Pagina delen

Nils Müller

Visitekaartje

Contactinformatie

Dreiumme 18
7232CR Warnsveld

  • 06-44939487

n.muller@raad.zutphen.nl

SP

Persoonlijke informatie

Mijn naam is Nils Müller. Ik ben geboren in Zutphen, en getogen in Warnsveld.

In 2008 haalde ik mijn havo-diploma op het Isendoorn College in Warnsveld. Omdat ik ooit had bedacht dat ik filmregisseur wilde worden, besloot ik naar het mbo in Ede te gaan om daar de opleiding tot cameraman te volgen. Ik was 17 jaar en mijn ouders moesten flink betalen voor mijn reiskosten, terwijl mijn voormalige klasgenoten, die een hbo-opleiding gingen doen, allemaal een ov-studentenkaart kregen. Dat vond ik oneerlijk en daar wilde ik iets tegen doen. Al gauw bleek dat ROOD, de jongerenvereniging van de SP, dé club was die daar wat aan deed. Niet alleen door er over te praten, maar vooral door jongeren als ik bij elkaar te brengen en samen met hen iets te gaan doen.

Het duurde dus niet lang voordat ik lid werd van ROOD en kort daarna ontdekte ik dat er nog veel meer mis in de wereld waar ik pas net kwam kijken: studenten werden uitgemolken door huisjesmelkers die torenhoge huren vroegen voor krappe, schimmelige kamers, er dreigde een boete te worden ingevoerd op lang-studeren, de studiefinanciering zou worden afgeschaft en er werden ‘vrijwillige' bijdragen verplicht gesteld. Steeds bleken de problemen dezelfde oorzaken te hebben: een bezuinigende overheid en een vrije markt waar de winst boven alles ging.

Onze generatie, de mensen die geboren zijn in de jaren ’80 en ’90, zijn opgegroeid na de val van de muur en na de tijd van de Grote Verhalen. We kennen de politiek alleen maar van 'er moet nou eenmaal bezuinigd worden' en van mooie beloftes voor verkiezingen en afbraak na verkiezingen. Wij zijn opgegroeid in de tijd van het neoliberalisme. Ons werd geleerd dat we voor 100% verantwoordelijk zijn voor ons eigen geluk, maar dus ook voor ons eigen falen, en de prestatiedruk die dat met zich meebrengt werd velen van ons te veel. Daar wilde ik iets aan doen. 

Ik bleek gelukkig niet de enige die vond dat we hier wat tegen moesten doen. Om die reden hebben we destijds samen met veel andere Zutphense jongereneen ROOD-groep opgezet. Ons doel was niets minder dan de wereld te veranderen, te beginnen in Zutphen. We voerden actie tegen huisjesmelkers, voor skatebaanverlichting, tegen het verdwijnen van het recreatiebad en voor voldoende kluisjes op scholen. Tegen de afschaffing van de studiefinanciering, voor jongerenwoningen, tegen rendementsdenken in het onderwijs en voor de afschaffing van het jeugdloon.

Geen actie was te groot of te klein voor ons. Na mijn tijd bij ROOD, waar ik ook nog twee jaar in het landelijk bestuur heb mogen zitten, ben ik in 2013 gekozen tot afdelingsvoorzitter van de SP afdeling Zutphen. Daar ging de strijd door, voor de afschaffing van de marktwerking in de zorg, lagere woonlasten en eerlijk werk. Ik ben afdelingsvoorzitter geweest tot in 2018. Sindsdien ben ik fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad. Dat doe ik nu, en daar voer ik samen met Ellis, Mart, Stefano en Lenne nog steeds dezelfde strijd als toen ik inmiddels meer dan 10 jaar geleden begon.

Rollen in de raad

Forumvoorzitter; Fractievoorzitter; Presidiumlid; Raadslid

Politiek profiel

Mijn schriftelijke vragen {{ actiefJaar }}

Datum Vraag
16-04-2019 Schriftelijke vragen betreffende betaling tarieven aan zorgbedrijven
01-04-2019 Schriftelijke vragen over bruto korting bijstand
01-03-2019 Schriftelijke vragen overgang bijzondere bijstand

Geen schriftelijke vragen gesteld in 2019.

Welke moties heb ik ingediend {{ actiefJaar }}

Datum Motie
26-06-2020 Motie: Stop de huurverhoging
26-06-2020 Motie: Stop de lokale bezuinigingen

Geen moties ingediend in 2020.

Welke amendementen heb ik ingediend {{ actiefJaar }}

Datum Amendement

Geen amendementen ingediend in .

Hoe was mijn stemgedrag over de laatste 12 maanden

Totaal heb ik {{ stemCounter }} keer gestemd:

{{ percVoor }}% {{ percTegen }}%
Datum Onderwerp Stemming Uitslag
13-07-2020 Benoeming de heer A.A. de Boer extern lid en herbenoeming mevr. K. van den Berg voorzitter van de rekenkamercommissie Voor Aangenomen
13-07-2020 Advies over aanwijzing Stichting Lokale Omroep de Berkelstroom als lokale omroep Voor Aangenomen
13-07-2020 Wijziging lid regioraad Regio Stedendriehoek Voor Aangenomen
13-07-2020 Aanvraag Vangnetuitkering 2019 Voor Aangenomen
13-07-2020 Diverse overlopende budgetten van 2019 naar 2020 Voor Aangenomen
13-07-2020 Jaarstukken 2019 gemeente Zutphen Voor Aangenomen
13-07-2020 Overnemen advies Auditcommissie op jaarstukken 2019 Voor Aangenomen
13-07-2020 Bestemming voordelig saldo jaarrekening 2019 gemeente Zutphen Voor Aangenomen
13-07-2020 Kaderstelling programmabegroting 2021-2024 Voor Aangenomen
13-07-2020 Motie: Aanvullende kaders programmabegroting 2021-2024 Voor Aangenomen
13-07-2020 Beklemde reserves binnen de Algemene Reserve Voor Aangenomen
13-07-2020 Kaderstelling Beleidsplan Jeugd 2021-2024 Voor Aangenomen
13-07-2020 Motie: Stop de lokale bezuinigingen Voor Aangenomen
13-07-2020 Regiovisie en uitvoeringsagenda 'Samen tegen huiselijk geweld, aanpak huiselijk geweld 2020 tot en met 2023 Voor Aangenomen
13-07-2020 Initiatief raadvoorstel Van ´Poort van Zuid´ naar ´Poorten van de binnenstad´ van Zutphen 2020 Voor Aangenomen
13-07-2020 Motie: Van sjoemelstroom naar groene stroom Voor Aangenomen
13-07-2020 Motie: Stop de huurverhoging Voor Aangenomen
06-07-2020 Motie: Kermis op de markt (mogelijkheden onderzoeken) Voor Verworpen
08-06-2020 Integraal Veiligheidsplan 2020-2024 Driehoek IJsselstreek Voor Aangenomen
08-06-2020 Tweede wijziging van Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking Tegen Verworpen
08-06-2020 1e Verzamelbegrotingswijziging 2020 Voor Aangenomen
08-06-2020 Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2020-1 Voor Aangenomen
08-06-2020 Ontslag Forumlid voor Burgerbelang Zutphen Warnsveld en ChristenUnie Voor Aangenomen
08-06-2020 2e Wijziging GR Basismobiliteit Voor Aangenomen
08-06-2020 Benoeming Forumlid voor Kies Lokaal Zutphen Warnsveld Voor Aangenomen
08-06-2020 Bekrachtiging geheimhouding bijlagen 3 en 4 MPG 2020-1 Voor Aangenomen
08-06-2020 Krediet beschikbaar stellen voor aankoop en plaatsing zonnepanelen bij 4 gemeentelijke gebouwen Voor Aangenomen
08-06-2020 Zienswijze op de ontwerpbegrotingen 2021 van de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Zutphen aan deelneemt Voor Aangenomen
08-06-2020 Voorstel op burgerinitiatief voor een gezond Zutphen Voor Aangenomen
08-06-2020 Motie: Buurtservice Zutphen behouden Tegen Verworpen
08-06-2020 Motie: Doorontwikkeling werkzaamheden Buurtservice Voor Aangenomen
08-06-2020 Motie: Behoud schoolgebouw Vrouwenvakschool Voor Aangenomen
08-06-2020 Motie: Behoud voormalige meisjesvakschool Voor Aangenomen
