Pagina delen

Bestemmingsplan Dennendijk 2a en 2b

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. in te stemmen met de ‘Zienswijzennota bestemmingsplan ‘Dennendijk 2a en 2b’ d.d. 1 mei 2017;
  2. het bestemmingsplan ‘Dennendijk 2a en 2b’ ten aanzien van de toelichting en verbeelding gewijzigd en de regels ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp1507Dennendijk2a-vs01);
  3. geen exploitatieplan vast te stellen zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Er is een verzoek ingediend om de melkveehouderij aan de Dennendijk 2a en 2b te Zutphen uit te breiden. Verzoeker is voornemens het bedrijf uit te breiden door de bestaande melkveestal te vergroten. De uitbreiding is op basis van het geldende bestemmingsplan “Buitengebied Zuid en West” niet mogelijk omdat een gedeelte van de uitbreiding gelegen is buiten het bouwvlak van de bestemming Agrarisch met waarden – 1 en een gedeelte gelegen is op gronden die bestemd zijn als Bos. Om de vergroting van de melkveestal mogelijk te maken is een bestemmingsplanherziening nodig.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Dennendijk 2a en 2b’ heeft vanaf 19 januari 2017 tot en met 1 maart 2017 ter inzage gelegen voor het indienen van schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen.

Beoogd effect

Het bestemmingsplan “Dennendijk 2a en 2b” beoogt de vergroting van de melkveestal aan de Dennendijk 2a en 2b te Zutphen planologisch juridisch mogelijk te maken.

Argumenten

1.1 De zienswijzen geven geen aanleiding om het plan aan te passen.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen voor het indienen van mondelinge en schriftelijke zienswijzen. Tijdens die termijn is een zienswijze ingediend (bijlage 1). In de ‘Zienswijzennota bestemmingsplan Dennendijk 2a en 2b’ is de zienswijze samengevat en van een reactie voorzien. Deze nota is als bijlage bij dit voorstel gevoegd en maakt onderdeel uit van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Dennendijk 2a en 2b’(bijlage 2).

Samengevat zien de zienswijzen:

De zienswijzen hebben voornamelijk betrekking op a) de toename van milieubelasting zoals uitstoot van broeikasgassen als gevolg van uitbreidingen van melkveehouderijen, b) deze uitbreiding niet toe te staan en daarnaast ook ditzelfde besluit te nemen ten aanzien van andere uitbreidingen binnen de gemeente Zutphen, en c) vrees voor afbreuk van een gevarieerd landschap en verdere afname van de biodiversiteit, met name door het kappen van bestaand bos.

Samenvatting reactie van de gemeente:

a) De gemeente legt in een bestemmingsplan vast waarvoor grond of gebouwen in de gemeente mogen worden gebruikt. Niet-ruimtelijk relevante onderwerpen worden geborgd door de landelijke overheid. Aspecten als dierenwelzijn, uitstoot broeikasgassen, gezondheidsrisico's kunnen in een bestemmingsplan geen plek krijgen. Dat is wettelijk bepaald. In de toelichting van het bestemmingsplan zijn de relevante milieuaspecten, zoals bodem, flora en fauna, geur, geluid, externe veiligheid et cetera, omschreven en beoordeeld. De conclusie hiervan is dat het plan voldoet aan de milieuaspecten en deze geen belemmering vormen voor de voorgenomen ontwikkeling. Naast het bestemmingsplan dient de ondernemer zijn vergunningen in het kader van de Wet milieubeheer en de natuurwetgeving (op orde) te hebben.

b) Ontwikkeling en uitbreiding van agrarische bedrijven wordt per geval afgewogen ten opzichte van andere functies en in relatie tot geldend beleid en geldende wet- en regelgeving. Het onderhavige plan is hieraan getoetst en de conclusie is dat het plan ruimtelijk aanvaardbaar is. Daarnaast is in de Visie landelijk gebied Zutphen (vastgesteld door de gemeenteraad op 30 november 2015) uitgesproken dat de agrarische zone waarin het plangebied is gelegen, ten dienste staat van de agrariër en ruimte en flexibele mogelijkheden biedt voor een goed functionerend en economisch rendabel bedrijf. Het is dan ook ongewenst om hier een uitspraak te doen over eventuele andere uitbreidingen van andere bedrijven. Elk verzoek voor uitbreiding wordt afzonderlijk beoordeeld.

c) De gewenste uitbreiding van het bouwvlak ligt voor een gedeelte in de bestemming Bos. Het betreffende bos waarin wordt gebouwd is niet van hoge kwaliteit. Volgens het beleid van de provincie Gelderland dient onttrekking van areaal bos te worden gecompenseerd. Er verdwijnt circa 300 m² bos, waarvoor 360 m² bos wordt terug geplant ten westen van het plangebied. Vanwege de kwaliteit van het te verwijderen bos volstaat een compensatie van 120%. Aan het terug te planten bos wordt de eis gesteld dat alleen streekeigen bomen moeten worden geplant. De boscompensatie en de eisen zijn geborgd als voorwaardelijke verplichting in de regels van het bestemmingsplan. Op deze manier wordt bijgedragen aan een kwalitatieve verbetering van het landschap en de natuur.

De zienswijze vormt geen aanleiding het plan niet verder in procedure te brengen.

2.1 Het plan is vanuit stedenbouwkundig planologisch oogpunt wenselijk.

Het bestemmingsplan voorziet in het vergroten van de bestaande melkveestal aan de Dennendijk 2a en 2b in het buitengebied van Zutphen. De ligboxenstal wordt verbreed, zodat er 60 extra melkkoeien kunnen worden gehuisvest. De uitbreiding aan de oostzijde van de bestaande melkveestal is een logische uitbreiding, deze zijde wordt door het bestaande bos aan het zicht onttrokken. Op deze wijze worden de landschapswaarden niet aangetast. Daarnaast is om een goede inpassing van het plan te waarborgen een landschappelijk inpassingsplan opgesteld.

2.2 Het plan voorziet in boscompensatie.

Zoals hiervoor bij argument 1.1 onder c) is aangegeven ligt de gewenste uitbreiding van het bouwvlak voor een gedeelte in de bestemming Bos. Volgens het beleid van de provincie Gelderland dient onttrekking van areaal bos te worden gecompenseerd. Er verdwijnt circa 300 m² bos, waarvoor 360 m² bos wordt terug geplant ten westen van het plangebied. Voor het overige wordt kortheidshalve verwezen naar argument 1.1. onder c).

2.3  Er zijn ambtshalve redenen het plan aan te passen.

In het ontwerpbestemmingsplan is de locatie voor de boscompensatie op de verbeelding gesitueerd ten westen van het plangebied haaks op de Dennendijk. Hier ligt echter een bestaande tertiaire watergang (sloot). Deze locatie is bij nader inzien niet handig om het bos op te compenseren in verband met de mogelijkheid tot schouw van deze sloot. De locatie van de boscompensatie is verplaatst op hetzelfde perceel alleen nu evenwijdig aan en op een afstand van circa 75 meter van de Dennendijk. De omvang van de boscompensatie (360 m²) is ongewijzigd gebleven.

2.4. Het plan sluit aan bij Visie landelijk gebied Zutphen.

Het plangebied ligt in de agrarische zone van de Visie landelijk gebied Zutphen. Het gebied staat hier vooral ten dienste van de agrariër en biedt ruime en flexibele mogelijkheden voor een goed functionerend en economisch rendabel bedrijf. De uitbreiding van het bedrijf door de bestaande melkveestal te vergroten, sluit aan op onze gemeentelijke ambitie binnen de agrarische zone om ruimte te bieden aan de agrariër en de ontwikkeling van agrarische bedrijven te faciliteren. Er is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld waarbij gebruik is gemaakt van de bouwstenen gebiedsDNA van de Broeklanden, het landschapstype waar het plangebied in ligt.

2.5 De gewenste ontwikkeling kan met een herziening van het bestemmingsplan worden gerealiseerd.

De gewenste uitbreiding valt gedeeltelijk buiten het bouwvlak van de bestemming Agrarisch met waarden – 1 en ligt voor een gedeelte in de bestemming Bos. Op basis van de bestemming Agrarisch met waarden – 1 is uitsluitend ter plaatse van de aanduiding bouwvlak bedrijfsbebouwing toegestaan. Op basis van de bestemming Bos is geen bedrijfsbebouwing toegestaan. Aan de gewenste uitbreiding kan planologisch medewerking worden verleend door een herziening van het bestemmingsplan.

3.1 Er hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld

In artikel 6.12, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is bepaald dat de gemeenteraad een exploitatieplan vaststelt voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. In dit geval is er geen plicht om een exploitatieplan vast te stellen omdat het onderhavige bestemmingsplan geen uitbreiding zoals bedoeld in artikel 6.2.1 onder c van het Besluit ruimtelijke ordening betreft. Er is in dit geval geen sprake van een uitbreiding van een gebouw met tenminste 1000 m², de uitbreiding van de stal bedraagt namelijk 750 m².

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het besluit tot vaststelling van bestemmingsplan wordt bekendgemaakt op de gemeentepagina van het Contact, in het digitale gemeenteblad, in de Staatscourant, op de website van de gemeente en op www.ruimtelijkeplannen.nl

Na bekendmaking van de vaststelling van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende zes weken beroep indienen bij de Raad van State. Na afloop van de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Raad van State.

Financiën

De kosten voor de bestemmingsplanprocedure komen overeenkomstig de legestabel voor rekening van de initiatiefnemer. Eventuele planschade en kosten voor het inschakelen van een adviseur voor het beoordelen van een planschadeverzoek zullen eveneens voor rekening van initiatiefnemer komen. Hiertoe is een anterieure overeenkomst gesloten.

Bijlagen

-          Zienswijzennota bestemmingsplan ‘Dennendijk 2a en 2b’, d.d. 1 mei 2017

-          Zienswijze d.d. 6 februari 2017

-          Bestemmingsplan “Dennendijk 2a en 2b” (IMRO-code: NL.IMRO.0301.bp1507Dennendijk2a-vs01)

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0065

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 17 mei 2017 met nummer 94820


gelet op artikelen 3.1, 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtlijke ordening;


b e s l u i t :

  1. in te stemmen met de ‘Zienswijzennota bestemmingsplan ‘Dennendijk 2a en 2b’ d.d. 1 mei 2017;
  2. het bestemmingsplan ‘Dennendijk 2a en 2b’ ten aanzien van de verbeelding en toelichting gewijzigd en de regels ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp1507Dennendijk2a-vs01);
  3. geen exploitatieplan vast te stellen zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 19 juni 2017 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

 
Datum 19-06-2017 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
H Nijkamp
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPH.M.H. Giesen
D66H.F. Remmers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksS. Uenk
StadspartijJ. Boersbroek
VVDA. van Dijk
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

De voorzitter meldt dat zich twee personen hebben gemeld om gebruik te maken van het spreekrecht. Mevrouw Hehakaya heeft gevraagd om te mogen inspreken over de kwijtschelding afvalstoffenheffing, maar blijkt niet aanwezig te zijn. De voorzitter geeft het woord aan de tweede inspreker, mevrouw Van de Bor.

Mw. Van de Bor spreekt in over Perspectief. De inspreekreactie (incl. bijlagen) is bijgevoegd bij het verslag. 

3. Actieve informatievoorziening

Er bestaat geen behoefte aan actieve informatievoorziening vanuit het college.

4. Aankondiging moties en amendementen

Van de mogelijkheid om moties en amendementen aan te kondigen, wordt geen gebruik gemaakt

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 19 juni 2017

Geen vragen of opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 19 juni 2017

Geen vragen of opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Begrotingswijziging 2017-10 (diverse ramingen en overlopende posten)

D66 verwijst naar de laatste bijlage, waar de bedragen uit het programma zijn opgesomd. Het meeste geld wordt uit de reserves gehaald. D66 informeert naar de consequenties voor de reserves.

Het College stelt vast dat het hierbij gaat over bijlage 5. Deze bijlage betreft de wijziging van de programmabegroting. De genoemde verhoging van € 8,5 miljoen wordt gedekt vanuit verschillende reserves. Zodra de situatie ontstaat dat er geld vanuit een reserve nodig is, wordt hiervoor een begrotingswijziging aan de raad voorgelegd. Het is het College niet bekend of hiermee de reserves leeg zijn. De genoemde reserves zijn wel bestemd voor de hierbij omschreven doelen. De vraag of de betreffende reserves aangevuld moeten worden, is een vraag die bij de begrotingsbehandeling aan de orde komt.

De voorzitter concludeert dat voorliggend wijzigingsvoorstel een hamerstuk kan blijven.

6b. Bestemmingsplan Dennendijk 2a en 2b

Er bestaat geen behoefte om hierop te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6c. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan 'Dennendijk 2a en 2b'

Er bestaat geen behoefte om hierop te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6d. Strategische Raadsagenda Zutphen 2017

Dit punt is van de agenda gehaald en zal over twee weken tijdens een Forum worden behandeld.

6e. Afwikkeling restant krediet Stadsdiagonaal

GroenLinks wijst op de overheveling van diverse budgetten, onder andere bij Stadsdiagonaal. De fractie vraagt hoe met de inhoudelijke afwegingen wordt omgegaan, die hieraan ten grondslag liggen.

Het College licht toe, dat de gemeente voor het programma Stadsdiagonaal provinciale subsidie heeft ontvangen. Binnen de kaders, die de door de Provincie zijn gesteld, mogen de middelen anders worden ingezet, zolang het blijft binnen de doelstellingen die aan het programma zijn gekoppeld en het ook past binnen de kaders die door de raad zijn gesteld. Voorliggend voorstel is daarop gericht.

De Stadspartij pleit ervoor om bij de realisering hiervan ook zoveel mogelijk rekening te houden met de aanleg van nieuw groen.

De VVD wijst er op dat de resterende middelen van de Stadsdiagonaal worden gebruikt om juist het stukje, dat aanvankelijk niet is toegepast op de Nieuwstad, nu wél in te vullen omdat de Stadsdiagonaal halverwege op de Nieuwstad uitkomt.

De PvdA vraagt of instemming met voorliggend voorstel betekent dat ook wordt ingestemd met de verdere plannen voor onder andere Brasseroord. Immers, het nu voorliggende voorstel geeft hieraan reeds een bepaalde richting.

Het College benadrukt nergens op vooruit te lopen. Het haalbaarheidsonderzoek en de eenmalige verlichting is een aanvulling op hetgeen reeds is uitgevoerd. Dit voorstel valt binnen de kaders zoals het provinciaal programma dat toelaat. Als de provinciale subsidie niet wordt besteed, moet het geld echter terugvloeien naar de provincie. Daarom wordt nagestreefd om de middelen binnen de gestelde kaders en binnen de doelen van het programma zo goed mogelijk te besteden.

GroenLinks vraagt waarom het voorstel als hamerstuk staat geagendeerd. Blijkbaar moet de raad hierover besluiten en blijkbaar kunnen er keuzes worden gemaakt wat betreft de besteding van het budget. De vraag is daarom of er een inhoudelijke behandeling plaatsvindt voorafgaand aan het raadsbesluit.

Het College stelt dat een verschuiving binnen een op programmaniveau vastgesteld doel binnen de inhoudelijke kaders valt die door de raad zijn gesteld. Daarom kan dit als hamerstuk worden behandeld en is het aan het College om de inhoudelijke afwegingen te maken.

De VVD wijst erop dat altijd kan worden verzocht om een Forum te wijden aan een hamerstuk.

GroenLinks had dit graag duidelijker in de stukken beschreven gezien, zodat dit ook voor nieuwkomers in de raad duidelijk is. Het voorstel kan wat GroenLinks betreft echter als hamerstuk aangeduid blijven.

De voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerstuk kan worden behandeld.

6f. Concept Begroting Tribuut 2018

Er bestaat geen behoefte om hierop te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6g. Begroting 2018-2021 en jaarstukken 2016 VNOG

Er bestaat geen behoefte om hierop te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6h. Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2017-1

Er bestaat geen behoefte om hierop te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6i. Geheimhouding Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2017-1

Er bestaat geen behoefte om hierop te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 19 juni 2017

De Stadspartij wijst op ingekomen stuk nummer 10, zijnde een ingezonden brief van de Stadspartij betreffende de biomassacentrale. De beantwoording van genoemde brief is weliswaar in het overzicht opgenomen, maar de Stadspartij heeft het schriftelijk antwoord nog niet mogen ontvangen.

De voorzitter zal dit nagaan. De Stadspartij zal hierover binnenkort bericht ontvangen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 19 juni 2017

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de ter inzage liggende stukken.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 22-05-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 22-05-2017 conform wordt vastgesteld

9b. Forumverslag 01-06-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 01-06-2017 conform wordt vastgesteld

9c. Forumverslag 06-06-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 06-06-2017 conform wordt vastgesteld.

9d. Forumverslag 08-06-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 08-06-2017 conform wordt vastgesteld

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 19 juni 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 19-06-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend