Pagina delen

Griffie

Taak van de griffie

Verbindende schakel

Het besturen van de gemeente is een proces waarbij het college en de raad ieder hun eigen taken en bevoegdheden hebben. De griffie is daarbij de verbindende schakel tussen het college en de raad. Er  is veel overleg nodig om tot een  goede afstemming te komen.

Ondersteuning raad

De griffie is de ambtelijke afdeling die ondersteunende taken voor de raad uitvoert.
Het gaat om een breed scala van zaken, zoals:

 • voorbereiding, organisatie en afhandeling van de raads- en Forumvergaderingen, zoals het samenstellen van de raadsbundel en de notulen
 • ambtelijke ondersteuning van de vergaderingen van raad en Forum en ondersteunen van de voorzitters daarbij
 • technische ondersteuning van raadsleden en fracties bij de uitoefening van sommige van hun taken, zoals moties, schriftelijke vragen, initiatiefvoorstellen
 • vraagbaak voor raadsleden, Forumleden en raadsfracties
 • ondersteuning van de Rekenkamercommissie, die voor de raad onderzoeken doet naar het gemeentelijke beleid
 • ambtelijke ondersteuning van het Presidium, dat bestaat uit de fractievoorzitters en de voorzitter van de raad (de burgemeester)
 • ontwikkelen en stimuleren van nieuwe ontwikkelingen, zoals de nieuwe werkwijze van de raad en de nieuwe website.

De samenstelling van de griffie

Griffier: A.V. Dewkalie
Raadsadviseurs (tevens loco-griffier): B.M. Duizer
Griffiemedewerkers: C.V. Erren-Wolters

Behalve deze vaste griffiemedewerkers zijn er in de ambtelijke organisatie diverse anderen die voor een deel van hun functie voor de griffie werken en die voor een goed functioneren van de raad onmisbaar zijn:

 1. Forumgriffiers van verschillende afdelingen
 2. Afdeling Communicatie
 3. Afdeling Klantcontact / Bedrijfsvoering:
  • Registratie
  • Bodes
  • Repro
  • Automatisering & Applicaties