Pagina delen

De Hanzehof: plan van aanpak en exploitatietekort seizoen 2014/2015

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. om kennis te nemen van het door de Hanzehof opgestelde plan van aanpak;
 2. om, van de genoemde scenario’s in het plan van aanpak, enkel het “Noodscenario” nader te onderzoeken;
 3. om, naast het “Noodscenario”, het scenario “Buitensociëteit” zoals beschreven in de toelichting, nader te onderzoeken;
 4. om een krediet van € 30.000,- beschikbaar te stellen voor extern advies en dit te dekken uit de bijstellingsnota;
 5. om het voorstel van de Hanzehof om betaald parkeren in te voeren aan de Fanny Blankers-Koenweg en het parkeerterrein achter de Hanzehal, af te wijzen;
 6. om het aantal incidentele festiviteiten van vier naar tien uit te breiden, mits de Hanzehof hiervoor draagvlak weet te creëren bij de directe omgeving;
 7. om een bijdrage van € € 126.564,- beschikbaar te stellen voor het exploitatietekort van seizoen 2014/2015 en dit te dekken uit het KTD-budget en de saldi-reserve.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Bezuinigingen KTD 2011

Na de besluitvorming in mei 2011 over de bezuinigingen is een taakgroep Hanzehof/Muzehof aan de slag gegaan om de bezuinigingen bij de beide organisaties te bewerkstelligen. Voor de Muzehof is een oplossing gevonden, met het bestuur en de directie van de Hanzehof zijn we nog steeds in gesprek om een oplossing te vinden.

Onderzoek BMC

Het bestuur van de stichting Hanzehof heeft lang gezegd dat zij de opgelegde taakstelling niet kan halen. Daarop is door BMC een Businesscase (febr. 2013) opgesteld. Daaruit bleek dat een bezuiniging mogelijk is, maar dat daarvoor wel een investering nodig is in de organisatie en in het gebouw. Daarop heeft de Hanzehof een Businessplan (juli 2013) opgesteld. Dit businessplan is op 4 juli 2013 aan uw raad gepresenteerd. Tijdens de presentatie bleek dat het businessplan onvoldoende was uitgewerkt, waardoor aan de Hanzehof een concreet plan van aanpak werd gevraagd.

Motie Help de Hanzehof van 22 april 2014

Op 22 april 2014 is een door de VVD en ChristenUnie ingediende motie door de raad aangenomen (2014-M0007 gewijzigd) waarin de raad het college opdraagt om met de Hanzehof in gesprek te gaan.

Collegebesluit 27 mei 2014 en raadsbesluit 8 juli 2014

Het college heeft op 27 mei 2014 het volgende besloten:

 1. directie en bestuur van stichting de Hanzehof gelegenheid te geven om, middels een gedegen plan van aanpak, uiterlijk 1 januari 2015, aan te tonen onder welke voorwaarden de Hanzehof een toekomstbestendig theater is;
 2. de raad voor te stellen om af te zien van de bezuinigingstaakstelling voor de Hanzehof voor het seizoen 2013/2014 (€ 87.500,-);
 3. de raad voor te stellen een bijdrage van € 62.500,- beschikbaar te stellen voor het exploitatietekort van seizoen 2013/2014;
 4. de raad voor te stellen een bedrag van € 65.000,- beschikbaar te stellen voor de omvorming van de organisatie in het seizoen 2013/2014;
 5. de raad voor te stellen om de totale eenmalige kosten van € 215.000,- te dekken uit de reserve KTD en de nog te ontvangen € 140.000,- van de Hanzehof i.v.m. btw-verrekening verbouw 2007.

De raad heeft op 8 juli 2014 ingestemd met bovenstaande voorstellen. In het raadsvoorstel is bij de kanttekeningen genoemd dat, indien uit het uitgewerkte plan van aanpak blijkt dat er voldoende vertrouwen is dat de voorgenomen maatregelen zorgen voor een toekomstbestendig Hanzehof, het exploitatietekort van 2014/2015 ter besluitvorming aan het gemeentebestuur kan worden voorgelegd.

Motie “Een vernieuwde blik op de Hanzehof”

Deze motie is op 19 juni 2015 ingediend door de Stadspartij Zutphen-Warnsveld. In deze motie verzoekt de raad het college te onderzoeken of kleine podiumkunsten in de binnenstad gehuisvest kunnen worden, of er een vernieuwende Hanzehof organisatie kan worden vormgegeven, om de mogelijkheden van privatisering van het huidige theater te onderzoeken en podiumkunsten centraal onderdeel te maken van de beleving van een culturele binnenstad. Deze motie is aangehouden en zal pas behandeld worden als de invulling van de Cultuurnota meer vorm heeft gekregen.

Cultuurnota

Binnen de cultuurbegroting moet er € 100.000,- aan bezuiniging gevonden worden. In de startnotitie is richting gegeven aan het vervolgtraject van de Cultuuragenda middels 4 thema’s: inspiratie, informatie, identiteit en innovatie. Daarbij is ook genoemd dat de besluitvorming over de Hanzehof in een parallel spoor zal verlopen. Van belang is dat de functie van podiumkunsten een belangrijk onderwerp is in de verdere uitwerking van de Cultuurnota. Deze verdere uitwerking bepaalt daarom voor een belangrijk deel de keuzes die gemaakt worden in de scenario’s voor de toekomst van de Hanzehof.

Plan van aanpak de Hanzehof

Op 14 oktober 2015 heeft de Hanzehof haar plan van aanpak gepresenteerd. De Hanzehof heeft met ondersteuning van het door de gemeente betaalde adviesbureau La Group een plan van aanpak opgesteld. Het is geen gezamenlijk plan van de gemeente en de Hanzehof, maar een plan van de Hanzehof zelf. Via ambtelijk en bestuurlijk overleg werd het plan van aanpak besproken en van commentaar voorzien.

Het plan is onder te verdelen in:

 • Maatregelen voor de exploitatie.
 • Maatregelen voor het vastgoed.

Maatregelen voor de exploitatie

In het plan van aanpak worden zeven maatregelen genoemd die moeten leiden tot een extra opbrengst van
€ 200.000,- aan het eind van het seizoen 2017/2018.

De Hanzehof vraagt aan de gemeente om mee te werken aan het invoeren van betaald parkeren (opbrengst ca. € 50.000,-) en het uitbreiden van het aantal incidentele festiviteiten met veel geluid van vier naar tien (opbrengst ca. € 12.500,-).

Maatregelen voor het vastgoed

In de huidige situatie moet de Hanzehof regelmatig een beroep doen op de gemeente voor investeringen in de accommodatie en om het exploitatietekort te dekken. Voor een groot deel is dit te wijten aan onvoldoende kunnen reserveren door de Hanzehof voor groot onderhoud.

Onderzoeken door vastgoedadviseurs (BMC, WDW en MPC) hebben aangetoond dat er te weinig geld beschikbaar is voor groot onderhoud van de accommodatie. Naast een eenmalige investering van € 2,6 mln. zou over een periode van 10 jaar er eigenlijk jaarlijks € 95.000,- en over een periode van 20 jaar zelfs € 195.000,- extra gedoteerd moeten worden in de voorziening groot onderhoud . Deze dotaties gebeuren nu niet, waardoor de Hanzehof steeds het hoognodige aan onderhoud uitvoert en voor grote investeringen een beroep op de gemeente moet doen.

In het plan van aanpak noemt de Hanzehof de volgende onderhoudsscenario’s:

Scenario

Eenmalige

investering

Looptijd

Extra jaarlijkse

subsidie

Noodscenario

€ 1.200.000,-

5 jaar

€         0,-

Instandhouding

€ 2.600.000,-

10 jaar

€ 95.000,-

Instandhouding

€ 2.600.000,-

20 jaar

€ 195.000,-

Upgrading

€ 4.500.000,-

20 jaar

Niet geraamd

Beoogd effect

Beoogd effect

Duidelijkheid over welk scenario voor de Hanzehof financieel en inhoudelijk voor de gemeente het meest wenselijk is.

Argumenten

1.1 Het bestuur van de Hanzehof heeft op 14 oktober 2015 het plan van aanpak officieel aangeboden aan de gemeente.

In een bijeenkomst in de Hanzehof heeft het bestuur en de directie het plan van aanpak gepresenteerd. Voor de bijeenkomst waren alle raadsfracties en het college uitgenodigd.

Het plan vraagt om een eerste reactie en keuzes voor het vervolgtraject.

2.1 Het door de Hanzehof in het plan van aanpak genoemde Instandhoudingsscenario en Upgradescenario zijn financieel niet haalbaar.

De Hanzehof vraagt bij twee scenario’s om structureel extra subsidie (€ 95.000,- bij 10 jaar en € 195.000,- bij 20 jaar) en een eenmalige bijdrage van € 2,6 mln. (instandhouding) of € 4,5 mln. (instandhouding + upgrading) voor de vastgoedexploitatie beschikbaar te stellen.

Beide genoemde scenario’s zijn op dit moment financieel niet haalbaar. Binnen de Cultuurbegroting moet zelfs € 100.000,- structureel bezuinigd worden.

2.2 Het door de Hanzehof genoemde “Noodscenario” is mogelijk financieel wel haalbaar.

Onderzocht wordt of de maatregelen voor de exploitatie en het vastgoed bij dit “Noodscenario” voldoende perspectief bieden om de komende vijf jaar te overbruggen en om over vijf jaar een definitief besluit te kunnen nemen over de toekomst van de Hanzehof.

3.1 Mogelijk dat het scenario “Buitensociëteit” een lange termijn oplossing biedt.

Het “Noodscenario” biedt een tijdelijke oplossing. Over vijf jaar moet er opnieuw substantieel geïnvesteerd worden in het complex.
In het scenario ‘Buitensociëteit” blijft, te allen tijde, de Buitensociëteit behouden. Onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijn met het complex en welke financiële en inhoudelijke gevolgen dit heeft.

4.1 Om het scenario “Buitensociëteit” goed te onderzoeken zal er extern advies ingehuurd moeten worden.

Er is binnen de gemeentelijke organisatie onvoldoende capaciteit en/of kennis voor advisering van bijvoorbeeld de taxatie van het complex, de benodigde bouwkundige en installatietechnische aanpassingen aan de Buitensociëteit, de juridische en fiscale gevolgen en de financiële consequenties voor exploitatie en beheer.

5.1 Het voorstel om betaald parkeren in te voeren kent veel nadelen en bezwaren.

In bijgevoegde memo d.d. 18 mei 2015 heeft het college het voorstel van de Hanzehof over betaald parkeren afgewezen. De belangrijkste bezwaren uit deze memo zijn:

 • Het past niet in het parkeerbeleid;
 • Het past niet in de omgeving;
 • Het gebied wordt aan de open baarheid onttrokken;
 • Het is een vorm van indirecte subsidie;
 • Het schept een precedentwerking;
 • Het geeft ongelijkheid ten opzichte van andere stichtingen en verenigingen.

6.1   De Hanzehof wil met zes extra evenementen € 12.500,- meeropbrengsten genereren.

Het uitbreiden van het aantal incidentele festiviteiten van vier naar tien is onderdeel van de maatregel “Horecaopbrengsten verhogen” (opbrengst € 25.000,-). Het aantal evenementen is nu beperkt, omdat het maximaal vier keer per jaar is toegestaan een festiviteit te houden waarbij de geluidsnormen worden overschreden. In het verleden is met de Hanzehof afgesproken dat de gemeente mee wilt werken mits de Hanzehof draagvlak creëert voor deze evenementen die de geluidsnorm overschrijden. Daarvoor is een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) nodig.

7.1 Over het afgelopen seizoen 2014/2015 heeft de Hanzehof een exploitatietekort van € 126.564,-.

Bij de behandeling van de exploitatietekorten van de seizoenen 2013/2014 en 2014/2015 op 8 juni 2014 heeft uw college gezegd dat, indien er een gedegen plan van aanpak ligt, het college bereid is om een bijdrage voor het exploitatietekort 2014/2015 aan de raad voor te leggen. Op 14 oktober 2015 heeft de Hanzehof aan deze vraag voldaan en haar plan van aanpak gepresenteerd aan college en raad. In het plan van aanpak wordt overigens nog uitgegaan van een tekort van € 185.000,-. Dit bedrag is ondertussen door de Hanzehof teruggebracht tot € 126.564,-. De Hanzehof geeft aan dat dit onder andere komt door meer bezoekers en door een scherper inkoopbeleid.

Kanttekeningen

5.1 Betaald parkeren niet invoeren zorgt voor minder geraamde opbrengsten van € 50.000,-.

De Hanzehof heeft de uitspraak van het college genegeerd bij de maatregelen zoals genoemd in haar plan van aanpak. Van de zeven maatregelen die samen € 200.000,- moeten opbrengen, zal € 50.000,- niet gerealiseerd worden. De Hanzehof zal hierdoor bij het nader onderzoeken van het “Noodscenario” nog € 50.000,- aan maatregelen moeten nemen.

6.1. Een aanpassing van de regelgeving werkt ook door naar andere inrichtingen.

Wanneer het aantal incidentele festiviteiten wordt verhoogd, betekent dit dat alle bedrijven in het aangewezen gebied hiervan gebruik kunnen maken. Dit betekent met name dat ook de mogelijkheid voor de horeca in de binnenstad om de geluidnorm te overschrijden wordt verhoogd van vier naar tien. Enerzijds is dat een versoepeling van de regelgeving die past binnen het streven om meer ruimte te geven aan ondernemers. Anderzijds betekent dit een grotere belasting voor omwonenden in de binnenstad met mogelijk een toename van het aantal klachten. Het is niet mogelijk om een regeling voor een individueel geval (alleen voor de Hanzehof/Hanzehal) op te stellen, omdat een verordening een algemeen verbindend karakter heeft.

Risico’s

Mogelijke risico's behorend bij de twee voorgestelde scenario's worden nader onderzocht.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het voorstel is om de komende periode twee hoofdscenario’s uit te werken en deze met elkaar te vergelijken:

“Noodscenario”

De Hanzehof gaat gedurende vijf jaar met een sluitende exploitatie werken. De subsidiesystematiek (wordt budgetfinanciering) wordt hierop aangepast. De Hanzehof gebruikt deze periode van vijf jaar om de exploitatie te verbeteren en om bijvoorbeeld een huurder te vinden die fors bijdraagt aan de exploitatie. Aan de accommodatie wordt alleen het hoognodige gedaan.

De mogelijke gevolgen die op voorhand voor dit scenario te voorzien zijn:

 • De Hanzehof heeft ca. € 190.000,- als buffer nodig om tekorten t/m seizoen 2019/2020 op te vangen.
 • De Hanzehof vraagt € 0,9 mln. (€ 0,3 mln. energiemaatregelen zijn al uitgevoerd) voor niet uit te stellen investeringen in de accommodatie als gevolg van achterstallig onderhoud.
 • Na 5 jaar wordt de gemeente opnieuw om een substantieel bedrag gevraagd voor investeringen groot onderhoud.

“Scenario Buitensociëteit”

Het complex bestaat grofweg uit drie onderdelen:

 • Buitensociëteit
 • Schouwburg met subzalen
 • Gedeelte van het complex wat door de Muzehof wordt gehuurd.

In het “scenario Buitensociëteit” blijft, te allen tijde, de Buitensociëteit behouden. Onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijn met de rest van het complex en welke financiële en inhoudelijke gevolgen dit heeft.

Een aantal mogelijke gevolgen voor dit scenario is vooraf te voorzien, omdat de Hanzehof waarschijnlijk niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Deze gevolgen zijn:

 • De gemeente wordt eigenaar van het complex.
 • De gemeente heeft een lening van € 7,5 mln. open staan en staat garant voor de openstaande lening van de Hanzehof van € 1,2 mln. Deze lening en garantstelling zal, minus de taxatiewaarde van het complex, in één keer moeten worden afgeboekt.
 • Er zal eenmalig geïnvesteerd moeten worden om de Buitensociëteit geschikt te maken.
 • Indien er niets meer met het complex de Hanzehof zou worden gedaan levert dit de gemeente jaarlijks € 996.200,- op. Dit bedrag zal aanzienlijk lager uitvallen daar de Buitensociëteit gehandhaafd blijft en er structureel kosten gemaakt worden voor de exploitatie en het beheer.
 • Er komt een andere beheervorm.

Rapportage/evaluatie

De raad zal waarschijnlijk in december 2015 een besluit nemen. De verwachte doorlooptijd van het onderzoek bedraagt ca. drie maanden. Besluitvorming zal in het tweede kwartaal van 2016 plaatsvinden. Besluitvorming over de Cultuurnota zal begin 2016 plaatsvinden. De uitkomsten hiervan kunnen meegenomen worden in het nader onderzoeken van de voorgestelde scenario’s .

Financiën

De gevraagde bijdrage voor extern advies van € 30.000,- wordt gedekt uit de bijstellingsnota.

De Hanzehof kent voor het seizoen 2014/2015 een exploitatietekort van € 126.564,-. Dit bedrag wordt als volgt gedekt:

Reserve KTD:             €   82.000,-

Saldi-reserve:              €   44.564,-

Totaal                          € 126.564,-

Voor het seizoen 2015/2016 verwacht de Hanzehof een tekort van € 125.000,- (plan van aanpak
pag. 24).

De financiële gevolgen voor het “Noodscenario” en “scenario Buitensociëteit” worden nader onderzocht.

 

Bijlagen

1. Plan van aanpak theater de Hanzehof

2. Motie “Help de Hanzehof” (gewijzigd)

3. Motie “Een vernieuwde blik op de Hanzehof”

4. Memo voorstel parkeren de Hanzehof

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0170

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 4 november 2015 met nummer 71329


de bespreking in de Forumvergaderingen van 30 november en 14 december 2015;


b e s l u i t :

 1. kennis te nemen van het door de Hanzehof opgestelde plan van aanpak;
 2. het college de opdracht te geven om het in het plan van aanpak genoemde “Noodscenario” uit te werken en de uitkomsten hiervan in het eerste kwartaal van 2016 ter besluitvorming aan de raad voor te leggen;
 3. het college de opdracht te geven in het eerste kwartaal van 2016 een plan van aanpak aan de raad voor te leggen hoe te komen tot een duurzame exploitatie van de theaterfunctie en doorontwikkeling van de Buitensociëteit, opgesteld samen met maatschappelijk betrokkenen met expertise.
 4. een krediet van € 30.000,- beschikbaar te stellen voor onderzoek naar een financieel duurzame exploitatie van de theaterfunctie en doorontwikkeling van de Buitensociëteit en dit te dekken uit de bijstellingsnota.
 5. een bijdrage van € € 126.564,- beschikbaar te stellen voor het exploitatietekort van seizoen 2014/2015 en dit te dekken uit het KTD-budget en de saldi-reserve.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 30 november 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Op 14 oktober 2015 heeft De Hanzehof zelf de Raadsleden uitgenodigd om hen te informeren over het Plan van Aanpak. Het college reageert in deze vergadering op het Plan van Aanpak van De Hanzehof en komt met een voorstel tot dekking van het exploitatietekort 2014-2015.

Er wordt door de Raad nog géén keuze gemaakt voor een scenario, maar wel wordt gevraagd om twee scenario's nader te onderzoeken. Tevens wordt verzocht om krediet beschikbaar te stellen voor extern advies en voor het exploitatietekort van het seizoen 2014/2015, om onder voorwaarden het aantal incidentele festiviteiten van De Hanzehof uit te breiden van vier naar tien, en om betaald parkeren aan de Fanny Blankers-Koenweg af te wijzen.

Het beschikbaar stellen van krediet en hiertoe de begroting overeenkomstig te wijzigen is een bevoegdheid van de Gemeenteraad op grond van artikel 189 en verder van de Gemeentewet.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 30-11-2015 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijJ. Boersbroek
VVDB. van der Veen
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de in grote getale opgekomen toeschouwers van harte welkom. Vervolgens wordt een kort resumé gegeven van de gang van zaken inzake het dossier tot dusverre. Hierna wordt kort het eigenlijke onderwerp geïntroduceerd. Na de inleiding krijgt het college het woord om de voorliggende stukken toe te lichten.

Het college geeft aan blij te zijn met de grote betrokkenheid van het publiek bij de Hanzehof. De Hanzehof speelt in de optiek van het college een belangrijke rol binnen de stad. Het college stelt voor om twee van de vier scenario’s samen met de Hanzehof te onderzoeken. Iedereen wil een levensvatbaar theater. Stoppen en afbraak is geen optie. Wel moeten keuzes gemaakt worden. Het noodscenario ziet men overigens als een noodscenario plus.

D66 vraagt per interruptie of een onderzoek naar de Buitensociëteit niet automatisch betekent dat daarmee de Hanzehof zal moeten sluiten.

Het college wil absoluut de Buitensociëteit en de Hanzehof met theater behouden. De culturele voorzieningen moeten op peil blijven, met een sluitende begroting.

De eerste inspreker, mevrouw M. van Tiel, directeur Theater Hanzehof krijgt het woord (reactie als bijlage bijgevoegd). Na afloop van de inspreekreactie krijgt het forum de gelegenheid vragen te stellen aan de Spreekster.

BewustZW vraagt of de veiligheid van het gebouw in niet in het geding is bij het noodscenario.

Mevrouw van Tiel geeft aan dat er weliswaar allerlei kleine mankementen zijn die dan blijven bestaan maar dat men er mee vooruit kan.

De VVD beschouwt het noodscenario als het kopen van tijd en vraagt aan de inspreekster of gedurende die tijd ook met andere stakeholders naar oplossingen zou willen zoeken.

Mevrouw van Tiel geeft aan dat de organisatie van de Hanzehof dit graag zou willen doen.

De fractie van de PvdA is van mening dat Zutphen een concertzaal en theater moet hebben. Naar aanleiding van het plan van aanpak van de Hanzehof wil men weten hoe de € 50.000 verkregen moeten worden.

Mevrouw van Tiel stelt voor dat tijdens voorstellingen het parkeerterrein gepacht zou kunnen worden van de gemeente. Ook kan op deze manier het parkeerprobleem opgelost worden

De fractie van Burgerbelang vraagt zich af of mensen dan niet verder in de wijk gaan parkeren. Tevens wil men weten of de organisatie Hanzehof ook probeert om de bezoekers er van bewust te maken dat men aan de achterkant kan parkeren.

Mevrouw van Tiel denkt dat dit zonder parkeerverbod niet afgedwongen kan worden.

Het CDA vraagt of mevrouw van Tiel blij is met het noodscenario.

Mevrouw van Tiel is van mening dat het gezien de huidige situatie een goede oplossing is. Over vijf jaar ziet de wereld er misschien wel heel anders uit.

De fractie van Burgerbelang vraagt of het plan wel toekomstbestendig is.

Mevrouw van Tiel antwoordt bevestigend. Het plan van aanpak voorziet in alle uitgaven tot 2020.

 

GroenLinks appelleert aan de komende burgerbegroting. Heeft mevrouw van Tiel een idee waar op cultuur bezuinigd kan worden.

Mevrouw van Tiel geeft aan dat dat niet aan haar is.

De voorzitter nodigt de tweede inspreker, mevrouw E. Cornelissen uit.

Mevrouw Cornelissen spreekt in haar functie als dramadocent namens de jeugd en jongeren (inspreekreactie bijgevoegd).

De voorzitter inventariseert of er nog vragen zijn aan mevrouw Cornelissen. Omdat deze uitblijven krijgt vervolgens de heer B. Gremmer het woord voor zijn inspreekreactie (inspreekreactie bijgevoegd).

Na afloop van de inspraakreactie en het uitblijven van vragen krijgt de volgende inspreker, de heer C. Witbraad het woord (inspreekreactie bijgevoegd).

Na afloop van de reactie vraagt Burgerbelang of de Buitensociëteit niet beter benut kan worden.

De heer Witbraad is van mening dat dit inderdaad wenselijk is maar dat Hanzehof en Buitensociëteit beiden een eigen functie hebben.

De laatste inspreker is de heer J. van der Meulen. (inspreekreactie bijgevoegd). Na afloop van zijn inspraakreactie overhandigd hij aan het college een bundel met 1400 steunbetuigingen voor de Hanzehof (bijgevoegd als bijlage).

De voorzitter inventariseert of er nog vragen zijn aan de laatste inspreker. Omdat dit niet het geval blijkt te zijn wordt het forum nu in de gelegenheid gesteld vragen te stellen aan het college.

BewustZW ziet in de tekst van het college andere dingen staan dan het behoud van de Hanzehof. Is dit juist?

Het college geeft aan dat in de scenario’s de risico’s staan benoemd. Wat betreft het college blijft de Hanzehof gewoon bestaan. Het college kijkt naar de mogelijkheden van een Noodscenario plus en bestudeert ondermeer de financiële gevolgen.

De SP geeft aan dat in het Buitensociëteitscenario inderdaad staat dat als dit scenario wordt gevolgd de Hanzehof sluit.

Het college benadrukt dat de rol van de Buitensociëteit belangrijker moet worden maar dat de Hanzehof moet blijven voortbestaan.

De SP vraagt waarom er dan een nieuw onderzoek moet komen terwijl er een plan van aanpak ligt.

Het college zegt dat dit noodzakelijk is omdat er een aantal aspecten niet in staan.

BewustZW vraagt of de tekst anders geformuleerd kan worden.

De fractie van de VVD merkt op dat er nu gevraagd wordt om in te stemmen met een onderzoek en niet om in te stemmen met één van de vijf punten. Met het noodscenario kopen we tijd en kunnen we de komende vijf jaar naar de functie van de Hanzehof kijken.

Het college beaamt dit

BewustZW geeft in reactie aan dat het wel klopt dat er gevraagd wordt om in te stemmen met een onderzoek, maar dat in de besluittekst wel verwezen wordt naar de toelichting, vandaar ook het verzoek de tekst aan te passen. Daarbij sprak BewustZW uit dat het onderzoek, zoals het nu voorligt, sterk gericht is op onderzoek doen naar sluiting van de Hanzehof, terwijl de fractie van mening is dat onderzoek gericht moet zijn op het openhouden van de Hanzehof.

GroenLinks is van mening dat functie, gebouw en organisatie uit elkaar moeten worden gehouden. De functie moet behouden blijven door het gebouw en de organisatie hierop aan te passen.

Het college zegt in een noodscenario plus te kijken naar extra mogelijkheden. Zo kan de verkoop van het gebouw worden overwogen.

De ChristenUnie wil graag date r een snel akkoord komt over het noodscenario zodat verdergegaan kan worden met het onderzoek.

D66 sluit zich aan bij de opmerking van de ChristenUnie. D66 is wel ongelukkig met de formulering omtrent het behoud van de Hanzehof in het Buitensociëteitscenario.

Het college is blij met de steun van de ChristenUnie en D66. De Hanzehof moet behouden blijven . Wel moet nagedacht worden over de toekomst.

De ChristenUnie geeft aan dat dit niet overal even helder verwoord staat.

Het CDA concludeert dat niemand de Hanzehof wil sluiten. Men denkt dat de voorstellen zoals gedaan in het plan van aanpak wel van belang kunnen zijn voor het voortbestaan. Kiezen voor een noodscenario kan ook kiezen voor betaald parkeren betekenen.

De VVD vindt ook dat betaald parkeren niet zomaar afgewezen moet worden.

De SP roept er toe op om geld vrij te maken voor het theater.

De PvdA geeft aan dat ook in het noodscenario er geld wordt uitgetrokken voor de Hanzehof. Daarnaast vindt men dat bij het noodscenario moet betaald parkeren niet worden uitgesloten.

Burgerbelang betwijfelt of parkeren de oplossing is.

De PvdA denkt dat het de moeite waard is om naar betaald parkeren te kijken. De bezoeker heeft zelf de keuze.

Ook de ChristenUnie vindt dat ideeën niet te snel weggegooid moeten worden. Denk na over het betaald parkeren. Inzake de vraag om meer evenementen te mogen houden is men van mening dat het zoeken naar consensus niet behoort te liggen bij de Hanzehof maar dat bezwaren via de normale gemeentelijke weg afgehandeld horen te worden.

Burgerbelang vreest voor een precedentwerking bij het toestaan van meer evenementen of het invoeren van betaald parkeren.

BewustZW is evenals de ChristenUnie van mening dat de gemeente de bezwaren bij meer evenementen moet beoordelen.

D66 merkt op dat iedereen het noodscenario omarmt. Tevens vraagt men of de provincie kan bijspringen.

Het college geeft aan dat de provincie pas vanaf 2017 weer geld ter beschikking heeft. Theaters zijn bovendien geen provinciale prioriteit. Wellicht kan men wel wat doen voor de Buitensociëteit.

Het college vindt dat we goed moeten nadenken of we betaald parkeren wel willen. Er zit immers ondermeer ook een sportvereniging. Andere partijen kunnen anders ook om betaald parkeren vragen. Daarom bestaat er een voorkeur om op een andere manier te kijken hoe de begroting sluitend gemaakt kan worden.

D66 vraagt om het helder op papier formuleren wat beoogd word met de scenario’s.

De fractie van de SP spreekt haar vertrouwen uit in de Hanzehof. Men wil graag dat er geïnvesteerd wordt in cultuur en dat nog eens nagedacht wordt over alle scenario’s

De VVD denkt dat de bezwaren inzake betaald parkeren niet onoverkomelijk zijn. Wel moet het voorstel tekstueel aangepast worden zodat alles helder is.

Het college zegt dit toe.

De ChristenUnie vraagt of het aangepaste stuk over twee weken terug kan komen in het forum. Dan kan het de zelfde avond nog door voor behandeling in de raad.

Ook BewustZW wil een aangepast stuk.

De VVD geeft aan dat dit strikt genomen niet hoeft daar over de besluittekst zelf geen discussie bestaat

De SP en D66 geven aan te hechten aan behandeling in het forum.

De voorzitter concludeert dat het stuk nog niet rijp is voor behandeling in de raad en schorst de vergadering.

Bijlagen

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Behandeld in Forum van 14 december 2015 Naar boven

Toelichting griffie

In het Forum van 30 november 2015 is uitgebreid de ruimte gegeven aan insprekers om hun bijdrage te leveren.

In het daarop volgende gesprek tussen de forumleden en het college ontstond een duidelijk beeld van het gewenste vervolg. Omdat de interpretatie van de door het college voorgestelde besluittekst uiteen liep en omdat het onderlinge gesprek nog niet helemaal in de beschikbare tijd kon worden afgerond, werd aangegeven dat een vervolgbehandeling in het Forum van twee weken later gewenst is. Daarbij werd opgemerkt dat het voorstel ook geagendeerd kan worden in de raadsvergadering later op die avond.

De geschorste forumvergadering wordt nu hervat om de discussie af te ronden en te beoordelen of de nieuw opgestelde besluittekst de tijdens de Forumbehandeling van 30 november 2015 aangegeven richting goed verwoord.

De nieuwe concept besluittekst staat op de website, in de bijlage is een toelichting op dit gewijzigde concept besluit opgenomen.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 14-12-2015 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
M. Wasser
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijJ. Boersbroek
VVDB. van der Veen
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWT. Marks
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heropent de vergadering en geeft een korte inleiding, waarna hij het woord geeft aan het college om een korte toelichting te geven op de wijzigingen ten opzichte van het eerdere voorstel aan de raad, zoals dat in het Forum van 30 november 2015 is besproken. De conclusie van dat Forum was dat het voorstel onvoldoende was besproken, zodat het voorstel nogmaals in een oordeelsvormende forumvergadering moet worden besproken.

Het college geeft aan dat in het Forum van 30 november 2015 is gebleken dat de besluitpunten niet helder genoeg waren geformuleerd. Reden voor het college om de besluitpunten op een aantal onderdelen aan te passen. Het betreft hier de (oude) besluitpunten 2 tot en met 6. Er ligt nu een voorstel voor met 5 besluitpunten, waarbij het met name gaat om de besluitpunten 2, 3 en 4. De wijze van exploiteren van De Hanzehof en het betaald parkeren komt, als het aan het college ligt, terug in het in het eerste kwartaal van 2016 op te stellen plan van aanpak.

Lijst Van Vliet geeft aan de plannen van het college te steunen.

De SP merkt op dat er opnieuw geen keuzen worden gemaakt, zodat over 5 jaar weer deze discussie moet worden gevoerd. Er moet worden geïnvesteerd in De Hanzehof, zodat het een toekomst heeft.

De VVD vraagt waar de SP de financiële dekking om deze keuze te maken vandaan haalt.

De SP geeft aan dat de kosten die nu weer zijn gemoeid met de talloze onderzoeken en adviezen die er al eerder zijn gevraagd aan adviseurs en consultants ook hadden kunnen worden geïnvesteerd in De Hanzehof.

Burgerbelang geeft aan dat het er nu vooral om gaat om tijd te winnen met dit voorstel, zodat er goed gekeken kan worden naar de toekomst van De Hanzehof en doet de toezegging hierover mee te willen denken.

De SP sluit zich waar het betreft het meedenken aan bij Burgerbelang.

D66 merkt op dat college en raad eigenlijk op dezelfde lijn zitten: behoud van De Hanzehof. Het probleem is alleen dat er nu geen geld beschikbaar is, zodat er gekeken moet worden naar de lange termijn. D66 heeft daarom een amendement voor vanavond voorbereid, dat behandeld zal worden in de raad, waarin een aantal aanscherpingen op het voorstel van het college aan de raad worden gedaan. D66 vraagt om een reactie hierop van het college en wil weten waarom een aantal vragen buiten het aan de raad voorgelegde besluit zijn gehouden.

Het college merkt in reactie op Burgerbelang en SP op blij te zijn dat men wil meedenken. Naast het uitvoeren van het noodscenario is het van belang om mee te denken over de vraag hoe nu verder. Er kan immers niet vijf jaar daarmee worden gewacht. Daarbij is de hamvraag: wat is nodig voor een duurzame exploitatie van De Hanzehof? Hier moet onderzoek naar worden gedaan en zal er een investeringsplan moeten worden opgesteld.

Het CDA reageert instemmend op het duurzame plan. Is dit alleen bedoeld voor de komende vijf jaar of wordt er ook gekeken voor de periode na ommekomst van die vijf jaar?

Het college geeft aan dat het ook bedoeld is voor na die vijf jaar, omdat dat getuigt van een visie die je dan op de exploitatie van De Hanzehof hebt.

De PvdA merkt op dat er bijstellingen, etc. zijn gedefinieerd, maar deze zijn nog ‘los en open’. Een strakke definiëring van de onderzoeksvraag is dus wenselijk. Welke functie krijgt krijgt De Hanzehof/ De Buitensociëteit straks? Blijft dat toneel- en concertfunctie?

Het college geeft aan dat dit laatste dus te onderzoeken is, waarbij het openhouden wel het uitgangspunt is. In den lande zijn er voorbeelden waaruit mogelijk een scenario voor De Hanzehof kan worden ontwikkeld. Maar dat moet dus juist onderzocht worden, zoals blijkt uit het voorstel van het college aan de raad.

D66 wil daarom dat alle scenario’s aan de orde moeten komen in het op te stellen plan van aanpak. Wat vindt het college hiervan?

Het college geeft aan dat het er om gaat dat de mogelijkheden moeten worden onderzocht om een duurzame exploitatie van De Hanzehof te kunnen realiseren.

De PvdA is benieuwd naar de veronderstellingen van het college. Men zou graag zien dat er bij De Hanzehof ook wordt gehandeld als bij het Broederenklooster, waarbij er een externe begeleidingscommissie is ingesteld, die zich goed heeft gekweten van haar taak. Waarom zou dat hier ook niet kunnen worden gedaan?

Het college geeft aan dat hier wel in besluitpunt 3 aan wordt gerefereerd: ‘opgesteld samen met maatschappelijk betrokkenen met expertise’. Hoe het precies vorm moet gaan krijgen is echter op dit moment nog niet duidelijk.

De ChristenUnie is blij met dit voorstel van het college, maar vraagt zich tegelijkertijd wel af wat er na het noodscenario moet gebeuren? De financierigsmiddelen zitten onder meer in het betaald parkeren en de vergunningen, maar daar is niets meer van terug te vinden in het raadsvoorstel. Daarnaast kost goed onderzoek eenvoudigweg tijd. Is er een termijn te geven wanneer het plan van aanpak gereed is?

Het college geeft aan dat het de bedoeling is om in het eerste kwartaal van 2016 een plan van aanpak aan de raad voor te leggen.

D66 merkt op dat niet realistisch te vinden, omdat er nog geen concrete onderzoeksvraag ligt. Bovendien er wordt tussentijds uitvoering gegeven aan het noodscenario, waarom dan de haast? Het zou wel mooi zijn als januari haalbaar blijkt te zijn.

Het college merkt op nu wel door te willen pakken. Wat is immers het nut van langer wachten? De onderzoeksvraag komt in feite neer op de eenvoudige vraag: hoe is De Hanzehof in de toekomst duurzaam te exploiteren?

D66 ziet dit graag wel op papier, omdat er wel een bedrag van € 30.000 mee gemoeid is.

Het college geeft aan dat het plan van aanpak wordt gedeeld in het Forum.

BewustZW vraagt zich af wat de insteek van het onderzoek is: behoud of sluiting van De Hanzehof? Uit de toelichting bij het raadsvoorstel blijkt dit niet duidelijk. Hoe kijkt het college aan tegen het amendement van D66?

De VVD sluit zich hierbij aan. Er is geen stuk waaruit blijkt welke kant het nu op gaat met De Hanzehof. Wat is de koers van het college, maar ook van de raad? Als dit vanavond in de raad komt, is wat de VVD betreft niet duidelijk welke richting nu wordt ingezet.

Het college geeft aan dat het de bedoeling is dat er een onderzoek wordt uitgevoerd naar het gebouw, maar ook naar de andere wijze van exploiteren van De Hanzehof.

De VVD constateert dat de tekst in het raadsvoorstel niet geheel strookt met de vanavond mondeling gegeven toelichting door het college, zodat mogelijk hetzelfde dreigt als tijdens de vorige behandeling in het Forum.

Het college geeft aan dat het betaald parkeren is afgewezen, maar dat het college hier nog een keer goed naar wil kijken, omdat dit ook te maken heeft met de wijze van exploiteren van De Hanzehof.

De voorzitter vraagt of het raadsvoorstel rijp is voor behandeling in de raad.

VVD, Lijst Van Vliet, D66, BewustZW, PvdA achten het voorstel niet rijp voor behandeling.

GL acht het voorstel wel rijp voor behandeling: er is een noodscenario, waarbij er aanvullend onderzoek word uitgevoerd.

Het college acht het voorstel rijp voor behandeling.

De voorzitter vraagt aan het college of er een noodzaak is dat er over dit voorstel vanavond in de raad wordt besloten.

Het college geeft aan dat die noodzaak er niet is.

BewustZW en het CDA merken op dat het Forum het eigenlijk in grote lijnen eens is met de in het voorstel gekozen richting, maar dat de tekst in enkele besluitpunten wellicht nog wat aanpassing vergen.

De voorzitter vraagt of het voorstel in de raad behandeld kan worden als de tekst in enkele besluiten zou worden aangepast.

De VVD ontmoedigt het college om dit voorstel vanavond in de raad te laten behandelen, maar kan zich vinden in behandeling in de raad, gegeven de eventuele aanpassing van de tekst in enkele besluitpunten. De overige partijen kunnen zich ook hierin vinden.

De voorzitter sluit de vergadering, maar niet dan nadat hij heeft vastgesteld dat het voorstel in de raad kan worden behandeld en dat de raad verder over de eventuele aanpassing van de tekst van de besluitpunten kan beraadslagen. Hij wijst het aanwezige publiek er tot slot nog op dat het punt van De Hanzehof op de agenda van de raad naar voren is gehaald, zodat het publiek daar bij kan zijn en niet de hele avond hoeft te wachten.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 14 december 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 14-12-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
De besluitpunten 3 en 4 zijn komen te vervallen. De SP heeft tegen besluitpunt 2 gestemd. Het ingediende amendement (2015-A0006) is weer ingetrokken.
Amendement(en) ingediend maar niet aangenomen

Amendement(-en):