Het college doet er alles aan  om invulling te geven aan de aanbevelingen van de rekenkamercommissie en legt ze zeker niet naast zich neer.

GroenLinks vraagt hoe het kan dat de rekenkamercommissie pas nu met haar advies komt terwijl er al een memo van vorig jaar ligt.

Het College geeft aan dat zij de bevindingen in deze memo niet in de jaarstukken van 2015 heeft kunnen verwerken, echter zal ze wel meenemen in de stukken van dit jaar.

ChristenUnie vraagt zich af of er later dit jaar wel inzicht komt over de voortgang met het opvolgen van het advies van de rekenkamercommissie, wat in de strategische agenda moet worden meegenomen.

Het College geeft aan dat in de strategische agenda van 2017 deze aanbevelingen worden meegenomen en verwerkt. Het College geeft ook aan dat zij werkt aan de vergroting van de inkoopdeskundigheid. Er is op dat gebied een samenwerking gaande met de gemeente Apeldoorn. Daar waar mogelijk wordt er centraal ingekocht of centraal kennis ingehuurd. Het College streeft er naar om ruim boven het kengetal betreffende financieel weerbaarheid van 1,5 te blijven. De gemeente zit nu op 1,9 en houdt daarbij nauwlettend in de gaten hoe de reserves zich ontwikkelen. Uit een analyse blijkt dat vorig jaar een bedrag van € 3 miljoen is vrijgespeeld, wat naar de bijstellingsnota en een deel is naar de financiële reserves gegaan. Dit vrijspelen zal echter niet elk jaar gaan gebeuren. De afwijking van 1 ton op de automatisering wordt veroorzaakt door kosten telefonie en voor automatiseringskosten van Het Plein.

GroenLinks is verbaasd over de hoge automatiseringskosten van Het Plein

Het College geeft aan dat er een dienstverleningsovereenkomst met Het Plein is waaronder ook de automatiseringskosten vallen. Het College zegt toe dat zij schriftelijk zal reageren op vragen over de verantwoording van de uren op de GREX. Het eigen vermogen daalt van factor 82 naar 80, echter volgens het College bevindt zich dat al jaren op dat niveau en dat wordt strak gehandhaafd. Het College vermeld dat het structurele negatieve resultaat is verwerkt in deze jaarrekening. Schuldafbouw wil het College heel graag, echter dat is vrij lastig maar het heeft zeker de aandacht van het bestuur. Eenmaal per jaar wordt een overzicht gemaakt van wat er verwacht kan worden onder de noemer dubieuze debiteuren. Dit jaar is daar een voorziening van 242.000,—voor gemaakt. Dit bedrag is echter niet extreem hoog.

Pvda vraagt zich af wie dan de grootste boosdoener is onder die dubieuze debiteuren.

Het College geeft aan dat dit voornamelijk belastingdebiteuren zijn zoals mensen die in de schuldhulpverlening zitten. Het College meldt dat doorgeschoven werkzaamheden worden veroorzaakt door het feit dat dat de organisatie ingekrimpt is. Hierdoor is er niet genoeg capaciteit om alle werkzaamheden op tijd uit te voeren. Deze worden dan doorgeschoven naar een later tijdstip.

Stadspartij merkt op dat de reserve van het Grondbedrijf leeg is en vraagt zich af hoe groot dat risico is.

Het College merkt op dat hoogte van de reserve een soort dagkoers is en dat deze mogelijk nu al weer aangevuld is. Deze koers wordt echter nauwlettend in de gaten gehouden.

D66 vraagt zich af hoe Zutphen er nu financieel voorstaat in vergelijking met andere gemeenten.

Het College streeft naar een jarenlange sluitende begroting en gaat dat ook op termijn realiseren. Nu is er nog een klein tekort echter volgend jaar wordt dat gat al kleiner. Zutphen behoort niet tot de armste gemeenten in Nederland. De vermogenspositie is goed.

GroenLinks wil een toezegging van het college dat in een apart memo schriftelijk wordt vastgelegd wat het college met de adviezen van de rekenkamercommissie heeft gedaan.

Het college zegt toe dat zij met een overzicht komt van wat gedaan is met deze adviezen en wat is meegenomen is in de strategische agenda.

CDA vindt het dubieuze debiteuren saldo een aanzienlijk bedrag. Zij vraagt zich af of de samenwerking in Tribuut daar een positief effect op heeft.

Het College geeft aan dat het Tribuut daar niets in kan betekenen omdat zij geen oninbare facturen heeft. Het zijn kostenposten van facturen die de gemeente zelf verstuurd heeft.

 De voorzitter constateert dat er 2 toezegging door het college zijn gedaan.