11-05-2020 Bekrachtiging geheimhouding bijlagen bij (Her)indeling van de gemeentelijke vastgoedportefeuille Zutphen 2020 Voor Aangenomen
11-05-2020 (Her)indeling van de gemeentelijke vastgoedportefeuille Zutphen 2020 Voor Aangenomen
11-05-2020 Motie: Bestendiging cultureel maatschappelijke functie Witte vleugel Voor Aangenomen
11-05-2020 Motie: Verantwoord verkopen Voor Aangenomen
11-05-2020 Vaststellen Strategische visie sociaal domein Zutphen 'een sterke inclusieve samenleving' Voor Aangenomen
11-05-2020 'Visie sport en bewegen, gemeente Zutphen' Voor Aangenomen
11-05-2020 Krediet voor investeringen voor vervanging toplagen bij drie kunstgrasvelden en aanpassing van vijf kunstgrasvelden Voor Aangenomen
11-05-2020 Bekrachtiging geheimhouding BZK aanvraag versie 27-03-2020 Voor Aangenomen
11-05-2020 Amendement: Strategische visie uitwerken in beleidsplannen Tegen Aangenomen
11-05-2020 Motie: Meer ruimte voor de horeca agv verruimde maatregelen Tegen Verworpen
11-05-2020 Amendement: Verkoop pand Schoolstraat Voor Aangenomen
11-05-2020 Amendement: Witte vleugel uitzonderen van te verkopen vastgoed Voor Aangenomen
11-05-2020 Amendement: Voorbereiding verkoop na broedplaatsenbeleid Voor Aangenomen
20-04-2020 Vaststelling wijzigingsverordeningen diverse belastingen 2020 Zutphen Voor Aangenomen
20-04-2020 ISV Subsidie Basseroord 16 Voor Aangenomen
20-04-2020 Motie: Verbod op gebruik middel glyfosaat in de gemeente Zutphen Voor Aangenomen
20-04-2020 Initiatief raadsvoorstel Zutphens Steunfonds Inkomenszekerheid Voor Verworpen
20-04-2020 Ontslag Forumlid voor Burgerbelang Zutphen Warnsveld en PVDA en benoeming Forumleden voor Kies Lokaal Zutphen Warnsveld en PVDA Voor Aangenomen
09-03-2020 Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2019 Voor Aangenomen
09-03-2020 Concept-Regiovisie en uitvoeringsagenda 'Samen tegen huiselijk geweld, aanpak huiselijk geweld 2020 tot en met 2023' Voor Aangenomen
09-03-2020 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen verplaatsing schoorsteen GMB Voor Aangenomen
09-03-2020 GGD Uitgangspuntennota 2021 Voor Aangenomen
09-03-2020 Ontslag van de heer J. Pierik als extern lid van de rekenkamercommissie Voor Aangenomen
09-03-2020 Motie: Behoud primaat gemeente mbt publieke ruimte bij uitrol 5G Voor Aangenomen
09-03-2020 Motie: Motie van Zorg Tegen Verworpen
09-03-2020 Motie: Het invoeren van een opt-in systeem t.a.v. reclamefolders Tegen Aangehouden
09-03-2020 Amendement: Ontwerpverklaring van geen bedenkingen verplaatsing schoorsteen GMB - Nog geen basis leggen voor voorgenomen verhoging schoorsteen GMB Voor Aangenomen
27-01-2020 Aanwijzingsbesluit griffier en loco griffiers in verband met invoering Wnra per 1 januari 2020 Voor Aangenomen
27-01-2020 Benoeming Forumlid I.W. van Dijk en Forumvoorzitter P. van der Hammen Voor Aangenomen
27-01-2020 Budget jaarplan groot onderhoud gemeentelijk vastgoed 2020 Voor Aangenomen
27-01-2020 Motie: Grondstoffenplan met verbrede reikwijdte Voor Aangenomen
27-01-2020 Motie: Toezicht en Handhaving Tegen Aangenomen

Geen stemgedrag vastgelegd.

Nevenfunctie(s)

Organisatie
Stichting Personeel SP
Functie
medewerker studiecentrum SP
Bezoldigd
ja
Tijdsbeslag
37,5 uur per week

Fractie SP

Websites SP

Lokale website
zutphen.sp.nl
Provinciale website
gelderland.sp.nl
Landelijke website
www.sp.nl

Behandeld in