Pagina delen

Rekenkamer

De rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad in zijn controlerende en kaderstellende rol door onafhankelijk onderzoek te doen.

De rekenkamercommissie bestaat uit drie externe leden, waaronder de voorzitter, en twee raadsvertegenwoordigers. Deze samenstelling zorgt voor een mix van kennis op het bestuurskundige, juridische en financiële vlak en politieke betrokkenheid.

Onderzoek

De rekenkamer doet onafhankelijk en divers onderzoek  naar gevoerd beleid. De rekenkamercommissie bepaalt zelfstandig de te onderzoeken onderwerpen, maar stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om suggesties te doen. De door de rekenkamercommissie gekozen te onderzoeken onderwerpen worden vastgelegd in een tweejaarlijks onderzoeksprogramma.

Door van dossiers kennis te nemen en gesprekken te voeren met betrokkenen, zoals (oud) gemeentebestuurders, ambtenaren, burgers en vertegenwoordigers van instellingen, worden bevindingen verzameld. De conclusies, die de rekenkamercommissie uit deze bevindingen trekt, worden verwoord in een rapport of rekenkamerbrief. De rekenkamercommissie formuleert daarbij aanbevelingen om tot verbetering van het beleid te komen.

Verantwoording

De Zutphense rekenkamercommissie heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente.

Vanwege het karakter van de onderzoekswerkzaamheden van de rekenkamercommissie zijn de vergaderingen niet openbaar. De rekenkamercommissie legt verantwoording af over haar werkzaamheden door een Jaarverslag uit te brengen.

De basis voor de werkzaamheden van de rekenkamercommissie is vastgelegd in de Gemeentewet (artikel 81 oa) en in de Verordening op de rekenkamercommissie Zutphen. 
De nadere werkwijze van de rekenkamercommissie is vastgelegd in een reglement van orde voor de rekenkamercommissie alsmede het Onderzoeksprotocol.

Publicaties Rekenkamer

Onderzoeken jaarstukken

Jaarverslagen

Onderzoeksprogramma's

Onderzoeksrapporten

Rekenkamerbrieven