Pagina delen

Raadsbesluiten

Raadsbesluiten

Datum Onderwerp Besluit
21-09-2020 Selectief openstellen van de digitale weg voor het indienen van Wob-verzoeken Aangenomen
21-09-2020 Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI) gemeente Zutphen 2020 Aangenomen
21-09-2020 Lijst ingekomen stukken Raad 21 september 2020 Aangenomen
21-09-2020 Ontslag Forumlid Albèr Giezen en benoeming Forumlid Suzanne de Geus Aangenomen
21-09-2020 Handelingen raad 26 juni 2020 Aangenomen
21-09-2020 Handelingen raad 6 juli 2020 Aangenomen
21-09-2020 Evaluatie Zutphen energieneutraal 2018-2019 Aangenomen
21-09-2020 Handelingen raad 13 en 14 juli 2020 Aangenomen
21-09-2020 Bekrachtiging geheimhouding handelingen raad 30 juli en 26 augustus 2020 Aangenomen
21-09-2020 Ontslag Forumlid Kees van Toor en benoeming Forumlid Henk Weststrate Aangenomen
13-07-2020 Handelingen Raad 8 juni 2020 Aangenomen
13-07-2020 Lijst ingekomen stukken Raad 13 juli 2020 Aangenomen
13-07-2020 Benoeming de heer A.A. de Boer extern lid en herbenoeming mevr. K. van den Berg voorzitter van de rekenkamercommissie Aangenomen
13-07-2020 Advies over aanwijzing Stichting Lokale Omroep de Berkelstroom als lokale omroep Aangenomen
13-07-2020 Wijziging lid regioraad Regio Stedendriehoek Aangenomen
13-07-2020 Aanvraag Vangnetuitkering 2019 Aangenomen
13-07-2020 Diverse overlopende budgetten van 2019 naar 2020 Aangenomen
13-07-2020 Jaarstukken 2019 gemeente Zutphen Aangenomen
13-07-2020 Overnemen advies Auditcommissie op jaarstukken 2019 Aangenomen
13-07-2020 Bestemming voordelig saldo jaarrekening 2019 gemeente Zutphen Aangenomen
13-07-2020 Kaderstelling programmabegroting 2021-2024 Aangenomen
13-07-2020 Motie: Aanvullende kaders programmabegroting 2021-2024 Aangenomen
13-07-2020 Beklemde reserves binnen de Algemene Reserve Aangenomen
13-07-2020 Kaderstelling Beleidsplan Jeugd 2021-2024 Aangenomen
13-07-2020 Motie: Stop de lokale bezuinigingen Aangenomen
13-07-2020 Regiovisie en uitvoeringsagenda 'Samen tegen huiselijk geweld, aanpak huiselijk geweld 2020 tot en met 2023 Aangenomen
13-07-2020 Initiatief raadvoorstel Van ´Poort van Zuid´ naar ´Poorten van de binnenstad´ van Zutphen 2020 Aangenomen
13-07-2020 Motie: Van sjoemelstroom naar groene stroom Aangenomen
13-07-2020 Motie: Stop de huurverhoging Aangenomen
13-07-2020 Motie: Kastanje bomen kap opschorten Ingetrokken

Behandeld in