  1. Een schriftelijke reactie op de vragen over de verantwoording van de uren op de GREX.
  2. Het verstrekken van een overzicht met wat gedaan is met de adviezen van de rekenkamercommissie en wat is meegenomen is in de strategische agenda.

Daarna concludeert de voorzitter dat de aanwezige partijen het eens zijn met de aanpassing van het ontwerp raadsbesluit en dat de aangepaste versie op de agenda van de raadsvergadering kan ter besluitvorming.

De voorzitter sluit de vergadering.

Naschrift van de heer Kleine Koerkamp, afdeling financiën gemeente Zutphen

In het forum is er een vraag gesteld over de minder verantwoorde uren op de grondexploitaties. De vraag was of voor de komende jaren ook rekening gehouden moet worden met minder geschreven uren op de grondexploitaties en of daar in de begroting voor komende jaren rekening mee is gehouden.

Het aantal uren dat aan grondexploitaties wordt besteed is vrij constant. Die uren worden ingevuld door interne medewerkers. Als die niet beschikbaar zijn worden er extern mensen ingehuurd. Dat maakt voor het grondexploitatie resultaat niet uit.

Het nadeel is in 2015 vooral ontstaan doordat minder interne medewerkers uren hebben geschreven op de grondexploitaties dan verwacht. Ze hebben andere werkzaamheden verricht. In hun plaats is er ingehuurd. Het is dus niet zo dat er minder werkzaamheden zijn voor de grondexploitaties, alleen de manier waarop deze uren ingevuld worden is anders dan bij de begroting verwacht.

Verwachting is dat voor 2016 dit nadeel zal meevallen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Huishoudelijke zorg in gemeentelijke handen (04-07-2016)

Datum 04-07-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Verwoort
Griffier
A Koster-de Lange
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPM.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter vraagt de SP om de motie “huishoudelijke zorg in gemeentelijke handen” toe te lichten. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

SP: De motie vloeit voort uit onze politieke analyse op het gebied van huishoudelijke hulp. Over alle problemen voor zowel de mensen die het werk doen als zij die hulp nodig hebben. De analyse vertelt de SP dat door de uitbesteding, de gemeente geen zeggenschap en daarmee ook geen invloed meer heeft. Bovendien zijn de huishoudelijke hulpen afhankelijk van de grillen van de markt. Omdat dit een probleem is, wil de SP het anders. Wat de SP betreft niet kiezen voor uitbesteden, maar als gemeentelijke taak oppakken. De SP wil de mensen in dienst nemen. Geef de mensen zekerheid en daarmee ook de zekerheid aan de mensen die afhankelijk zijn van de huishoudelijke hulp. Dat is niet per definitie goedkoper of duurder. Het geld dat de gemeente besteedt aan huishoudelijke hulp, wordt in één grote zak aan de bedrijven gegeven. Daarmee geeft de gemeente ook de zeggenschap over deze taak weg. Dat wil de SP anders. Graag een reactie van de andere politieke partijen.

Voorzitter: Zijn er vragen?

Stadspartij: Volgens de heer Ten Broeke wordt het niet duurder. Hoe verhoudt deze stelling zich tot de suggestie uit de motie om mensen die ontslagen zijn weer aan een baan te helpen?

SP: Het wordt niet per definitie goedkoper of duurder. De motie gaat vooral over wie de huishoudelijke hulp uitvoert.

Groenlinks: De gemeente stelt toch kaders en heeft nu toch ook zeggenschap?

SP: Ja, dat klopt. Maar de gemeente is nu afhankelijk van hoe het bedrijf handelt. De vraag blijft bovendien of bedrijven zich aan de afspraken houden.

PvdA: Waarom op dit moment? College is toch bezig met een analyse?

ChristenUnie deelt de zorg van de SP dat door marktwerking bedrijven in de zorg failliet gaan. De vraag is wat kunnen we daaraan doen?

College wil graag terughalen waar we in Zutphen nu staan. In 2012 hebben we een aanbesteding gehad waarbij de prijsvorming belangrijk was. Achteraf geen gelukkige keuze. Daarna heeft gemeenteraad nieuwe kaders gesteld. Deze kaders zijn in september uitgewerkt en gaan in op de punten zoals de SP deze verwoordt in de motie. Het college zal de raad hierover informeren in september zodat eea in maart 2017 in werking kan treden.

Ondertussen ging er een bedrijf failliet en hebben heeft is de heeft de gemeente een nieuwe aanbesteding gedaan waarbij één vast tarief uitgangspunt was. College vraagt aan de SP wat deze motie toevoegt aan de kaders die al zijn gegeven?

Voorzitter vraagt een reactie van de heer Ten Broeke.

SP: De SP heeft ingestemd met het voorstel omdat het een verbetering is tov oude situatie. Toch was het ook een compromis voor veel partijen. Het zijn ruime kaders; deze kaders wil de SP verder inkaderen. Vandaar de motie.

ChristenUnie: Nadere inkadering? Wat betekent dit tov het oude voorstel. Wat was het compromis?

SP: De marktwerking is ingedamd en er wordt meer coöperatief gewerkt. Dat is het verschil. De motie maakt het verschil omdat de SP geen aanbesteding meer wil. De SP wil dat de gemeente de taak op zich neemt en de mensen in dienst. Over het compromis: dit is de beleving dat er meerdere partijen water bij de wijn hebben gedaan.

Burgerbelang: Bedoelt u met inkadering dat er nog maar één optie is: de mensen in dienst nemen?

SP: Ja inderdaad geen aanbesteding meer uitschrijven en de taak zelf uitvoeren.

Burgerbelang: Zijn er voorbeelden in het land waar dit werkt?

SP: Nee niet op deze manier. Wij vinden het de ideale oplossing.

VVD: Geen vragen. Wel opmerkingen. Marktwerking is iets anders dan concurrentie op prijs. Graag kijken naar geleverde kwaliteit. Als dit achterblijft, moeten er maatregelen worden genomen. VVD ondersteunt de motie niet.

Stadspartij: Wij kunnen ons niet in de motie vinden om ontslagen thuiszorgers over te nemen en ook niet om mensen in dienst te nemen. Dit is niet de beweging die we maken. De wisselende hulpvraag kan beter worden verdeeld als je het werk uitbesteed aan organisaties die een groter gebied bestrijken.

SP: Juist door het klein te houden kan je beter inspelen op een wisselende hulpvraag. SP wil de beweging die door de Stadspartij werd genoemd niet maken.

Stadspartij: Daarover verschillen wij van mening. Wel interessant in de motie is de mogelijkheid om te werken in een coöperatievorm. Dit maakt nog geen onderdeel uit van de kaders die door de gemeenteraad zijn opgesteld. Meerdere aanbieders kunnen zich bij de coöperatie aansluiten en de coöperatie coördineert de taken.

D66 is het nog steeds eens met het besluit van de raad van juni 2015, waarbij al wordt gesproken over een mogelijk coöperatief verband.

CDA: Waarom gaat SP op stoel van het college zitten? Raad gaat over “wat” en het college gaat over “hoe”.

SP: De SP wil ook over “hoe” meedenken. Het is een jaar geleden dat de raad het kaderbesluit heeft genomen. Tot nu toe echter nog geen terugkoppeling van het college, ondanks vragen aan het presidium.

Burgerbelang: Laten we wachten tot het college met een voorstel komt.

BewustZW: De tijd dringt en als er nog iets gezegd moet worden tegen het college, dan is dit een geschikt moment. Aan het college de vraag of een aantal elementen uit de motie kunnen worden meegenomen bij de uitwerking van de kaders.

College: Welke elementen? Als het gaat om aanscherpen van de kaders, dan prima. Maar graag concreet.

BewustZW: Er zijn ontwikkelingen in de markt die mogelijk kunnen leiden tot andere keuzes. Niet zo zeer inhoudelijk, maar wel over in welke vorm de huishoudelijke hulp in de markt wordt gezet.

VVD: Dit is bezwaarlijk. Graag een lijstje welke elementen dan moeten worden meegenomen. Dan kunnen we daarover een besluit nemen. Het gaat nu over algemeenheden en daar komen we niet verder mee.

Voorzitter eindigt deze discussie en vraagt of er nog andere onderwerpen besproken moeten worden.

CDA: In de kaders staat reeds dat de huishoudelijke hulp mogelijk coöperatief kan worden georganiseerd. Dat is niet nieuw. Wel dat de gemeente mensen in dienst gaat nemen. Als dat zo is, dan wil de CDA dat nu bespreken.

Voorzitter: Niemand steekt vinger op; daarmee nu geen onderwerp.

College: Waar werkt het college nu aan? Op basis van de kaders en juridische uitspraken werkt het college het plan uit. Daarbij kijken we welke vorm van aanbesteden het best past. Dat betekent niet Europees. We kijken wel na quasi-inbesteden; een ‘stichtingsvorm’. Dit willen we onderzoeken; kijken wat de voors en tegens zijn. Op dit moment lijkt deze optie kansrijk. Zo zijn er nog een aantal andere opties. Het college werkt hard aan de opdracht die de raad aan het college heeft gegeven. We zitten op koers en het college vraagt om vertrouwen. De vraag bij de uitwerking is niet of medewerkers in dienst kunnen komen van de gemeente. Wel of we binnen de kaders kan worden gewerkt. In de kaders zitten alle elementen die in de motie worden genoemd.

