Pagina delen

Samenstelling raad

De raad van Zutphen telt 31 leden verdeeld over 11 fracties.

In de raadsvergadering heeft ieder lid een even zware stem. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

De coalitie in het college wordt gevormd door GroenLinks, Burgerbelang, PvdA, D66

De voorzitter

In de Gemeentewet staat geregeld dat de burgemeester voorzitter van de raad is.
De burgemeester is geen lid van de raad en neemt dus ook niet deel aan de stemmingen. Wel heeft hij het recht om aan de discussie deel te nemen.

De taak van de voorzitter is vastgelegd in het ‘Reglement van Orde’ en houdt onder meer in het leiden van de raadsvergaderingen, het handhaven van de orde en het zorgdragen voor een correcte naleving van het Reglement van Orde en de Gemeentewet.


De voorzitter van de raad is A. Vermeulen.

De gemeenteraad kan een lid van de raad benoemen als plaatsvervangend voorzitter van de raad. Hij vervangt de burgemeester bij diens afwezigheid als voorzitter. Indien de raad geen plaatsvervangend voorzitter benoemt, is het langst zittende raadslid, en bij gelijke zittingsduur, het in leeftijd oudste raadslid zijn vervanger.

De plaatsvervangend voorzitters van de raad zijn F.J.G.M. Manders, Y.J.A. ten Holder.

De griffier

De Gemeentewet bepaalt dat de raad een griffier en zijn plaatsvervanger benoemd.
Hij is een functionaris die de raad, zijn voorzitter, het Presidium, de raadsleden, de raadsfracties en de door de raad in te stellen commissies terzijde staat bij de uitoefening van hun taken.
De griffier is altijd in de vergaderingen van de raad aanwezig.

De griffier is .
De loco griffiers zijn B.M. Duizer, M.J.E. van den Berg-Platzer.

Behandeld in