Pagina delen

Initiatiefvoorstel 'Zutphen Regenbooggemeente'

De initiatiefgroep LHBT+ (D66, GL en VVD) stelt voor :

 1. een convenant te ondertekenen dat ertoe leidt dat de gemeente Zutphen-Warnsveld een Regenbooggemeente wordt;
 2. dat het project ‘Zutphen-Regenbooggemeente’ nader wordt uitgewerkt en wordt vormgegeven door de Initiatiefgroep in samenwerking met het college;
 3. in 2018 een eenmalig budget beschikbaar te stellen van 20.000 Euro ten behoeve van het ontwikkelen van beleid en het opstarten van een aantal projecten;
 4. uit te spreken dat het de bedoeling is dat naast de gemeentelijke organisatie de diverse groepen in de samenleving de projecten zelf gaan dragen.

Inhoud

Inleiding

Op 9 Mei 2016 hebben de fracties van D66 en GroenLinks de motie “Regenboog-zebrapad” ingediend. De aanleiding was dat er in de gemeente Zutphen-Warnsveld regelmatig berichten opdoken over toenemende intolerantie ten aanzien van LHBT-burgers ofwel burgers die lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender zijn[1].

Tijdens de betreffende forumbehandeling over de motie bleek dat de raad het onderwerp van groot belang acht, maar ook dat de aanleg van alleen een “Regenboog-zebrapad” hier niet het juiste antwoord op is. Aan de indieners van de motie werd gevraagd de motie te herformuleren en het onderwerp in breder perspectief te bezien.

De noodzaak van een bredere aanpak werd al snel duidelijk. De omvang van de problematiek blijkt onder meer uit onderzoeken van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). In ons land ziet 5 a 7 % van de bevolking zichzelf als homoseksueel en heeft 5% ambivalente gevoelens over hun genderidentiteit. Voor Zutphen-Warnsveld betekent dit dat tussen de vijf en zesduizend burgers tot de LHBT-groep kunnen worden gerekend. Anders dan in Zutphen bleken enkele omringende gemeentes al eerder LHBT-beleid geformuleerd te hebben.

Samen met de indieners van de motie, Ingrid Timmer (D66) en Victor Boldewijn (Groen Links), heeft Antje van Dijk (VVD) contact gelegd met Cor Witbraad en Paul Woerlee, COC-ambassadeurs, voor de regio Zutphen-Warnsveld (ressorterend onder COC Deventer). De genoemde raadsleden en COC-ambassadeurs zijn van start gegaan ‘initiatiefgroep LHBT+’ en zijn allereerst op zoek gegaan naar draagvlak voor actie binnen de gemeente. Het college heeft aangegeven hier een rol in te willen spelen en portefeuillehouder Patricia Withagen heeft gesprekken gevoerd met de initiatiefgroep. Daarnaast is er ambtelijke ondersteuning geboden.

Regenbooggemeente

Vanaf het begin is door de initiatiefgroep, gehoord verschillende partijen, de intentie uitgesproken zich bij de zogeheten Regenbooggemeenten aan te sluiten. De initiatiefgroep stelt zich ten doel de sociale situatie van LHBT+’s te verbeteren. Op 10 oktober 2014 tekende minister Bussemaker met 42 gemeenten het convenant Regenboogsteden. In 2017 willen deze (inmiddels 46) gemeenten aandacht voor LHBT+-emancipatie duurzaam verankerd hebben in hun lokale beleid. Tot op heden is er een subsidieregeling voor de Regenboogsteden van toepassing. Of deze regeling wordt verlengd is afhankelijk van besluitvorming in het nieuw te vormen kabinet.

Doelstellingen

De Initiatiefgroep heeft zich ten doel gesteld te onderzoeken op welke terreinen in Zutphen-Warnsveld voor de LHBT-burgers een sterke vooruitgang kan worden geboekt bij hun emancipatie en sociale veiligheid. Om dat te bereiken richt de initiatiefgroep zich op relevante organisaties uit het maatschappelijk middenveld.

Het zal duidelijk zijn dat een en ander een breed terrein bestrijkt. De initiatiefgroep ziet voor de gemeente een belangrijke rol voor:

 • het bevorderen van de sociale veiligheid van LHBT+ gemeenschap en het actief bestrijden van discriminatie in algemene zin (meldpunt discriminatie);
 • het bevorderen van de sociale acceptatie van seksuele en genderdiversiteit in het onderwijs;
 • het bevorderen van de sociale acceptatie van seksuele en genderdiversiteit in de zorg en thuiszorg;
 • het bevorderen van de sociale acceptatie van seksuele en genderdiversiteit in de sport;
 • het creëren van aandacht voor LHBT-vluchtelingen en statushouders;
 • een voorbeeldrol van de gemeentelijke organisatie;
 • het bevorderen van het maatschappelijk debat.