SP: De SP laat het college het werk doen en is razend benieuwd. De motie vraagt om niet te kiezen voor een aanbesteding en dat komt op hetzelfde neer als quasi-inbesteden. Ten Broeke proeft geen steun voor de motie, maar is wel blij met de discussie vanavond.

Stadspartij: Beslist de raad over de aanbesteding?

College: Nee, dat kan niet. De raad wordt geïnformeerd. Als de gemeenteraad vindt dat het college buiten de kaders gaat, dan kan de raad het college ter verantwoording roepen.

Voorzitter: Er zijn geen vragen meer en de motie is voldoende besproken. De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Technisch Blok 4 juli 2016 (20:00 - 21:00)

Verslag van de vergadering

Datum 04-07-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Müller
D66W.M. Voorham
PvdA
GroenLinksL. Luesink
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink en H.B. Demoed
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij de technisch blok vergadering.

2. Algemeen spreekrecht.

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

College: Er is nog geen brief naar de inwoners over de asielzoekers uitgegaan. Deze brief gate staan zodat inwoners weten waar ze naar toe moeten bellen.

Naar aanleiding van de brand in de Vrije School De Berkel wordt nu alles in het werk gesteld om na de zomervakantie een (nood-)schoolgebouw beschikbaar te hebben.

De Cultuurnota is in concept klaar. In overleg met de raadswerkgroep vindt de behandeling ervan na de zomervakantie plaats want we willen deze nota graag goed voorbereiden. Het college zet ondertussen al wel stapjes.

Stadspartij: Van de griffie heb ik begrepen dat er op 15 september 2016 een forumspecial zal worden georganiseerd over dit onderwerp. Diezelfde avond vindt er in het Pakhuis ook een bijeenkomst plaats over het energieakkoord. Kan de forumspecial verplaatst worden naar een ander moment.

College: Dat ligt bij de griffie.

Ten aanzien van de agenda sport en bewegen hebben wij geld gekregen vanuit Den Haag. Op 1 augustus aanstaande zal worden gestart met buurtsportcoaches.

Het financieel perspectief naar aanleiding van de meicirculaire en het beeld bij de Voorjaarsnota klopt nog steeds: de gemeente heeft een financieel voordeel van enkele tonnen.

4. Aankondiging moties en amendementen

Er zijn geen opmerkingen.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 4 juli 2016

VVD: nummer 14-04 kan er af. In zijn algemeenheid moet er worden gekeken wat er af kan, de lijst moet worden opgeschoond.

College: Ja, dat kan.

5b. Toezeggingenlijst Raad 4 juli 2016

Stadspartij: Nummer 2014-06 kan van de lijst af. Op 18 januari heeft er een presentatie over groen erfgoed plaatsgevonden, daarmee is voldaan aan de toezegging.

College: Wordt er af gehaald.

ChristenUnie: Wordt deze lijst ook opgeschoond?

College: Ja, deze lijst wordt ook opgeschoond.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Beschikbaar stellen krediet verbouw bibliotheek

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Krediet IJsselkade, herinrichting fase 1

Voorzitter: Wat wordt bedoeld met ‘beklemd middel’?

College: Dat is een bedrag wat is vastgesteld, geoormerkt geld.

Burgerbelang: Wij willen 6b, 6c en 6f niet als hamerstuk maar daar een eigen forumvergadering voor.

Voorzitter: Eerst punt 6b: dit moet geen hamerstuk blijven maar moet in een eigen Forum worden behandeld?

CDA: Geen vermoedelijk hamerstuk, maar een eigen Forum in september. Wellicht kan er op het financiële vlak al wel een besluit worden genomen.

Burgerbelang: Graag eerst een toelichting van de wethouder in hoeverre het noodzakelijk is om vanavond een financiële beslissing te moeten nemen.

Stadspartij: Ten aanzien van punt 6b: er zal geen vergraving plaatsvinden, graag toelichten.

Ten aanzien van punt 6c: Hoe zit het met de beloopbaarheid van de brug bij hoog water? Volgens de stukken is dat namelijk niet mogelijk.

College: Een en ander is al toegelicht in een eerder Forum. Nu gaat het erom om geld beschikbaar te stellen. De vergraving is nog niet in beeld.

GroenLinks: De financiële kant is niet het probleem, maar er bestaat een behoefte om aan de hand van beelden hierover door te praten.

College: Dan graag een grote opkomst en mits jullie nu akkoord gaan met het financiële deel.

Stadspartij: Als we nu instemmen met het financiële deel dan kunnen we er straks niet meer over meepraten.

VVD: We moeten een herhaling van zetten zien te voorkomen. Aan dit onderwerp is al een eerder een Forum geweid geweest. Wel kan er een Forum komen waarin een en ander wordt uitgelegd, maar we moeten niet opnieuw beginnen.

