Pagina delen

Presentatie nieuwe aanpak voortijdig schoolverlaten 2017

Inhoud

Zie de bijlage.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 30 januari 2017 Naar boven

Toelichting griffie

Er wordt een presentatie over de nieuwe aanpak van voortijdig schoolverlaten gegeven. Na afloop van de presentatie (max. 15 min.) is er gelegenheid om vragen te stellen over hetgeen is gepresenteerd.

Als achtergrondinformatie kunnen de volgende documenten worden gebruikt:

  1. samenwerkingsovereenkomst VSV en memo hierover aan Forum/raad (Lijst ter inzage liggende stukken 19 december 2016 ((https://raad.zutphen.nl/vergaderstukken/ingekomenstukraad/regionaal-programma-voortijdig-school-verlaten-vsv-2016-2020 )
  2. Jaarkrant Leerplicht/RMC (Lijst ter inzage liggende stukken 30 januari 2017 (https://raad.zutphen.nl/vergaderstukken/ingekomenstukraad/jaarkrant-leerplicht-rmc-2015-2016)

 

 

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 30-01-2017 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom. Ze vraagt of het nodig is de presentatie te houden. Uit de reacties van het forum blijkt dat dit gewenst is.

Het college geeft een korte presentatie over voortijdig schoolverlaten (VSV). Omdat het een informatief forum is, stelt de wethouder de vier ambtenaren voor die bij VSV betrokken zijn (zie de presentatie voor hun namen).

D66: Waar liggen de grootste kansen en uitdagingen om het VSV-cijfer te reduceren?

Ambtelijke ondersteuning: De kansen liggen in de samenwerking met andere partijen. De uitdaging is het goed overbrengen van de boodschap naar de scholen.

Stadspartij: Gaat VSV ook over 18+ (kinderen ouder dan 18 jaar)?

Ambtelijke ondersteuning: Ja, het gaat over 18- en 18+. Wij volgen de jongeren tot hun 23e jaar. Ook scholieren volgen we – samen met diverse organisaties - na hun 18e, om hun schoolverzuim te voorkomen.

VVD: Zijn of worden de ouders van de jongeren ook betrokken bij jullie werk?

Ambtelijke ondersteuning: Ja, die proberen we er altijd bij te betrekken.

SP: Hoe gaan de gesprekken? Zijn er vervolgstappen?

Ambtelijke ondersteuning: Dat is afhankelijk van het probleem. Soms schakelen we hulpverlening in. In overleg met de jongere en de school zoeken we naar een oplossing.

SP: Hoeveel gesprekken zijn er als sprake is van verzuim?

Ambtelijke ondersteuning: Na het eerste gesprek is er vaak contact met een coach. Daarna is er een terugkoppeling. Het zijn vaak meerdere gesprekken, afhankelijk van het probleem.

College: Er zijn preventieve gesprekken en er zijn gesprekken als er daadwerkelijke uitval is.

Ambtelijke ondersteuning: Bij uitval is er een uitgebreid te volgen traject, als gezegd afhankelijk van de situatie. Wij houden veel meer preventieve gesprekken dan uitvalgesprekken.

CDA: Ik heb een vraag over het regionale programma en dan met name over het zogenoemde Schakelpunt. Is dat alleen nog maar van kracht in Deventer? Hoe staat het met Zutphen? Wordt er breder gekeken dan alleen maar het onderwijs?

Ambtelijke ondersteuning: Het Schakelpunt loopt al een tijdje. Het is voor jongeren van 16 tot 27 jaar. Als er teveel problemen zijn, dan is het Schakelpunt van belang. Het is in Deventer gestart en wij zijn nu aan het kijken of wij het ook in Zutphen kunnen opzetten. Er is een goede basis: in Zutphen werken de organisaties al goed samen en dat is belangrijk. In Zutphen willen we een Schakelpunt op maat maken; daar oriënteren we ons nu op.

ChristenUnie: Is er een tijdpad?

College: Nee, er is geen exact tijdpad beschikbaar. Er zijn nu gesprekken gaande. We kunnen snel acties oppakken. Er gebeurt al veel om VSV tegen te gaan/te reduceren. De sluitende aanpak komt eraan.

Stadspartij: Is de VSV-methodiek effectief?

Ambtelijke ondersteuning: De scholen zijn erg belangrijk; dat is een essentiële lijn.

Het college vult aan: Met de landelijke aanpak is het zogenoemde laaghangende fruit al geoogst. Nu zijn de resterende jongeren aan de beurt. Daar gaat meer werk in zitten, dat is een lastige groep. Het wordt daarbij steeds moeilijker om effectief te zijn.

GroenLinks: Wat zijn jullie ervaringen met 2GetThere Zutphen?

Ambtelijke ondersteuning: Goed. We brengen dit in bij de gesprekken. Jongeren kiezen zelf een eigen coach uit, maar wij houden de regie. Wij vinden het een goed instrument, vooral ook voor moeilijk bereikbare jongeren. In het begin was het wel aftasten: wat kunnen we ermee? Kunnen de coaches het wel aan? De ervaring tot nu toe is dat er een goede samenwerking is tussen de coaches en de leerplichtambtenaren. Na een half jaar ermee gewerkt te hebben, concluderen wij dat het vruchten begint af te werpen.

GroenLinks: Hoe denken jullie over een uitrol van dit initiatief naar de Stedendriehoek?

Ambtelijke ondersteuning: Daar kijken we nu naar. Het moet wel passen bij de lokale structuur.

PvdA: Wij hebben twee vragen:

  1. Er is verschil in verzuimcijfers op het reguliere VO en het MBO. Hebt u daar een verklaring voor?
  2. Hoe scoort Zutphen ten opzichte van andere gemeenten?

Ambtelijke ondersteuning: Op het MBO gaat de VSV-aanpak steeds beter werken, maar er is daar nog veel werk te doen. In Apeldoorn, Deventer en Zutphen is naar verhouding een grotere uitval dan in de omliggende kleinere gemeenten. De tendens in Zutphen is wel dat het aantal uitvallers daalt.

GroenLinks: Is er een stijging van de uitval in het basisonderwijs?

Ambtelijke ondersteuning: Wij volgen de leerlingen op nieuwe scholen nauwgezet.

D66: Hoe is de samenwerking met de sociale wijkteams?

Ambtelijke ondersteuning: We werken nauw samen met Aventus (spreekuur). We voeren samen gesprekken met de jongeren en schakelen waar nodig het CJG in of (bij 18+) Perspectief.

D66: Moeten we misschien de gemeentegrenzen loslaten?

Ambtelijke ondersteuning: De afstemming met de omliggende gemeenten wordt steeds belangrijker.

ChristenUnie: Hoe zit het met de fase als de jongeren hun startkwalificatie hebben behaald? Hoe ontwikkelt de werkgelegenheid zich dan? Vinden zij een plek op de arbeidsmarkt?

Ambtelijke ondersteuning: Wij zetten ons juist in voor jongeren die de startkwalificatie niet hebben. De verbinding onderwijs-arbeidsmarkt/bedrijfsleven kan nauwer. Daar werken we aan. We verbinden partijen.

Het college vult aan: Op dit vlak kunnen we nog meer verbindingen leggen.

CDA: Is de jobcoach een goed instrument?

College: Ja.

ChristenUnie: Het is het effect van het één of het ander; hoe vergroten we de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt?

College: Er is veel aandacht voor vermindering van jeugdwerkloosheid.

VVD: Hebben jullie een target afgesproken?

Ambtelijke ondersteuning: We hebben de ambitie geformuleerd dat er in 2020 maximaal 480 jongeren zonder startkwalificatie zijn.

D66: Niveau 2 betekent ook: geen startkwalificatie. Is dat meegenomen in die ambitie?

Ambtelijke ondersteuning: Nee.

Burgerbelang: Zijn er ook nieuwe doelgroepen en, zo ja, wat is het effect van de aanpak op hen?

Ambtelijke ondersteuning: Het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en het praktijkonderwijs horen er nu ook bij (op basis van rijksbeleid). Wij geven daarmee zoveel mogelijk kwetsbare jongeren aandacht.

Burgerbelang: Hebben jullie nu alle jongeren in beeld?

Ambtelijke ondersteuning: Ja, alle jongeren tot 23 jaar. Een uitzondering zijn de zogenoemde oud-VSV-ers (jongeren die in de afgelopen jaren uitval vertoonden). Die hebben we niet allemaal op de radar.

College: Wij gaan hard door met ons werk. Er is geen volgende (besluitvormende) stap richting raad.

Voorzitter: Wanneer is er resultaat van deze aanpak?

College: Volgend jaar maken we weer een jaarkrant met cijfers daarin. Dat kan aanleiding zijn voor een nieuw gesprek met het forum.

BewustZW: Ook tijdens de Voorjaarsnota kan het college natuurlijk rapporteren.

De voorzitter sluit daarop het forum.

 

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in