Pagina delen

Raadsbesluiten

Raadsbesluiten

Datum Onderwerp Besluit
12-09-2022 Participatie bij ruimtelijke initiatieven Omgevingswet Aangenomen
12-09-2022 Vaststellen bestemmingsplan "Park Helbergen, eerste herziening" (NL.IMRO.0301.bp0904HBergen1herz-vs1) met het bijbehorende beeldkwaliteitsplan Aangenomen
12-09-2022 Tijdelijke subsiedieregeling voor culturele instellingen Aangenomen
12-09-2022 Toetreding gemeente Brummen tot de gemeenschappelijke regeling Tribuut belastingsamenwerking Aangenomen
12-09-2022 Motie: Carnivoor Geef het door Aangenomen
12-09-2022 Starten met een verruimde uitvoering van het Kindpakket en de Meedoenregeling Aangenomen
12-09-2022 Motie: Jongerenlintje Verworpen
12-09-2022 Lijst ingekomen stukken Raad 12 september 2022 Aangenomen
12-09-2022 Handelingen Raad 2 juni 2022 Aangenomen
12-09-2022 Handelingen Raad 1 juli 2022 Aangenomen
12-09-2022 Handelingen Raad 4 juli 2022 Aangenomen
12-09-2022 Motie: (Her)huisvesting dieren Helbergen Ingetrokken
12-09-2022 Amendement: Participatie bij ruimtelijke initiatieven Omgevingswet - minimum kwaliteitseisen aan participatie bij ruimtelijke initiatieven Omgevingswet Aangenomen
12-09-2022 Motie: Energiearmoede bestrijding Aangehouden
04-07-2022 Overlopende budgetten van 2021 naar 2022 Aangenomen
04-07-2022 Ontwerp Provinciaal inpassingsplan Windpark IJsselwind Zutphen Aangenomen
04-07-2022 Vaststellen nadere motivering 'cultuurhistorische waarden: zichtlijnen en maximale bouwhoogte' als onderdeel van bestemmingsplan "Kattenhavestraat" Verworpen
04-07-2022 Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordigers Zutphen 2022 Aangenomen
04-07-2022 Aanvraag vangnetuitkering 2021 Aangenomen
04-07-2022 Lijst ingekomen stukken Raad 4 juli 2022 Aangenomen
04-07-2022 Handelingen Raad 30 mei 2022 Aangenomen
04-07-2022 Amendement: Vaststelling Omgevingsplan Landelijk Gebied-Bescherming ecologische- waarde bermen in het Omgevingsplan Landelijk Gebied Aangenomen
04-07-2022 Motie: Naar aanleiding van onderzoek gedragingen (oud) wethouder Werger Aangenomen
04-07-2022 Motie: Toekomstbestendige landbouw Aangenomen
04-07-2022 Motie: Bescherming waardevolle bomen Aangenomen
04-07-2022 Motie: Zichtlijnen Kattenhavestraat Aangenomen
04-07-2022 Motie: Veilige werkomgeving en onderzoek procedure betreffende grensoverschrijdend gedrag Verworpen
04-07-2022 Motie: Noodzaak volwaardig ziekenhuis Aangenomen
01-07-2022 Advies Auditcommissie bij Jaarstukken 2021 Aangenomen
01-07-2022 Bestemming voordelig saldo jaarrekening 2021 gemeente Zutphen Aangenomen

Behandeld in