Voorzitter: Er kan dus wel een financiëel besluit worden genomen, maar er komt een apart Forum om zaken nader te kunnen duiden, om invloed te kunnen uitoefenen.

BewustZW: Wil de wethouder toezeggen dat er aandacht is voor de bereikbaarheid van de voetbrug?

Forum: Dit is een vermoedelijk hamerstuk.

Voorzitter: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. Krediet brugverbreding IJsselbrug

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. Vaststellen bestemmingsplan Hof van Wesse en bijbehorende beeldkwaliteitsplan

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6e. Verzamelbegrotingswijziging juni 2016 betreffende begroting 2016

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6f. Krediet voor uitzichtpunten en herinrichting van de Tichelbeeksewaard

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 4 juli 2016

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 4 juli 2016

Geen opmerkingen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 20-06-2016

Voorzitter: Vastgesteld.

10. Sluiting

Voorzitter: Ik sluit de vergadering. Dit is de laatste technisch blok vergadering voor het zomerreces. Ik wens iedereen een fijne vakantie en veel zon.

Effectuering verbetermaatregelen Het Plein 2016 en verder (04-07-2016)

Datum 04-07-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
H van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers
PvdAJ. Bloem
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Opent de vergadering en heet iedereen welkom. Op 20 juni heeft het college over dit onderwerp een presentatie gegeven. De vragen die niet terstond beantwoord konden worden, zijn inmiddels in een memo beantwoord en aan de stukken toegevoegd. De motie die D66 aangekondigd heeft staat nu niet ter discussie, aangezien de motie nog niet is ingediend.

GroenLinks: Het Plein is regelmatig onderwerp van gesprek geweest in de raad. De fractie heeft zich altijd kritisch opgesteld en op die wijze steeds inhoudelijk gestuurd. Het college heeft daarop goed gereageerd. De antwoorden wekken voldoende vertrouwen. Het is te betreuren dat een aantal fracties aanstuurt op opheffing van de gemeenschappelijke regeling. Het is de vraag of de inwoners daarmee geholpen zijn. Welk doel dient nog een onderzoek? De voorkeur van de fractie is vooruit te gaan samen met Lochem. Het Plein heeft de kennis en de mogelijkheden om stadgenoten vanuit een houding van vertrouwen te benaderen. Daarvoor moet Het Plein wel de ruimte en het vertrouwen van de gemeente krijgen.

SP: In het businessplan van 2009 van Deloitte werd al gewag gemaakt van een hogere waardering van zowel klanten als werkgevers en uiteindelijk een besparing van kosten door doelmatigheid. Nu komt de heer Noppen, eveneens een extern adviseur, zeven jaar later met eenzelfde verhaal, wanneer er nu 1,8 miljoen gestoken wordt in verbetering van de organisatie. Het is wederom een onafhankelijk en gedegen advies, maar meer van hetzelfde. Waarop is dan het vertrouwen gebaseerd dat het nu wel goed komt?

D66: Na ruim vijf jaar is er nog geen sprake van een goed draaiende organisatie. De presentatie van twee weken geleden is zeer verontrustend. Nog is niet bekend hoe hoog het opleidingsbudget is. De merendeel van het personeel van Het Plein is hoog opgeleid. Er zou meer aandacht moeten zijn voor processen en service. De voorgestelde investering in HRM is disproportioneel. De fractie heeft er geen vertrouwen in dat het nu wel goed komt. Er zijn nog veel vragen. Daarom moet er nader onderzoek plaatsvinden. De raad krijgt te kort tijd om een afgewogen beslissing te nemen over het beschikbaar stellen van 1,8 miljoen euro.

Burgerbelang: Staat de SP nu achter de doelstelling van een hogere klantwaardering en doelmatigheid?

SP: Begrijpt niet waar het vertrouwen op gestoeld is dat het nu wel goed komt. Het doel is na zeven jaar nog niet bereikt. Het is de vraag of de gemeente nu nog meer wil investeren in Het Plein.

GroenLinks: Hoe wil de SP dan het doel bereiken en welke kosten zijn daarmee gemoeid?

SP: Kan kostenraming nu niet maken, maar het gaat om een politieke weging.

GroenLinks: Wij zitten er voor de inwoners, die we moeten helpen. Als we uit de gemeenschappelijke regeling stappen is niemand daarmee geholpen.

SP: Het is de vraag of een keuze voor de korte termijn wel de juiste is. Het plan van aanpak is nog niet eens gereed. Op zich is het goed dat het plan van aanpak gesteund moet worden door het personeel, maar de raad kan pas geld beschikbaar stellen als het plan er is.

VVD: De fractie is kritisch geweest, maar heeft wel vertrouwen in het nu voorgestelde proces. De presentatie kent een aantal droef makende punten en het hoe en wat ontbreek erin. In het lijstje van wat er nog gebeuren moet zou de fractie een wat andere prioriteit hanteren, waarbij het vertrouwen in de klant op de eerste plaats komt. De gemeenschappelijke regeling is opgericht met het doel handhaving en uitvoering van de wetgeving. Daarna is de decentralisatie gekomen. De fractie hoopt nu op een transformatie.

Medewerkers moeten hun klanten goed kennen, niet alleen vanuit het dossier, want dan wordt maatwerk eenvoudiger. Er worden vorderingen gemaakt op het gebied van het verbeteren van de toegang. Ook een goed interne communicatie is van belang. De raad hoeft hierop geen bestuurlijke grip te hebben; de raad bepaalt en bewaakt de kaders. Het is aan het bestuur en het management van de gemeenschappelijke regeling daaraan vorm te geven en aan de raad kan rapporteren.

Lijst Van Vliet: De vorige portefeuillehouder heeft een onmogelijk organisatie opgezet; nu mag de huidige zorgdragen voor het oplossen van de problemen. Het inschakelen van een dure interim directeur is geen goede keuze. Het zou de fractie niet verbazen dat er personeel is dat een dossier heeft gevormd over hoe het allemaal misgelopen is. De fractie steunt het voorstel van de wethouder om het werk van haar voorgangster te repareren. Daarbij doet de fractie de oproep goed naar het personeel te kijken en niet de verkeerde personen te slachtofferen.

PvdA: Door de heer Noppen is een uitgebreide analyse gemaakt. De fractie begrijpt de verontrusting die ontstaan is bij diverse fracties, maar waarschuwt voor de reflex dan maar alles anders te gaan doen. De gemeenschappelijke regeling is niet de oorzaak van de problemen. De aanbevelingen van de rekenkamer bieden voldoende handvatten voor een goede sturing. De fractie heeft vertrouwen in het effect van de voorgestelde acties.

BewustZW: Bij behandeling van de voorjaarsnota heeft de fractie gezegd dat Het Plein ene drama is; dat heeft zij toen op aandrang van de wethouder ingetrokken. Nu erkent het college zelf echter dat het slecht gaat. Destijds heeft de toenmalige fractie al vraagtekens geplaatst bij het businessplan. Lochem heeft nu ook moeite met het beeld dat uit het onderzoek naar voren is gekomen en denkt na over uittreding. De fractie stelt een raadsonderzoek voor. Haal het beleid terug naar de gemeente en maak van Het Plein een uitvoeringsorganisatie. Kijk goed naar directeur en management. Pas wanneer er voldoende helderheid bestaat over waar precies de knelpunten zitten, kan een beslissing genomen worden over het beschikbaar stellen van 1,8 miljoen euro.

PvdA: vraagt hoe lang BewustZW wil blijven analyseren; het is tijd voor actie.

BewustZW: Verwacht dat er met enkele maanden helderheid moet zijn door middel van een onafhankelijk onderzoek.

VVD: In januari heeft de presentatie van het rapport van de heer Noppen al voldoende duidelijkheid geboden.

SP: Dat was een dure externe adviseur die een analyse heeft gemaakt. De raad moet de conclusies trekken. Er is echter een politieke analyse nodig.

VVD: Neemt afstand van deze bewering. De heer Noppen was geen extern adviseur, maar interim-directeur; dat geeft andere verantwoordelijkheden.

SP: Het is wel een extern duur betaalde adviseur die later interim-directeur is geworden.

Christen Unie: Deze discussie is niet relevant op dit moment. Het raadsvoorstel is aan de orde.

SP: Blijft van mening dat een politieke analyse moet worden gemaakt.

BewustZW: Het is de vraag of er nu voldoende vertrouwen is in een goede oplossing. Volgens de fractie is dit nog niet het geval en daarom is het voorstel nog niet rijp voor behandeling in de raad.

GroenLinks: Bij de voorbereiding is uitgebreid inhoudelijk gesproken met de heer Noppen. Wat heeft de fractie van BewustZW ingebracht om tot verbeteringen te komen?

BewustZW: Wat de raad tot nu toe heeft ontvangen is chaos. Het is de vraag in hoeverre de nu verstrekte informatie voldoende is voor de raad om te besluiten 1,8 miljoen beschikbaar te stellen. De fractie heeft onvoldoende vertrouwen in een goede afloop.

Stadspartij: Het gaat om de mensen die gebruik maken van Het Plein. De verbeterpunten zijn duidelijk, maar er is nog geen plan van aanpak. Het gaat om een te hoog bedrag om zonder plan van aanpak beschikbaar te stellen.

CDA: De fractie is blij met de schriftelijke antwoorden op de gestelde vragen. Er is bij Het Plein een opeenstapeling van problemen en de raad heeft verscheidene malen aan het hek gerammeld. De informatievoorziening is nu beter en het vertrouwen dat nodig is groeit. De organisatievorm is van minder belang, maar de raad moet het vertrouwen krijgen dat hij voet aan de grond krijgt. Dat heeft ook te maken met het gevoel dat de raad wordt gehoord. De fractie voelt zich nu gehoord, maar zal het proces kritisch blijven volgen. Klanten moeten goed worden geholpen. De fractie heeft er vertrouwen in dat er in september een door het personeel gesteund plan van aanpak ligt.

SP: Het CDA gebruikt een goede beeldspraak met het “hek”. Er is veel over het hek gegooid met Lochem: dat is nu precies wat er mis is!

Burgerbelang: Het hek is nu open gezet. Verschillende raadsfracties hebben gesproken met Het Plein, waaronder Burgerbelang. Heeft de SP dat ook gedaan?

SP: Het gaat erom hoe de raad iets wil veranderen. Daarvoor is een politieke analyse nodig.

Christen Unie: Wordt niet gelukkig van wat allemaal te berde wordt gebracht en het grote gemak waarmee sommige fracties populistische uitspraken doen zonder enig idee naar voren te brengen om de problemen op te lossen. Dat is verontrustend, omdat de fracties elkaar nodig hebben. De fractie is kritisch omdat een plan van aanpak nog ontbreekt. Een wensenlijstje is onvoldoende om 1,8 miljoen euro beschikbaar te stellen. Het gaat echter nu om de helft van het bedrag; over de andere helft wordt pas een besluit genomen bij de behandeling van de begroting. Dan is het plan van aanpak gereed en kan er nog voldoende worden gestuurd door de raad. De raad gaat niet over de inhoud en uitvoering, maar over de kaderstelling. Probleem is daarbij dat voor de kaderstelling kennis van de inhoud noodzakelijk is. Dat levert een dilemma op. Voor de fractie is het voldoende als het college toezegt dat het plan van aanpak in september beschikbaar is. De cliënten hebben niets aan een politieke klucht.

VVD: Het is duidelijk dat een deel van de nodige informatie ontbreekt over het functioneren van Het Plein. In september hoort de raad meer.

Burgerbelang: Sluit zich aan bij de wrevel die de Christen Unie heeft geuit. De fractie heeft een goed gesprek gehad over Het Plein. De heer Noppen heeft gezegd dat na 18 maanden de verbeteringen zichtbaar moeten zijn. Graag wenst de fractie van het college een nadere toelichting over de kortere termijn die het college voor ogen staat.

College: Bedankt de fracties voor de kritische noten en anderzijds het uitgesproken vertrouwen. De zorg over het ontbreken van het plan van aanpak is begrijpelijk. Het vervullen van een aantal kritische functies in de organisatie, zoals die op het gebied van HRM, is nodig voor een organisatie-breed draagvlak voor het plan van aanpak. Opleggen van het plan van aanpak heeft weinig zin. Het college wil het plan van aanpak in september voorleggen met daarin ook de kaders voor de monitoring van de effecten. Dit kan worden gebruikt voor het beschikbaar stellen van de tweede tranche van de 1,8 miljoen. In het plan van aanpak zullen de prioriteiten worden aangegeven. Bij het proces hoort ook een goede informatievoorziening en goede communicatie. Over de vorm daarvan moet nog gesproken worden.

Het college vraagt zich af waarom D66 kritiek heeft op het onvoldoende functioneren van het primaire proces en toch de focus legt op onderliggende oorzaken. Zonder goede bedrijfsvoering en HRM kunnen primaire processen niet goed verlopen.

D66: De fractie hecht daarom juist aan goede opleiding van personeel.

College: Meent dat college en fractie zich daarin wel kunnen vinden. Niettemin is een goede bedrijfsvoering van belang.

Volgens de heer Noppen zal er in 2019 sprake moeten zijn van een goed lopende organisatie. Het college wil dat daarvan eerder sprake is, maar beseft dat dit ook een politieke valkuil kan zijn. Niettemin stuurt het college op een sneller bereiken van het doel.

VVD: Hoopt dat de slag wordt gemaakt van transitie naar transformatie. En dat daarbij een aantal stappen overgeslagen of versneld kunnen worden.

Voorzitter: vraagt of het voorstel vanavond in de raad kan worden behandeld. De fractie van de Stadspartij vraagt fractieoverleg; de overige fracties zijn van oordeel dat het vanavond in de raad kan worden besproken. Vervolgens sluit hij de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Presentatie Omgevingswet (04-07-2016)

Datum 04-07-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
D Kastelein
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPE. Jager
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij refereert kort aan de presentatie over de Omgevingswet die op 25 mei in Apeldoorn is gehouden. Vervolgens stelt hij de behandelvolgorde vast.

