Pagina delen

Presentatie Regio Stedendriehoek 'On tour'

Inhoud

De presentatie is als bijlage beschikbaar.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 17 november 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Het dagelijks bestuur van de Regio Stedendriehoek gaat dit najaar op bezoek bij alle gemeenteraden uit de gemeenschappelijke regeling (GR) De Stedendriehoek om zich te presenteren en vragen te beantwoorden.

De presentatie zal gestart worden met een korte film 'De agenda van de Stedendriehoek', waarna de voorzitter van zowel de GR als de Strategische Board (Andries Heidema) een uiteenzetting van de ambities zal verzorgen.
Vervolgens zal verantwoording worden afgelegd over de eerder gestelde doelen en daarop behaalde resultaten waaronder aandacht voor energieneutraliteit 'Cleantech' en het behaalde multiplier effect van investeringen in de Strategische Board.
Ook zal aandacht worden besteedt aan de 'Omgevingsagenda Gelderland'.

Tenslotte zal de rol die is weggelegd voor de raden worden uiteengezet, zodat een helder beeld ontstaat over taken en bevoegdheden en verantwoordelijkheden evenals over mogelijkheden om als raad meer aan de voorkant van processen betrokken te worden.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 17-11-2014 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Langemeijerzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
J.V.H. Nijman
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPE. Müller
D66H. Brouwer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
Fractie Jansen
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

De Forumvoorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een bijzonder welkom is er voor de gasten van het Forum, een aantal leden van het Dagelijks Bestuur van de Regio Stedendriehoek en een aantal leden van de Strategische Board. Deze vergadering wordt een interactieve bijeenkomst. Eerst worden er een aantal presentaties verzorgd. Vervolgens is er de gelegenheid om in kleine groepjes door te spreken over de onderwerpen. Ook de publieke wordt uitgenodigd om hieraan deel te nemen. De Forumvoorzitter geeft als eerste het woord aan de heer A. Heidema, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de Regio Stedendriehoek.

De heer Heidema geeft aan dat de Regio Stedendriehoek elke twee jaar naar de gemeente toe wil komen om bij te praten over de ontwikkelingen in de regio. De regio wil de raadsleden ook nadrukkelijk betrekken bij de ontwikkelingen die zijn of worden ingezet. Regionale samenwerking is een thema dat speelt. Er zijn veel verschillende vormen van regionaal samenwerken. Het is voor de Regio Stedendriehoek een uitdaging om raadsleden ook het gevoel te geven dat de regionale samenwerking ook iets van hun is.

De heer Heidema geeft aan dat de agenda van de Regio Stedendriehoek vorig jaar is vastgesteld door de colleges in de regio. Daarbij is de vraag gesteld: wat zijn de onderwerpen in de regio waar de energie in zit? Waar zit de drive in de regio? Dit heeft geresulteerd in een viertal thema: sociaal kapitaal, bereikbaarheid, leefbaarheid en innovatie. De vraag daarbij is, waar zit de synergie tussen de samenwerkende gemeentes, de partners en de provincie. Dit is uiteindelijk de basis geworden voor de Omgevingsagenda. Ook hierover wil de Regio Stedendriehoek graag praten met de aanwezigen.

De heer Heidema geeft aan dat de regionale samenwerking al tot veel heeft geleid. Als er gekeken wordt naar bereikbaarheid is dit bijvoorbeeld de verbreding van de A1 en de lobby goederenvervoer. Voor wat betreft de leefomgeving kan gekeken worden naar ontwikkelingen in Zutphen, zoals Noorderhaven en het Berkelpark. Een ander goed voorbeeld van regionale samenwerking is het CleanTech centrum. Er is veel gerealiseerd. In totaal gaat het om een investering van zo’n 30 miljoen euro. De heer Heidema laat een korte animatie zien over de Agenda Stedendriehoek. Animantiefilmpje De Agenda Stedendriehoek

De Forumvoorzitter geeft het woord aan de heer G.J. te Koele voor een prestatie over het Strategisch Board. De presentatie is bij de stukken gevoegd.

De Forumvoorzitter geeft het woord aan het Forum voor het stellen van vragen.

Burgerbelang vraagt wat bedoeld wordt met de zogenaamde tafels?

De heer te Koele geeft aan dat hiermee gedoeld wordt op concrete projecten waarin op bepaalde thema’s nadrukkelijk de verbinding wordt gezocht.

Burgerbelang vraagt wat Zutphen Scoort inhoudt?

De heer te Koele geeft aan dat omwille van de tijd deze vraag na de presentaties in het interactieve gedeelte kan worden gesteld.

De Forumvoorzitter geeft het woord aan de heer Ch. Lorist voor een presentatie over de CleanTech Agenda. De presentatie is bij de stukken gevoegd.

De Forumvoorzitter geeft het woord aan het Forum voor het stellen van vragen.

Burgerbelang vraagt wat er bedoeld wordt met de verdubbelaar?

De heer Lorist geeft als voorbeeld een voorstel dat naar Den Haag gaat. Den Haag wil alleen investeren als de regio zelf ook minimaal de helft investeert.

De PvdA mist in het verhaal het TechniekPact. Waarom is dit hierin niet meegenomen?

De heer Lorist geeft aan dat de PvdA hierin gelijk heeft. Het TechniekPact is hier onderdeel van dus wordt ook toegevoegd aan het overzicht. Het TechniekPact is overigens wel meegenomen in het verhaal.

De VVD vraagt of het klopt dat in de gemeente Zutphen zeven scholen concreet aan de slag zijn gegaan met techniek?

De heer Lorist geeft aan dat dit klopt. Er zijn in de gemeente Zutphen veel zaken opgepakt. Dit is ook onderdeel van het TechniekPact.

D66 vraagt waaraan gedacht moet worden bij het CleanTech 2020 fonds?

De heer Heidema geeft aan dat het bedrag hiervoor nog niet vast staat. Nu heeft de regio een bedrag van 1,- euro per inwoner beschikbaar. Met dat bedrag is er veel gerealiseerd. Met een extra impuls, niet alleen bij bedrijven en instellingen maar ook bij overheden, kan er nog veel meer worden gerealiseerd. Dit vraagt om een gezamenlijke inspanning om de doelen waar te kunnen maken.

GroenLinks geeft aan dat clustering centraal wordt gesteld. Dit moet onder andere tot stand komen door een ‘andere overheid’. Kan dit meer concreet worden gemaakt en kijkt de regio ook naar andere regio’s in binnen- en buitenland?

De heer Lorist geeft aan dat hij niet aan zet is om de vraag over de andere overheid te beantwoorden. Vanuit de regio en de CleanTech Agenda wordt uiteraard ook naar andere regio’s gekeken.

Burgerbelang constateert dat er de afgelopen tijd heel veel is gebeurt. Tegelijkertijd lijkt het er op dat er hem ook veel ontgaat. Waar ligt dat aan? Ook vraagt Burgerbelang zich af waar ligt voor de raad de invloed en welke mogelijkheden zijn er?

De heer Heidema geeft aan dat er de laatste tijd veel is gebeurt. Er staat ook nog veel op tafel. Het gevoel van Burgerbelang is te begrijpen. Het jaarverslag en de werkplannen van de regio zijn voor de raad ook het moment om iets meer achtergrond informatie te krijgen. Uiteraard komen ook de presentaties beschikbaar.

De Forumvoorzitter geeft het woord aan de heer H. van der Hoeve voor een presentatie over de Omgevingsagenda. De presentatie is bij de stukken gevoegd.

De heer Heidema nodigt iedereen uit om langs de stellingen te lopen. Bij iedere stelling staat een medewerker om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

Gesprekken over de Omgevingsagenda in enkele groepjes.

De heer Heidema vat de verschillende gesprekken in kleine groepjes samen als een geanimeerde discussie over de Omgevingsagenda. Constateert is dat er op dit moment heel veel gebeurt. De heer Heidema is trots op de inbreng van bedrijven, overheden en burgers. De ontwikkelingen vragen nu ook om ruimte te geven en vertrouwen te hebben. In januari of februari kan de raad een zienswijze geven op de Omgevingsagenda.

De heer van der Heide geeft aan dat deze avond de eerste keer was voor hen. Zijn er nog tips?

De VVD geeft de complimenten voor de opzet van de avond. Als tip geeft de VVD mee: hou het zo chaotisch, dan is er ook ruimte voor het creatieve proces.

De PvdA ziet graag een digitale versie van de presentaties.

De Stadspartij geeft aan de presentaties graag vooraf te ontvangen.

GroenLinks ziet graag meer ruimte voor het gesprek en de discussies.

De Forumvoorzitter geeft het woord aan het College voor een laatste toelichting.

Het College bedankt de vertegenwoordigers van de regio voor deze avond. Het College wil twee punten meegeven. De regio moet zich er bewust van zijn dat een groot deel van de gemeenteraad nieuw is gekozen. Daarnaast zijn twee onderwerpen, CleanTech en de Regio Stedendriehoek als prioritaire regio in de Omgevingsvisie van de provincie opgenomen. Dit is een mooie verdienste van ons allemaal.

De Forumvoorzitter dankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in