Pagina delen

Jaarverslag 2014 Rekenkamercommissie

Bijlagen

Behandeld in Forum van 20 april 2015 Naar boven

Toelichting griffie

De voorzitter van de Rekenkamercommissie Zutphen verzorgt een korte presentatie over het Jaarverslag 2014. Naast het bespreken van de inhoudelijke onderzoeks- en monitorwerkzaamheden van het afgelopen jaar, ontvangt de Rekenkamercommissie van het Forum ook graag suggesties voor nieuwe onderzoekswerkzaamheden. De commissie zal na de zomer starten met nieuw onderzoek.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 20-04-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
J.V.H. Nijman
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE.C.L. Verhoog
D66H.F. Remmers
PvdAJ. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW

Verslag van de vergadering

De forumvoorzitter opent de vergadering een heet iedereen welkom.

De voorzitter van de Rekenkamer, de heer P. de Jong, geeft een presentatie over het jaarverslag 2014 van de Rekenkamercommissie. De commissie wil het jaarverslag niet alleen op papier aan de raad aanbieden. Door er in het forum een toelichting op te geven kan de raad zich ook eigen maken met de conclusies en de aanbevelingen.

De forumvoorzitter: dank voor de toelichting. Het woord aan het forum voor het stellen van vragen en het geven van nieuwe suggesties voor onderzoeken.

Burgerbelang: complimenten voor het jaarverslag. Het is een helder rapport geworden. De aanbevelingen worden onderschreven. De vraag is: wat wordt er met een aanbevelingen gedaan? In 2013 was er een ronde langs de fracties. Burgerbelang zou nogmaals zo’n ronde op prijs stellen.

VVD: het is een mooi verslag maar het blijft toch nog ‘een hele brij’. Er worden een aantal aanbevelingen gedaan. Wat gaan de Rekenkamercommissie en het college daarmee doen?

PvdA: er is goed werk geleverd in 2014. Na de inventarisatie in 2013 zijn de belangrijkste punten opgepakt. Onder andere in het sociaal domein met de transities. De PvdA steunt de oproep van Burgerbelang voor een nieuwe ronde langs de fracties. Voor de PvdA moet in ieder geval de monitoring van het sociaal domein worden doorgezet.

D66: is blij met het werk van de Rekenkamercommissie. De uitkomsten worden gedeeld. De vraag is wat we nu gaan doen met de uitkomsten? Ook vraagt D66 zich geregeld af of we doen wat we beoogd hebben. Hoe kunnen we dit goed monitoren en welke rol heeft de Rekenkamercommissie daarin?

Stadspartij: complimenten voor het mooie jaarverslag. De raad kan goed uit de voeten met de aanbevelingen. Monitoring van het sociaal domein blijft een belangrijk onderwerp. Eventuele andere onderwerpen voor onderzoek zijn het evenementenbeleid en economische zaken: hoe stimuleert de gemeente economisch beleid?

GroenLinks: dank voor de heldere presentatie en sluit zich aan bij hetgeen gezegd is. Het sociaal domein is een doorlopend proces dat om veel aandacht vraagt. GroenLinks is benieuwd wat de Rekenkamercommissie zelf als aanknopingspunt ziet voor onderzoek? Een mogelijke suggestie voor onderzoek is het armoedebeleid. De herijking daarvan staat in september op de agenda. Dit proces is gebaat bij een goede evaluatie. De ronde langs de raadsfracties is een goed idee.

CDA: complimenten voor het rapport. In het stuk wordt gewezen op een nieuw onderzoek na de zomer. Waar gaat dit over?

ChristenUnie: dank voor de inzet, het levert veel op! Het onderzoek naar de jaarstukken. Dit zou de commissie verbetering .. kunnen meenemen. Het is dan aan de raad om daarop te controleren. Bij de monitoring van de transities in het sociaal domein zou de klantvraag centraal moeten zijn. Wat gaat er mis geredeneerd vanuit de klantvraag? De Rekenkamercommissie zou dit de komende tijd moeten gaan volgen. Dit zou een waardevol onderzoek zijn. Andere belangrijke punten voor de komende tijd: economie/toerisme/stadspromotie en het evenementenbeleid. Doet de gemeente dit nu goed? Een andere suggestie is een onderzoek naar de ‘zelfredzaamheid van de burger’. Hoe geeft je dit vorm als de gemeente geen regie meer geeft? Hoe landt dit dan bij de burger? Dit gaat over de terugtrekkende overheid.

SP: prachtig rapport. Digitale veiligheid is een onderwerp waar aanbevelingen voor zijn gedaan. Hier ligt een taak voor de raad. Maar hoe dan? Hoe kan dit onderwerp door de raad worden opgepakt? Sluit zich voor de onderwerpen verder aan bij de ChristenUnie.

De voorzitter van de Rekenkamercommissie: dank voor de complimenten. Deze bijeenkomst is een vervolg op de ronde langs de fracties in 2013. Een aantal suggesties zijn genoemd. Deze worden meegenomen. De Rekenkamercommissie komt terug met een nieuw onderzoeksplan.

Wat gebeurt er met de aanbevelingen? De Rekenkamercommissie kan niet meer doen dan ‘er op wijzen’. Dit is de afgelopen tijd ook regelmatig gebeurt. Geldt onder andere voor de automatisering en het sociaal domein. Het is aan de raad en de Rekenkamercommissie om ieder vanuit hun eigen rol de onderwerpen op de agenda te krijgen. Het is een taak van de raad om zo concreet mogelijk aan te geven wat de raad van het college verwacht. Onder andere over de wijze van informeren van de raad. Digitale veiligheid is een onderwerp dat van de Rekenkamercommissie zelf uit komt. De commissie blijft zelf ook onderwerpen op de agenda te zetten.

De griffier van de Rekenkamercommissie: de werkwijze in 2014 was dat wat grotere onderzoeken werden gecombineerd met monitoringsonderzoeken. Dit sluit daarmee aan bij de actualiteit van vraagstukken die ook leven bij de raad. Daar wil de Rekenkamercommissie ook mee doorgaan. Een voorbeeld is het sociaal domein. Dit blijft de Rekenkamercommissie volgen. Er wordt onderzoek gedaan aan de hand van metagegevens, onder andere op het gebied van de klantvraag.

Voor wat betreft economie/toerisme, de Rekenkamercommissie wil zich gaan richten op programma 7 (economie/toerisme). Hoe komt dat programma tot stand? Zodat de raad beter inzicht krijgt in het reilen en zeilen binnen dit programma. Een ander mogelijk onderwerp zijn ‘verbonden partijen’. De Rekenkamercommissie is geïnteresseerd in de nota verbonden partijen. De fusie tussen het Plein en de Delta en het traject van Inkoop en Aanbesteding. Er speelt het één en ander rond het aanbestedingstraject. In de eindrapportage zal de Rekenkamer ook ingaan op actuele ontwikkelingen. Overigens zou de ronde langs de fracties uit efficiency oogpunt ook schriftelijk kunnen.

ChristenUnie: het voorstel over klantvraag in het sociaal domein. De ChristenUnie wil graag een onafhankelijke blik op dit onderwerp. Zou dit een onderwerp van onderzoek kunnen zijn?

GroenLinks: Gaat het om inzicht in bijvoorbeeld klachten? Een deel daarvan wordt al gedaan en zou dus dubbel werk zijn. Is dit onderwerp wel zo urgent?

ChristenUnie: Ja, dit is urgent. Het college geeft aan dat er nooit klachten zijn maar vanuit burgers wordt een ander beeld geschetst. Bij een vraag aan het college komt dit nooit op tafel.

GroenLinks: suggestie zou kunnen zijn in hoeverre de vertrouwenspersonen goed werken?

ChristenUnie: dat zou een deel van het onderzoek kunnen zijn. Er zijn veel afspraken met zorgaanbieders. Hoe kunnen de administratieve lasten verminderd kunnen worden? Kan de gemeente hierin nog iets betekenen?

De voorzitter van de Rekenkamercommissie: in de ronde langs de fracties kunnen de suggesties verder verfijnd worden zodat de Rekenkamercommissie daarmee aan de slag kan. De Rekenkamercommissie wil het vooral doen samen met de raad!

De forumvoorzitter: dank voor de uitleg en de toelichting en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in