Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 22 april 2014

Onderwerp Diverse begrotingswijzigingen...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 22 april 2014

Onderwerp Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 22 april 2014
ProgrammaB. Financiën
ForumOordeelsvormend
Portefeuillehouder E.H. Willeumier-Noordhoff
Inlichtingen bij H. Nijkamp
0575 587342 h.nijkamp@zutphen.nl
Soort bevoegdheidBudgetrecht
BeleidsvrijheidBeperkt
Programmabegrotingswijziging2014-10 en 2014-11
Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de navolgende begrotingswijziging vast te stellen:

2014-10   Diverse ramingen

2014-11   Investeringsplan, GRP en Bedrijfsmiddelen 2014

Inhoud

Het betreft hier diverse wijzigingen van de programmabegroting 2014. Het vaststellen en wijzigen van een programmabegroting is een bevoegdheid van de raad.

Bijlagen

2014 10
2014 11
23408

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0056

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 3 april 2014 met nummer 23408;b e s l u i t :

de navolgende begrotingswijziging vast te stellen:

2014-10   Diverse ramingen

2014-11   Investeringsplan, GRP en Bedrijfsmiddelen 2014

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter,de griffier,

Technisch Blok 22 april 2014 (20:00 - 21:00)


Toelichting griffie:
Het betreft hier diverse wijzigingen van de programmabegroting 2014. Het vaststellen en wijzigen van een programmabegroting is een bevoegdheid van de raad.
Raadsadviseur: G Pletzers

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

De voorzitter meldt dat aan het eind van de vergadering informatie door het college wordt gegeven in een besloten deel.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 22 april 2014

De SP vraagt naar een toezegging uit de forumbehandeling van de motie Goedkope (kamer-) woningen in leegstaande panden van 4 november 2013, dat het college voor de zomervakantie met een leegstandsvisie zou komen. Deze toezegging staat niet op de lijst.

Het college bevestigt dat dit in het forum is besproken. In dit forum is toegezegd dat gekeken zal worden naar leegstand in relatie tot de woonvisie. Er komt een onderzoek aan naar de woonbehoefte, waarbij ook het onderwerp leegstand wordt betrokken. Dit wordt voor de zomer verwacht.

De PvdA vraagt hoe het staat met toezegging 13-25 over stookoverlast.

Het college antwoordt dat het memo eraan komt.

5b. Toezeggingenlijst Raad 22 april 2014

Hier zijn geen opmerkingen over.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Prioritair Programma Stad en Regio (Stadscontract Zutphen, Regiocontract Stedendriehoek)

Advies: voldoende besproken, verder debat in de raad.

6b. Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 22 april 2014

De VVD constateert dat in deze begrotingswijzigingen veel projecten zijn opgenomen waarover eerder is besloten en die tot uitvoering komen. Het totaal aan begrotingswijzigingen in dit voorstel is 13 miljoen. Hiermee wordt 10% van de totale begroting gewijzigd. Deze wijzigingen zijn vaak niet terug te vinden in de jaarrekening. Verzocht wordt om dit hierin uitdrukkelijk tot uiting te laten komen.

Het college geeft aan dat dit in de jaarrekening 2013 inzichtelijk is weergegeven. Het signaal is eerder afgegeven en het college heeft dit opgepakt. In de jaarrekeningen staat voortaan duidelijk weergegeven welke wijzigingen er zijn doorgevoerd en wat het resultaat hiervan is geweest.

Advies: voldoende besproken, verder debat in de raad. 

6c. Nagekomen benoemingen Forumvoorzitters bij ingang van de raadsperiode 2014-2018

Advies: voldoende besproken, verder debat in de raad.

6d. Benoeming leden Rekenkamercommissie bij ingang van de raadsperiode 2014-2018

GroenLinks vraagt of er nog meer mensen in de commissie plaats nemen.

Het college antwoordt hierover in het presidium is gesproken en dat Burgerbelang zich nog beraadt over het voordragen van een lid in de rekenkamercommissie. Mogelijk volgt dus nog een aanvullend benoemingsvoorstel.

Advies: voldoende besproken, verder debat in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 22 april 2014

Er zijn geen vragen over.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 22 april 2014

Burgerbelang vraagt of brief nr. 2 een verzonden brief betreft.

Het college zegt dat dit een brief betreft die is verzonden aan Sanne. Dat is een meisje dat de wethouder heeft verzocht het losloopgebied bij de oude begraafplaats ’t Gallee te herstellen.

De SP geeft aan graag een toelichting in het Forum te willen op memo 3 (Memo inzake Evaluatie vernieuwing wijkgericht werken).

Het college zegt dat dit via het presidium kan worden geagendeerd.

De SP heeft een vraag naar aanleiding van memo 4 (Memo over de demissionaire periode van het college). Kan het dossier over het nieuwe zwembad 'on hold' worden gezet?

Het college geeft aan in het memo zo goed mogelijk een afweging te hebben gemaakt over de status van dossiers en of deze door het demissionaire college verder behandeld kunnen worden. Daarbij is beoordeeld welke onderwerpen beleidsinhoudelijk van dermate gewicht zijn om daarmee te wachten tot het aantreden van een nieuw college. De afweging ten aanzien van het zwembad zijn dat reeds besluiten zijn genomen die zijn voorbereid door het toen nog missionaire college en door de raad zijn vastgesteld en dat hiermee juridisch bindende besluiten zijn genomen. Hiermee zijn ook procedures opgestart, termijnen gaan lopen en verplichtingen aangegaan. Het demissionaire college rekent het tot zijn verantwoordelijkheid om dit te behandelen. Het college neemt kennis van de opvattingen van de SP. Het wijst er op dat het de fractie vrij staat daar een politiek standpunt over te vragen in de raad.

9. Vaststellen forumverslag(-en)

9a. Forumverslag 07-04-2014

Het verslag van het forum van 7 april 2014 wordt vastgesteld met inachtneming van de rondgestuurde wijzigingen.

9b. Actieve informatievoorziening (besloten deel)

Een weergave van het besprokene is in een apart verslag opgenomen.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.


Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad


Raad 22 april 2014 (21:30 - 23:00)

Verslag van de vergadering


Bijlagen:
Handelingen raad 22 april 2014

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend


Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl