Pagina delen

Raadsbesluiten

Raadsbesluiten

Datum Onderwerp Besluit
31-05-2021 Motie: Milieuzone, 30 km/u en het VCP Ingetrokken
31-05-2021 Actualiseren samenwerkingsconvenant beschermd wonen, maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg Aangenomen
31-05-2021 Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland Aangenomen
31-05-2021 1e Wijzigingsverordening van de Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2021 Aangenomen
31-05-2021 Zienswijzen op de ontwerpbegrotingen 2022 van de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Zutphen aan deelneemt Aangenomen
31-05-2021 Motie: Debat kernenergie Verworpen
31-05-2021 Motie: Veilige stad Ingetrokken
31-05-2021 Vaststellen beleidsnota Passende schuldhulp, 2021-2024; vaststellen Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Zutphen 2021 Aangenomen
31-05-2021 Lijst ingekomen stukken Raad 31 mei 2021 Aangenomen
31-05-2021 Motie: Voor kernenergie geen plaats in Zutphen Ingetrokken
31-05-2021 Vaststellen bestemmingsplan Kattenhavestraat, Zutphen Aangenomen
31-05-2021 Aanwijzing de heer A.V. Dewkalie tot raadsgriffier gemeente Zutphen Aangenomen
31-05-2021 Handelingen Raad 26 april 2021 Aangenomen
31-05-2021 Motie: De Zutphense VN-ambassadeurs actief inzetten voor een inclusieve Zutphense samenleving Aangenomen
31-05-2021 Motie: Actualisering verkeersbeleid gemeente Zutphen Aangenomen
26-04-2021 Aanvullende maatregelen ondersteuning ondernemers tijdens COVID-19 crisis Aangenomen
26-04-2021 Investeringsprogramma transformatie sociaal domein Aangenomen
26-04-2021 Motie: Aanpak sanering problematische schulden Aangenomen
26-04-2021 Motie: Adviezen Rekenkamer en Auditcommissie als bespreek- en besluitpunt op de raadsagenda Aangenomen
26-04-2021 Kader Anders samenwerken aan een sterk Zutphen Aangenomen
26-04-2021 Lijst ingekomen stukken Raad 26 april 2021 Aangenomen
26-04-2021 Handelingen Raad 29 en 30 maart 2021 Aangenomen
26-04-2021 Motie: Behoud volwaardig ziekenhuis in Zutphen Aangenomen
29-03-2021 Sport- en accommodatiebedrijf Zutphen Aangenomen
29-03-2021 Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2020 Aangenomen
29-03-2021 Vaststelling bestemmingsplan "Snippergroen Zuidwijken" Aangenomen
29-03-2021 Vaststellen bestemmingsplan 'Kerkhofweg 10' Aangenomen
29-03-2021 Bekrachtiging geheimhouding anterrieure overeenkomst Driesteek 7 Aangenomen
29-03-2021 Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (8e wijziging) Aangenomen
29-03-2021 Vaststellen bestemmingsplan Driesteek 7, Zutphen Aangenomen

Behandeld in