Pagina delen

Raadsbesluiten

Raadsbesluiten

Datum Onderwerp Besluit
20-04-2020 ISV Subsidie Basseroord 16 Aangenomen
20-04-2020 Motie: Verbod op gebruik middel glyfosaat in de gemeente Zutphen Aangenomen
20-04-2020 Initiatief raadsvoorstel Zutphens Steunfonds Inkomenszekerheid Verworpen
20-04-2020 Ontslag Forumlid voor Burgerbelang Zutphen Warnsveld en PVDA en benoeming Forumleden voor Kies Lokaal Zutphen Warnsveld en PVDA Aangenomen
09-03-2020 Lijst ingekomen stukken Raad 9 maart 2020 Aangenomen
09-03-2020 Handelingen Raad 27 januari 2020 Aangenomen
09-03-2020 Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2019 Aangenomen
09-03-2020 Concept-Regiovisie en uitvoeringsagenda 'Samen tegen huiselijk geweld, aanpak huiselijk geweld 2020 tot en met 2023' Aangenomen
09-03-2020 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen verplaatsing schoorsteen GMB Aangenomen
09-03-2020 GGD Uitgangspuntennota 2021 Aangenomen
09-03-2020 Motie: Een duurzame toekomst voor de Hanzehof Aangehouden
09-03-2020 Ontslag van de heer J. Pierik als extern lid van de rekenkamercommissie Aangenomen
09-03-2020 Motie: Behoud primaat gemeente mbt publieke ruimte bij uitrol 5G Aangenomen
09-03-2020 Motie: Motie van Zorg Verworpen
09-03-2020 Motie: Het invoeren van een opt-in systeem t.a.v. reclamefolders Aangehouden
09-03-2020 Amendement: Ontwerpverklaring van geen bedenkingen verplaatsing schoorsteen GMB - Nog geen basis leggen voor voorgenomen verhoging schoorsteen GMB Aangenomen
09-03-2020 Motie: Geef de jeugd een stem! Ingetrokken
09-03-2020 Motie: Duidelijkheid voor iedereen en iedereen in zijn kracht Ingetrokken
09-03-2020 Motie: Flexwoningen Aangehouden
27-01-2020 Handelingen Raad 16 december 2019 Aangenomen
27-01-2020 Lijst ingekomen stukken Raad 27 januari 2020 Aangenomen
27-01-2020 Aanwijzingsbesluit griffier en loco griffiers in verband met invoering Wnra per 1 januari 2020 Aangenomen
27-01-2020 Benoeming Forumlid I.W. van Dijk en Forumvoorzitter P. van der Hammen Aangenomen
27-01-2020 Budget jaarplan groot onderhoud gemeentelijk vastgoed 2020 Aangenomen
27-01-2020 Motie: Grondstoffenplan met verbrede reikwijdte Aangenomen
27-01-2020 Motie: Toezicht en Handhaving Aangenomen
27-01-2020 Motie: Motie van Zorg Aangehouden
27-01-2020 Motie: Duidelijkheid voor iedereen en iedereen in zijn kracht Aangehouden
16-12-2019 Lijst ingekomen stukken Raad 16 december 2019 Aangenomen
16-12-2019 Bekrachtiging geheimhouding op Kostprijsraming herinrichting Deventerweg Aangenomen

Behandeld in