Pagina delen

SP

Algemene informatie

De fractievergaderingen van de SP zijn normaal gesproken op de maandagavonden in de even weken.

SP Zutphen is een actieve politieke organisatie, die knokt voor een betere stad. Niet alleen in de raad, ook op straat. Dat doet de SP voor de mensen, maar vooral met de mensen. De actieve leden gaan de buurten in om te horen wat er speelt, voeren samen met inwoners van Zutphen acties voor hun belangen en stellen misstanden aan de kaak als dat nodig is. De SP is uw bondgenoot.

In 1994 kwam de SP voor het eerst in de Zutphense gemeenteraad, met één zetel. Naast de gemeenteraadsfractie bestaat de partij in Zutphen uit een bestuur en een zogenaamde kerngroep. Het bestuur wordt gekozen door de leden en is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de hele afdeling. De gemeenteraadsfractie wordt gekozen tijdens gemeenteraadsverkiezingen en doet het parlementaire werk. In de kerngroep zitten alle actieve leden: bestuursleden, raadsleden, ROOD-jongeren, folderaars en alle andere mensen die op één of andere wijze hun handen uit de mouwen steken voor de SP. Vanuit de kerngroep worden de acties opgezet. Iedereen is daar dus bij betrokken. Bestuur, fractie en kerngroep gaan hand in hand.

De SP strijdt voor een samenleving waarin de volgende drie kernwaarden centraal staan:

- Menselijke waardigheid
- Gelijkwaardigheid
- Solidariteit 

Door middel van een rationele en concrete analyse van het kapitalisme en de effecten ervan op mens en maatschappij, zijn SP’ers in staat hun strijd voor een betere wereld effectief te maken. Morele verontwaardiging over alle gemiste kansen voor zo'n betere wereld levert de betrokkenheid, de energie en de strijdwil. De rationele analyse geeft het inzicht, de richting van onze alternatieven, de strategie en de tactiek in de strijd. De menselijke waardigheid, de gelijkwaardigheid en de solidariteit vormen samen met die rationele analyse van de wereld de kern van het socialisme. Zij samen vormen de meetlat waarmee ontwikkelingen en alternatieven beoordeeld worden. Wat positief uitvalt langs deze meetlat, zal de SP bevorderen, wat negatief uitvalt wordt geprobeerd te voorkomen of te bestrijden. Daarmee is het algemeen uitgangspunt hanteerbaar in de dagelijkse politieke praktijk en bestaat er controleerbare samenhang tussen de algemene visie en de specifieke opvattingen en voorstellen.

Coalitie

Deze partij maakt geen deel uit van de coalitie.

Politiek profiel

Onze schriftelijke vragen {{ actiefJaar }}

Datum Vraag
27-02-2023 Schriftelijke vragen over de PGB Jeugdwet
03-02-2023 Schriftelijke vragen over ontwikkelingen Gelre Ziekenhuis Zutphen na stevige signalen.

Geen schriftelijke vragen gesteld in 2023.

Welke moties hebben wij ingediend {{ actiefJaar }}

Datum Motie
09-02-2023 Motie: Volwaardig ziekenhuis Zutphen met behoud van Verloskunde en SEH
30-01-2023 Motie: Mantelzorgwoningen

Geen moties ingediend in 2023.

Hoe was ons stemgedrag over de laatste 12 maanden

Totaal hebben wij {{ stemCounter }} keer gestemd:

{{ percVoor }}% {{ percTegen }}%
Datum Onderwerp Stemming Uitslag
20-02-2023 Motie: Jaarlijkse gastlessen door gemeenteraadsleden in het voortgezet onderwijs Aangenomen
20-02-2023 Vervolg besluitvorming Kattenhavestraat na tussenuitspraak Raad van State en motie van de raad over zichtlijnen Kattenhavestraat Aangenomen
20-02-2023 Verbouw en inrichting Bourgonjetoren Aangenomen
20-02-2023 Motie: Groene toekomst voor de Kattenhavestraat Verworpen
09-02-2023 Motie: Volwaardig ziekenhuis Zutphen met behoud van Verloskunde en SEH Aangenomen
09-02-2023 Financiƫle steun aan 'Noodhulp voor Hatay Turkije' Aangenomen
30-01-2023 Vaststelling bestemmingsplan "Thematische herziening Standplaatsen, Terrassen, Evenementen en Parkeren, gemeente Zutphen" Aangenomen
30-01-2023 Motie: Toegankelijke bestrating Verworpen
12-12-2022 Aanvragen krediet IJsselkade 3e fase Aangenomen
12-12-2022 Verstrekken lening aan IJssel Warmte BV Aangenomen
12-12-2022 Grondstofrijk Zutphen, Grondstoffenplan 2023-2027 Aangenomen
12-12-2022 Verstrekken financiƫle steun voor realisatie Buurthuis De Hoven Aangenomen
12-12-2022 Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2022-2 Aangenomen
12-12-2022 Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2023 Aangenomen
12-12-2022 Amendement: Grondstoffenrijk Zutphen, Grondstoffenplan 2023-2027 - Go no go uitrol grondstoffenplan 2023-2027 na evaluatie bevindingen pilots Verworpen
12-12-2022 Amendement: Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2023 - Belastingtarief hondenbelasting Verworpen
12-12-2022 Motie: De juiste aanpak voor een grondstoffenplan Verworpen
12-12-2022 Motie: Actief inzetten op produceren van minder afval Verworpen
14-11-2022 Aanpassen van de omvang van de reserve Corona Aangenomen
14-11-2022 Instellen reserve Energiecrisis voor een tijdelijke steunregeling energiekostencrisis Aangenomen
14-11-2022 Motie: Van de ter inzage liggende stukken dossier Kerkepad, openbare bespreekstukken maken Aangenomen
14-11-2022 Motie: Behoudt de eigen cultuur en identiteit van Warnsveld Aangenomen
14-11-2022 Motie: Schone lucht akkoord Aangenomen
14-11-2022 Motie: Houdt rekening met je buren Aangenomen
14-11-2022 Amendement: Instellen reserve energiecrisis voor een tijdelijke steunregeling energiekostencrisis - Aanvullend budget voor gratis energiebesparingsmaatregelen koop- en huurwoningen Aangenomen
14-11-2022 Amendement: Instellen reserve energiecrisis voor een tijdelijke steunregeling energiekostencrisis - Tijdelijke regeling voor dierenvoedselpakketten Aangenomen
14-11-2022 Amendement: Instellen reserve Energiecrisis voor een tijdelijke steunregeling energiekostencrisis - Steun voor ondernemers, instellingen en bedrijven Aangenomen
14-11-2022 Amendement: Instellen reserve energiecrisis voor een tijdelijke steunregelingenergiekostencrisis-uitbreiding warme huiskamer Aangenomen
07-11-2022 Programmabegroting Zutphen 2023-2026 Aangenomen
07-11-2022 Motie: Eerlijke betaling chauffeurs PlusOV en TCR Aangenomen
07-11-2022 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-OZB salderen Verworpen
07-11-2022 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Schrappen sportgala 2023 Verworpen
07-11-2022 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Focus op wijkgericht werken en vergroten sociale cohesie Aangenomen
07-11-2022 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Versnellen maatregelen tegen hittestress en droogte Aangenomen
07-11-2022 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Van nog een Hanzehofonderzoek naar een normaal Hanzejaar Verworpen
07-11-2022 Motie: Aansluitende sociaal economische visie Verworpen
07-11-2022 Motie: Visie op ambtelijke organisatie Verworpen
07-11-2022 Motie: Versnellen van woningbouw met behulp van de Crisis- en herstelwet Aangenomen
07-11-2022 Motie: Verminder energieverbruik oude Stadhuis Aangenomen
07-11-2022 Motie: Prestatieafspraken financiering kinderboerderij Aangenomen
07-11-2022 Motie: Inventarisatie budget dierenwelzijn Verworpen
07-11-2022 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Leefbaarheid voor mens en dier Verworpen
07-11-2022 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Nieuwbouw buurthuis De Hoven Verworpen
07-11-2022 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Herziening taakstellende bezuiniging basisinstellingen Cultuur Aangenomen
07-11-2022 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Structurele compensatie voor inkomstenderving verenigingen die oud papier inzamelden Verworpen
07-11-2022 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Risico's die een normale plek in de begroting verdienen Verworpen
07-11-2022 Motie: Cyberrisico Aangenomen
07-11-2022 Motie: Verbeteren toegankelijkheid gemeentelijke informatie Aangenomen
07-11-2022 Motie: Onderzoek revisie verlichting onderdoorgangen Aangenomen
07-11-2022 Motie: Raadsspreekuur Aangenomen
10-10-2022 Motie: Uitvoeren en financiering motie Hanteren Zutphens sociaal minimum voor energietoeslag Verworpen
10-10-2022 Isolatieaanpak Energiearmoede Aangenomen

Geen stemgedrag vastgelegd.