Pagina delen

SP

Algemene informatie

De fractievergaderingen van de SP zijn normaal gesproken op de maandagavonden in de even weken.

SP Zutphen is een actieve politieke organisatie, die knokt voor een betere stad. Niet alleen in de raad, ook op straat. Dat doet de SP voor de mensen, maar vooral met de mensen. De actieve leden gaan de buurten in om te horen wat er speelt, voeren samen met inwoners van Zutphen acties voor hun belangen en stellen misstanden aan de kaak als dat nodig is. De SP is uw bondgenoot.

In 1994 kwam de SP voor het eerst in de Zutphense gemeenteraad, met één zetel. Naast de gemeenteraadsfractie bestaat de partij in Zutphen uit een bestuur en een zogenaamde kerngroep. Het bestuur wordt gekozen door de leden en is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de hele afdeling. De gemeenteraadsfractie wordt gekozen tijdens gemeenteraadsverkiezingen en doet het parlementaire werk. In de kerngroep zitten alle actieve leden: bestuursleden, raadsleden, ROOD-jongeren, folderaars en alle andere mensen die op één of andere wijze hun handen uit de mouwen steken voor de SP. Vanuit de kerngroep worden de acties opgezet. Iedereen is daar dus bij betrokken. Bestuur, fractie en kerngroep gaan hand in hand.

De SP strijdt voor een samenleving waarin de volgende drie kernwaarden centraal staan:

- Menselijke waardigheid
- Gelijkwaardigheid
- Solidariteit 

Door middel van een rationele en concrete analyse van het kapitalisme en de effecten ervan op mens en maatschappij, zijn SP’ers in staat hun strijd voor een betere wereld effectief te maken. Morele verontwaardiging over alle gemiste kansen voor zo'n betere wereld levert de betrokkenheid, de energie en de strijdwil. De rationele analyse geeft het inzicht, de richting van onze alternatieven, de strategie en de tactiek in de strijd. De menselijke waardigheid, de gelijkwaardigheid en de solidariteit vormen samen met die rationele analyse van de wereld de kern van het socialisme. Zij samen vormen de meetlat waarmee ontwikkelingen en alternatieven beoordeeld worden. Wat positief uitvalt langs deze meetlat, zal de SP bevorderen, wat negatief uitvalt wordt geprobeerd te voorkomen of te bestrijden. Daarmee is het algemeen uitgangspunt hanteerbaar in de dagelijkse politieke praktijk en bestaat er controleerbare samenhang tussen de algemene visie en de specifieke opvattingen en voorstellen.

Coalitie

Deze partij maakt geen deel uit van de coalitie.

Politiek profiel

Welke amendementen hebben wij ingediend {{ actiefJaar }}

Datum Amendement
21-02-2022 Amendement: Adviesrecht onder de Omgevingswet - bindend adviesrecht zonnepanelen groter dan 1 ha
21-02-2022 Amendement: Stop leegeten gemeentebegroting door theater de Hanzehof

Geen amendementen ingediend in 2022.

Hoe was ons stemgedrag over de laatste 12 maanden

Totaal hebben wij {{ stemCounter }} keer gestemd:

{{ percVoor }}% {{ percTegen }}%
Datum Onderwerp Stemming Uitslag
13-07-2021 Amendement: Gebiedsvisie Samen Emerpark - Toegankelijkheid Emerpark Aangenomen
13-07-2021 Gebiedsvisie Samen Emerpark, De groene huiskamer van Zutphen Aangenomen
13-07-2021 Herinrichting Schupstoel Aangenomen
13-07-2021 Beleidsplan Jeugd Zutphen 2021-2024 Aangenomen
13-07-2021 Overdracht van Plan van Aanpak LHBTI+ tot beleidsvorming en uitvoeringsagenda aan het college van B&W Aangenomen
13-07-2021 Motie: Op weg naar een inclusieve samenleving Aangenomen
13-07-2021 Motie: Artikel 1 op alle scholen Aangenomen
13-07-2021 Amendement: Herinrichting Schupstoel - Wilhelminafontein op de Schupstoel Verworpen
12-07-2021 Cofinanciering packagedeal fiets Aangenomen
12-07-2021 Nota bodembeheer regio Achterhoek 2021 en de bijbehorende bodemkwaliteits- en bodemfunctieklassenkaarten regio Achterhoek Aangenomen
12-07-2021 Bestemmingsplan Noorderhaven Veld 21B Aangenomen
12-07-2021 Renovatie hockeyvelden Aangenomen
12-07-2021 Diverse overlopende budgetten van 2020 naar 2021 Aangenomen
12-07-2021 Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024, De stad als podium Aangenomen
12-07-2021 Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2021-1 Aangenomen
12-07-2021 Motie: Huis van de Stad Verworpen
12-07-2021 Amendement: Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024 - Structurele korting van € 300.000 aanwenden als herschikkingsmiddelen cultuur Aangenomen
12-07-2021 Amendement: Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024 - Beleidskaders impulsrichting De Hanzehof als Huis van de Stad Verworpen
12-07-2021 Amendement: Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024 - Subsidie basisinstellingen Luxor en Dat Bolwerck Aangenomen
12-07-2021 Amendement: Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024 - Popcultuur en buitensoos Aangenomen
12-07-2021 Motie: Versnelling en implementatie No Regret investering Buitensoos Zutphen Aangenomen
12-07-2021 Amendement: Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024 - Graafschap bibliotheken en Hanzehof Verworpen
12-07-2021 Amendement: Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024 - Beleidskader impulsrichting De Hanzehof als Huis van de stad - onderdeel bibliotheek Verworpen

Geen stemgedrag vastgelegd.