Het college krijgt  het woord  de gelegenheid om de presentatie te geven. Deze wordt namens het college uitgevoerd door A. Groen (ambtelijke ondersteuning). Voorafgaand aan de presentatie geeft het college aan dat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld. Deze zal niet eerder dan 1 januari 2019 in werking treden. Ook zou het college graag een raadswerkgroep gevormd zien om de overgang naar de nieuwe wet te begeleiden.

Na afloop van de presentatie krijgt het forum de gelegenheid tot het stellen van vragen.

De VVD wil weten of de visie op het buitengebied ook mee gaat in de straks op te stellen omgevingsvisie.

Men wil graag weten of het LTO hierbij ook aan tafel zit.

Daarnaast zou men graag een controlerende rol voor de raad weggelegd zien.

De PvdA vraagt hoe het begrip duurzaamheid zich verhoudt tot de Omgevingswet. Kan bijvoorbeeld de aanvraag voor een biomassacentrale in 8 weken?

D66 wil weten wat het voordeel voor de gemeente is als de wet geïmplementeerd wordt.

De Stadspartij wil weten wat straks de relatie tussen gemeente -en provincie gaat zijn. Men doelt ondermeer op de woningbouwcontingenten en het omzetten van een bestemming werken naar werken en wonen.

GroenLinks ondersteunt het idee van een raadswerkgroep. Daarnaast wil men weten welke experimenteerruimte er gaat zijn voor de gemeente.

Men concludeert dat de omgevingsvisie verplicht is, maar is er ook een sanctie op het niet hebben van een visie?

In de presentatie is gesproken over bestemmingsplannen met een verbrede doelstelling. Gaan we daar ook iets mee doen? Tot slot vraagt men zich af of gemeenten ook gecompenseerd worden voor de te maken kosten bij invoering van de wet.

Het CDA wil weten of het aanvragen van een vergunning straks makkelijker wordt voor de aanvrager.

De ChristenUnie vraagt of het niet wijze is om nu al met de benodigde cultuuromslag te beginnen.

De SP geeft aan geen aanvullende vragen te hebben.

De ChristenUnie is benieuwd of het herziene Masterplan voor de Mars ook teugkomt in de omgevingsvisie.

Het college krijgt de gelegenheid te reageren op de vragen en opmerkingen.

Inzake de visie voor het buitengebied is het streven om straks ook een breed omgevingsplan te maken. De plannen moeten binnen de kaders passen.

De LTO gaat straks ook betrokken worden bij de omgevingsvisie voor het buitengebied.

Voor wat betreft de controlerende rol van de raad geeft het college aan de plannen in samenspraak met de raad te willen gaan maken.

Het college wil zeker de mogelijkheden pakken om duurzame ontwikkelingen mogelijk te maken.
Voor de aanvrager is straks het voordeel dat er slechts 1 loket is waar men mee te maken heeft. Voor de gemeente is het voordeel dat de gemeente voor hele gebieden kan bepalen hoe men met de ruimte wil omgaan waarbij er minder wettelijke beperkingen zijn. Alleen het woningcontigent blijft. Wel zijn er mogelijkheden om combinaties van wonen en werken te realiseren. Er zal straks veel kunnen binnen de plannen. Al blijft in sommige gevallen een vergunning noodzakelijk. OP het gebied van de horeca zal straks de regelgeving veel simpeler kunnen.

Er is straks veel experimenteerruimte. Overigens is deze er nu ook al middels de bestemmingsplannen met een verbrede visie.


Sancties op het niet hebben van een omgevingsvisie zijn nog niet bekend.

Over de cultuuromslag geeft het college aan dat er al veel elan is. In het plan van aanpak is er aandacht voor maar het moet nog handen en voeten krijgen.

De SP merkt op dat nog niet is aangegeven of de gemeente gecompenseerd wordt.

Het college geeft aan dat men niet verwacht dat dit zal gaan gebeuren.

De VVD vraagt naar het tijdspad. Als men op 1 januari 2018 al klaar is wordt er dan een jaar proefgedraaid.

Het college geeft aan dat men wil gaan proefdraaien als de gemeente alles klaar heeft.

De VVD geeft aan de raadswerkgroep een goed idee te vinden. Men vraagt nog naar de herziene visie op de Mars. Neemt men die mee?

Het college zegt dat dat kan maar niet hoeft. Een keuze voor een eigen traject en tempo kan ook.

D66 vraagt hoe de relatie met de provincie wordt vastgelegd.

Het college denkt dat het zinvol is om hier naar te kijken in de raadswerkgroep.

De voorzitter concludeert dat het stuk afdoende is behandeld en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in