Pagina delen

Samenstelling werkgeverscommissie

De werkgeverscommissie bestaat uit minimaal twee en ten hoogste vier door het Presidium aan te wijzen raadsleden, waaronder ten minste twee fractievoorzitters

De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter.

De voorzitter van de raad is adviseur van deze commissie.

De griffier voert (op grond van artikel 107a van de Gemeentewet) het secretariaat van de Werkgeverscommissie.

Verder wordt de commissie bijgestaan door een door het college aan te wijzen personeelsfunctionaris.

Samenstelling

Behandeld in