De omvang van het aandachtsgebied in de breedte van de samenleving en de urgentie van de problematiek, heeft de initiatiefgroep genoodzaakt een eerste keuze te maken voor drie speerpunten: onderwijs, ouderenzorg en gemeentelijke organisatie.

Onderwijs

In januari 2015 is bij het SCP een onderzoeksrapport verschenen waaruit blijkt dat LHBT-jongeren fors meer problemen hebben dan hetero-jongeren.[2] Zij hebben een minder goede relatie met hun ouders, spijbelen vaker, gebruiken meer verslavende middelen (zoals sigaretten of drugs) en hebben vaker te maken met psychische problemen en suïcidepogingen. Bij 22% van hen is niemand op de hoogte van hun seksuele voorkeur: 40% heeft te maken met negatieve reacties en pestgedrag. Dit heeft een negatieve relatie met psychosomatische, emotionele en gedragsproblemen.

Mede om deze redenen heeft de initiatiefgroep ervoor gekozen zich als eerste te richten op het voortgezet onderwijs. Na voorbereidende besprekingen met de directie en een vertegenwoordiger van een leerlingenraad van Het Stedelijk Lyceum, heeft op 15 mei ter inspiratie een gezamenlijke bijeenkomst met alle scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente plaatsgevonden tussen de directie/leraren, vertegenwoordigers uit de leerlingenraden en de initiatiefgroep. Gebleken is dat men erkent dat in de scholen het onderwerp LHBT+ al geruime tijd speelt. Er is een lijst van actiepunten opgesteld om gezamenlijk mee aan de gang te gaan en de bewustwording in de school voor leerlingen en leerkrachten op de agenda te zetten en ondersteuning te realiseren. Hieruit mag blijken dat het initiatief navolging vond (zie bijlage). In deze bijeenkomst hebben met name de leerlingen aangegeven dat symbolen een nuttige bijdrage tot het begrip kunnen leveren.

2. Ouderenzorg

LHBT+’s boven de 55 jaar zijn volwassen geworden in een samenleving waarin homoseksualiteit niet bepaald maatschappelijk geaccepteerd was. De samenleving is sindsdien in vele opzichten veranderd. Bijna alle wettelijke achterstanden zijn opgeheven, homoseksualiteit is zichtbaarder geworden en de houding van de Nederlandse bevolking is met de jaren steeds positiever geworden. In de mogelijke nasleep van vroegere denkbeelden over homoseksualiteit is de houding onder 70-plussers echter minder accepterend dan onder de gemiddelde volwassen bevolking. Van de 70-plussers heeft 20% een negatieve houding en is 25% positief.[3] Dat resulteert er niet zelden in dat LHBT-bewoners van zorginstellingen weer terug in de kast worden gedwongen. Initiatieven die zich op LHBT-ouderen richten stellen dan ook dat specifieke aandacht nodig is. Ze wijzen op de sterke heteronorm onder ouderen, evenals de onbespreekbaarheid en onzichtbaarheid van homoseksualiteit in de zorg.

De initiatiefgroep heeft als eerste contact gekozen voor Sutfene, de grootste zorginstelling in onze gemeente. Toen de eerste contacten werden gelegd, was er een directieve wisseling aanstaande. Dat heeft ertoe geleid dat er een oriënterend gesprek is gevoerd met een lid van de waarnemende directie. Een tweede gedachtewisseling is opgeschort tot na de inwerkperiode van de bestuursvoorzitter die op 1 April is aangesteld. Het gesprek heeft 23 augustus plaats gevonden.

Tijdens het gevoerde gesprek is onder andere de mogelijkheid geopperd dat Sutfene zich kan certificeren voor de Roze Loper; een kwaliteitskeurmerk voor zorginstellingen. De methode die de Roze Loper hanteert is beoordeeld als goed en opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies.

3. Gemeentelijke organisatie

De Initiatiefgroep heeft de voorlichting aan de gemeentelijke ambtenaren als belangrijk aandachtspunt benoemd. Het is van eminent belang de ambtenaren te informeren en te stimuleren over de mogelijkheden die er zijn om het thema, binnen de gemeentelijke organisatie en hun partners, een plaats te geven. Bovendien is de communicatie met de burgers een belangrijk onderdeel van het integratieproces. De uitvoering daarvan alsmede de klantcontacten met LHBT+’s vragen om specifieke aandacht.

Op gemeenteniveau wil de Initiatiefgroep op twee wijzen insteken. Ten eerste de vraag hoe aandacht voor LHBT+’s binnen de organisatie zelf wordt ervaren en geaccepteerd. Ten tweede zullen alle gemeenteambtenaren die directe contacten met burgers c.q. instellingen onderhouden, geïnformeerd moeten worden op welke wijze ze LHBT-onderwerpen hetzij als (gespreks)onderwerp aan de orde kunnen stellen, hetzij in klantcontacten LHBT+’s moeten benaderen. Op 4 september is een gesprek met leidinggevenden van twee relevante afdelingen HRM en Publiekszaken.

Publiciteit

De initiatiefgroep acht het van groot belang dat er op ruime schaal over het initiatiefvoorstel ‘Zutphen-Regenbooggemeente’ wordt gecommuniceerd. Niet alleen voor de afdeling Communicatie ligt hier een taak, maar ook voor de fracties en de organisaties in de samenleving die op het gebied van LHBT+ en discriminatie in het algemeen initiatieven ontplooien.

Initiatiefvoorstel

De Initiatiefgroep LHBT+ meent dat er voldoende basis is gelegd om te komen tot een ‘Initiatiefvoorstel Zutphen-Regenbooggemeente’ teneinde de hierboven genoemde doelstellingen te realiseren en te borgen.

 

---

[1] LHBT+: Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen, Transgenders, Interseksuelen Queers en A-seksuelen,

[2] Jongeren en seksuele oriëntatie, Sociaal Cultureel Planbureau (Den Haag 2015). zie: https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2015/Jongeren_en_seksuele_oriëntatie

[3] 55-plussers en seksuele oriëntatie, Sociaal Cultureel Planbureau (Den Haag 2015)

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0102

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van De initiatiefgroep LHBT+ (D66, GL en VVD) van 24 augustus 2017 met nummer 109570


met dank aan de overige deelnemers van de Initiatiefgroep LHBT+


b e s l u i t :

 1. een convenant te ondertekenen dat ertoe leidt dat de gemeente Zutphen-Warnsveld een Regenbooggemeente wordt;
 2. dat het project ‘Zutphen-Regenbooggemeente’ nader wordt uitgewerkt en wordt vormgegeven door de Initiatiefgroep in samenwerking met het college;
 3. in 2018 een eenmalig budget beschikbaar te stellen van 20.000 Euro ten behoeve van het ontwikkelen van beleid en het opstarten van een aantal projecten;
 4. uit te spreken dat het de bedoeling is dat naast de gemeentelijke organisatie de diverse groepen in de samenleving de projecten zelf gaan dragen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 25 september 2017 Naar boven

Toelichting griffie

De fracties van D66, GroenLinks en VVD hebben het initiatiefvoorstel 'Zutphen Regenbooggemeente' ingediend. Via het initiatiefvoorstel wordt de raad gevraagd eenmalig budget beschikbaar te stellen (€ 20.000) ten behoeve van het ontwikkelen van beleid en het opstarten van een aantal projecten.

Conform het RvO is het initiatiefvoorstel ingediend bij de voorzitter van de raad. In een oordeelsvormend Forum wordt het voorstel toegelicht door de initiatiefnemers en hebben overige fracties gelegenheid om toelichtende vragen te stellen aan de initiatiefnemers en de onderzoeker. Tevens vindt er een politiek debat plaats over het voorstel. Het college heeft geen actieve rol in dit Forum.

Het college is verzocht een reactie te geven op het initiatiefvoorstel. Deze is bijgevoegd middels de memo collegestandpunt ten aanzien van het initiatiefvoorstel 'Zutphen Regenbooggemeente'.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 25-09-2017 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA.IJ. Pepers

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat het initiatiefvoorstel 'Zutphen Regenbooggemeente'. D66 geeft namens de indieners van het voorstel een toelichting.

D66: Ik ben heel trots. In januari zijn wij gekomen met een motie voor een zebrapad naar aanleiding van signalen uit de samenleving over het problemen bij de tolerantie jegens LHBT’ers. Snel voegden zich VVD en 2 lokale ambassadeurs van het COC en het College hierbij. Heel snel bleek de noodzaak voor een focus. Gekozen is voor jongeren en ouderen. Daarnaast ook op de ambtelijke organisatie, in verband met de voorbeeldfunctie en we willen dat iedereen zich welkom voelt in ons gemeentehuis. Wij zijn gestart met voortgezet onderwijs-scholen. In eerste instantie met Het Stedelijk Zutphen. De leerlingenraad van deze scholengemeenschap heeft het ook uitgerold naar andere scholen in Zutphen, waarbij jongeren zelf de handschoen hebben opgepakt om aan de slag te gaan om binnen hun school de veiligheid te vergroten. Doelen zijn voor hen, naast de vertrouwenspersoon, ook symbolen die jongeren aanspreken. Daarnaast wordt gekeken of er een 'Gay-Straight Alliance' kan worden opgericht op alle scholen. Ook spraken we met Sutfene en Perspectief, voor de doelgroepen daar. Het krijgt daarnaast plaats binnen de Zutphen Academy van de ambtelijke organisatie, rondom bejegening en LHBT-beleid. Het zijn eerste mooie verkennende stappen. We hebben budget gevraagd om de uitvoering ook body te kunnen geven.

Mede-initiatiefnemer GroenLinks hoopt dat het initiatief door kan naar de Raad en dat Zutphen de 47e Regenbooggemeente wordt.  In de raadsvergadering van 9 oktober a.s. kan het voorstel worden besproken, kort voor de nationale ‘Coming-Out Day’ op 11 oktober a.s. Daarnaast is mooi om te vermelden dat veel ondernemers op ‘coming-out day’ de vlag willen uithangen. D66 vult aan dat deze vlaggen gedoneerd zijn door het COC.

VVD geeft aan met veel plezier te hebben deelgenomen aan de totstandkoming. Het nieuwe kabinetsbeleid is bepalend voor het verdere beleid van de 47 regenbooggemeentes. Sociale acceptatie en veiligheid zijn de belangrijkste doelen, die voortkwamen uit gesprekken met jongeren, waarbij de gemeente voorwaarden scheppend en stimulerend moeten zijn. Uit alle gesprekken met alle betrokken partners is gebleken dat zij voor zichzelf een rol zien bij de realisatie, en het zelf op willen pakken.

SP ziet het voorstel als verbetering van de motie, die zij kan steunen.

Stadspartij: vindt het een prachtig initiatief, maar vraagt zich af hoe het wordt geborgd met oog op continuïteit.

GroenLinks
: De initiatiefgroep gaat hiermee verder, zij blijft in gesprek met partners en wil mensen zelf in verbinding brengen en dat zij hiermee aan de slag gaan.

VVD
: Hieraan verbindt zich het College om het uit te voeren, borging vindt plaats in het beleid.

Stadspartij:
Dit moet onderdeel worden van gemeentelijk beleid.

VVD:
De initiatiefgroep zal door blijven gaan met vervolg stappen.

PvdA
: Mooi voorstel, omdat ook de doelgroep is betrokken. Verrast door de noodzaak door voorvallen. Onze fractie steunt het voorstel.

BewustZW
: Mooi om te zien hoe de fracties dit nu concreet hebben opgepakt. Op onze steun kan worden gerekend.

CDA
: We vinden het vreselijk dat mensen zich niet welkom voelen, dus we zijn heel blij met uitwerking. Het is een stap in de goede richting die we zullen steunen.

ChristenUnie:
Als fractie zullen we dit steunen omdat het goed is voorbereid en hopen dat het een goede basis geeft voor de toekomst.

GroenLinks: Er is veel steun, als alles gaat zoals we wensen, kunnen we op 11 oktober a.s. om 09.30 de intentieverklaring tekenen, dus we willen graag iedereen uitnodigen.

College: We begrijpen het gevraagde werkbudget om daarmee sneller te kunnen handelen. Wat nog niet aan orde is geweest, dat landelijk vanuit organisaties als COC met bewondering naar Zutphen wordt gekeken als een sterke werkwijze, dat maatschappelijke krachten en initiatieven uit samenleving stimuleert. Dat spreken we uit met het ondertekenen van de intentieverklaring. Wat tussen mensen gebeurt is belangrijker dan beleid.

D66 sluit af: ik voel steun, dus het kan door naar de Raad.

Voorzitter geeft aan dat het initiatief voldoende is besproken voor verdere besluitvorming door kan naar de Raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 9 oktober 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 09-10-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend