Pagina delen

Passend onderwijs in relatie tot de Jeugdwet

Inhoud

https://www.youtube.com/watch?v=EzVQDGDUP-Y

Bijlagen

Behandeld in Forum van 21 november 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Vanuit de raad is het verzoek gekomen om het onderwerp 'Passend onderwijs in relatie tot de Jeugdwet' te agenderen voor het Forum.
De heer Luuk van Aalst, directeur van IJssel | Berkel (samenwerkingsverband Passend Onderwijs) zal samen met Jaap van Riet (van het SWV PO voor het voortgezet onderwijs) een presentatie houden over dit onderwerp waarna fractieleden de gelegenheid hebben om vragen te stellen naar aanleiding van de presentatie en vervolgens in gesprek te gaan met de heren Van Aalst en van Riet over het onderwerp. 

Het college heeft in dit Forum geen (actieve) rol.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 21-11-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPE. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksL. Luesink
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDA. van Dijk
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnie
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Opening

De vz. opent de vergadering en heet de heren Van Aalst en Van Riet (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs) welkom. Het onderwerp is geagendeerd naar aanleiding van een verzoek uit de raad. D66 is initiatiefnemer van het verzoek en licht het verzoek om agendering toe.

D66 geeft aan dat zij het belangrijk vindt dat de raad wordt geïnformeerd over zijn rol m.b.t. passend onderwijs en over de raakvlakken tussen passend onderwijs en de Jeugdwet.

Vervolgens introduceren de heren Van Aalst en Van Riet zichzelf en wordt een filmpje vertoond over passend onderwijs.

 

Gesprek tussen Forum en de heren Van Aalst en Van Riet

D66: vraagt waar de link zit tussen passend onderwijs en de gemeente.

Van Aalst: indien kinderen extra ondersteuning (zorg) nodig hebben dan ligt er een relatie met de Jeugdwet en komt de gemeente in beeld.  Vaak is er sprake van meervoudige problematiek.

Burgerbelang: hoe groot is de doelgroep in Zutphen?

Van Riet: het voortgezet onderwijs kent 8.000 leerlingen in deze regio waarvan de helft uit Zutphen. In het speciaal onderwijs gaan veel leerlingen uit Zutphen buiten Zutphen naar school. 

Van Aalst: in primair onderwijs gaat het om 15.000 leerlingen waarvan 200 in het speciaal onderwijs en 300 in het speciaal basis onderwijs. Zutphen is hofleverancier in het speciaal (basis)onderwijs met in totaal ca. 100 leerlingen.

Stadspartij: ligt er ook een rol voor het CJG en wat is die rol?

Van Riet: onderwijs en jeugdhulpverlening hebben elkaar nodig. Met het CJG is afgesproken dat de 'vindplek' van de problematiek het uitgangspunt is van de hulpverlening. Onderwijs en CJG houden elkaar wel wederzijds op de hoogte.

D66: waarin zit hier de grootste uitdaging?

Van Aalst: de inkomsten in deze regio gaan komende jaren afnemen met € 1,5 mln. Daarnaast dienen hulpverleners in onderwijs en jeugdzorg die vooraan zitten in het hulptraject mandaat en vertrouwen te krijgen om snel(ler) hulp te kunnen verlenen. Tot slot is er veel aanbod in jeugdzorgverleners hetgeen ten koste kan gaan van snelheid en kwaliteit van hulpverlening wat weer leidt tot wachtlijsten. Er ligt een uitdaging om dit sneller te regelen.

VVD: het jaarbericht 2014-2015 is indrukwekkend. Wel wordt een gigantische organisatie opgetuigd om alles te realiseren. Wordt bij de andere financieringswijze het aantal leerlingen losgelaten? De bedoeling van Jeugdwet en passend onderwijs is om minder snel 'etiketten te plakken' op betrokkenen. Wordt daarin geslaagd?

Van Aalst: de bureaucratische laag is gecentraliseerd en daardoor verminderd met de helft van het aantal fte's. De bedoeling is dat het samenwerkingsverband nog verder krimpt. Bij leerlingen die naar het speciaal onderwijs gaan is geen enkele diagnose voorwaardelijk. Met ouders, onderwijs en jeugdhulp wordt bezien wat nodig is om een  kind te helpen. Het aantal diagnoses is aan het afnemen maar als het helpt om een diagnose te stellen is het wel goed om dat te doen. Op termijn krijgt het samenwerkingsverband € 500/leerling. Dit is gebaseerd op het totale budget voor speciaal onderwijs(zorg) in relatie tot het totaal aantal leerlingen in samenwerkingsverbanden. Het budget dat verwijst naar speciaal onderwijs gaat daar van af.

GroenLinks: wat betekent dit concreet en op welke termijn gaan we daar welke consequenties van merken?

Van Riet: er is vijf jaar de tijd om aan de verevening te voldoen en alles terug te brengen naar het landelijk gemiddelde. Ondersteuning binnen de scholen is in deze regio meer dan gemiddeld in Nederland. Op termijn moet dit met minder middelen gebeuren maar niet ten koste van de kwaliteit. 

VVD: in Zutphen kennen we Onderwijszorgcentrum. Is er in verschillende plaatsen sprake van een verschillende situatie?   

Van Riet: de situatie is in principe in alle gemeenten hetzelfde. Alle gemeenten dragen bij aan het Onderwijszorgcentrum.

Van Aalst: basisonderwijs heeft geen Onderwijszorgcentrum. Wijkcoaches sluiten aan in ondersteuningsteam op de scholen en verwijzen van daaruit door naar CJG.

Burgerbelang: wordt voldaan aan de missie dat 'alle kinderen uit de regio succesvol naar school gaan'?

Van Aalst: grotendeels wel. Gemiddeld zitten 5-9 kinderen thuis. Dat zijn kinderen met meervoudige problematiek.  

D66: hoe ligt dat aantal bij voortgezet onderwijs?

Van Riet: ongeveer gelijk.

D66: hoe gaat het bij de gemeente Zutphen met de ontschotting tussen CJG en Onderwijs in gevallen van meervoudige problematiek?

Van Riet: er wordt goed samengewerkt en snel gekeken wie de casus oppakt en er is vrij snel een casemanager die de verantwoordelijkheid pakt. 

Van Aalst: in het primair onderwijs wordt samenwerking ook als goed ervaren. Voor de kleine groep kinderen die niet binnen het reguliere systeem past, zou nog wel gekeken kunnen worden hoe hier beter maatwerk voor kan worden geleverd.

BewustZW: vraagt een toelichting op de eerder genoemde uitdagingen in relatie tot de meerdere jeugdzorgregio's waarmee het samenwerkingsverband te maken heeft.

Van Aalst: het samenwerkingsverband heeft te maken met regio Midden IJssel en met regio Achterhoek. In sommige situaties is dat lastig.

PvdA: informeert of er een toename is van het aantal kinderen dat wisselt van basisschool en hoe daarmee wordt omgegaan?

Van Aalst: er is keuzevrijheid van scholen dus ouders kunnen zelf kiezen naar welke school hun kind gaat. Als het in geval van een wisseling nodig is dat expertise mee moet dan gebeurt dat en in voorkomende gevallen wordt ook gekeken of er aanvullende expertise gewenst is.

Burgerbelang: in het jaarbericht staat een aantal ontwikkelingen voor 2015-2016. Kan er een update worden gegeven van de stand van zaken van de onderwerpen die als vooruitblik zijn genoemd?

Van Aalst: er is samenwerking rondom thuiszitters, maatwerk voor hoogbegaafden en het samenwerkingsverband is gekrompen in personeel. In het Bestuursverslag 2015 en in de kwartaalrapportages wordt ook ingegaan op ontwikkelingen. Deze zullen worden toegestuurd aan de raad.

GroenLinks: er is aangegeven dat soms 'onorthodoxe' maatregelen genomen dienen te worden om maatwerk te kunnen leveren. Kan de gemeente daar een rol in spelen?

Van Riet: in een vroegtijdig stadium aan tafel komen zitten in geval van gesignaleerde problematiek. 

Van Aalst: creëer een potje ('geluksgeld') waarmee buiten de gebaande paden iets kan worden gedaan voor kinderen zonder indicatiestelling.  

College: er wordt nagegaan in hoeverre dit kan worden gerealiseerd. Er dient wel te worden gewaakt voor precedentwerking en het dient geen vanzelfsprekendheid te worden dat de gemeente 'alle gaten gaat dichtlopen'. Het gaat om bijzondere situaties waar een steuntje in de rug kan worden geboden.

CDA: wat maakt het jaarbericht kenmerkend voor IJssel-Berkel?

Van Aalst: in deze regio is sprake van negatieve verevening en krimp. Dit noodzaakt tot samenwerking. Alle schoolbesturen zijn daartoe bereid. Ook het opzetten van Taalschakelklassen is kenmerkend voor de sfeer in deze regio.

Met betrekking tot de huisvesting van Cluster IV leerlingen wordt aan het Forum meegegeven dat het wenselijk is dat hierover op korte termijn duidelijkheid komt en dat het wenselijk is dat betrokken partijen aan elkaar verbonden kunnen worden. 

VVD: waar zitten de hobbels voor gereedmaken van die huisvesting?

College: er is geen sprake van hobbels. Als Cluster IV school is nieuwbouw wenselijk. Voor de beoogde locatie is een bestemmingsplanwijziging in voorbereiding. Die procedures kosten tijd.

Van Aalst: roept het Forum op om verder te kijken dan alleen de m2 die nodig zijn voor onderwijs. Kijk ook naar een eventuele koppeling met een medisch kinderdagverblijf al zijn er dan meer m2 nodig dan alleen voor onderwijs.

Van Riet: passend onderwijs heeft ook te maken met huisvesting. Behalve goed onderwijs dient ook sprake te zijn van goede huisvesting.

College: Het hangt af van de rol, verantwoordelijkheid en eigenaarschap of er andere voorzieningen ondergebracht zullen worden in een (nieuw te bouwen) schoolgebouw. De raad kan uitgangspunten meegeven.

VVD: is inspectie minder snel in het transformeren dan dat gewenst is?

Van Aalst: ja.

Stadspartij: het genoemde 'geluksgeld' geeft een nare smaak want dit betekent dat iemand geluk heeft als hij/zij geholpen wordt terwijl er recht is op passende hulp. Over welke situaties gaat het en kan dit niet toch worden ingepast in passende, bestaande budgetten? Het hoort zo niet.

Van Aalst: mee eens dat het niet hoort maar als regelgeving niet voorziet moet worden bezien of buiten gebaande paden om hulp kan worden geboden.

College: de term geluksgeld is gekozen om er een positief label aan te hangen.

PvdA: in het jaarverslag is te lezen dat een kwart van het budget niet is besteedt in 2015. klopt dat?

Van Aalst: accountantstechnisch wel. De werkelijkheid ligt genuanceerder omdat het niet bestede geld terugvloeit naar de schoolbesturen.

 

Slot

De vz. concludeert dat het Forum voldoende is geïnformeerd en dat het onderwerp voldoende is besproken. De raad ontvangt nog het Bestuursverslag 2015 en de vertaling van een aantal kwartaalrapportages (in de vorm van een factsheet Passend Onderwijs voor gemeenten) alsook een document van de heer Van Riet over 'Afstemming en samenwerking VO-onderwijs en jeugdhulpverlening in de regio Zutphen'.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in