Pagina delen

Samenstelling Forum

De Forumvergadering bestaat uit:

 • Forumvoorzitter
 • Forumgriffier
 • één vertegenwoordiger van elke fractie (raadslid of Forumlid)
 • notulist (niet altijd)

Het college is standaard uitgenodigd om aanwezig te zijn in Forumvergaderingen. Het college kan zich desgewenst laten ondersteunen door een ambtelijk adviseur.

Bij een Forumvergadering zijn vaak pers, bezoekers en ambtelijk ondersteuners aanwezig.

De Forumvoorzitters

Forumvoorzitters worden benoemd door de raad. Alleen raadsleden en Forumleden kunnen Forumvoorzitter worden.
Deze voorzitters bereiden de Forumvergaderingen samen met de Forumgriffier voor en leiden de Forumvergaderingen binnen de regels die hiervoor in het Reglement van Orde zijn opgenomen.  

Voorzitters nemen niet inhoudelijk deel aan de discussie en zitten alleen technisch voor.

De Forumgriffiers

Forumgriffiers zijn ambtenaren, die de voorzitter voorafgaand en tijdens de Forumvergadering ondersteunt. In voorkomende gevallen geeft hij uitleg over procedures uit het Reglement van Orde.

De Forumgriffier is daarnaast verantwoordelijk voor de verslaglegging van de vergadering, het vastleggen van toezeggingen en het formuleren van het advies over het in de vergadering besproken stuk.

 • B.M. Duizer
 • J Kerkhof
 • A Koster-de Lange
 • M Linssen
 • A Wiechers
 • N ten Bokkel
 • M.J.E. van den Berg-Platzer

Vertegenwoordiger van een fractie

Alle raadsleden kunnen namens hun fractie deelnemen aan Forumvergaderingen. Omdat het Forum bestaat uit parallele Forumvergaderingen is in het Reglement van Orde bepaald dat ook Forumleden benoemd kunnen worden, die namens een fractie het woord kunnen voeren in deze vergaderingen. Om benoemd te kunnen worden als Forumlid moet deze persoon op een kieslijst van de laatste gemeenteraadsverkiezingen hebben gestaan. Deze personen maken bij vertrek van een raadslid kans om in de raad te komen. 

In het Technisch Blok mogen van iedere fractie twee vertegenwoordigers aanwezig zijn en is er ook plaats voor alle collegeleden.

Behandeld in