Pagina delen

D66

Algemene informatie

D66 plaatst zichzelf in de traditie van het sociaal-liberalisme, een politieke denkrichting waarin de vrijheid (libertas) van denken, geloven en handelen van het individu centraal staat. Even belangrijk als deze vrijheid is de verbondenheid die de individuele leden van een samenleving (societas) onderling met elkaar hebben. Deze verbondenheid vormt de basis voor een veilige en rechtvaardige samenleving.

Vrijheid en onderlinge verbondenheid gaan binnen het sociaal-liberalisme hand in hand en zijn daarbij even belangrijk. Alleen in een samenleving waarin individuen elkaar respecteren en met elkaar samenwerken kunnen samenleving én individu beide tot volle bloei komen.

De algemene partijbeginselen heeft D66 samengevat in de zogeheten “5 richtingwijzers voor een progressieve sociaalliberale visie”.

1. Vertrouw op de eigen kracht van mensen
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen.

2. Denk en handel internationaal
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. Wij staan open voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.

3. Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat voor die verschillen.

4. Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen.

5. Koester de grondrechten en gedeelde waarden
De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst.

Jonge democraten
D66 kent ook een zeer actieve jongerenorganisatie, de “Jonge Democraten”. Onder de leden van de Jonge Democraten wordt op een positieve en fundamentele manier nagedacht over de inrichting van onze samenleving. Deze organisatie vormt ook een bron voor toekomstige talenten.

Fractievergadering bijwonen?
De fractievergaderingen van D66 zijn normaal gesproken op de maandagavonden van 19.45 - 23.30 uur in de weken dat er geen raadsvergadering is. Wil je een fractievergadering bijwonen, vul dan onderstaand contactformulier in.

Coalitie

Deze partij maakt deel uit van de coalitie.

Politiek profiel

Onze schriftelijke vragen {{ actiefJaar }}

Datum Vraag
03-02-2023 Schriftelijke vragen over ontwikkelingen Gelre Ziekenhuis Zutphen na stevige signalen.
18-01-2023 Schriftelijke vragen over Mantelzorgwoning buitengebied Leesten

Geen schriftelijke vragen gesteld in 2023.

Hoe was ons stemgedrag over de laatste 12 maanden

Totaal hebben wij {{ stemCounter }} keer gestemd:

{{ percVoor }}% {{ percTegen }}%
Datum Onderwerp Stemming Uitslag
20-02-2023 Motie: Jaarlijkse gastlessen door gemeenteraadsleden in het voortgezet onderwijs Aangenomen
20-02-2023 Vervolg besluitvorming Kattenhavestraat na tussenuitspraak Raad van State en motie van de raad over zichtlijnen Kattenhavestraat Aangenomen
20-02-2023 Verbouw en inrichting Bourgonjetoren Aangenomen
20-02-2023 Motie: Groene toekomst voor de Kattenhavestraat Verworpen
09-02-2023 Motie: Volwaardig ziekenhuis Zutphen met behoud van Verloskunde en SEH Aangenomen
09-02-2023 Financiƫle steun aan 'Noodhulp voor Hatay Turkije' Aangenomen
30-01-2023 Vaststelling bestemmingsplan "Thematische herziening Standplaatsen, Terrassen, Evenementen en Parkeren, gemeente Zutphen" Aangenomen
30-01-2023 Motie: Toegankelijke bestrating Verworpen
12-12-2022 Aanvragen krediet IJsselkade 3e fase Aangenomen
12-12-2022 Verstrekken lening aan IJssel Warmte BV Aangenomen
12-12-2022 Grondstofrijk Zutphen, Grondstoffenplan 2023-2027 Aangenomen
12-12-2022 Verstrekken financiƫle steun voor realisatie Buurthuis De Hoven Aangenomen
12-12-2022 Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2022-2 Aangenomen
12-12-2022 Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2023 Aangenomen
12-12-2022 Amendement: Grondstoffenrijk Zutphen, Grondstoffenplan 2023-2027 - Go no go uitrol grondstoffenplan 2023-2027 na evaluatie bevindingen pilots Verworpen
12-12-2022 Amendement: Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2023 - Belastingtarief hondenbelasting Verworpen
12-12-2022 Motie: De juiste aanpak voor een grondstoffenplan Verworpen
12-12-2022 Motie: Actief inzetten op produceren van minder afval Verworpen
14-11-2022 Aanpassen van de omvang van de reserve Corona Aangenomen
14-11-2022 Instellen reserve Energiecrisis voor een tijdelijke steunregeling energiekostencrisis Aangenomen
14-11-2022 Motie: Van de ter inzage liggende stukken dossier Kerkepad, openbare bespreekstukken maken Aangenomen
14-11-2022 Motie: Behoudt de eigen cultuur en identiteit van Warnsveld Aangenomen
14-11-2022 Motie: Schone lucht akkoord Aangenomen
14-11-2022 Motie: Houdt rekening met je buren Aangenomen
14-11-2022 Amendement: Instellen reserve energiecrisis voor een tijdelijke steunregeling energiekostencrisis - Aanvullend budget voor gratis energiebesparingsmaatregelen koop- en huurwoningen Aangenomen
14-11-2022 Amendement: Instellen reserve energiecrisis voor een tijdelijke steunregeling energiekostencrisis - Tijdelijke regeling voor dierenvoedselpakketten Aangenomen
14-11-2022 Amendement: Instellen reserve Energiecrisis voor een tijdelijke steunregeling energiekostencrisis - Steun voor ondernemers, instellingen en bedrijven Aangenomen
14-11-2022 Amendement: Instellen reserve energiecrisis voor een tijdelijke steunregelingenergiekostencrisis-uitbreiding warme huiskamer Aangenomen
07-11-2022 Programmabegroting Zutphen 2023-2026 Aangenomen
07-11-2022 Motie: Eerlijke betaling chauffeurs PlusOV en TCR Aangenomen
07-11-2022 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-OZB salderen Verworpen
07-11-2022 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Schrappen sportgala 2023 Verworpen
07-11-2022 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Focus op wijkgericht werken en vergroten sociale cohesie Aangenomen
07-11-2022 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Versnellen maatregelen tegen hittestress en droogte Aangenomen
07-11-2022 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Van nog een Hanzehofonderzoek naar een normaal Hanzejaar Verworpen
07-11-2022 Motie: Aansluitende sociaal economische visie Verworpen
07-11-2022 Motie: Visie op ambtelijke organisatie Verworpen
07-11-2022 Motie: Versnellen van woningbouw met behulp van de Crisis- en herstelwet Aangenomen
07-11-2022 Motie: Verminder energieverbruik oude Stadhuis Aangenomen
07-11-2022 Motie: Prestatieafspraken financiering kinderboerderij Aangenomen
07-11-2022 Motie: Inventarisatie budget dierenwelzijn Verworpen
07-11-2022 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Leefbaarheid voor mens en dier Verworpen
07-11-2022 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Nieuwbouw buurthuis De Hoven Verworpen
07-11-2022 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Herziening taakstellende bezuiniging basisinstellingen Cultuur Aangenomen
07-11-2022 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Structurele compensatie voor inkomstenderving verenigingen die oud papier inzamelden Verworpen
07-11-2022 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Risico's die een normale plek in de begroting verdienen Verworpen
07-11-2022 Motie: Cyberrisico Aangenomen
07-11-2022 Motie: Verbeteren toegankelijkheid gemeentelijke informatie Aangenomen
07-11-2022 Motie: Onderzoek revisie verlichting onderdoorgangen Aangenomen
07-11-2022 Motie: Raadsspreekuur Aangenomen
10-10-2022 Motie: Uitvoeren en financiering motie Hanteren Zutphens sociaal minimum voor energietoeslag Verworpen
10-10-2022 Isolatieaanpak Energiearmoede Aangenomen

Geen stemgedrag vastgelegd.