Forum

Het Forum is het geheel van afzonderlijke Forumvergaderingen die op één avond plaatsvinden.Forumvergaderingen zijn vergaderingen over één onderwerp, waarbij vooraf is vastgesteld...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Forum

Het Forum is het geheel van afzonderlijke Forumvergaderingen die op één avond plaatsvinden.
Forumvergaderingen zijn vergaderingen over één onderwerp, waarbij vooraf is vastgesteld hoe lang de vergadering maximaal duurt. Daarnaast is elke Forumvergadering van een bepaald type, zodat duidelijk is wat het doel is van de bespreking is.

De belangrijkste taak van het Forum is de voorbereiding van de besluitvorming in de raad.

De Forumvergaderingen worden ook gebruikt voor overleg tussen het college en de raad en voor het verstrekken van informatie door het college. Om als raad goed te kunnen functioneren is voldoende en actuele informatie nodig. Het college kan deze uit eigen beweging of op verzoek van de raad verstrekken.

Vijf typen Forumvergaderingen

 1. Beeldvormende Forumvergaderingen

  Deze vergaderingen zijn bedoeld om als raadsfracties informatie te kunnen verzamelen voor de latere oordeelsvorming en besluitvorming. In zulke informatieve Forumvergaderingen kunnen burgers en belanghebbenden gewoon aan de vergadertafel meepraten!

 2. Oordeelsvormende Forumvergaderingen

  De in de raad vertegenwoordigde raadsfracties wisselen in deze soort vergaderingen hun voorlopige standpunten uit en proberen elkaar misschien ook te overtuigen. 
  Aan het begin van de vergadering hebben burgers en instellingen spreekrecht over het onderwerp dat aan de orde is. Gedurende maximaal vier minuten kan van dit recht gebruik worden gemaakt. 
  Na de oordeelsvorming is doorgaans duidelijk hoe de meerderheid van de raad over een voorstel denkt en kan worden overgegaan tot besluitvorming in de raadsvergadering.

 3. Presentaties in Forumvergaderingen

  In het Forum worden regelmatig presentaties gehouden. Deze presentaties zijn puur informatief. Doorgaans wordt dan ook niet over standpunten gesproken en worden ook geen meningen gegeven.

 4. Informerende Forumvergaderingen

  Deze vergaderingen zijn geen voorbereiding van raadsbesluiten, maar een gelegenheid voor het college om de raad te informeren over een onderwerp waarover het college al heeft besloten.

 5. Adviserende Forumvergaderingen

  Deze vergaderingen zijn geen voorbereiding van raadsbesluiten, maar een gelegenheid voor het college om de raad naar zijn mening te vragen over een onderwerp waarover het college nog moet besluiten of een onderwerp waarover het college met de raad wil overleggen.

Alle Forumvergaderingen zijn in principe openbaar; slechts in bijzondere gevallen wordt in beslotenheid vergaderd.

Technisch Blok

Een bijzondere Forumvergadering is het Technisch Blok. Dit is een vergadering waarin diverse vaste agendapunten zijn opgenomen, zoals de actieve informatieplicht van het college, de lijst ingekomen stukken, de toezegginglijsten, de behandeling van vermoedelijke hamerstukken en het vaststellen van de verslagen van het vorige Forum. In deze vergadering kunnen burgers en instellingen ook spreekrecht uitoefenen over onderwerpen die niet op de agenda staan.

Inspreken

In het Forum is veel ruimte voor burgers en instellingen om in te spreken of mee te praten. Inspreken is in principe mogelijk bij ieder agendapunt. 
Insprekers dienen zich voor 16.30 uur van de vergaderdag te melden bij de griffie.

Deze pagina

 • a
 • a
 • a
 • tekstgrootte

Agenda's Forum

 • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
 • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
 • Telefoon: 140575
 • Email: info@zutphen.nl